Posturi și funcții vacante

SECȚIA STUDII ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII

SPECIALIST PRINCIPAL

Capitolul I. Descrierea funcţiei

1. Scopul general al funcţiei: evidența și analiza contigentului de studenți și monitorizarea procesului de instruire la ciclul I şi II în cadrul USDC.
2. Sarcinile de bază

 • monitorizarea desfășurării procesului didactic la ciclul I (licenţă), ciclul II (masterat)
 • intensificarea colaborărilor academice cu mediul economic
 • participarea în procesul de admitere la studii

3. Atribuţiile de serviciu
a)monitorizarea desfășurării procesului didactic la ciclul I (licenţă), ciclul II (masterat):

 • elaborarea calendarul academic;
 • ghidarea studenților și masteranzilor în vederea stabilirii traseului individual de studii (perfectează contractele cu studenţii şi masteranzii până la 15.09. pentru anul I şi până la 30 mai pentru anul II şi III);
 • monitorizează desfăşurarea procesului de instruire pe durata anului universitar (verifică prezența la ore a cadrelor didactice și a studenților);
 • monitorizează calitatea desfășurării sesiunilor de examinare și raportează instanțelor superioare;
 • verificarea corectitudinii și gradului de promovare a studenţilor în baza creditelor transferabile acumulate; 
 • analizează rezultatele sesiunilor de examinare a studenţilor şi elaborează rapoarte statistice;
 • participă la elaborarea în termen a rapoartelor statistice, informaţiilor şi a materialelor solicitate de instanţele superioare;
 • completează mapele şi le pregăteşte pentru predarea în arhivă.
 • identificarea și susținerea studenților pentru participarea la concursul burselor de merit și altor tipuri de burse;
 • analiza și evidența dosarelor depuse;
 • verifică achitarea taxei de studii de către studenți masteranzi şi raportează la solicitare.

b) intensificarea colaborărilor cu mediul academic/economic în vederea desfășurării stagiilor de practică:
- organizarea de mese rotunde cu participarea agenţilor economici;
- organizarea de vizite la întreprinderi economice în scopul familiarizării cu mediul de afaceri;
- asigurarea conexiunii student-angajator (cercetare/mediu economic);
  - elaborarea graficului desfăşurării stagiilor de practică separat pe cicluri de studii/specialități/tipuri de stagii;
-  actualizarea acordurilor de practică, evidența completării și prezentării acestora;
-  monitorizarea susţinerii practicii de către studenţi şi masteranzi;
-  elaborarea raportului final în baza rapoartelor departamentelor.

c) participarea în procesul de admitere la studii:

 • verificarea dosarului candidatului la studii;
 • consultarea candidaților privitor la oferta educațională și condițiile de participare la procesul de admitere la studii pentru ciclul I și II;
 • evidența zilnică a numărului de abiturienți;
 • elaborarea rapoartelor statistice zilnice pentru catedre, decanate și rectorat privind numărul de dosare depuse.

4.  Responsabilităţi

  • poartă răspundere pentru activitatea şi deciziile luate în sfera sa de competenţă, pentru executarea la timp şi în mod corect a obligaţiilor de serviciu;
  • este responsabil de calitatea şi veridicitatea informaţiilor puse la dispoziţie, în baza cărora se adoptă decizii;
  • este responsabil de alcătuirea la timp a rapoartelor statistice, a informaţiilor şi a materialelor solicitate de instanţele superioare;
  • este responsabilă de activitatea Senatului Studenţesc şi organizarea activităţilor extracurriculare;
  • este responsabil de asigurarea catedrelor, decanatelor cu registre, borderouri, carnete de student, etc.;
  • este responsabil de informaţiile de care ia cunoştinţă în executarea atribuţiilor sale de serviciu;
  • poartă responsabilitate de păstrarea şi folosirea eficientă a imobilului, tehnicii şi inventarului încredinţat, pentru respectarea regulilor de prevenire a incendiilor.

5.Împuterniciri

 • controlează desfăşurarea procesului de instruire la ciclul I şi II;
 • verifică respectarea disciplinei de muncă şi studii de către cadrele didactice, studenţi şi masteranzi;
 • verifică respectarea deciziilor în domeniul procesului de instruire în UnAŞM.

6. Cui îi raportează titularul funcţiei

 • rectorului USDC;
 • prorectorului pentru activitatea didactică;
 • şefului Secţiei Studii

7. Mijloacele de lucru / Echipamentul utilizat: computer, imprimantă, internet, telefon; materiale informative din domeniu; acte legislative ce ţin de procesul de învăţământ;
8. Condiţiile de muncă

 • regim de muncă: __ ore pe săptămână, __ ore pe zi;
 • program de muncă: ____________________, orele _____ – ____;
 • activitate de birou; deplasări în interes de serviciu.

