Posturi și funcții vacante

RECTORAT

Secretar referent

Scopul general al funcţiei: asigurarea condiţiilor optime pentru realizarea de către rector a unor contacte eficiente cu persoanele din interiorul şi exteriorul universităţii, asigurarea unei bune circulaţii a documentelor şi a informaţiilor la nivelul acesteia.

Sarcinile de bază:

 • În raport cu alte persoane:
 • rezolvarea promptă a sarcinilor trasate;
  • rezolvarea promptă a solicitărilor formulate de rector şi ceilalţi colaboratori;
  • rezolvarea promptă a nemulţumirilor ivite din partea angajaţilor universităţii;
  • cooperarea cu personalul universităţii.
 • În raport cu echipamentele  şi aparatura pe care o utilizează:
  •   utilizarea corectă şi eficientă a echipamentelor: telefon, fax, scaner, copiator.
 • În raport cu produsele muncii, reprezentate prin documentele elaborate:
  •   respectarea procedeului de lucru şi ierarhie în rezolvarea sarcinilor.
 • În raport cu securitatea muncii:
  •   însuşirea prevederilor din instrucţiunile specifice locului de muncă;
  •   participarea periodică la şedinţe de instruire, organizate în universitate;
  •   respectarea normelor de securitate şi sănătate la locul de muncă.
 • Privind precizia şi punctualitatea:
  •   va respecta programul şi orarul de activitate a universităţii;
  •   va respecta programul şi termenele stabilite pentru finalizarea tuturor sarcinilor de lucru atribuite;
  •   va lua toate măsurile pentru a întocmi documentele cu corectitudine şi în timp util.
 • În raport cu metodele şi programele de lucru:
  •   va respecta ierarhia activităţilor din programul zilnic de muncă;
  •   va respecta procedurile interne de lucru.
 • Privind relaţiile şi comunicarea:
  •   va fi întotdeauna promt, în exprimarea răspunsurilor, verbal sau în scris;
  •   va fi întotdeauna politicos cu angajaţii dînd dovadă de amabilitate şi bune maniere;
  •   va menţine o relaţie de cooperare cu toţi colegii prin comunicare şi rezolvarea calmă a   oricărei nemulţumiri.

Studii: Superioare.

Experienţă profesională: minimum 2 ani.

Cunoştinţe:

 • Cunoştinţe în domeniul de activitate;
 • Cunoaşterea uneia sau a căteva limbi străine;
 • Cunoştinţe de operare la calculator Word, Excel, Power Point, Internet;

Abilităţi: capacitatea de implementare; rezolvarea eficientă a problemelor, asumarea  responsabilităţilor; capacitatea a lucra independent şi în echipa; autoperfecţionarea şi valorificarea experienţei dobândite; analiza şi sinteză; creativitate şi spirit de iniţiativă; capacitatea de planificare şi acţionare strategică;

Atitudini/comportamente: Punctualitate, obiectivitate, atenţie la detalii, spirit de observaţie dezvoltat, deprinderi de acordare şi transmitere a informaţiilor, deprinderi de culegere şi clasificare a informaţiilor, creativitate şi spiret de iniţiativă, inteligenţă.

Cerinţe:

 • Cerinţe pentru exercitare: cerinţe medicale, rezistenţă la oboseală, acuitate auditivă normală, vorbire explicită;
 • Cerinţe psihologice: inteligenţa peste nivelul mediu (capacitatea de a analiza şi a sintetiza, memorie dezvoltată, judecată rapidă, capacitatea deducţiei logice), uşurinţă în exprimarea ideilor, asumarea responsabilităţilor;
 • Activităţi fizice: lucrul în poziţie şezîndă perioade îndelungate, vorbire, ascultare, folosire a mâinilor;
 • Deprinderi transferabile: acordare şi transmitere de informaţii, culegere şi clasificare a informaţiilor.

SECȚIA CERCETARE, DOCTORAT ŞI FORMARE CONTINUĂ

Metodist – 2 unități

Scopul general al funcţiei:

 • organizarea și coordonarea unor activități privind studiile de doctorat;
 • organizarea și coordonarea activităților privind instruirea continuă.

Sarcini de bază:

 • organizarea și asigurarea procesului de instruire din cadrul Programului de pregătire generală a doctoranzilor;
 • organizarea și asigurarea procesului de instruire continuă;
 • efectuarea lucrările de secretariat din cadrul Secției;
 • plasarea pe platforma Moodle a bazei de date a doctoranzilor.

Cerinţele funcţiei faţă de persoană:

 • studii superioare;
 • experienţă profesională 1-3 ani;
 • cunoştinţe de operare la calculator Word, Exel, Internet etc.
 • cunoaşterea limbilor străine (constituie un avantaj);

Abilități: Analiză și sinteză, organizare și luare de decizii, soluționare de probleme, planificare, elaborarea documentelor, capacități organizatorice, comunicare eficientă cu oamenii, capacitatea de a aplana conflictele.

Atitudini/comportamente: Inteligent, obiectiv, responsabil, tolerant cu părerile altora, comportament etic, cu respect față de oameni, flexibil în relațiile cu oamenii, diplomat, onest, disciplinat, punctual, corect, cu inițiativă, creativitate, productivitate, cu motivație afectivă și cognitivă, curiozitate, originalitate cu dorință de a se perfecționa.

