Managementul calității

Politica UnAŞM în domeniul calităţii se axează pe îmbunătăţirea continuă a tuturor activităţilor şi responsabilizarea fiecărui membru al comunităţii academice în realizarea misiunii sale.
UnAȘM abordează sistemul de management al calității procesual, în corelare cu specificul instituției și structura sa organizatorică. Sistemul de procese se desfășoară cu respectarea cerințelor tuturor părților implicate și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. În baza recomandărilor Liniilor directoare pentru documentaţia sistemului de management al calităţii și a standardului de bază, ISO 9001: 2000, în UnAȘM se desfășoară o serie de procese de bază numite procese cheie și anumite procese suport care asigură condițiile cadru pentru derularea proceselor cheie.
În conformitate cu Regulamentul privind sistemul de management al calității, gestiunea SMC se realizează sistemic.
La nivel de Universitate, responsabilităţile în cadrul SMC se repartizează după cum urmează:
Rectorul coordonează Sistemul de Management al Calitătii în UnAŞM, determină strategia, politica, obiectivele şi priorităţile în domeniul calităţii si urmăreşte aplicarea lor în întreagă instituţie.
Prorectorul pentru cercetare și managementul calității este responsabil de proiectarea, menţinerea şi îmbunătăţirea SMC la nivel de universitate, de planificarea şi desfăşurarea evaluărilor interne la UnAŞM.
Consiliul de Asigurare a Calităţii monitorizează implementarea SMC, identifică şi analizează problemele de asigurare a calitătii şi propune măsurile corective referitoare la SMC.
La nivel de facultate, SMC este coordonat de decan care promovează politica şi obiectivele UnAŞM în domeniul asigurării calităţii, urmărind cunoaşterea şi aplicarea la facultate atât a aspectelor generale ale SMC, cât şi a celor specifice.
Reprezentantul decanului pentru SMC este responsabil de proiectarea, menţinerea si îmbunătăţirea SMC la nivel de facultate, de planificarea şi desfăşurarea evaluărilor/auditurilor interne şi a evaluărilor individuale la facultate.
Comisia de Asigurare a Calităţii asigură calitatea la nivelul facultăţii.
La nivel de catedră, responsabilitatea pentru asigurarea calităţii tuturor proceselor de învăţământ, cercetare, organizare revine şefului catedrei. La nivel de secţie, responsabilităţile privind SMC revin şefilor de subdiviziuni.

online meds