Studii licenţă

Învăţământul universitar de licenţă este organizat în conformitate cu principiile Procesului Bologna în cadrul instituţional a trei facultăţi: Ştiinţe ale Naturii, Ştiinţe Exacte şi Ştiinţe Socioumanistice, în limba română, regim de studii la zi. Studiile superioare la ciclul I se realizează la zece specialităţi, in corespundere cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională:

0511.1 Biologie
0511.2 Biologie moleculară 
0521.1 Ecologie 
0532.1 Geografie 
0541.1 Matematică 

0613.4 Informatică 
0500.1 Chimie
0533.1 Fizică 
0223.1 Filosofie 
0232.2 Limba şi literatura română
și limba engleză

Organizarea procesului de învăţământ, în conformitate cu actele normative ale ministerelor de resort, este realizată de Secţia Studii.

Studiile superioare de licenţă, organizate în baza planurilor de învăţământ pe domenii de formare profesională, prevăd începerea anului universitar la 1 septembrie şi finalizarea acestuia până la 1 iulie, cu excepţia ultimului an de studii. Anul universitar este format din două semestre egale cu durata de 15 săptămâni, două sesiuni de examene (7-8 săptămâni), stagiile de practică şi două vacanţe. Stagiile de practică sunt organizate în alternanţă cu orele teoretice (practica de iniţiere) sau separat (după sesiunea de vară), în dependenţă de programul de studiu la specialitate. Conform sistemului de credite transferabile, pe parcursul anilor de studii, studentul trebuie să acumuleze în total 180 credite (un credit este cuantificat cu 30 ore de auditoriu şi activitate individuală).

Procesul de instruire se realizează  în USDC (componenta generală, fundamentală) şi în institutele AŞM (componenta de specialitate). Astfel, obţinerea competenţelor are un parcurs multidimensional:  curs teoretic (aule), simularea proceselor şi fenomenelor (platforma educaţională USDM), lecţii de laborator (laboratoare de instruire), practici de specialitate (laboratoarele de cercetare AŞM).

UnAŞM organizează lecţii publice, training-uri şi conferinţe ştiinţifice  în diferite domenii de interes, cu invitarea unor personalităţi notorii din Republica Moldova, Ucraina, România, Germania, Franţa,  Italia, Elveţia, Cehia,  Rusia etc. 

Absolvenţilor li se acordă titlul de licenţiat în corespundere cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi se eliberează diploma de licenţă. Transparenţa internaţională şi recunoaşterea academică/profesională a calificărilor este asigurată de către Suplimentul la diplomă, care reflectă Programul de studii parcurs de student, rezultatele învăţării şi competenţele acumulate.

online meds