Admitere Masterat

Oferta Educațională

Facultatea Ştiinţe Exacte

 • Chimie
 • Fizică
 • Informatică aplicată

Oportunităţi de angajare

Absolvenţii facultăţii au perspective de angajare în: laboratoare de cercetare şi producere (industria alimentară, farmaceutică, cosmetologică) naţionale şi internaţionale, agenţii de testare a unor factori ai mediului ambiant, domeniul tehnologiilor informaţionale etc.

Facultatea Științe ale Naturii

 • Biologie
 • Biologie moleculară
 • Științe ale mediului
 • Bioeconomie și economie ecologică
 • Dezvoltarea rurală și regională

Oportunităţi de angajare

Absolvenţii facultăţii au perspective de angajare în: centre academice, farmaceutice, agenţii de mediu, laboratoare clinice şi de diagnostic medical, laboratoare din sectorul sănătăţii publice, laboratoare de expertiză ecologică şi protecţie a mediului, etc.

Facultatea Științe Socioumanistice

 • Globalizare: istorie, politici, culturi europene
 • Securitatea naţională
 • Comunicare și mediere interculturală

Oportunităţi de angajare

Absolvenţii facultăţii au perspective de angajare în: structuri mass-media, în calitate de analişti politici, centre abilitate în domeniul protecţiei şi asigurării securităţii naţionale, diverse ONG-uri.

 

Informații Admitere 2018

Procedura de Admitere

Admiterea la ciclul II, studii superioare de master se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de master, ciclul II, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 464 din 28.07.2015 şi regulamentele interne.
La studii superioare de master pot fi admişi:

 

 • absolvenţii ciclului I, deţinători ai diplomelor de licenţă;
 • absolvenţii învăţământului superior, deţinători ai diplomelor de licenţă sau echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de studenţi înscrişi în ciclul I, în conformitate cu prevederile art. 27 al Legii învăţământului nr.547-XIII din 21 iulie 1995. 

Admiterea la studii superioare de master se efectuează în bază de concurs.
Înscrierea la concursul de admitere la studii de master se realizează după cum urmează:

 • la studiile de master științific pot candida deţinătorii diplomelor de licenţă din acelaşi domeniu sau domeniu înrudit, deţinătorii diplomei de master din domenii înrudite şi deţinătorii diplomei de licenţă sau diplomei de master din alte domenii care deţin certificatul ce atestă acumularea a 30 de credite de compensare a studiilor;

Candidații au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în ciclul II – studii superioare de master concomitent la mai multe programe de studii din diverse domenii generale de studiu, dar vor fi înmatriculați la un singur program de master, din cele pentru care au optat.
Candidații sunt înmatriculați la studii în baza mediei de concurs. Înmatricularea se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaților, în limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare program de master și sursă de finanțare.
Admiterea la locurile de studii cu achitarea taxei se efectuează după aceleaşi criterii ca şi admiterea la locurile cu finanţare bugetară. Persoanele care au beneficiat deja de un program de master finanţat de la bugetul de stat pot fi înmatriculate la studii superioare de master doar contra taxă.
La solicitarea scrisă a candidatului (se va indica în cererea de înscriere pentru participare la concurs), înmatricularea la locurile prin contract cu achitarea taxei de studii, se va face (în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs), inclusiv, din rândul persoanelor ce au candidat la locurile cu finanţare bugetară, au promovat probele de concurs, dar sunt situate în listă sub ultimul admis la locurile finanţate de la buget.
Înmatricularea la studii superioare de master se efectuează în limitele planului de înmatriculare în ordine descrescătoare a mediilor generale de concurs a candidaţilor la studii. Validarea rezultatelor admiterii la studii superioare de master şi înmatricularea candidaţilor care au promovat concursul se face prin ordinul rectorului instituţiei. 

Locuri disponibile 

Sunt disponibile locuri la specialitățile:

 • Chimie
 • Informatică aplicată
 • Biologie moleculară
 • Științe ale mediului
 • Bioeconomie și economie ecologică
 • Dezvoltarea rurală și regională
 • Globalizarea: istorie, politici, culturi europene
 • Securitatea naţională
 • Comunicare și mediere interculturală

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere

 • cerere de înscriere (se completează pe loc);
 • diploma de finalizare a studiilor universitare, în original şi o copie,
 • anexa sau suplimentul la diplomă în original şi o copie;
 • buletinul de identitate în original şi o copie;
 • adeverinţă medicală tip (nr. 086-u), eliberată în anul curent;
 • 4 fotografii color, 3 x 4 cm;
 • copia carnetului de muncă autentificat de către secţia cadre, dacă este angajat;
 • certificatul de căsătorie, în caz de schimb de nume, originalul şi copia actului ce confirmă acest lucru;
 • livretul militar sau certificatul de recrut şi copia acestuia
 • chitanța de plată a taxei de înscriere (30 lei).

Procedura de Examinare a Contestaţiilor

Eventualele contestaţii se depun, în scris, la Comisia de admitere, în termen de maximum 24 ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor. Contestaţiile se rezolvă, în termen de 48 de ore de la depunere.

Metodologia de calcul a mediei generale de concurs

Candidații sunt înmatriculați la studii în baza mediei de concurs, cu sutimi, fără rotunjire calculată în conformitate cu următoarea metodologie:

Media de concurs  = MGAS * 0,7 + NTL * 0,3,
unde:

 MGAS - media generală pe anii de studii superioare de licență
 NTL - nota pentru susținerea tezei de licență

Programul de lucru al Comisiei de Admitere

Comisia de Admitere

Luni – Vineri: 0800-1700

Sîmbătă: 0900-1400

str. Academiei 3/2

tel.:0 22 73 74 42

Rezultatele Admiterii

Turul I

Buget
Contract

 

Taxe de studii

Taxa de studii pentru  toate programele de master - 5100 lei 

>

USDC oferă locuri de cazare în cămin studenților și masteranzilor universității.

Cazarea studenților va avea loc pe data de 2 septembrie în incinta Căminului studențesc al USDC.

online meds