Posturi și funcții vacante

RECTORAT

Secretar referent

Scopul general al funcţiei: asigurarea condiţiilor optime pentru realizarea de către rector a unor contacte eficiente cu persoanele din interiorul şi exteriorul universităţii, asigurarea unei bune circulaţii a documentelor şi a informaţiilor la nivelul acesteia.

Sarcinile de bază:

 • În raport cu alte persoane:
 • rezolvarea promptă a sarcinilor trasate;
  • rezolvarea promptă a solicitărilor formulate de rector şi ceilalţi colaboratori;
  • rezolvarea promptă a nemulţumirilor ivite din partea angajaţilor universităţii;
  • cooperarea cu personalul universităţii.
 • În raport cu echipamentele  şi aparatura pe care o utilizează:
  •   utilizarea corectă şi eficientă a echipamentelor: telefon, fax, scaner, copiator.
 • În raport cu produsele muncii, reprezentate prin documentele elaborate:
  •   respectarea procedeului de lucru şi ierarhie în rezolvarea sarcinilor.
 • În raport cu securitatea muncii:
  •   însuşirea prevederilor din instrucţiunile specifice locului de muncă;
  •   participarea periodică la şedinţe de instruire, organizate în universitate;
  •   respectarea normelor de securitate şi sănătate la locul de muncă.
 • Privind precizia şi punctualitatea:
  •   va respecta programul şi orarul de activitate a universităţii;
  •   va respecta programul şi termenele stabilite pentru finalizarea tuturor sarcinilor de lucru atribuite;
  •   va lua toate măsurile pentru a întocmi documentele cu corectitudine şi în timp util.
 • În raport cu metodele şi programele de lucru:
  •   va respecta ierarhia activităţilor din programul zilnic de muncă;
  •   va respecta procedurile interne de lucru.
 • Privind relaţiile şi comunicarea:
  •   va fi întotdeauna promt, în exprimarea răspunsurilor, verbal sau în scris;
  •   va fi întotdeauna politicos cu angajaţii dînd dovadă de amabilitate şi bune maniere;
  •   va menţine o relaţie de cooperare cu toţi colegii prin comunicare şi rezolvarea calmă a   oricărei nemulţumiri.

Studii: Superioare.

Experienţă profesională: minimum 2 ani.

Cunoştinţe:

 • Cunoştinţe în domeniul de activitate;
 • Cunoaşterea uneia sau a căteva limbi străine;
 • Cunoştinţe de operare la calculator Word, Excel, Power Point, Internet;

Abilităţi: capacitatea de implementare; rezolvarea eficientă a problemelor, asumarea  responsabilităţilor; capacitatea a lucra independent şi în echipa; autoperfecţionarea şi valorificarea experienţei dobândite; analiza şi sinteză; creativitate şi spirit de iniţiativă; capacitatea de planificare şi acţionare strategică;

Atitudini/comportamente: Punctualitate, obiectivitate, atenţie la detalii, spirit de observaţie dezvoltat, deprinderi de acordare şi transmitere a informaţiilor, deprinderi de culegere şi clasificare a informaţiilor, creativitate şi spiret de iniţiativă, inteligenţă.

Cerinţe:

 • Cerinţe pentru exercitare: cerinţe medicale, rezistenţă la oboseală, acuitate auditivă normală, vorbire explicită;
 • Cerinţe psihologice: inteligenţa peste nivelul mediu (capacitatea de a analiza şi a sintetiza, memorie dezvoltată, judecată rapidă, capacitatea deducţiei logice), uşurinţă în exprimarea ideilor, asumarea responsabilităţilor;
 • Activităţi fizice: lucrul în poziţie şezîndă perioade îndelungate, vorbire, ascultare, folosire a mâinilor;
 • Deprinderi transferabile: acordare şi transmitere de informaţii, culegere şi clasificare a informaţiilor.

SECȚIA CERCETARE, DOCTORAT ŞI MANAGEMENTUL CALITĂȚII

Metodist – 1 unitate

Scopul general al funcţiei:

 • organizarea și coordonarea unor activități privind studiile de doctorat;
 • organizarea și coordonarea activităților privind instruirea continuă.

Sarcini de bază:

 • organizarea și asigurarea procesului de instruire din cadrul Programului de pregătire generală a doctoranzilor;
 • organizarea și asigurarea procesului de instruire continuă;
 • efectuarea lucrările de secretariat din cadrul Secției;
 • plasarea pe platforma Moodle a bazei de date a doctoranzilor.

