Acte şi regulamente USDC

DOCUMENTE SUPORT ( DS )

Carta (Statutul) instituţiei publice Universitatea de Stat "Dimitrie Cantemir"

Strategia de dezvoltare a UnAȘM în perioada 2013 - 2018

Strategia consolidată de cercetare a UnAȘM pentru anii 2015-2020

Strategia Formare continuă în cluster-ul UnivER SCIENCE

Codul de etică al Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.6 din 17.03.2015)

ACORD cu privire la asocierea în cluster-ul educațional-științific UnivER SCIENCE

Contract colectiv de muncă pentru anii 2016-2020

REGULAMENTE DE ORGANIZARE, FUNCȚIONARE (REG.O)

Regulamentul de organizare a studiilor în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu la Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulament privind organizarea admiterii la studii superioare de licență în Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” (anul universitar 2018 – 2019) (COD: REG – 08/18)

Regulament cu privire la inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea programelor de studii (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.4 din 25.02.2016)

Regulament cu privire la organizarea ciclului II - studii superioare de master în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.1 din 8.09.2015)

Regulamentul instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.7 din 12.05.2015)

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de doctorat, ciclul III (COD: REG-05/18)

Regulament de funționare a Consiliului de asigurare a calității în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.1 din 08.09.2015)

Regulament de funcţionare a Comisiei de Asigurare a Calităţii a facultăţii

Regulament privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale Universității Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.1 din 8.09.2015)

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea căminului studențesc al Universității Academiei de Știinţe a Moldovei (COD: REG-04/18)

Regulamentul privind organizarea și funcționarea structurilor de autoguvernanță studențească în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.2 din 11.11.2014)

Regulamentul privind organizarea sistemului de management al calității în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.1 din 08.09.2015)

Regulamentul de organizare a activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul de funcționare a Centrului de Cercetare a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul privind activitatea studenţilor

Regulament intern

Regulamentul Facultăţii

Regulamentul Catedrei UnAŞM

Regulamentul secţiei Cercetare, doctorat și managementul calității

Regulamentul secţiei Contabilitate şi finanţe

Regulamentul secţiei Personal şi resurse umane

Regulamentul secţiei Logistică

Regulamentul secţiei Studii

Regulamentul secţiei Internaționalizare şi Comunicare

Regulament cu privire la organizarea și funcționarea bibliotecii UnAȘM

ALTE REGULAMENTE (REG)

Regulament de evaluare a performanţelor academice ale studenţilor USDC (COD REG-12/18, aprobat de Senatul USDC la 14.09.2018)

Regulament cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei  (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.6 din 27.06.2016)

Regulament privind perceperea taxelor de studii în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.8 din 19.06.2015)

Regulamentul privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență în UnAȘM (REG-02/17)

Regulamentul cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în UnAȘM

Regulament privind ocuparea posturilor vacante în Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei (08.09.2017)

Regulament privind ocuparea posturilor didactice în Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei (20.03.2017)

Regulament privind organizarea spartachiadei cadrelor didactice, colaboratorilor și studenților în Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei (REG-03/17)

Regulament privind condițiile de salarizare și stimulare a personalului Universității Academiei de Știinţe a Moldovei (23.12.2016)

Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universității Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.6 din 17.03.2015)

Regulament privind activitatea de tutoriat, ghidare și consiliere în carieră (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.5 din 24.09.2015)

Regulamentul privind mobilitatea academică al Universității Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.1 din 01.09.2014)

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de doctorat, ciclul III

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” (ciclul i și ii de studii) (COD:REG – 06/18)

Regulamentul privind  bursele de merit în cadrul Universității Academiei de Științe a Moldovei.

