Burse

BURSELE reprezintă o indemnizaţie lunară, acordată studenţilor ciclului I şi II, care îşi realizează studiile prin învăţământ la zi, în scopul stimulării activităţii şi sprijinului social. Acordarea burselor se realizează în limita fondului alocat de la bugetul de stat, în corespundere cu legislaţia în vigoare. Studenţii pot beneficia de trei tipuri de burse (de studiu, sociale şi de merit), stabilite de către Guvernul Republicii Moldova.

BURSE FINANŢATE DIN BUGETUL DE STAT

Burse de studii

Se acordă studenţilor ciclului I şi II, semestrial, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. Bursele de studii sunt de trei categorii, cuantumul lor constituind: 655 lei – categoria I; 550 lei – categoria II şi 510 lei – categoria III. La bursele de studii pot candida studenţii ciclului I şi II, admişi la studii cu finanţare bugetară, precum şi studenţii admişi la studii cu taxă, care realizează integral, în termenele stabilite, planul de învăţământ pentru un semestru/an de studii, obţin note de promovare şi numărul stabilit de credite: 30 - pentru un semestru şi 60 pentru un an de studii. Nu pot beneficia de burse de studii studenţii ciclului I şi II, implicaţi în programe de mobilitate cu acoperire financiară în formă de granturi, inclusiv bursa şi studenţii bursieri ai diverselor organizaţii (cu excepţia organizaţiilor sportive). Bursele de studii se acordă semestrial, conform rezultatelor sesiunii de examinare, şi se achită lunar, în limitele mijloacelor alocate în acest scop. Selectarea candidaţilor la burse se realizează în cadrul facultăţilor, în ordinea descrescătoare a mediei notelor obţinute la sesiunea de examinare. Pentru studenţii anului I de învăţământ, semestrul I de studii, bursele se stabilesc în funcţie de media notelor de la concursul de admitere. Acordarea burselor se realizează prin ordinul rectorului, în baza propunerilor facultăţilor. Detalii

Burse sociale

Se acordă, la cerere, studenţilor ciclului I şi II, care provin din familii social vulnerabile. Cuantumul bursei sociale este stabilit de către Guvern şi constituie 285 lei lunar.

La bursa socială pot pretinde studenţii ciclului I şi II: 

 • rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan;
 • invalizi de gradul I şi II; cu deficienţe fizice şi senzoriale;
 • cu ambii părinţi invalizi sau pensionari; ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E.Cernobâl;
 • din familiile cu trei şi mai mulţi copii;
 • familişti cu copii.

Pentru a candida la bursa socială, studenţii din categoriile menţionate urmează să prezinte anual/semestrial acte de certificare a situaţiei familiale. Bursele sociale se acordă semestrial, selectarea candidaţilor realizându-se în cadrul facultăţilor, în funcţie de realizările academice ale studenţilor şi a stării familiale. Lista nominală se aprobă prin ordinul rectorului. Studenţii ciclului I şi II, beneficiari ai bursei sociale, pot candida în condiţii generale şi la bursa de studii. Detalii

Burse de merit

Se acordă studenţilor ciclului I şi II, începând cu anul al II-lea de studiu, în funcţie de performanţele obţinute în activitatea academică, ştiinţifică şi extracurriculară. 
Pentru studenţii ciclului I şi II se acordă următoarele tipuri de burse de merit, finanţate din bugetul de stat:

 • Bursa Republicii – 12 burse;
 • Bursa Guvernului –  30 burse;
 • Bursa Preşedintelui – 10 burse;

Studenţii ciclului I şi II, care studiază în programe cu durata de studii de trei ani pot candida la bursa de merit începând cu semestrul III, iar studenţii care studiază în programe cu durata de studii mai mare – începând cu semestrul VII.
La bursa de merit pot candida studenţii ciclului I şi II, care au obţinut în anul precedent de studii o medie a notelor la sesiunea de vară nu mai mică de 9,0 în domeniile de studiu real (matematică, informatică, fizică, chimie, biologie) şi nu mai mică de 9,5 în domeniile de studiu umanitar şi care participă activ la cercetări ştiinţifice, conferinţe, concursuri etc.
Bursa de merit se poate acorda şi studenţilor ciclului I şi II, care au obţinut în unul dintre ultimii doi ani de studii în învăţământul preuniversitar distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale şi au fost înscrişi în învăţămîntul superior în afara concursului de admitere.
Pentru a participa la concursul bursei de merit este necesar ca studenţii candidaţi să completeze şi să prezinte un dosar care va conţine:

