Admitere Licență

Oferta Educaţională

Facultatea Științe Exacte

 • Chimie
 • Fizică
 • Matematică 
 • Informatică 

Oportunităţi de angajare

Absolvenţii facultăţii au perspective de angajare în: laboratoare de cercetare şi producere (industria alimentară, farmaceutică, cosmetologică) naţionale şi internaţionale, agenţii de testare a unor factori ai mediului ambiant, domeniul tehnologiilor informaţionale etc.

Facultatea Științe ale Naturii

 • Biologie
 • Biologie moleculară
 • Ecologie
 • Geografie

Oportunităţi de angajare

Absolvenţii facultăţii au perspective de angajare în: centre academice, farmaceutice, agenţii de mediu, laboratoare clinice şi de diagnostic medical, laboratoare din sectorul sănătăţii publice, laboratoare de expertiză ecologică şi protecţie a mediului, etc.

Facultatea Științe Socioumanistice

 • Filosofie
 • Limba şi literatura română 
 • Limba engleză / franceză

Oportunităţi de angajare

Absolvenţii facultăţii au perspective de angajare în: structuri mass-media, în calitate de analişti politici, centre abilitate în domeniul protecţiei şi asigurării securităţii naţionale, diverse ONG-uri.

 

Informații Admitere 2016

Calendarul Admiterii

Admiterea

Turul II

Depunerea actelor în original și anunţarea rezultatelor finale

19 august - 24 august

Concursul repetat la locurile neacoperite

Turul III

Depunerea cererilor de participare la concurs

pînă la 30 august

Anunţarea rezultatelor finale

30 august  

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere

La cererea de înscriere la concurs se vor anexa următoarele documente:
a) actul de studii, în original cu anexa respectivă;
b) certificatul medical-tip (nr.086/e), eliberat în anul admiterii;
c) diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane şi internaţionale pe discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei sau de ministerele de resort;
d) 4 fotografii 3x4 cm;
e) adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă pentru copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan;
f) certificatele medicale corespunzătoare care indică gradul de invaliditate al candidaţilor sau al părinţilor acestora;
g) certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberate de organele abilitate; adeverinţa care confirmă participarea candidatului la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
h) certificatul despre componenţa familiei (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);
i) confirmarea apartenenţei la familii de romi;
j) extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
k) certificatul de studii cu notele examenelor de bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii pentru absolvenţii liceelor din România, promoţia anului admiterii, urmînd ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior;
l) copia certificatului de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români);
m) chitanța de plată a taxei de înscriere (30 lei).

Candidații la admiterea în instituțiile de învățămînt superior, absolvenți ai instituțiilor preuniversitare din raioanle de est și mun. Bender, care nu dispun de acte de identitate emise de autoritățile Republicii Moldova, vor fi admiși pentru participare la concursul de admitere în baza certificatului de naștere, însoțit de un alt document cu fotografie.
Candidții respectivi, declarați admiși își vor perfecta, în termen de pînă la 15 august curent, buletinele de identitate eliebrate de Ministerul Tehnologiilor Informaționale Comunicațiilor al Republicii Moldova. 

Atenţie!
În cazul în care candidatul la studii intenţionează să participe la concursul de admitere la cîteva instituţii de învăţămînt, la cererea de înscriere la concurs se vor anexa copiile documentelor menţionate mai sus, avizate de către Comisia de admitere, în baza originalelor prezentate.
Dacă candidatul la studii intenţionează să participe la concursul de admitere doar la UnAŞM, acesta, la dorinţă, poate anexa la cererea de înscriere documentele în original.

Candidații concurenți la cota de 15%

Se stabileşte cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate/domeniu de formare profesională şi formă de învăţămînt) prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară, pentru:

 • copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan;
 • copiii invalizi de gradele I şi II;
 • copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale;
 • copiii ai căror ambii părinţi sînt invalizi;
 • copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl; militarii, participanţi la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 • copiii din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere;
 • absolvenţii şcolilor din localităţile de est ale republicii şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţămînt aprobate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, precum şi absolvenţii Liceului Teoretic "A.Mateevici" din Sănătăuca, r-nul Floreşti, originari din localităţile de est;
 • copiii romilor;
 • tinerii care au îndeplinit serviciul militar în termen.