Capitolul III. Cerinţele funcţiei faţă de persoană

1. Studii: superioare.
2. Experienţă profesională: minimum 3 ani.
3. Cunoştinţe

 • de operare la calculator Word, Excel, Power Point, Internet;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea uneia sau a câtorva limbi străine.

4. Abilităţi: analiză şi sinteză, organizare şi luare de decizii, soluţionare de probleme, planificare, elaborarea documentelor, capacităţi organizatorice, comunicare eficientă cu oamenii, capacitatea de a aplana conflictele.
5.Atitudini/comportamente: inteligent, obiectiv, responsabil, tolerant cu părerile altora, comportament etic, cu respect faţă de oameni, flexibil în relaţiile cu oamenii, diplomat, onest, disciplinat, punctual, corect, cu iniţiativă, creativitate, productivitate, cu motivaţie afectivă şi cognitivă, curiozitate, originalitate cu dorinţă de a se perfecţiona.

SECŢIA RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI COMUNICARE

METODIST SECŢIE RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI COMUNICARE

Scopul general al funcţiei:
Gestionarea şi coordonarea activităţii secţiei Relaţii Internaţionale şi Informatizare în conformitate cu politicile educaţionale ale UnAŞM.

Sarcini de bază:

 • perfectarea /evidenţa contractelor de colaborare naţională şi  internaţională;
 • promovarea mobilității studenţilor şi cadrelor didactice;
 • participarea la elaborarea diferitor materiale informaţionale;
 • pregătirea dosarului USDC pentru înregistrare pe diverse site-uri internaționale, participare în proiecte, colaborări;

Atribuții de serviciu:

 • Perfectarea /evidenţa contractelor de colaborare naţională şi  internaţională:
 • Promovarea mobilității studenților și cadrelor didactice:
 • Participarea la elaborarea diferitor materiale informaţionale:
 • Pregătirea dosarului USDC pentru înregistrare pe diverse site-uri internaționale (ex. portalul de cercetare UE), participare în proiecte, colaborări:

Responsabilităţi:

 • exercitarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu Regulamentul de ordine internă a USDC, Regulamentul de activitate a Secției de Relații Internaționale și Informatizare şi alte acte normative;
 • organizarea raţională a activităţii sale de serviciu;
 • respectarea disciplinei de muncă;
 • evitarea conflictului de interese;
 • sporirea competenţei sale profesionale;

Cerinţele funcţiei faţă de persoană:

 • Studii: Superioare.
 • Experienţă profesională
 • Cunoştinţe în domeniul de activitate;
 • Cunoaşterea uneia sau câtorva limbi străine;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Abilităţi: Analiză şi sinteză, organizre și luare de decizii, soluţionare de probleme, planificare, elaborarea documentelor, capacităţi organizatorice, comunicare eficientă cu oamenii, capacitatea de a aplana conflictele.

Atitudini/comportamente: Inteligent, obiectiv, responsabil, tolerant cu părerile altora, comportament etic, cu respect faţă de oameni, flexibil în relaţiile cu oamenii, diplomat, onest, disciplinat, punctual, corect, cu iniţiativă, creativitate, cu dorinţă de a se perfecţiona.

SECŢIA PERSONAL ȘI LOGISTICĂ

SPECIALIST SUPERIOR LOGISTICĂ

Capitolul I. Descrierea funcţiei

1. Scopul general al funcţiei: îndeplinirea sarcinilor legate de aprovizionarea USDC cu materialele necesare pentru procesul de studii  și a activităților din subdiviziuni, suport logistic în activitățile universității, supravegherea utilizării raţionale a resurselor, activități  privind crearea condițiilor de trai ale studenților, darea în arendă a spațiilor.
2. Sarcini de bază:
a) aprovizionarea USDC cu  bunuri și servicii;
b) asigurarea serviciilor/utilităților universității;
c) darea în arendă a spațiilor;
d) activități privind căminul studențesc;
e) activități de promovare a USDC,