 • curriculum vitae,  ce va cuprinde, în mod obligatoriu, cele mai relevante activităţi extracurriculare, pe perioada studiilor universitare, aria de interese, abilităţile;
 • certificatul academic, vizat la serviciul studii, cu indicarea notei medii pentru fiecare semestru, inclusiv din ultima sesiune;
 • scrisoare de recomandare din partea consiliului facultăţii;
 • scrisoare de recomandare din partea senatului universitar;
 • copiile celor mai relevante materiale pe perioada studiilor, ce atestă participarea la conferinţe şi seminare ştiinţifice, concursuri, olimpiade etc.;
 • lista publicaţiilor ştiinţifice, cu datele bibliografice complete şi copiile publicaţiilor din ultimii doi ani de studii;
 • alte materiale relevante.

Criteriile de bază pentru selecţia candidaţilor la burse de merit sunt:

 • media notelor;
 • activităţile educaţionale, culturale, sportive;
 • activitatea ştiinţifică;
 • publicaţiile.

Studenţii ciclului I şi II, care beneficiază de bursă de merit, nu pot candida în perioada respectivă la bursa de studii.
Detalii

Studentului nu i se acordă concomitent două burse de stat, însă acesta poate beneficia de o bursă de stat şi alte burse oferite de organizaţii naţionale şi internaţionale, sponsori, fundaţii, în bază de concurs, în dependenţă de performanţele academice.

EXEMPLE DE BURSE FINANŢATE DIN SURSE EXTRABUGETARE

Burse nominale

Începând din anul 2015 “Bursa Regele Ferdinand” și “Bursa Regina Maria” vor fi acordate anual unui student și unei studente de la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei de către Altețele Lor Regale Principesa Moștenitoare Margareta și Principele Radu.
Competiția anuală de selecție a candidaților se va desfășura în perioada 01-11 septembrie 2015 în conformitate cu Regulamentul privind condițiile de acordare a burselor nominale studenţilor Universității Academiei de Științe a Moldovei.
Sunt eligibili pentru concursul Burselor nominale studenții UnAȘM de la ciclul (I) licenţă (începând cu anul II de studii) şi studenții de la  ciclul II - masterat și ciclul III - doctorat, cu  excepția  anilor  terminali.
Nu sunt eligibili pentru  acordarea Burselor:

 • studenţii care au beneficiat/ beneficiază în anul dat de studii de alte burse (excepţie bursa de studii oferită de la bugetul de stat);
 • studenţii implicaţi în programe de mobilitate cu acoperire financiară în formă de granturi, care include şi bursa.

Cerințe generale:

 • media notelor nu mai mică de 8,5 pentru domeniile ştiinţelor socio-umaniste și de 8 pentru domeniile ştiinţelor exacte și științe ale naturii (nu se referă la cazul solicitării Bursei de performanță academică);
 • conduită universitară exemplară.

Bursele pentru activități extracurriculare și de voluntariat (cerințe specifice):

 • activități de organizare a diferitor proiecte de management universitar;
 • organizarea conferințelor științifice, ateliere de instruire, seminare informative;
 • implicarea activă în evenimente de promovare a UnAȘM;
 • activități de voluntariat cu caracter civic, de interes comunitar, social, ca reprezentant al Universității.

Obligațiile bursierilor:

 • beneficiarul de bursă prezintă  periodic secției Studii materiale relevante ale activităților realizate pentru a fi examinate și diseminate; 
 • la încheierea perioadei de acordare a bursei, beneficiarul întocmeşte şi înaintează  Secției studii   dosarul de finalizare a bursei care  va  conține  un raport de activitate pentru perioada respectivă,  avizat de Decanul facultății. 

