Admitere doctorat

Informații Admitere

Calendarul admiterii

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A ADMITERII LA STUDII DE DOCTORAT
(anul de studii 2016-2017)

Activitatea

Perioada

Înscrierea candidaților

03.10.16 - 14.10.16

Interviu la specialitate

17.10.16

Afișarea rezultatelor, examinarea contestaţiilor

18.10.16 – 20.10.16

Aprobarea rezultatelor  de către Consiliul științific

20.10.16

Afișarea rezultatelor finale

21.10.16

Semnarea contractelor  de studii și achitarea taxei de studii (candidații care au aplicat la doctorat cu regim de taxă)

24.10.16 - 28.10.16

Înmatricularea candidaților admiși

01.11.16

Specialități la care se realizează studiile de doctorat

Conducători de doctorat abilitați

Granturi doctorale cu finanțare de la bugetul de stat

Acte necesare pentru admitere la doctorat

Dosarul candidatului va conține următoarele acte:

 • cererea de înscriere (se completează la momentul depunerii dosarului)
 • proiectul de cercetare doctorală cu avizul conducătorului de doctorat
 • fişa de înscriere
 • curriculum-vitae
 • copia actului de identitate
 • copia legalizată a certificatului de schimbare a numelui, dacă este cazul
 • proiectul de cercetare
 • lista lucrărilor publicate
 • copia legalizată a diplomei de licenţă şi foaia matricolă
 • diploma de master sau un alt document echivalent şi foaia matricolă (în original şi copie legalizată)  
 • copia legalizată a carnetului de muncă
 • 2 fotografii ¾ color

Dosarele cetățenilor străini vor conține suplimentar următoarele acte:

 • copia paşaportului naţional având termenul de valabilitate cel puţin de un an de zile
 • declaraţia de valoare asupra actelor de studii, eliberată de ME din ţara de provenienţă a cetăţeanului (confirmarea autenticităţii actelor de studii; durata studiilor; valoarea academică şi profesională a actului de studii; descrierea sistemului de notare)
 • certificatul băncii cu privire la confirmarea creditelor disponibile pentru perioada studiilor
 • cazier judiciar

Notă:

 • Cetăţenii străini (cu excepţia cetăţenilor din România) şi apatrizii vor fi înscrişi la studii după absolvirea cursurilor de pregătire şi nostrificarea actelor de studii obţinute peste hotare de către ME al RM.

 

Orarul probelor de concurs

Program de lucru a comisiei de admitere

Ora:  09.00 -16.00
Tel: 022 72.71.40

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
Str. Academiei, 3/2, Campusul universitar, mediateca          

Rezultatele admiterii

online meds