Regulamentul de organizare și gestionare a paginii oficiale a UnAȘM

POLITICA de asigurare a securității datelor cu caracter personal în cadrul UnAȘM

Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video și asigurarea securității informațiilor ce conțin date cu caracter personal din cadrul UnAȘM

Regulamentul privind prelucrarea și asigurarea securității informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență a Secției Resurse Umane din cadrul UnAȘM

Regulamentul privind prelucrarea și asigurarea securității informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență contabilă din cadrul UnAȘM

Regulamentul privind prelucrarea și asigurarea securității informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență a Secției Studii din cadrul UnAȘM

Regulamentul privind evaluarea performanţelor profesional-ştiinţifice ale studenţilor

METODOLOGII ( MET)

Metodologia de evalure internă a activității școlilor doctorale din cadrul Universității Academiei de Știinţe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.7 din 12.05.2015)

Metodologia de desemnare a Consiliului Științific și alegere a Președintelui Consiliului Științific (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.6/4 din 17.03.2015)

Metodologia de elaborare și evaluare a lucrărilor științifice editate de UnAȘM

Metodologia privind cazarea în căminul studențesc al UnAȘM

Metodologia de desfăşurare a competiţiei proiectelor ştiinţifice pentru repartizarea granturilor doctorale de Ia bugetul de stat (Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 86 din 8 februarie 2016)

Metodologia privind recunoașterea și echivalarea creditelor de studiu transferabile la UnAȘM (MET-01/17)

PROCEDURI DE SISTEM (PS)

Elaborarea, modificarea, retragerea regulamentelor /metodologiilor

Elaborarea procedurilor interne

Circuitul documentelor în UnAȘM

Soluționarea cererilor, reclamațiilor, contestațiilor

*Auditul intern privind calitatea

Aprecierea gradului de satisfacţie a studenţilor

Evaluarea nivelului de satisfacţie a angajatorului

Aprecierea gradului de satisfacție al angajaților

PROCEDURI OPERAȚIONALE (PO)

Evaluarea prestației cadrelor didactico-științifice de către studenți

Evaluarea cursurilor și a curricula disciplinare

Opinia absolvenţilor UnAȘM privind calitatea studiilor

Intenţia privind continuarea studiilor şi inserţia în câmpul muncii

Monitorizarea şi actualizarea planurilor de învăţământ

Evaluarea utilizării platformei educaţionale electronice a UnAȘM

*Elaborarea și implentarea acordurilor și parteneriatelor

*Echivalarea creditelor transferabile obținute în alte instituții din țară și străinătate

*Promovarea meritocrației și stimularea personalului

*Evaluarea colegială, autoevaluarea cadrelor didactice

Evaluarea conducătorilor de doctorat

*Publicarea materialelor didactico-științifice

Conferirea titlului și eliberarea diplomelor

*Evaluarea cursurilor de formare continuă

*Procedură de planificare și aprobare a fondurilor

*Procedura privind activele cu orice titlu

*Procedura privind angajamentele de casă

*Proceduri de încasare a datoriilor

*Proceduri privind veniturile și cheltuielile

*Procedură de întocmire a rapoartelor financiare

*Procedură registre contabile

*Momentan procedurile evidențiate nu pot fi accesate, acestea fiind in curs de elaborare / actualizare.

GHIDURI

Ghid metodic Cerinţe de elaborare, prezentare şi evaluare a tezelor de licenţă şi masterat

Ghid de implementare TIC la UnAȘM

Ghid privind redactarea tezelor de doctorat și a rezumatelor

ARHIVĂ

Carta (Statutul) instituţiei publice Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului instructiv-educativ

Regulament privind organizarea admiterii în Ciclul I - Studii superioare de licență pentru anul universitar 2017-2018 la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.6 din 06.06.2017)

Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat în UnAȘM

Regulamentul privind evaluarea performanţelor profesional-ştiinţifice ale studenţilor

Regulament de evaluare a prestaţiei cadrelor didactico-ştiinţifice

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale angajaţilor Centrului Universitar Biologie Moleculară a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale personalului cu funcţii de conducere, corpul profesoral-didactic, personalul didactic auxiliar şi administrativ-gospodăresc al Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul Senatului

Regulamentul Consiliului de administraţie

Regulamentul secţiei Studii şi managementul calităţii

Regulamentul privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență la UnAȘM

Regulamentul instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.7 din 12.05.2015)

online meds