Acte şi regulamente USDC

DOCUMENTE SUPORT ( DS )

Carta (Statutul) instituţiei publice Universitatea de Stat "Dimitrie Cantemir"

Planul de dezvoltare strategică instituțională a USDC în perioada 2019 - 2023

Strategia consolidată de cercetare a UnAȘM pentru anii 2015-2020

Strategia Formare continuă în cluster-ul UnivER SCIENCE

Codul de etică al Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.6 din 17.03.2015)

ACORD cu privire la asocierea în cluster-ul educațional-științific UnivER SCIENCE

Contract colectiv de muncă pentru anii 2016-2020

REGULAMENTE DE ORGANIZARE, FUNCȚIONARE (REG.O)

Regulamentul de organizare a studiilor în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu la Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulament privind organizarea admiterii la studii superioare de licență în Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” (anul universitar 2018 – 2019) (COD: REG – 08/18)

Regulament cu privire la inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea programelor de studii (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.4 din 25.02.2016)

Regulament cu privire la organizarea ciclului II - studii superioare de master în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.1 din 8.09.2015)

REGULAMENTUL instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Universităţii de Stat „Dimitrie Cantemir” (COD:REG–07/18)

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de doctorat, ciclul III (COD: REG-05/18)

Regulament privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale USDC(COD:REG-23/19, aprobat la Ședința Senatului USDC din 24.04.2019)

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea căminului studențesc al Universității de Stat "Dimitrie Cantemir" (COD: REG-04/18)

Regulamentul privind organizarea și funcționarea structurilor de autoguvernanță studențească în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.2 din 11.11.2014)

Regulamentul Sistemului de Management al Calității în Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir” (COD: REG-09/18, aprobat la Ședința Senatului USDC din 07.09.2018)

Regulament Comisiei pentru Managementul Calităţii  (COD: REG-10/18, aprobat la Ședința Senatului USDC din 07.09.2018)

Regulamentul de organizare a activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul de funcționare a Centrului de Genetică Funcțională al Universității de Stat ”Dimitrie Cantemir”(COD: REG-17/19, aprobat la Ședința Senatului USDC din 06.03.2019)

Regulamentul privind activitatea studenţilor

Regulament intern al USDC (COD:REG-18/19, aprobat la Ședința Senatului USDC din 24.04.2019)

Regulament privind organizarea și funcționarea Facultăţii USDC (COD:REG- 25/19, aprobat la Ședința Senatului USDC din 24.04.2019)

Regulament privind organizarea și funcționarea Departamentelor USDC (COD:REG- 24/19, aprobat la Ședința Senatului USDC din 24.04.2019)

Regulamentul secției Contabilitate al USDC (COD:REG- 19/19, aprobat la Ședința Senatului USDC din 24.04.2019)

Regulamentul secţiei Personal şi Logistică (COD:REG- 21/19, aprobat la Ședința Senatului USDC din 24.04.2019)

Regulamentul secţiei Studii și Managementul Calității (COD:REG-22/19, aprobat la Ședința Senatului USDC din 24.04.2019)

Regulamentul secţiei Doctorat și Cercetare a USDC(COD:REG-26/19, aprobat la Ședința Senatului USDC din 24.04.2019)

Regulamentul secţiei Internaționalizare şi Comunicare

Regulament cu privire la organizarea și funcționarea bibliotecii UnAȘM

ALTE REGULAMENTE (REG)

Regulament de evaluare a performanţelor academice ale studenţilor USDC (COD REG-12/18, aprobat de Senatul USDC la 14.09.2018)

Regulamentul instituțional cu privire la formarea continuă a personalului didactico-științific și de cercetare în cadrul Universităţii de Stat „Dimitrie Cantemir” (COD: REG-13/18,  aprobat la Ședința Senatului USDC din 25.06.2018)

Regulament privind crearea, gestiunea și accesul la bazele de date ale USDC (COD: REG – 14/18, aprobat de Senatul USDC la 21.12.2018)

Regulament cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din USDC (COD: REG – 15/18, aprobat cu modificări de Senatul USDC la 24.04.2019)

Regulament cu privire la modul de stabilire a sporului cu caracter specific personalului din USDC (COD: REG – 16/19, aprobat de Senatul USDC la 07.02.2019)

Regulament cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei  (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.6 din 27.06.2016)

Regulament privind perceperea taxelor de studii în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.8 din 19.06.2015)

Regulamentul privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență în UnAȘM (REG-02/17)

Regulamentul cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în UnAȘM

Regulament privind ocuparea posturilor științifico-didactice în cadrul USDC (COD:REG-20/19, aprobat la Ședința Senatului USDC din 24.04.2019)

Regulament privind organizarea spartachiadei cadrelor didactice, colaboratorilor și studenților în Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei (REG-03/17)

Regulament privind condițiile de salarizare și stimulare a personalului Universității Academiei de Știinţe a Moldovei (23.12.2016)

Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universității Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.6 din 17.03.2015)

Regulament privind activitatea de tutoriat, ghidare și consiliere în carieră (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.5 din 24.09.2015)

Regulamentul privind mobilitatea academică al Universității Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.1 din 01.09.2014)

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de doctorat, ciclul III

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” (ciclul i și ii de studii) (COD:REG – 06/18)

Regulamentul privind  bursele de merit în cadrul Universității Academiei de Științe a Moldovei.