Procedura de acordare a burselor se declanşează prin întocmirea unui dosar de concurs care va include:

 • cererea argumentată de acordare a bursei;
 • proiectul activităților preconizate pentru perioada de acordare a bursei;
 • curriculum vitae;
 • scrisoare de recomandare din partea Consiliului facultăţii/școlii doctorale;
 • adeverinţă privind reușita academică, cu condiţia realizării integrale, în termenele stabilite, a planului de învățământ pentru un semestru/an de studii.

Dosarele se depun la Secția studii până la data de 12 septembrie 2015. Comisia de concurs va face publică lista beneficiarilor de burse la data de 21 septembrie. Rezultatele pot fi contestate în termen de 3 zile lucrătoare de la afișare. Contestațiile se soluționează în termen de 48 ore de la încheierea perioadei de contestații, după care se definitivează clasamentul propunerilor pentru acordarea burselor. 

Regulamentul privind condițiile de acordare a burselor nominale studenţilor Universității Academiei de Științe a Moldovei.

Burse SOROS

Programul Burse de Merit a fost lansat în anul 1996, la iniţiativa Fundatiei Soros-Moldova, pentru a încuraja performanţele academice, ştiinţifice şi extracurriculare ale studenţilor din Moldova. Actualmente, concursul se desfășoară de Centrul de Informații Universitare, sub egida Consiliului rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al Companiei Orange Moldova, Moldova Agroindbank etc. 
Programul oferă, în bază de concurs, 50 de burse anuale a câte 12000 MDL, după cum urmează:

 • până la 35 de burse – pentru studenţii de la ultimul an de studii (ciclul licenţă);
 • până la 15 burse – pentru studenţii masteranzi de la primul an de studii (ciclul masterat).

La concurs pot participa studenţi, cetăţeni şi rezidenţi ai RM, cu vârsta limită de 30 ani. Sunt eligibili pentru concurs studenții de la ciclul licenţă, învăţământ la zi, ultimul an de studii şi studenții de la ciclul master, ce-şi continuă studiile imediat după absolvirea ciclului licenţă, învăţământ la zi, primul an de studii. 
Condiţie obligatorie este media notelor pentru toţi anii de studii nu mai mică de 9 – domeniile ştiinţelor social-umaniste, 8,5 – domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice şi 8 – în cazul studenţilor cu dizabilităţi şi/sau orfani.
Nu sunt eligibili pentru programul de Burse de Merit:

 • studenţii care au beneficiat/ beneficiază în anul dat de studii de alte burse (excepţie bursa de studii oferită de la bugetul de stat);
 • studenţii care au beneficiat de burse de merit în ediţia anterioară a concursului.

Detalii

Burse ale Guvernului SUA

Guvernul Statelor Unite ale Americii finanţeaza în Republica Moldova un şir de programe de schimb academic, profesional şi cultural. Scopul acestor programe este de a promova întelegerea reciprocă prin intermediul programelor de schimb şi instruire şi de a promova reformele democratice şi economice în Moldova, prin intermediul implementării experienţei şi cunoştinţelor acumulate de participanţii programelor. Programele de schimb educaţional ale Guvernului SUA sunt anunţate în mass media locală şi amplasate pe pagina web a Ambasadei SUA şi pe paginile web ale organizaţiilor care administrează programele respective. Datele limită de depunere a formularelor variază pentru fiecare program în parte pe parcursul întregului an şi, din această cauză, anunţarea programelor se face la date diferite. Participanţii sunt evaluaţi în funcţie de următoarele criterii: performanţele academice, potenţialul de lider, cunoştinţele de limbă engleză, domeniul de studiu. Programele oferă oportunităţi egale tuturor solicitanţilor şi nu fac discriminări pe bază de rasă, culoare, sex, religie, origine naţională sau etnică, handicapuri sau dizabilităţi. Preferinţă se acordă celor ce nu posedă experienţă recentă de studiu sau cercetare în Statele Unite. Fiecare program are criterii suplimentare de eligibilitate.
Detalii..

