Posturi și funcții vacante

SECŢIA RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI COMUNICARE

ŞEF SECŢIE RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI COMUNICARE

1. Scopul general al funcţiei: Organizarea şi monitorizarea activitatea secției, promovarea imaginii USDC la nivel internațional.

2. Sarcini de bază:

 • conducerea, managementul Secţiei Relaţii Internaţionale şi Informatizare.
 • stabilirea unor relații de colaborare bilaterale sau multilaterale cu instituţiile de învățămînt și cercetare din străinătate;
 • elaborarea materialelor informative pentru promovarea imaginii USDC în exterior;
 • administrarea şi dezvoltarea site-uluiUSDC, conform cerinţelor şi politicii universităţii;

3. Atribuții de serviciu:

 • Conducerea, managementul Secţiei Relaţii Internaţionale şi Cmunicare
 • Stabilirea unor relații de colaborare bilaterale sau multilaterale cu instituţiile de învățămînt și cercetare din străinătate;
 • Elaborarea materialelor informative pentru promovarea imaginii USDC în exterior;; 

d) Administrarea şi dezvoltarea site-ului USDC, conform cerinţelor şi politicii universităţii;
4. Responsabilităţi:

5. Împuterniciri:

 • planificarea, coordonarea și controlul activității angajaților secției;
 • reprezentarea Universității la diverse forumuri naționale și internaționale.

6.  Cerinţele funcţiei faţă de persoană

 • Studii Superioare
 • Experienţă profesională
 • Cunoştinţe în domeniul de activitate
 • Cunoaşterea uneia sau câtorva limbi străine;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

7. Abilităţi: Analiză şi sinteză, organizare și luare de decizii, soluţionare de probleme, planificare, elaborarea documentelor, cunoaşterea normelor de comportament impuse de protocolul internaţional, capacităţi organizatorice, comunicare eficientă cu oamenii, capacitatea de a aplana conflictele.
8. Atitudini/comportamente: Inteligent, obiectiv, responsabil, tolerant cu părerile altora, comportament etic, cu respect faţă de oameni, flexibil în relaţiile cu oamenii, diplomat, onest, disciplinat, punctual, corect, cu iniţiativă, creativitate, productivitate, cu motivaţie afectivă și cognitivă, curiozitate, originalitate cu dorinţă de a se perfecţiona.

METODIST SECŢIE RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI COMUNICARE

1. Scopul general al funcţiei:
Gestionarea şi coordonarea activităţii secţiei Relaţii Internaţionale şi Informatizare în conformitate cu politicile educaţionale ale UnAŞM.
2. Sarcini de bază:

 • perfectarea /evidenţa contractelor de colaborare naţională şi  internaţională;
 • promovarea mobilității studenţilor şi cadrelor didactice;
 • participarea la elaborarea diferitor materiale informaţionale;
 • pregătirea dosarului USDC pentru înregistrare pe diverse site-uri internaționale, participare în proiecte, colaborări;

3. Atribuții de serviciu:

 • Perfectarea /evidenţa contractelor de colaborare naţională şi  internaţională:
 • Promovarea mobilității studenților și cadrelor didactice:
 • Participarea la elaborarea diferitor materiale informaţionale:
 • Pregătirea dosarului USDC pentru înregistrare pe diverse site-uri internaționale (ex. portalul de cercetare UE), participare în proiecte, colaborări:

4.  Responsabilităţi:

5. Cerinţele funcţiei faţă de persoană

 • Studii: Superioare.
 • Experienţă profesională
 • Cunoştinţe în domeniul de activitate;
 • Cunoaşterea uneia sau câtorva limbi străine;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

6. Abilităţi: Analiză şi sinteză, organizre și luare de decizii, soluţionare de probleme, planificare, elaborarea documentelor, capacităţi organizatorice, comunicare eficientă cu oamenii, capacitatea de a aplana conflictele.

