Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională

CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUŢIONALĂ este organul de conducere care se întruneşte cel puţin o data în trimestru sau ori de cîte ori este necesar, la iniţiativa preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor.

ATRIBUŢII

 • coordonează elaborarea Planului de dezvoltare strategică instituţională, care cuprinde viziunea, misiunea, strategia de dezvoltare a instituţiei de învăţămînt şi acţiunile principale pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, şi îl prezintă senatului pentru aprobare;
 • monitorizează, evaluează eficienţa utilizării resurselor financiare şi prezintă senatului pentru aprobare proiectul bugetului instituţiei de învăţămînt;
 • aprobă contractul-tip de studii şi cuantumul taxelor de studii;
 • asigură managementul instituţional privind drepturile de proprietate intelectuală şi de transfer tehnologic;
 • ia decizii, cu avizul favorabil al senatului, privind:
  • dezvoltarea şi consolidarea patrimoniului instituţiei, cu cel puţin 2/3 din numărul voturilor membrilor;
  • iniţierea şi închiderea programelor de studii, cu cel puţin 2/3 din numărul voturilor membrilor;
  • metodologia de salarizare şi stimulare a personalului;
  • activităţile de antreprenoriat, parteneriatele public-private şi cooperarea cu mediul de afaceri;
  • angajarea în consorţii şi fuzionarea cu alte instituţii de învăţămînt superior;
 • organizează şi desfăşoară alegerile pentru postul de rector în conformitate cu regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a alegerilor.

COMPONENŢA NOMINALĂ

 1. ȚVIRCUN Victor,  dr. hab., prof. univ., coordonator al Secţiei Ştiinţe Umanistice şi Arte a AŞM, desemnat de senatul UnAȘM,  președinte
 2. IACOB Mihaela, șef adjunct, Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare, desemnată de Ministerul Educației
 3. ROMANCIUC Vera, consultant principal în Serviciul finanțe pentru educație și știiință agricolă din Direcția finanțe și politici bugetare în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, desemnată de Ministerul Finanțelor
 4. BOȚAN Igor, dr., directorul executiv al Asociaţiei pentru democraţie participativă ADEPT, desemnat de fondator
 5. ROMANCIUC Lidia, dr., directorul Centrului Proiecte Internaţionale, AȘM, desemnată de senatul UnAȘM
 6. PADURARU Galina, dr. conf. univ., conferențiar universitar la catedra Limbi și literaturi, facultatea Științe Socioumanistice, USDC, aleasă de adunarea generală a membrilor consiliilor facultăților și a reprezentanților studenților din senat și din consiliile facultăților
 7. CLAPCO Steliana, dr., conferențiar universitar la catedra Biologie, cercet. șt. coordonator în cadrul Centrului universitar de Genetică Funcțională, facultatea Științe ale Naturii, USDC, aleasă de adunarea generală a membrilor consiliilor facultăților și a reprezentanților studenților din senat și din consiliile facultăților
 8. DUCA Maria, acad., rector, USDC
 9. ERHAN Ana, șef Direcție Administrare logistică și economică, USDC.