 

Înscrierea la cota stabilită se efectuează la solicitarea candidaţilor. Candidaţii din categoriile enumerate pot participa, concomitent, la concursul general de admitere.

Metodologia de calcul a mediei generale de concurs

Concursul de admitere se va efectua în baza următoarei formule:
MC = 0,2MEA + 0,3MD1+ 0,3MD2+ 0,2MD3
unde:
MC – media de concurs calculată ca medie ponderată.
MEA – media examenului de absolvire.
MD1, MD2, MD3 – nota medie la disciplinele de concurs din Anexa la diploma de BAC.

Disciplinele de concurs sunt stabilite, după cum urmează:
a) MD1 – pentru specialităţile Facultăţii Ştiinţe ale naturii (Biologie, Biologie moleculară, Ecologie) – biologia.
MD1 – pentru specialitatea Geografie (Facultatea Ştiinţe ale Naturii) – geografia.
MD1 – pentru specialităţile Facultăţii Ştiinţe Socioumanistice (Limba şi literatura română - Limba engleză / franceză; filosofie) – limba română.
MD1 – pentru specialitatea Matematică (Facultatea Ştiinţe Exacte) – matematica.
MD1 – pentru specialitatea Informatică (Facultatea Ştiinţe Exacte) – informatica.
MD1 – pentru specialitatea Fizică (Facultatea Ştiinţe Exacte) – fizica.
MD1 – pentru specialitatea Chimie (Facultatea Ştiinţe Exacte) – chimia.
b) MD2 – pentru specialităţile Facultăţii Ştiinţe ale Naturii (Biologie, Biologie moleculară, Ecologie, Geografie) – chimia.
MD2 – pentru specialitatea Matematică (Facultatea Ştiinţe Exacte) – informatica.
MD2 – pentru specialitatea Informatică (Facultatea Ştiinţe Exacte) – matematica.
MD2 – pentru specialitatea Fizică (Facultatea Ştiinţe Exacte) – matematica.
MD2 – pentru specialitatea Chimie (Facultatea Ştiinţe Exacte) – fizica.
MD2 – pentru specialitatea Filosofie (Facultatea Ştiinţe Socioumanistice) – istoria.
MD2 – pentru specialitatea Limba şi literatura română şi limba engleză / franceză (Facultatea Ştiinţe Socioumanistice) – limba străină.
c) MD3 – pentru toate specialităţile, cu excepţia specialităţilor: Filosofie; Limba şi literatura română şi limba engleză – limba română.
MD3 – pentru specialitatea Limba şi literatura română şi limba engleză / franceză – istoria.
MD3 – pentru specialitatea Filosofie – limba străină.

Media de concurs se calculează pîna la sutimi fără rotunjire.

Media de concurs pentru candidaţii din raioanele de est ale republicii, deţinători ale atestatelor de studii medii de cultură generală în baza formulei prezentate, iar în calitate de MEA, MD1, MD2, MD3 se va lua media generală şi notele anuale respective din atestat (p. 18 al prezentului Regulament).

Media de concurs pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate (colegiu) şi studii superioare universitare/de licenţă care solicită domeniul corespunzător profilului specialităţii studiat în colegiu/instituţie de învăţământ superior sau un alt domeniu, se va efectua în baza aceleaşi formule, disciplinele de concurs fiind identificate din suplimentul la actul de studii. Categoriile respective de candidaţi participă la concursul de admitere la UnAŞM la locurile planificate pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate.

Programul de lucru al Comisiei de Admitere

Comisia de Admitere Ciclul I, Licenţă

Luni – Vineri: 0830-1630

Sîmbătă: 0900-1400

str. Academiei 3/2

Plan de admitere

Planul de admitere la studii superioare de licenţă (ciclul I) pentru anul de studii 2016-2017 în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei

Taxa de studii

Taxa de studii pentru toate specialitățile - 4250 lei

Rezultatele concursului de admitere 2016 (Turul II)

UnAȘM oferă locuri de cazare în cămin studenților și masteranzilor universității.

Cazarea tuturor studenților va avea loc pe data de 31 august de la ora 8.00 dimineața în incinta căminului studențesc al UnAȘM.
Relații la telefon: 022-28-60-38; 022-73-74-37

online meds