Cerinţele funcţiei faţă de persoană:

 • studii superioare;
 • experienţă profesională 1-3 ani;
 • cunoştinţe de operare la calculator Word, Exel, Internet etc.
 • cunoaşterea limbilor străine (constituie un avantaj);

Abilități: Analiză și sinteză, organizare și luare de decizii, soluționare de probleme, planificare, elaborarea documentelor, capacități organizatorice, comunicare eficientă cu oamenii, capacitatea de a aplana conflictele.

Atitudini/comportamente: Inteligent, obiectiv, responsabil, tolerant cu părerile altora, comportament etic, cu respect față de oameni, flexibil în relațiile cu oamenii, diplomat, onest, disciplinat, punctual, corect, cu inițiativă, creativitate, productivitate, cu motivație afectivă și cognitivă, curiozitate, originalitate cu dorință de a se perfecționa.

SECŢIA INTERNAŢIONALIZARE ŞI COMUNICARE

METODIST PRINCIPAL STUDENŢI

Scopul general al funcției: Gestionarea și asigurarea activităților extracutriculare a studenților în conformitate cu politicile educaționale ale UnAȘM.

Sarcinile de bază:

 • planificarea activităților extracuriculare a studenților în cadrul UnAȘM;
 • organizarea diferitor activități extracuriculare
 • participarea la elaborarea diferitor materiale informaționale.

Studii: Superioare.

Experiență profesională: Minim 3 ani în domeniu respectiv.

Cunoștințe:

 • cunoștințe în domeniul de activitate;
 • cunoașterea uneia sau câtorva limbi străine;
 • cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Abilități: Analiză și sinteză, organizare și luare de decizii, soluționare de probleme, planificare, elaborarea documentelor, capacități organizatorice, comunicare eficientă, capacitatea de a aplana conflictele.

Atitudini/comportamente: Inteligent, obiectiv, responsabil, tolerant cu părerile altora, comportament etic, cu respect față de oameni, flexibil în relațiile cu oamenii, diplomat, onest, disciplinat, punctual, corect, cu inițiativă, creativitate, cu dorință de a se perfecționa.

METODIST PROMOVARE COMUNICARE

Scopul general al funcției: Gestionarea și asigurarea activităților de comunicare și promovare a imaginii universității în conformitate cu politicile educaționale ale UnAȘM.

Sarcinile de bază:

 • promovarea mobilității studenților și a cadrelor didactice;
 • stabilirea agendei de evenimente naționale/internaționale cu potențială implicarea a studenților;
 • participarea la elaborarea diferitor materiale de promovare a imaginii.

 

Studii: Superioare.

Experiență profesională: Minim 3 ani în domeniu respectiv.

Cunoștințe:

 • cunoștințe în domeniul de activitate;
 • cunoașterea uneia sau câtorva limbi străine;
 • cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Abilități: Analiză și sinteză, organizare și luare de decizii, soluționare de probleme, planificare, elaborarea documentelor, capacități organizatorice, comunicare eficientă, capacitatea de a aplana conflictele.

Atitudini/comportamente: Inteligent, obiectiv, responsabil, tolerant cu părerile altora, comportament etic, cu respect față de oameni, flexibil în relațiile cu oamenii, diplomat, onest, disciplinat, punctual, corect, cu inițiativă, creativitate, cu dorință de a se perfecționa.

METODIST INTERNAŢIONALIZARE

Scopul general al funcției: Gestionarea și asigurarea activităților de internaționalizare în conformitate cu politicile educaționale ale UnAȘM.

Sarcinile de bază:

 • perfectarea/evidența contractelor de colaborare națională și internațională;
 • elaborarea și evidența propunerilor de proiecte;
 • participarea la elaborarea diferitor materiale informaționale.

 
Studii: Superioare.

Experiență profesională: Minim 3 ani în domeniu respectiv.

Cunoștințe:

 • cunoștințe în domeniul de activitate;
 • cunoașterea obligatoriu a uneia sau câtorva limbi străine;
 • cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Abilități: Analiză și sinteză, organizare și luare de decizii, soluționare de probleme, planificare, elaborarea documentelor, capacități organizatorice, comunicare eficientă, capacitatea de a aplana conflictele.

Atitudini/comportamente: Inteligent, obiectiv, responsabil, tolerant cu părerile altora, comportament etic, cu respect față de oameni, flexibil în relațiile cu oamenii, diplomat, onest, disciplinat, punctual, corect, cu inițiativă, creativitate, cu dorință de a se perfecționa.

online meds