Admitere doctorat

Matematică şi Știinţa Informaţiei
Științe Fizice
Științe Chimice şi Tehnologice
Științe Biologice

Științe Geonomice
Științe Umaniste
Științe Juridice, Politice şi Sociologice
Științe Economice şi Demografice

Informații Admitere

Calendarul admiterii

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A ADMITERII LA STUDII DE DOCTORAT
(anul de studii 2017-2018)

Activitatea

Perioada

Înscrierea candidaților

11.09.17 - 29.09.17

Interviu la specialitate

03.10.17

Afișarea rezultatelor

05.10.17 

Depunerea contestațiilor 05.10.17

Aprobarea rezultatelor  de către Consiliul științific

10.10.17

Afișarea rezultatelor finale

11.10.17

Semnarea contractelor  de studii și achitarea taxei de studii (candidații care au aplicat la doctorat cu regim de taxă)

12.10.17 - 16.10.17

Publicarea Ordinului Rectorului privind înmatricularea candidaților 17.10.17

Înmatricularea candidaților admiși

01.11.17

Specialități la care se realizează studiile de doctorat

Conducători de doctorat abilitați

Planul de admitere cu finanțare de la bugetul de stat

Acte necesare pentru admitere la doctorat

Dosarul candidatului va conține următoarele acte:

 • cererea de înscriere (se completează la momentul depunerii dosarului)
 • fișa de înscriere
 • proiectul de cercetare doctorală cu avizul conducătorului de doctorat
 • lista lucrărilor publicate la tema programului de doctorat solicitat, după caz
 • diploma de studii superioare ( de licenţă, masterat, rezidenţiat, secundariat clinic) şi suplimentul (copia legalizată şi originalul);        diploma de licenţă este  valabilă  doar  pentru candidaţii care au făcut studii Pre Bologna
 • CV (model europass)
 • copia buletinului de identitate
 • copia legalizată a certificatului de schimbare a numelui, dacă este cazul
 • copia legalizată a carnetului de muncă
 • 3 fotografii ¾ color

Notă:

 • Actele vor fi îndosariate. Dosarul va fi suplimentat cu foia de titlu și  lista actelor depuse în ordinea sus-menționată

Dosarele cetățenilor străini vor conține suplimentar următoarele acte:

 1. copia de pe pașaportul național cu termenul de valabilitate cel puțin un an de zile;
 2. copia și traducere legalizată de pe certificatul de căsătorie, în cazul în care nu este întocmit în limba de circulație internațională
 3. copia și traducerea legalizată de pe diploma de licență, diploma de master și suplimentele la diplome acestora
 4. declarația pe propria răspundere privind veridicitatea actelor prezentate
 5. cazier judiciar

Notă: Actele menționate în punctele  3 vor fi apostilate în conformitate  cu prevederile legislației în vigoare a statului emitent și a Republicii Moldova și traduse în limba română sau într-o altă limbă de circulație internațională

 

Orarul probelor de concurs

Rezultatele admiterii

online meds