Regulamentul de organizare și gestionare a paginii oficiale a UnAȘM

POLITICA de asigurare a securității datelor cu caracter personal în cadrul UnAȘM

Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video și asigurarea securității informațiilor ce conțin date cu caracter personal din cadrul UnAȘM

Regulamentul privind prelucrarea și asigurarea securității informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență a Secției Resurse Umane din cadrul UnAȘM

Regulamentul privind prelucrarea și asigurarea securității informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență contabilă din cadrul UnAȘM

Regulamentul privind prelucrarea și asigurarea securității informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență a Secției Studii din cadrul UnAȘM

Regulamentul privind evaluarea performanţelor profesional-ştiinţifice ale studenţilor

METODOLOGII ( MET)

Metodologia concursului de admitere la studii superioare de licență, ciclul I pentru anul de învățământ 2019-2020 la Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”

Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de master, ciclul II pentru anul de învățământ 2019-2020 la Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”

Metodologia de evalure internă a activității școlilor doctorale din cadrul Universității Academiei de Știinţe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.7 din 12.05.2015)

Metodologia de desemnare a Consiliului Științific și alegere a Președintelui Consiliului Științific (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.6/4 din 17.03.2015)

Metodologia de elaborare și evaluare a lucrărilor științifice editate de UnAȘM

Metodologia privind cazarea în căminul studențesc al UnAȘM

Metodologia privind recunoașterea și echivalarea creditelor de studiu transferabile la UnAȘM (MET-01/17)

Metodologia de verificare a gradului de similitudine în tezele de licență, masterat, doctorat prin programe antiplagiat (MET-02/19)

PROCEDURI DE SISTEM (PS)

Elaborarea, modificarea, retragerea regulamentelor /metodologiilor

Elaborarea procedurilor interne

Circuitul documentelor în UnAȘM

Soluționarea cererilor, reclamațiilor, contestațiilor

*Auditul intern privind calitatea

Aprecierea gradului de satisfacţie a studenţilor

Evaluarea nivelului de satisfacţie a angajatorului

Aprecierea gradului de satisfacție al angajaților

PROCEDURI OPERAȚIONALE (PO)

Evaluarea prestației cadrelor didactico-științifice de către studenți

Procedura operațională privind evaluarea și susținerea tezei de doctorat (PO. A-9)

Evaluarea cursurilor și a curricula disciplinare

Opinia absolvenţilor UnAȘM privind calitatea studiilor

Intenţia privind continuarea studiilor şi inserţia în câmpul muncii

Monitorizarea şi actualizarea planurilor de învăţământ

Evaluarea utilizării platformei educaţionale electronice a UnAȘM

*Elaborarea și implentarea acordurilor și parteneriatelor

*Echivalarea creditelor transferabile obținute în alte instituții din țară și străinătate

*Promovarea meritocrației și stimularea personalului

*Evaluarea colegială, autoevaluarea cadrelor didactice

Evaluarea conducătorilor de doctorat

*Publicarea materialelor didactico-științifice

Conferirea titlului și eliberarea diplomelor

*Evaluarea cursurilor de formare continuă

Procedură privind planificarea și aprobare a fondurilor (Cod:PO. F-1)

Procedura privind activele cu orice titlu (Cod:PO. F-2)

Procedura privind angajamentele de casă (Cod:PO. F-3)

Procedura privind încasarea datoriilor (Cod:PO. F-4)

Procedura privind elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli (Cod:PO. F-5)

Procedura privind întocmirea rapoartelor financiare  (Cod:PO. F-6)

Procedura privind registre contabile (Cod:PO. F-7)

*Momentan procedurile evidențiate nu pot fi accesate, acestea fiind in curs de elaborare / actualizare.

GHIDURI

Ghid metodic Cerinţe de elaborare, prezentare şi evaluare a tezelor de licenţă şi masterat

Ghid de implementare TIC la UnAȘM

Ghid privind redactarea tezelor de doctorat și a rezumatelor

Elaborarea testelor on-line de evaluare a performanțelor academice(Ghid)

ARHIVĂ

Acte și Regulamente arhivate