Studii

Secţia Studii constituie  o subdiviziune a universităţii care asigură realizarea procesului de învăţământ la licenţă şi masterat în conformitate cu actele normative ale ministerelor de resort, în baza Statutului UnAŞM şi altor acte interne.

ACTIVITĂŢI DE BAZĂ

  • organizarea examenului de admitere la studii superioare de licenţă şi masterat;
  • coordonarea organizării şi desfăşurării examenelor de finalizare a studiilor superioare de licenţă, masterat;
  • evidenţa contingentului de studenţi şi masteranzi (înmatriculări, exmatriculări, transferuri, echivalări etc.);
  • coordonarea întocmirii şi eliberării actelor (diplome,  supliment la diplomă, adeverinţe de confirmare a studiilor, foi matricole etc.);
  • elaborarea ordinelor şi dispoziţiilor privind desfăşurarea procesului de studii;
  • elaborarea rapoartelor statistice (burse, promovabilitate, inserţia în câmpul muncii, etc.).

REGULAMENTE

Regulamentul secţiei Studii şi managementul calităţii

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului instructiv-educativ

Regulament cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei  (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.6 din 27.06.2016)

Regulamentul privind evaluarea performanţelor profesional-ştiinţifice ale studenţilor

Regulamentul de organizare a studiilor în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu la Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul privind activitatea studenţilor

Regulament de evaluare a prestaţiei cadrelor didactico-ştiinţifice

Regulament privind perceperea taxelor de studii în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.8 din 19.06.2015)

Regulament privind activitatea de ghidare și consiliere în carieră (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.5 din 24.09.2015)

Regulamentul privind organizarea și funcționarea structurilor de autoguvernanță studențească în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.2 din 11.11.2014)

Regulamentul privind mobilitatea academică al Universității Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.1 din 01.09.2014)

FORMULARE

Fişă de înscriere la studii superioare de licenţă

Fişă de înscriere la studii superioare de masterat

Adeverinţă academică

Adeverinţă de confirmare a studiilor

MODELE DE CERERI

Cerere privind solicitarea concediul academic

Cerere privind solicitarea bursei sociale

Cerere privind eliberarea repetată a carnetului de note/ student/ masterand

Cerere privind exmatricularea de la studii

Cerere privind reluarea studiilor după concediul academic

Cerere privind schimbarea numelui

Cerere privind transferul la altă specialitate

Cerere privind transferul din altă instituție

 

În atenţia studenţilor!

Administraţia solicită respectarea structurii modelelor de cereri.

online meds