Admitere doctorat

Universitatea de Stat „ Dimitrie Cantemir” anunță admiterea  la studii superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul școlilor doctorale:

 • Matematică și Știința Informației
 • Științe Fizice
 • Științe Chimice și Tehnologice
 • Științe Biologice
 • Științe Geonomice
 • Științe Umaniste
 • Științe Juridice, Politice și Sociologice
 • Științe Economice și Demografice

Admiterea se va efectua în perioada 17.09.2018 – 12.10.2018 , conform Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014), Regulamentului de organizare și  desfășurare a admiterii la studii superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” și Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1377 din 14.09.2018 „Cu privire la aprobarea Planului de repartizare între Școlile doctorale a granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2018-2019”.

Concursul de admitere se organizează la nivelul fiecărei școli doctorale pentru fiecare program de doctorat și constă în susținerea unui interviu de  specialitate.

Candidaţii la studii superioare de doctorat depun dosarele la concurs în perioada   17.09.18  - 28.09.18   pe adresa:

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Str. Academiei, 3/2, bir. 14
Ora:  8.30 -16.30
Tel: 022 72.71.40

Taxa de studii la doctorat (în regim cu taxă)
(stabilită  prin Hotărârea CDȘI al USDC, proces – verbal nr. 3 din 13.07.2018)

 • Învățământ cu frecvență   – 10.000 lei pe an
 • Învățământ cu frecvență redusă  – 9.000 lei pe an

Notă: Pentru cetăţenii străini cuantumul taxei se  stabilește cu  coeficientul 2

Atenție! Doctoranzii înmatriculați la învățământ cu frecvență beneficiază de cazare în căminul modern al Universității.

Informații Admitere

Calendarul admiterii

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A ADMITERII LA STUDII DE DOCTORAT
(anul de studii 2018-2019)

Activitatea

Perioada

Înscrierea candidaților

17.09.18 - 28.09.18

Interviu la specialitate

04.10.18

Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor

05.10.18

Aprobarea rezultatelor  de către Consiliul științific

09.10.18

Afișarea rezultatelor finale

10.10.18

Semnarea contractelor  de studii și achitarea taxei de studii

10.10.18 - 16.10.18

Publicarea Ordinului Rectorului privind înmatricularea candidaților

17.10.18

Începutul anului de studii

01.11.18

Conducători de doctorat abilitați

Planul de admitere cu finanțare de la bugetul de stat

Acte necesare pentru admitere la doctorat

Dosarul candidatului va conține următoarele acte:

 • cererea de înscriere (se completează la momentul depunerii dosarului)
 • fișa de înscriere (se completează la momentul depunerii dosarului)
 • proiectul de cercetare doctorală cu avizul conducătorului de doctorat
 • lista lucrărilor publicate la tema programului de doctorat solicitat, după caz
 • diploma de studii superioare ( de licenţă, masterat, rezidenţiat, secundariat clinic) şi suplimentul (copia legalizată şi originalul);  diploma de licenţă este  valabilă  doar  pentru candidaţii care au făcut studii Pre Bologna
 • CV (model europass)
 • copia buletinului de identitate
 • copia legalizată a certificatului de schimbare a numelui, dacă este cazul
 • copia legalizată a carnetului de muncă
 • 3 fotografii ¾ color

Notă: Actele vor fi îndosariate. Dosarul va fi suplimentat cu foia de titlu și  lista actelor depuse în ordinea sus-menționată

 • Dosarele cetățenilor străini vor conține suplimentar următoarele acte:
 • copia de pe pașaportul național cu termenul de valabilitate cel puțin un an de zile;
 • copia și traducere legalizată de pe certificatul de căsătorie, în cazul în care nu este întocmit în limba de circulație internațională
 • copia și traducerea legalizată de pe diploma de licență, diploma de master și suplimentele la diplome acestora
 • declarația pe propria răspundere privind veridicitatea actelor prezentate
 • cazier judiciar

Notă: Actele menționate în punctele  3 vor fi apostilate în conformitate  cu prevederile legislației în vigoare a statului emitent și a Republicii Moldova și traduse în limba română sau într-o altă limbă de circulație internațională