SECȚIA STUDII

Șef catedră Biologie

Scopul general al funcţiei: Organizarea și monitorizarea procesului de instruire și cercetare științifică în cadrul catedrei.

Sarcini de bază:

 • coordonarea și organizarea activității catedrei;
 • asigurarea desfășurării corecte a activității didactice în cadrul catedrei;
 • coordonarea activității de cercetare științifică;
 • activitatea metodică și consultativă.

Cerinţele funcţiei faţă de persoană:

 • Studii: Superioare (grad științific de doctor în științe, titlu științifico-didactic).
 • Experienţă profesională: minim 5 ani de activitate științifică / științifico-didactică.
 • Cunoştinţe:
  • Cunoștințe în domeniul de activitate;
  • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
  • Cunoașterea uneia sau a câteva limbi străine;
  • Cunoştinţe de operare la calculator Word, Excel, Power Point, etc.
 • Abilităţi: Analiză şi sinteză, organizare și luare de decizii, soluţionare de probleme, planificare, elaborarea documentelor, spirit antreprenorial, asumare de responsabilități, capacităţi organizatorice, adaptabilitate, comunicare eficientă cu oamenii, capacitatea de a aplana conflictele.
 • Atitudini/comportamente: Inteligent, obiectiv, responsabil, tolerant cu părerile altora, comportament etic, cu respect faţă de oameni, flexibil în relaţiile cu oamenii, diplomat, onest, disciplinat, punctual, corect, cu iniţiativă, creativ, productiv, cu motivaţie afectivă și cognitivă.

Relaţii la tel. 022-73-74-37; 022-73-74-31

SECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INFORMATIZARE

Administrator sisteme informatice -1 unitate

Scopul general al funcţiei:

 • Cercetează, analizează ţi recomandă strategii pentru arhitectura şi dezvoltarea reţelei.

Sarcini de bază:

 • coordonează modul de organizare a bazelor de date în subdiviziunile UnAŞM;
 • machetează flayere, materiale promoţionale, cărţi, manuale, etc.

Cerinţele funcţiei faţă de persoană:

 • studii superioare în domeniu;
 • experienţă profesională: -3 ani;
 • cunoştinţe de operare la calculator Word, Excel, Power Point, Internet HTML, WML, WML Script;
 • reţele de calculatoare;
 • cunoştinţe solide operare MS Office;
 • limba engleză la nivel avansat (scris, citit).

Abilităţi:

 • Analiză şi sinteză, organizare şi luare de decizii, soluţionare de probleme, planificare, elaborarea documentelor, capacităţi organizatorice, comunicare eficientă cu oamenii, capacitatea de a aplana conflictele.

Atitudini/comportamente:

 • Inteligent, obiectiv, responsabil, tolerant cu părerile altora, comportament etic, flexibil în relaţiile cu oamenii, diplomat, onest, disciplinat, punctual, corect, cu iniţiativă, creativitate, productivitate, cu motivaţie afectivă şi cognitivă, curiozitate, originalitate cu dorinţă de a se perfecţiona.

Relaţii la tel. 022-73-74-50; 022-73-74-37

SECȚIA PERSONAL ȘI LOGISTICĂ

Juristconsult - 0,5 unitate

Scopul general al funcţiei: apărarea intereselor UnAŞM şi aplicarea corectă a legislatiei in vigoare.

Sarcini de bază:
- asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale UnAŞM şi a angajaţilor în conformitate cu legislaţia RM;
- urmăreşte apariţia actelor normative şi aduce la cunoştinţa conducerii obligaţiile ce revin Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
- întocmeşte formalităţile prevăzute de lege în cazul modificării actelor normative al UnAŞM;
- vizează pentru legalitate proiectele de decizii emise de conducerea UnAŞM;
- avizează toate documentele cu caracter de norme şi regulamente care reglementează activitatea UnAŞM, a contractului colectiv de muncă şi la elaborarea Regulamentului intern, aducând la cunoştinţa conducerii UnAŞM dispoziţiile legale care trebuie respectate în acest caz;
- conceperea, redactarea şi avizarea contractelor civile, contractelor comerciale sau altor acte juridice încheiate de UnAŞM cu alte persoane, fizice sau juridice; 
- urmăreşte respectarea legalităţii în cazul încheierii, modificării şi desfacerii contractelor individuale de muncă;
- asigură asistenţă juridică  în faţa oricăror organe jurisdicţionale.

Cerinţele funcţiei faţă de persoană:

Studii: Superioare juridice

Experienţă profesională: minimum 5 ani de activitate managerială

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei RM în domeniu;
 • cunoştinţe aprofundate de drept civil şi dreptul muncii;
 • cunoaşterea managementului resurselor umane;
 • cunoaşterea politicilor, procedurilor de personal şi a lucrărilor de secretariat, precum şi a practicilor pozitive din domeniu;
 • cunoştinţe de operare la calculator Word, Excel, Power Point, Internet

Îngrijitor de încăperi

Relaţii la tel. 022-73-74-37