Admitere Licență

Oferta Educaţională

Științe chimice

 • Chimie
 • Chimie biofarmaceutică
 • Chimie ecologică și a mediului 

Oportunităţi de angajare

Absolvenţii pot fi angajaţi în laboratoare întreprinderilor farmaceutice, în laboratoare de sinteză, laboratoare de analiză industriale, inspectorate ecologice și alte instituții ce monitorizează calitatea mediului ambiant, în instituțiile de cercetare în calitate de specialist în chimie, cercetător stagiar, laborant. Studiile pot fi continuate în cadrul programelor de masterat şi doctorat. În cazul acumulării creditelor de studii prevăzut pentru modulul psiho-pedagogic, absolventul poate activa în calitate de profesor de chimie în învăţământul preuniversitar.

Științe biologice

 • Biologie 
 • Biologie moleculară

Oportunităţi de angajare

Cunoştinţele şi deprinderile practice obținute în decursul anilor de studii privind analiza şi utilizarea markerilor genetici lincaţi cu caractere de interes economic,  metodele molecular-genetice de depistare a maladiilor, terapia maladiilor ereditare şi virale, elucidarea mecanismelor de expresie a genelor, imunogenetica etc. facilitează angajarea absolvenţilor în centre academice, farmaceutice, de mediu, laboratoare clinice şi de diagnostic, laboratoare din sectorul sănătăţii publice în calitate de specialist în biologie, cercetător stagiar, laborant cercetător, tehnician în biologie, biochimie, bacteriologie (în conformitate cu Cadrul național al Calificărilor, învățămînt superior). Îşi pot continua studiile în cadrul programelor de masterat și doctorat. În cazul acumulării creditelor de studii prevăzut pentru modulul psiho-pedagogic, absolvenții pot activa în calitate de profesori de biologie în învățămîntul preuniversitar.

Științe ale mediului

 • Ecologie

Oportunităţi de angajare

Absolvenții pot activa în laboratoarele ştiinţifice, laboratoare de cercetări din universităţi, în componenţa colectivelor de cercetare din cadrul unor proiecte, laboratoare ecologice din diverse întreprinderi, în domeniul expertizei ecologice, determinării calităţii produselor, în calitate de specialist în biologie, ecologie și științe ale vieții, cercetător stagiar, laborant cercetător; laborant la analiză chimică; tehnician protecţia mediului, tehnician ecolog (conform Cadrului național al Calificărilor, învățămînt superior). Îşi pot continua studiile în cadrul programelor de masterat și doctorat. În cazul acumulării creditelor de studii prevăzut pentru modulul psiho-pedagogic, licențiatul în domeniul general de studii – Ştiinţe ale mediului poate activa în calitate de profesor în învățământul preuniversitar.

Științe ale pămîntului

 • Geografie

Oportunităţi de angajare

Absolvenții specialității Geografie pot activa în laboratoarele ştiinţifice din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, laboratoare de cercetări din universităţi, în componenţa colectivelor de cercetare din cadrul unor proiecte, laboratoarele geografice din diverse întreprinderi, în domeniul lucrărilor geografice, elaborarea hărţilor în calitate de specialiști geografi,  cercetători, ghid turism intern (Cadrul național al Calificărilor, învățămînt superior). Îşi pot continua studiile în cadrul programelor de masterat și doctorat. În cazul acumulării creditelor de studii prevăzut pentru modulul psiho-pedagogic, absolventul domeniului general de studii Științe ale pământului poate activa în calitate de profesor de geografie în învățământul preuniversitar.

Jurnalism și comunicare

 • Comunicare și relații publice

Oportunităţi de angajare

Licențiații în Jurnalism și comunicare, vor putea fi angajați conform Cadrului național al Calificărilor în instituții științifice de profil, în diverse organizații cu activități conexe domeniului (mass-media, jurnalism, relații cu publicul, management cultural), în calitate de specialist în relațiii publice. Absolvenții licențiați își pot continua studiile în cadrul programelor de masterat. 

Științe politice

 • Politologie

Oportunităţi de angajare

Absolvenţii programului de studii Politologie vor putea activa conform Cadrului național al Calificărilor, învățământ superior, în instituții științifice de profil, în calitate de coordonator de programe, consultant în ONG-uri, funcționar public în APC și APL, funcționar de partid, în serviciul de presă a insituțiilor statale, asistent al deputatului, secretar-referent, formator în domeniul științelor politice, expert pe probleme de consiliere socio-politică și în domeniul relațiilor internaționale, ca analiști în cadul social-politic, negociatori în cadrul diverselor organizații comerciale sau ONG-uri, membri ai grupurillor de lucru pentru soluționarea situațiilor de criză etc.

Limbi şi literaturi

 • Limba şi literatura română

Oportunităţi de angajare

Absolvenţii specialității Limba și literatura română vor putea fi angajați conform Cadrului național al Calificărilor, învățământ superior, în instituții științifice de profil, în calitate de specialist în lingvistică, specialist în teoria literaturii, specialist în istoria literaturii române, cadru didactic în învățământul preuniversitar etc.
În cazul acumulării creditelor de studii, prevăzute pentru modulul psihopedagogic, absolvenții vor putea activa în calitate de profesori de limba și literatura română în instituțiile de învățământ preuniversitar din țară. Absolvenții licențiați își vpr putea continua studiile în cadrul programelor de masterat.

