Senat

SENATUL este organul suprem de conducere al instituţiei de învăţământ superior ce include cadre didactico-ştiinţifice 65-75%; studenţi, doctoranzi – 20-25%; personal auxiliar – 5-10%. Preşedintele Senatului universitar este rectorul, care coordonează şi răspunde de activitatea de îndeplinire a hotărârilor acestuia. Organizarea şi pregătirea şedinţelor este asigurată de secretarul ştiinţific al Senatului. Ședinţele ordinare sunt organizate o dată la două luni, sau după caz, şedinţele extraordinare sunt convocate de rector, la cererea Biroului Senatului, ori a unei treimi din membrii acestuia.

ATRIBUŢII

 • adoptă Statutul şi regulamentele interne ale Universităţii;
 • validează deciziile Biroului Senatului şi Consiliului de Administraţie;
 • aprobă fondarea / desfiinţarea facultăţilor, catedrelor sau altor unităţi de cercetare şi administrative în baza propunerilor consiliilor facultăţilor / propunerilor rectorului;
 • aprobă bugetul anual al Universităţii şi rapoartele privind executarea bugetului;
 • aprobă Regulamentul de desfăşurare a concursului de admitere, precum şi cifra de şcolarizare pentru anul viitor;
 • aprobă propunerile Biroului Senatului privind conferirea titlurilor de „Doctorem Honoris Causa” şi „Professorem Honorificum”;
 • aprobă alegerea în toate funcţiile de conducere;
 • aprobă planurile de învăţământ şi de cercetări ştiinţifice şi introduce eventualele modificări în concordanţă cu standardele educaţionale de Stat;
 • aprobă rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice de conferenţiar şi profesor şi le supune spre confirmare Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare;
 • aprobă propunerile consiliilor facultăţilor pentru conducători ştiinţifici ai tezelor de doctorat şi le supune spre confirmare Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare;
 • examinează şi aprobă Planul de dezvoltare strategică a Universităţii în baza planurilor elaborate de facultăţi, precum şi proiectul investiţiilor majore al Universităţii;
 • examinează utilizarea fondurilor, aprobă proiectele cu privire la structura bugetului şi realizarea lui;
 • adoptă alte decizii vizând misiunea şi obiectivele Universităţii.

COMPONENŢA NOMINALĂ

 • Duca Maria, academician, academician, prof. univ., dr. hab., rector, președinte
 • Popovici Ana Maria, secretar al Senatului
 • Port Angela, dr., conf. univ., prorector pentru activitate didactică
 • Potîng Tatiana, dr., conf. univ., prorector pentru cercetare și managementul calității
 • Elenciuc Daniela, dr., conf. univ., decan Facultatea Ştiinţe ale Naturii
 • Boian Ilie, dr., conf. univ., şef Departament Științe Biologice și Geonomice
 • Spînu Stela, dr., conf. univ., șef Departament Științe Umaniste
 • Velișco Natalia, dr., conf.univ., şef Departament Chimie, Matematică și Informatică
 • Erhan Ana, șef Direcție administrare logistică și financiară
 • Rață Violeta, Contabil șef
 • Chilari Rodica, șef Secție Personal și Logistică
 • Oltu Claudia, șef Secţie Cercetare, doctorat și managementul calității
 • Leorda Ana, dr., conf. univ., Departament Științe Biologice și Geonomice
 • Nedealcov Maria, m.c. dr. hab., prof. univ. Departament Științe Biologice și Geonomice
 • Sprincean Serghei, dr., conf. univ., Departament Științe Umaniste
 • Cristei Tamara, dr., conf. univ., Departament Științe Umaniste
 • Corlat Andrei, dr., conf. univ. Departament Chimie, Matematică și Informatică
 • Arîcu Aculina, dr., conf. cerc., Departament Chimie, Matematică și Informatică
 • Revenco Adelina, şef Secţie Studii
 • Beglița Natalia, ciclul III, anul II, ȘD Științe Juridice, Politice și Sociologice
 • Gînsari Irina, ciclul III, anul III, ȘD Științe Chimice
 • Vizitiu Liliana, ciclul II, anul II, Departament Științe Umaniste
 • Curagău Mihail, ciclul II, anul II, Departament Științe Biologice și Geonomice
 • Bostan Maria, ciclul II, anul I, Departament Științe Biologice și Geonomice
 • Timuș Axenia, ciclul I, anul III, Departament Științe Umaniste