Posturi și funcții vacante

DEPARTAMENTE

POSTURI ȘTIINȚIFICO-DIDACTICE ȘI DIDACTICE VACANTE

UNIVERSITATEA DE STAT „DIMITRIE CANTEMIR” A N U N Ț Ă

concurs pentru ocuparea posturilor științifico-didactice și didactice declarate vacante:

Departamentul Științe biologice și geonomice:

conferențiar universitar - 2 posturi

Departamentul Chimie, Matematică și Informatică

profesor universitar – 1 post

conferențiar universitar - 3 posturi

lector universitar – 1 post

Departamentul Științe Umaniste

profesor universitar – 1 post

conferențiar universitar - 3 posturi

lector universitar – 2 posturi

Informații cu privire la cerințele de participare la concurs și modul de organizare a concursului pot fi accesate pe pagina web http://usdc.md, rubrica Acte normative, Regulament privind ocuparea posturilor științifico-didactice în cadrul USDC, aprobat la Ședința Senatului USDC din 24.04.2019.

Candidaţii la concursul pentru ocuparea funcțiilor științifico-didactice și didactice, vor depune şi înregistra la serviciul personal (tel.0 22 73 74 37):

 1. cererea de înscriere,
 2. CV Europass;
 3. fişa personală de evidenţă a cadrelor;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. copii ale diplomei de licenţă, de master sau echivalente ale acestora;
 6. copii ale diplomei de doctor habilitat sau de doctor în domeniul ştiinţei corespunzător postului, ale diplomei de profesor universitar sau de conferenţiar universitar, precum şi ale diplomelor sau titlurilor onorifice (după caz);
 7. copii ale certificatelor de absolvire a programelor de formare continuă, perfecţionare etc., cu specificarea cursurilor urmate, a probelor de promovare şi a calificativului obţinut;
 8. raport cu privire la activitatea științifico-didactică din ultimii 5 ani.
 9. lista publicațiilor ştiinţifice şi didactic publicate în ultimii 5 ani.

Notă: La concurs nu pot participa persoanele de vârstă pensionară.

Termenul de depunere a actelor – 30 de zile din data publicării anunțului.

Adresa noastră:  mun.Chișinău, str. Academiei 3/2, bloc A, tel.0 22 73 74 37

FUNCȚII DE CONDUCERE

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC

Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de Preşedinte al Consiliului ştiinţific.

La concursul pentru ocuparea postului se pot prezenta persoane care îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea dreptului de a conduce doctorate în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a anunţului privind scoaterea la concurs a postului (conform Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III).

Candidaţii la concurs, în termen de două luni de la data publicării avizului în Monitorul oficial al Republicii Moldova (Monitorul oficial al Republicii Moldova nr.281-288 din 13 septembrie 2019), vor depune cererea de înscriere la concurs la Secția Personal și logistică a USDC cu următoarele anexe:

 • curriculum Vitae în format Europass;
 • copia diplomei de absolvire a studiilor universitare;
 • copia diplomei de doctor/doctor habilitat în științe;
 • copia Hotărârii ANACEC sau a altui organ din străinătate privind abilitarea cu dreptul de a conduce doctorate;
 • informația referitor la doctoranzii îndrumaţi şi cei ce au obţinut titluri ştiinţifice;
 • lista lucrărilor științifice publicate de candidat;
 • scrisoare de intenție (cu elementele de bază ale planului managerial al educației doctorale în cadrul USDC).

Pentru informaţii: tel. 022 73 74 37

SECȚIA STUDII ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII

SPECIALIST PRINCIPAL

Capitolul I. Descrierea funcţiei

1. Scopul general al funcţiei: evidența și analiza contigentului de studenți și monitorizarea procesului de instruire la ciclul I şi II în cadrul USDC.
2. Sarcinile de bază

 • monitorizarea desfășurării procesului didactic la ciclul I (licenţă), ciclul II (masterat)
 • intensificarea colaborărilor academice cu mediul economic
 • participarea în procesul de admitere la studii