Informații Admitere 2020

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere

Pentru înscriere, candidatul va depune la Comisia de admitere Dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele acte:

a)  cererea de înscriere la concursul de admitere;
b)  actul de studii, în original, cu anexa respectivă (certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat şi situația școlară pe anii de studii, pentru absolvenți de licee din România, promoția din anul admiterii, urmând ca Diploma de Bacalaureat să fie prezentată ulterior); 
c)  diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republicane sau internaționale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării sau de ministerele de resort; 
d)  4 fotografii 3x4 cm (color);  
e)  adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii orfani și copiii rămași fără ocrotire părintească; 
f)  certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinților acestuia; 
g)  certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverință care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak; 
h)  certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii); 
i)  confirmarea apartenenței la familii de romi; 
î)  extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii); 
j)  copia Certificatului de naştere al unuia din părinți, pentru Cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) și reprezentanții diasporii moldovenești de peste hotare; 

USDC nu percepe taxe pentru înscrierea la concursul de admitere 

Notă:  copiile  actelor  menționate  mai  sus,  avizate,  în  baza originalelor,  de  către  Comisia  de admitere, se vor anexa la cererea de înscriere la concurs.   În cazul în care candidatul la studii intenționează să participe la concursul de admitere doar în instituția dată, acesta poate anexa la cererea de înscriere actele în original.

Candidații concurenți la cota de 15%

Se stabilește cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate/domeniu de formare profesională) prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară, pentru următoarele categorii de candidați:

 • orfani și acei rămași fără ocrotire părintească;
 • cu grad de dizabilitate sever sau accentuat, care le permite urmarea studiilor și practicarea profesiei în specialitatea aleasă;
 • cu ambii părinți cu grad de dizabilitate;
 • ai căror părinți au participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității şi independenței Republicii Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl; militarii-participanți la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 • din familiile cu patru și mai mulți copii, aflați la întreținere;
 • absolvenți ai școlilor din localitățile de est ale R. Moldova şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învățământ aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, precum și absolvenții Liceului Teoretic „A. Mateevici” din Sănătăuca, r-nul Floreşti, originari din localitățile de est ale Republicii Moldova;
 • din familiile de romi;
 • tinerii care au efectuat serviciul militar în termen.

Înscrierea la cota stabilită se efectuează la solicitarea candidaţilor. Candidaţii din categoriile enumerate pot participa, concomitent, la concursul general de admitere.

Metodologia de calcul a mediei generale de concurs

Media generală de concurs se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obținute la probele concursului de admitere, conform următoarei metodologii:
MC = 0,2MEA + 0,3MD1+ 0,3MD2+ 0,2MD3
unde:
MC – media de concurs calculată ca medie ponderată.
MEA – media examenului de absolvire.
MD1, MD2, MD3 – nota medie la disciplinele de concurs din Anexa la diploma de BAC.
Disciplinele de concurs sunt stabilite, după cum urmează:

Specialitatea

MD1 (0,3)

MD2 (0,3)

MD3 (0,2)

Biologie

Biologia

Chimia

Limba și literatura română

Biologie moleculară

Biologia

Chimia

Limba și literatura română

Ecologie

Biologia

Chimia

Limba și literatura română

Geografie

Geografia

Chimia

Limba și literatura română

Informatica

Informatica

Matematica

Limba și literatura română

Chimie

Chimia

Fizica

Limba și literatura română

Chimie biofarmaceutică

Chimia

Fizica

Limba și literatura română

Chimie ecologică și a mediului

Chimia

Fizica

Limba și literatura română

Comunicare și relații publice

Limba și literatura română

Limba străină

Istoria românilor și universală

Limba și literatura română

Limba și literatura română

Limba străină

Istoria românilor și universală

Filosofie

Limba și literatura română

Istoria

Limba străină

Politologie

Istoria românilor și universală

Educația civică

Limba și literatura română

În cazul in care actul de studii acceptat pentru participare la concurs nu conține informații privind susținerea examenelor de bacalaureat (diplome de studii medii de specialitate, diplomelor de studii superioare/licență etc.) media generală de concurs care se calculează conform următoarei formule:
MC = 0,4MEA + 0,6MAS
unde:
MC – media de concurs calculată ca medie ponderată;
MEA – media examenului de absolvire;
MAS – nota medie pentru anii de studii.

Programul de lucru al Comisiei de Admitere

Comisia de Admitere Ciclul I, Licenţă

Luni – Vineri: 800-1700

Sîmbătă: 900-1400

str. Academiei 3/2

tel.: 0 22 73 74 42

Plan de admitere

Plan de Admitere Licență, 2020

Rezultatele admiterii

Turul I

Sesiunea suplimentară II

Pentru facilitarea procesului de admitere, USDC a lansat aplicația online de
       înregistrare prealabilă a candidaților la concursul de admitere

USDC oferă locuri de cazare în cămin studenților și masteranzilor universității.

Cazarea studenților va avea loc în perioada 28-30 august în incinta Căminului studențesc al USDC.
Plata pentru cazare se face semestrial (septembrie - decembrie; ianuarie - iunie)