3. Atribuții de serviciu:
a) Aprovizionarea USDC cu bunuri și servicii:

 • colectarea cererilor de bunuri și servicii de la toate subdiviziunile, elaborarea caietelor de sarcini privind achizițiile;
 • elaborarea procedurilor de achiziție(procese verbale, dări de seamă, relațiile cu Agenția Achiziții Publice);
 • operează platforma electronică de achiziții publice;
 • asigura fluxul de documente necesare perfectării contractelor;
 • elaborarea contractelor de achiziții de bunuri, servicii, reagenți ș.a.;
 • organizeaza activitatea de transport si receptie a materialelor;
 • urmărește după îndeplinirea contractelor de achiziții și recepționarea bunurilor de către administrator;
 • prezintă  la timp în contabilitate  contractele de achiziții, facturile fiscale, conturile de plată;
 • urmărește după achitările furnizorilor de la conturile de decontare;  
 • crează baza de date a  contractelor de achiziții pe ani;
 • crează dosare privind achizițiile pe tip de contracte(licitații, COP, CVM ș.a.)
 • participă la inventarierea  bunurilor materiale;

b) asigurarea serviciilor/ utilităților universității;

 • elaborează anual contractele  cu furnizorii de servicii comunale;
 • urmarește derularea contractelor cu furnizorii de servicii comunale,
 • relațiile cu  firma de încarcare a cartușelor, evidența încărcărilor;
 • aprovizionează cu  echipament, ustensile  și reagenți laboratoarele  educaționale  ale UnAȘM;

c) darea în arendă a spațiilor;

 • identifică potențiali arendași pentru spațiile libere;
 • elaborează contractele de arendă(locaţiune) a spațiilor;
 • elaborează acorduri adiționale, acte de primire-predare a  încăperilor;
 • prezintă scrisori de prevenire arendașilor care nu achită la timp taxele de chirie și serviciile comunale;
 • responsabil de achitarea în termenul stabilit a plăţilorde arendă şi a serviciilor comunale;
 • i-a măsuri radicale pentru rauplatnici;
 • asigură primire de către arendași a facturilor in contabilitate;
 • elaborează rapoarte anuale privind  veniturile din arenda spațiilor.

d) activități privind căminul studențesc;

 • coordonează și conlucrează  cu administratorului  întrebările ce țin de căminul studențesc;
 • primește de la studenți proiectele de contract, le înregistrează în Registru de evidență a contractelor de cazare;
 • urmărește după achitarea contractelor și  coordonează cu administratorul cazarea locatarului;
 • înregistrează cererile de cazare în Registru, urmărește după cazarea oaspeților de către administrator;
 • Participă la soluționarea problemelor din cadrul căminului  studențesc  în limita responsabilităților stabilite;
 • acordă suport logistic în organizarea manifestațiilor(achiziționează materiale, pregătește spațiile, asigură pauzele de cafea, contractele cu firmele de catering ș.a.)

e) activități de promovare a USDC;

 • elaborarea  caietelor de sarcini privind necesitățile de materiale publicitare;
 • elaborarea caietelor de sarcini privind materialele didactice necesare;
 • executarea Planului de editare a materialelor didactice, manuale și materiale ale conferințelor;
 • întocmirea contractelor de achiziții privind materiale didactice, de promovare a imaginii;
 • monitorizarea îndeplinirii  condițiilor contractelor;

4. Responsabilităţi:

 • exercitarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu Regulamentul de ordine internă a USDC,  Legea achizițiilor publice în RM şi alte acte normative;
 • îndeplinirea sarcinilor de serviciu stabilite prin fișa postului;
 • evitarea conflictului de interese;

5.Împuterniciri:

 • reprezintă Universitatea în problemele care ţin de competenţa sa sau în alte aspecte în care s-a convenit cu Rectorul asupra reprezentării;
 • propune  și avizează eliberarea din funcţie a personalului din subdiviziunea  sa;
 • semneaza  caiete de sarcini, procese verbale, dări de seamă;
 • elaborează planuri și rapoarte anuale privind activitatea sa.;
 • prezintă prorectorului activitate logistică și economică caietele de sarcini  pentru elaborarea Planului anual de achiziții.

6. Subordonări:

 • rectorului USDC;
 • prorectorului activitate logistică și economică;

7. Condiţii de muncă:

 • Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi;
 • Program de muncă: de luni pînă vineri orele 8.00 – 17.00;
 • Activitate de birou; deplasări în interes de serviciu.

Capitolul II. Cerinţele funcţiei faţă de persoană

8. Studii: Superioare (tehnice sau economice).
9. Experienţă profesională: minim 3 ani.
10. Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoştinţe de operare la calculator Word, Excel, Power Point;

11. Abilităţi: Analiză şi sinteză, organizare și luare de decizii, soluţionare de probleme, planificare, elaborarea documentelor, capacităţi organizatorice, comunicare eficientă cu oamenii, capacitatea de a aplana conflictele.
12. Atitudini/comportamente: spirit practic, obiectiv, responsabil, tolerant cu părerile altora, comportament etic, flexibil în relaţiile cu oamenii, diplomat, onest, disciplinat, punctual, corect, cu iniţiativă, productivitate, responsabilitate.