3. Atribuţiile de serviciu
a)monitorizarea desfășurării procesului didactic la ciclul I (licenţă), ciclul II (masterat):

 • elaborarea calendarul academic;
 • ghidarea studenților și masteranzilor în vederea stabilirii traseului individual de studii (perfectează contractele cu studenţii şi masteranzii până la 15.09. pentru anul I şi până la 30 mai pentru anul II şi III);
 • monitorizează desfăşurarea procesului de instruire pe durata anului universitar (verifică prezența la ore a cadrelor didactice și a studenților);
 • monitorizează calitatea desfășurării sesiunilor de examinare și raportează instanțelor superioare;
 • verificarea corectitudinii și gradului de promovare a studenţilor în baza creditelor transferabile acumulate; 
 • analizează rezultatele sesiunilor de examinare a studenţilor şi elaborează rapoarte statistice;
 • participă la elaborarea în termen a rapoartelor statistice, informaţiilor şi a materialelor solicitate de instanţele superioare;
 • completează mapele şi le pregăteşte pentru predarea în arhivă.
 • identificarea și susținerea studenților pentru participarea la concursul burselor de merit și altor tipuri de burse;
 • analiza și evidența dosarelor depuse;
 • verifică achitarea taxei de studii de către studenți masteranzi şi raportează la solicitare.

b) intensificarea colaborărilor cu mediul academic/economic în vederea desfășurării stagiilor de practică:
- organizarea de mese rotunde cu participarea agenţilor economici;
- organizarea de vizite la întreprinderi economice în scopul familiarizării cu mediul de afaceri;
- asigurarea conexiunii student-angajator (cercetare/mediu economic);
  - elaborarea graficului desfăşurării stagiilor de practică separat pe cicluri de studii/specialități/tipuri de stagii;
-  actualizarea acordurilor de practică, evidența completării și prezentării acestora;
-  monitorizarea susţinerii practicii de către studenţi şi masteranzi;
-  elaborarea raportului final în baza rapoartelor departamentelor.

c) participarea în procesul de admitere la studii:

 • verificarea dosarului candidatului la studii;
 • consultarea candidaților privitor la oferta educațională și condițiile de participare la procesul de admitere la studii pentru ciclul I și II;
 • evidența zilnică a numărului de abiturienți;
 • elaborarea rapoartelor statistice zilnice pentru catedre, decanate și rectorat privind numărul de dosare depuse.

4.  Responsabilităţi

  • poartă răspundere pentru activitatea şi deciziile luate în sfera sa de competenţă, pentru executarea la timp şi în mod corect a obligaţiilor de serviciu;
  • este responsabil de calitatea şi veridicitatea informaţiilor puse la dispoziţie, în baza cărora se adoptă decizii;
  • este responsabil de alcătuirea la timp a rapoartelor statistice, a informaţiilor şi a materialelor solicitate de instanţele superioare;
  • este responsabilă de activitatea Senatului Studenţesc şi organizarea activităţilor extracurriculare;
  • este responsabil de asigurarea catedrelor, decanatelor cu registre, borderouri, carnete de student, etc.;
  • este responsabil de informaţiile de care ia cunoştinţă în executarea atribuţiilor sale de serviciu;
  • poartă responsabilitate de păstrarea şi folosirea eficientă a imobilului, tehnicii şi inventarului încredinţat, pentru respectarea regulilor de prevenire a incendiilor.

5.Împuterniciri

 • controlează desfăşurarea procesului de instruire la ciclul I şi II;
 • verifică respectarea disciplinei de muncă şi studii de către cadrele didactice, studenţi şi masteranzi;
 • verifică respectarea deciziilor în domeniul procesului de instruire în UnAŞM.

6. Cui îi raportează titularul funcţiei

 • rectorului USDC;
 • prorectorului pentru activitatea didactică;
 • şefului Secţiei Studii

7. Mijloacele de lucru / Echipamentul utilizat: computer, imprimantă, internet, telefon; materiale informative din domeniu; acte legislative ce ţin de procesul de învăţământ;
8. Condiţiile de muncă

 • regim de muncă: __ ore pe săptămână, __ ore pe zi;
 • program de muncă: ____________________, orele _____ – ____;
 • activitate de birou; deplasări în interes de serviciu.

Capitolul III. Cerinţele funcţiei faţă de persoană

1. Studii: superioare.
2. Experienţă profesională: minimum 3 ani.
3. Cunoştinţe

 • de operare la calculator Word, Excel, Power Point, Internet;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea uneia sau a câtorva limbi străine.

4. Abilităţi: analiză şi sinteză, organizare şi luare de decizii, soluţionare de probleme, planificare, elaborarea documentelor, capacităţi organizatorice, comunicare eficientă cu oamenii, capacitatea de a aplana conflictele.
5.Atitudini/comportamente: inteligent, obiectiv, responsabil, tolerant cu părerile altora, comportament etic, cu respect faţă de oameni, flexibil în relaţiile cu oamenii, diplomat, onest, disciplinat, punctual, corect, cu iniţiativă, creativitate, productivitate, cu motivaţie afectivă şi cognitivă, curiozitate, originalitate cu dorinţă de a se perfecţiona.