Burse suplimentare pentru Tinerii din Familii Dezavantajate

Programul este organizat cu suportul financiar al Fondului de Urgenţă/Fundaţiile pentru o Societate Deschisă şi al BC “Moldova Agroindbank” SA şi administrat local de către Fundaţia Soros-Moldova. Programul este menit să susţină tinerii ce provin din familii social vulnerabile din Moldova, pentru a facilita accesul lor la educaţie în instituţiile de învăţământ superior. Bursele Suplimentare, acordate în bază de concurs, au menirea să acopere taxa de studii, cazarea, masa şi alte necesităţi ce ţin de efectuarea studiilor. În ediţia din acest an a concursului au fost acordate 123 de burse cu valoare maximă de până la 1500 USD.
Detalii

ISTORII DE SUCCES

2009

Dumitru SÎRBU
BURSA DE MERIT, GRADUL III
oferită de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova

Irina VODĂ
BURSA DE MERIT, GRADUL III
oferită de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova

2010

Sergiu LUCA
BURSA DE MERIT, GRADUL II
oferită de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova

Viorica ŢURCANU
BURSA DE MERIT, GRADUL III
oferită de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova

Filip GÎNCOTA
«iTineret – viitorul începe cu tine» 
bursă oferită de Asociaţia Ziariştilor Economişti

Adrian MACARI
TINERI DIN FAMILII DEZAVANTAJATE
bursă oferită de Institutul pentru o Societate Deschisă, Budapesta

Gheorghe URSU
TINERI DIN FAMILII DEZAVANTAJATE
bursă oferită de Institutul pentru o Societate Deschisă, Budapesta

Liliana URSU
TINERI DIN FAMILII DEZAVANTAJATE
bursă oferită de Institutul pentru o Societate Deschisă, Budapesta

Zinaida TIMOFTI
NIZAMI
bursă oferită de Asociaţia Obştească Congresul Azerilor din RM

2011

Anastasia POCIUMBAN 
BURSA DE MERIT 
oferită de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova

Adriana ACCIU
BURSA REPUBLICII
oferită de Guvernul Republica Moldova

Liliana PISARENCO
TINERI DIN FAMILII DEZAVANTAJATE
bursă oferită de Institutul pentru o Societate Deschisă, Budapesta

Mariana VÎZDOAGĂ
TINERI DIN FAMILII DEZAVANTAJATE 
bursă oferită de Institutul pentru o Societate Deschisă, Budapesta

Aliona MITRIC
NIZAMI
bursă oferită de Asociaţia Obştească
Congresul Azerilor din RM

2012

Timur LUCHIN
BURSA DE MERIT 
oferită de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova

2013

 

2014

Irina DOROȘ
BURSA DE MERIT
oferită de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova

Alexandru MANOLE
BURSA DE MERIT
oferită de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova

Ana GABOR
BURSA DE MERIT
oferită de Guvernul Republicii Moldova

CUM POŢI OBŢINE O BURSĂ

Informaţii utile

 • Învaţă bine! Cel mai important aspect pentru a obţine o bursă sunt rezultatele academice, media pe anii de studii reprezentând prima etapă în selectarea candidaţilor pentru a obţine o bursă de studii.
 • Fii activ şi perseverent! Activitatea de cercetare reprezintă un alt punct forte, numărul şi calitatea publicaţiilor fiind esenţial.
 • Dezvoltă abilităţi practice! Activitatea într-un laborator, centru de cercetare, te va iniţia în domeniu şi îţi vă oferi abilităţi practice, înalt apreciate atât la nivel naţional cât şi internaţional.
 • Participă în activităţi extracurriculare! Implicarea în diverse activităţi ca organizator, mediator sau participant dezvoltă abilitatea de a lucra în grup, importantă în obţinerea succesului.
 • Învaţă o limbă străină! Certificatele lingvistice internaţionale îţi oferă posibilitatea de a studia în străinătate şi mai multe perspective de carieră.
 • Înformează-te în permanenţă! Perseverenţa este cheia în tot ce îţi doreşti.
 • Fii punctual! Nu rata termenii limită de depunere a dosarului în vederea obţinerii unei burse.
 • Fii mereu pregătit! Elaborează în prealabil CV-ul, lista publicaţiilor, o scrisoare de recomandare şi de motivare.
 • Cere consultanţă! Responsabilul de tutoriat şi orientare profesională din cadrul universităţii, cu siguranţă, te va ajuta.

 

online meds