SECŢIA CONTABILITATE

CONTABIL

Capitolul I. Descrierea funcţiei

1. Scopul general al funcţiei: Organizarea corectă a evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Contribuie la eficientizarea activităţii economico-financiare a Secţiei.
2. Sarcini de bază:

 • asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • asigurarea integrităţii valorilor materiale şi eficienţa utilizării mijloacelor financiare alocate;
 • întocmirea, analiza, monitorizarea şi prezentarea în termenii stabiliţi a rapoartelor financiare organelor de resort.

3. Atribuţii de serviciu:

 • Asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare:
 • organizarea corectă a evidenţei contabile în corespundere cu Instrucţiunea Ministerului Finanţelor nr.93 din 19.07.2010 „Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice", cu modificările şi completările ulterioare; legile şi Hotărârile Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova; dispozițiile Ministerului Educaţiei şi Tineretului; indicaţiile, ordinele şi instrucţiunile Ministerului Finanţelor; statutul Universităţii de Stat Dimitrie Cantemir; ordinele, indicaţiile rectorului şi alte acte normative şi legislative în vigoare;
 • studierea sistematică a regulamentelor, instrucţiunilor, indicaţiilor metodologice referitoare la evidenţa contabilă şi dările de seamă, a altor acte normative ce ţin de serviciul financiar-contabil;
 • aplicarea pe scară largă a tehnicii de calcul moderne.

b) Asigurarea integrităţii valorilor materiale şi eficienţa utilizării mijloacelor financiare alocate:

 • exercitarea controlului asupra integrităţii fondurilor fixe, a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în locurile de păstrare şi utilizare;
 • efectuarea controlului asupra păstrării şi exploatării mijloacelor fixe;
 • organizarea diverselor controlări persoanelor cu răspundere materială;
 • controlul asupra utilizării corecte a mijloacelor financiare în corespundere cu planurile secundare de finanţare aprobate;
 • controlul asupra integrităţii resurselor băneşti;
 • organizarea şi desfăşurarea inventarierii mijloacelor fixe, stocurilor de mărfuri şi materiale, mijloacelor băneşti, creanţelor şi datoriilor, conform Regulamentului privind inventarierea.

c) Întocmirea, analiza, monitorizarea şi prezentarea în termenii stabiliţi a rapoartelor financiare organelor de resort:

 • întocmirea dărilor de seamă lunare, trimestriale şi anuale, prezentarea lor în termenii stabiliţi organelor de resort.

4.  Responsabilităţi:

 • respectarea recomandărilor şi ordinelor privind executarea actelor normative aprobate de Guvern, Parlament, fondator, indicaţiilor de resort şi deciziilor Senatului;
 • respectarea strictă a legislaţiei în vigoare;
 • asigurarea evidenţei contabile corecte şi a integrităţii valorilor materiale şi eficienţa utilizării mijloacelor financiare alocate;
 • asigurarea securităţii informaţiei financiare, a sistemului de gestionare economico-financiară a instituţiei;
 • studierea sistematică a regulamentelor, instrucţiunilor, indicaţiilor metodologice referitoare la evidenţa contabilă şi dările de seamă, a altor acte normative ce ţin de serviciul financiar-contabil;
 • întocmirea şi prezentarea în termenii stabiliţi a dărilor de seamă contabile;
 • evitarea conflictului de interese;
 • respectarea disciplinei de muncă.

5. Subordonare:

 • contabilului șef.
 • Prorector activitate logistică și economică;
 • Rector USDC.

6.  Cooperarea internă: Cu subdiviziunile USDC.
Cooperarea externă: Ministere, fondator, Inspectoratul Fiscal de Stat, Trezoreria, CNAS, etc.
7. Condiţii de muncă:

 • Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi;
 • Program de muncă: luni-vineri, orele 0800 – 1700, pauză 1200 – 1300;
 • Activitate de birou, conform programului de muncă.

Capitolul II. Cerinţele funcţiei faţă de persoană

8. Studii: Superioare de specialitate.
9. Experienţă profesională: 3 ani.
10. Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei RM;
 • Cunoaşterea limbii de stat şi rusă, cunoaşterea limbilor de circulaţie internaţională constituie avantaj;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet, Softcontabil, Programul Universal Accounting.

11. Abilităţi: De comunicare, de lucru cu informaţia, organizare, elaborare a documentelor, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte.

12. Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.