Senat

SENATUL este organul suprem de conducere al instituţiei de învăţământ superior ce include cadre didactico-ştiinţifice 65-75%; studenţi, doctoranzi – 20-25%; personal auxiliar – 5-10%. Preşedintele Senatului universitar este rectorul, care coordonează şi răspunde de activitatea de îndeplinire a hotărârilor acestuia. Organizarea şi pregătirea şedinţelor este asigurată de secretarul ştiinţific al Senatului. Ședinţele ordinare sunt organizate o dată la două luni, sau după caz, şedinţele extraordinare sunt convocate de rector, la cererea Biroului Senatului, ori a unei treimi din membrii acestuia.

ATRIBUŢII

 • adoptă Statutul şi regulamentele interne ale Universităţii;
 • validează deciziile Biroului Senatului şi Consiliului de Administraţie;
 • aprobă fondarea / desfiinţarea facultăţilor, catedrelor sau altor unităţi de cercetare şi administrative în baza propunerilor consiliilor facultăţilor / propunerilor rectorului;
 • aprobă bugetul anual al Universităţii şi rapoartele privind executarea bugetului;
 • aprobă Regulamentul de desfăşurare a concursului de admitere, precum şi cifra de şcolarizare pentru anul viitor;
 • aprobă propunerile Biroului Senatului privind conferirea titlurilor de „Doctorem Honoris Causa” şi „Professorem Honorificum”;
 • aprobă alegerea în toate funcţiile de conducere;
 • aprobă planurile de învăţământ şi de cercetări ştiinţifice şi introduce eventualele modificări în concordanţă cu standardele educaţionale de Stat;
 • aprobă rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice de conferenţiar şi profesor şi le supune spre confirmare Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare;
 • aprobă propunerile consiliilor facultăţilor pentru conducători ştiinţifici ai tezelor de doctorat şi le supune spre confirmare Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare;
 • examinează şi aprobă Planul de dezvoltare strategică a Universităţii în baza planurilor elaborate de facultăţi, precum şi proiectul investiţiilor majore al Universităţii;
 • examinează utilizarea fondurilor, aprobă proiectele cu privire la structura bugetului şi realizarea lui;
 • adoptă alte decizii vizând misiunea şi obiectivele Universităţii.

COMPONENŢA NOMINALĂ

 • Duca Maria, academician, prof. univ., dr. hab., rector, președinte
 • Șestacova Tatiana, dr., secretar ştiinţific al Senatului
 • Port Angela, dr., conf. univ., prorector pentru activitate didactică
 • Potîng Tatiana, dr., prorector pentru cercetare și managementul calității
 • Erhan Ana, prorector în probleme de administrare
 • Ciobanu Rodica, dr., conf. univ., decan Facultatea Ştiinţe Socioumanistice
 • Mereuța Aliona, dr., conf. univ., decan Facultatea Ştiinţe Exacte
 • Elenciuc Daniela, dr., decan Facultatea Ştiinţe ale Naturii
 • Boian Ilie, dr., conf. univ., şef Catedră Ecologie şi Ştiinţe ale Mediului
 • Bobână Gheorghe, dr. hab., prof.univ., şef Catedră Filozofie, Istorie şi Metodologia cercetării
 • Spînu Stela, dr., conf. univ., şef Catedră Limbi şi Literaturi
 • Velișco Natalia, dr., conf.univ., şef Catedră  Fizică şi Chimie
 • Corlat Andrei, dr., conf. univ., şef Catedră  Matematică şi Informatică
 • Revenco Adelina, şef Secţie Studii
 • Oltu Claudia, Şef Secţie Cercetare, doctorat și formare continuă
 • Martea Rodica, dr., Șef Secție Relații Internaționale și Informatizare
 • Țapu Lucia, şef Secţie Personal și Logistică
 • Rață Violeta, şef Secţie Contabilitate şi finanţe
 • Sprincean Serghei, dr., conf. univ., Catedra Filozofie, Istorie şi Metodologia cercetării
 • Cozari Tudor, dr. hab., prof.univ., Catedra Biologie
 • Cojocaru  Svetlana, dr. hab., prof.univ., director, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
 • Arîcu Aculina, dr., conf. cerc., vicedirector, Institutul de Chimie al AŞM
 • Melinciuc Dumitru, dr., conf. univ., Catedră Limbi şi Literaturi
 • Nedealcov Maria, dr. hab., prof. univ., director, Institutul de Ecologie și Geografie al AȘM
 • Culiuc Leonid, acad., dr. hab., prof. univ.
 • Cazac Natalia, doctorand a. II, Școala Doctorală Științe Fizice
 • Corcodel Artur,  doctorand a.II, Școala Doctorală Științe Economice și Demografice
 • Ciochina Mariana, student, ciclul II, anul I, program masterat Bioeconomie și economie ecologică
 • Podgornîi Daniel, student, ciclul I specialitatea chimie, anul II
 • Curagau Mihai, student, ciclul I, anul I, specialitatea Geografie
 • Gutu Alexandra, studentă, anul I, specialitatea Limba şi literatura română, limba engleză
 • Badrajan Vladimir, student, anul I, specialitatea Filozofie
online meds