7. Atitudini/comportamente: Inteligent, obiectiv, responsabil, tolerant cu părerile altora, comportament etic, cu respect faţă de oameni, flexibil în relaţiile cu oamenii, diplomat, onest, disciplinat, punctual, corect, cu iniţiativă, creativitate, cu dorinţă de a se perfecţiona.

RECTORAT

SECRETAR REFERENT

Scopul general al funcţiei: asigurarea condiţiilor optime pentru realizarea de către rector a unor contacte eficiente cu persoanele din interiorul şi exteriorul universităţii, asigurarea unei bune circulaţii a documentelor şi a informaţiilor la nivelul acesteia.

Sarcinile de bază:

 • În raport cu alte persoane:
 • rezolvarea promptă a sarcinilor trasate;
  • rezolvarea promptă a solicitărilor formulate de rector şi ceilalţi colaboratori;
  • rezolvarea promptă a nemulţumirilor ivite din partea angajaţilor universităţii;
  • cooperarea cu personalul universităţii.
 • În raport cu echipamentele  şi aparatura pe care o utilizează:
  •   utilizarea corectă şi eficientă a echipamentelor: telefon, fax, scaner, copiator.
 • În raport cu produsele muncii, reprezentate prin documentele elaborate:
  •   respectarea procedeului de lucru şi ierarhie în rezolvarea sarcinilor.
 • În raport cu securitatea muncii:
  •   însuşirea prevederilor din instrucţiunile specifice locului de muncă;
  •   participarea periodică la şedinţe de instruire, organizate în universitate;
  •   respectarea normelor de securitate şi sănătate la locul de muncă.
 • Privind precizia şi punctualitatea:
  •   va respecta programul şi orarul de activitate a universităţii;
  •   va respecta programul şi termenele stabilite pentru finalizarea tuturor sarcinilor de lucru atribuite;
  •   va lua toate măsurile pentru a întocmi documentele cu corectitudine şi în timp util.
 • În raport cu metodele şi programele de lucru:
  •   va respecta ierarhia activităţilor din programul zilnic de muncă;
  •   va respecta procedurile interne de lucru.
 • Privind relaţiile şi comunicarea:
  •   va fi întotdeauna promt, în exprimarea răspunsurilor, verbal sau în scris;
  •   va fi întotdeauna politicos cu angajaţii dînd dovadă de amabilitate şi bune maniere;
  •   va menţine o relaţie de cooperare cu toţi colegii prin comunicare şi rezolvarea calmă a   oricărei nemulţumiri.

Studii: Superioare.

Experienţă profesională: minimum 2 ani.

Cunoştinţe:

 • Cunoştinţe în domeniul de activitate;
 • Cunoaşterea uneia sau a căteva limbi străine;
 • Cunoştinţe de operare la calculator Word, Excel, Power Point, Internet;

Abilităţi: capacitatea de implementare; rezolvarea eficientă a problemelor, asumarea  responsabilităţilor; capacitatea a lucra independent şi în echipa; autoperfecţionarea şi valorificarea experienţei dobândite; analiza şi sinteză; creativitate şi spirit de iniţiativă; capacitatea de planificare şi acţionare strategică;

Atitudini/comportamente: Punctualitate, obiectivitate, atenţie la detalii, spirit de observaţie dezvoltat, deprinderi de acordare şi transmitere a informaţiilor, deprinderi de culegere şi clasificare a informaţiilor, creativitate şi spiret de iniţiativă, inteligenţă.

Cerinţe:

 • Cerinţe pentru exercitare: cerinţe medicale, rezistenţă la oboseală, acuitate auditivă normală, vorbire explicită;
 • Cerinţe psihologice: inteligenţa peste nivelul mediu (capacitatea de a analiza şi a sintetiza, memorie dezvoltată, judecată rapidă, capacitatea deducţiei logice), uşurinţă în exprimarea ideilor, asumarea responsabilităţilor;
 • Activităţi fizice: lucrul în poziţie şezîndă perioade îndelungate, vorbire, ascultare, folosire a mâinilor;
 • Deprinderi transferabile: acordare şi transmitere de informaţii, culegere şi clasificare a informaţiilor.

online meds