Admitere Licență

Oferta Educaţională

Facultatea Științe Exacte

 • Chimie
 • Fizică
 • Informatică 
 • Matematică

Oportunităţi de angajare

Absolvenţii facultăţii au perspective de angajare în: laboratoare de cercetare şi producere (industria alimentară, farmaceutică, cosmetologică) naţionale şi internaţionale, agenţii de testare a unor factori ai mediului ambiant, domeniul tehnologiilor informaţionale etc.

Facultatea Științe ale Naturii

 • Biologie 
 • Biologie moleculară
 • Ecologie
 • Geografie

Oportunităţi de angajare

Absolvenţii facultăţii au perspective de angajare în: centre academice, farmaceutice, agenţii de mediu, laboratoare clinice şi de diagnostic medical, laboratoare din sectorul sănătăţii publice, laboratoare de expertiză ecologică şi protecţie a mediului, etc.

Facultatea Științe Socioumanistice

 • Filosofie 
 • Limba şi literatura română și engleză

Oportunităţi de angajare

Absolvenţii facultăţii au perspective de angajare în: structuri mass-media, în calitate de analişti politici, centre abilitate în domeniul protecţiei şi asigurării securităţii naţionale, diverse ONG-uri.

Informații Admitere 2018

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere

Pentru înscriere, candidatul va depune la Comisia de admitere Dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele acte:

a)  cererea de înscriere la concursul de admitere;
b)  actul de studii, în original, cu anexa respectivă (certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat şi situația școlară pe anii de studii, pentru absolvenți de licee din România, promoția din anul admiterii, urmând ca Diploma de Bacalaureat să fie prezentată ulterior); 
c)  certificatul medical-tip, (nr.086/e), eliberat în anul admiterii; în funcție de specialitate/domeniu de formare profesională;
d) diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republicane sau internaționale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării sau de ministerele de resort; 
e)  4 fotografii 3x4 cm (color);  
f)  adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii orfani și copiii rămași fără ocrotire părintească; 
g)  certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinților acestuia; 
h)  certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverință care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak; 
i)  certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii); 
j)  confirmarea apartenenței la familii de romi; 
k)  extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii); 
l)  copia Certificatului de naştere al unuia din părinți, pentru Cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) și reprezentanții diasporii moldovenești de peste hotare; 
m) bon de plată a taxei de înscriere. 

Notă:  copiile  actelor  menționate  mai  sus,  avizate,  în  baza originalelor,  de  către  Comisia  de admitere, se vor anexa la cererea de înscriere la concurs.   În cazul în care candidatul la studii intenționează să participe la concursul de admitere doar în instituția dată, acesta poate anexa la cererea de înscriere actele în original.

Candidații concurenți la cota de 15%

Se stabilește cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate/domeniu de formare profesională) prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară, pentru următoarele categorii de candidați:

 • orfani și acei rămași fără ocrotire părintească;
 • cu grad de dizabilitate sever sau accentuat, care le permite urmarea studiilor și practicarea profesiei în specialitatea aleasă;
 • cu ambii părinți cu grad de dizabilitate;
 • ai căror părinți au participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității şi independenței Republicii Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl; militarii-participanți la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 • din familiile cu patru și mai mulți copii, aflați la întreținere;
 • absolvenți ai școlilor din localitățile de est ale R. Moldova şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învățământ aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, precum și absolvenții Liceului Teoretic „A. Mateevici” din Sănătăuca, r-nul Floreşti, originari din localitățile de est ale Republicii Moldova;
 • din familiile de romi;
 • tinerii care au efectuat serviciul militar în termen.

Înscrierea la cota stabilită se efectuează la solicitarea candidaţilor. Candidaţii din categoriile enumerate pot participa, concomitent, la concursul general de admitere.

Metodologia de calcul a mediei generale de concurs

Media generală de concurs se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obținute la probele concursului de admitere, conform următoarei metodologii:

MC = 0,2MEA + 0,3MD1+ 0,3MD2+ 0,2MD3
unde:
MC – media de concurs calculată ca medie ponderată.
MEA – media examenului de absolvire.
MD1, MD2, MD3 – nota medie la disciplinele de concurs din Anexa la diploma de BAC.

Disciplinele de concurs sunt stabilite, după cum urmează:
a) MD1 – pentru specialităţile  Biologie, Biologie moleculară, Ecologie – biologia.
MD1 – pentru specialitatea Geografie – geografia.
MD1 – pentru specialitatea Filosofie – limba română.
MD1 – pentru specialitatea Informatică – informatica.
MD1 – pentru specialitatea Fizică  – fizica.
MD1 – pentru specialitatea Chimie – chimia.
b) MD2 – pentru specialităţile Biologie, Biologie moleculară, Ecologie, Geografie – chimia.
MD2 – pentru specialitatea Informatică  – matematica.
MD2 – pentru specialitatea Fizică  – matematica.
MD2 – pentru specialitatea Chimie – fizica.
MD2 – pentru specialitatea Filosofie  – istoria.
c)  MD3 – pentru toate specialităţile, cu excepţia specialităţii Filosofie – limba română.
MD3 –  pentru  specialitatea Filosofie – limba străină.
Media de concurs se calculează până la sutimi fără rotunjire.

Media de concurs pentru candidaţii din raioanele de est ale republicii, deţinători ale atestatelor de studii medii de cultură generală în baza formulei prezentate, iar în calitate de MEA, MD1, MD2, MD3 se va lua media generală şi notele anuale respective din atestat (p. 18 al prezentului Regulament).

Media de concurs pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate (colegiu) şi studii superioare universitare/de licenţă care solicită domeniul corespunzător profilului specialităţii studiat în colegiu/instituţie de învăţământ superior sau un alt domeniu, se va efectua în baza aceleaşi formule, disciplinele de concurs fiind identificate din suplimentul la actul de studii. Categoriile respective de candidaţi participă la concursul de admitere la UnAŞM la locurile planificate pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate.

Programul de lucru al Comisiei de Admitere

Comisia de Admitere Ciclul I, Licenţă

Luni – Vineri: 800-1700

Sîmbătă: 900-1400

str. Academiei 3/2

tel.: 0 22 73 74 42

Taxa de studii

Taxa de studii pentru toate specialitățile - 4250 lei

Rezultatele admiterii

Turul I

Buget
Contract

USDC oferă locuri de cazare în cămin studenților și masteranzilor universității.

Cazarea studenților va avea loc pe data de 2 septembrie în incinta Căminului studențesc al USDC.

online meds