Admitere Licență

Oferta Educaţională

Științe chimice

 • Chimie
 • Chimie biofarmaceutică
 • Chimie ecologică și a mediului 

Oportunităţi de angajare

Absolvenţii facultăţii au perspective de angajare în: laboratoare de cercetare şi producere (industria alimentară, farmaceutică, cosmetologică) naţionale şi internaţionale, agenţii de testare a unor factori ai mediului ambiant, domeniul tehnologiilor informaţionale etc.

Științe biologice

 • Biologie 
 • Biologie moleculară

Oportunităţi de angajare

Absolvenţii facultăţii au perspective de angajare în: centre academice, farmaceutice, agenţii de mediu, laboratoare clinice şi de diagnostic medical, laboratoare din sectorul sănătăţii publice, laboratoare de expertiză ecologică şi protecţie a mediului, etc.

Științe ale mediului

 • Ecologie

Oportunităţi de angajare

Absolvenţii facultăţii au perspective de angajare în: centre academice, farmaceutice, agenţii de mediu, laboratoare clinice şi de diagnostic medical, laboratoare din sectorul sănătăţii publice, laboratoare de expertiză ecologică şi protecţie a mediului, etc.

Științe ale pămîntului

 • Geografie

Oportunităţi de angajare

Absolvenţii facultăţii au perspective de angajare în: centre academice, farmaceutice, agenţii de mediu, laboratoare clinice şi de diagnostic medical, laboratoare din sectorul sănătăţii publice, laboratoare de expertiză ecologică şi protecţie a mediului, etc.

Jurnalism și comunicare

 • Comunicare și relații publice

Oportunităţi de angajare

Absolvenţii facultăţii au perspective de angajare în: structuri mass-media, în calitate de analişti politici, centre abilitate în domeniul protecţiei şi asigurării securităţii naţionale, diverse ONG-uri.

Științe politice

 • Politologie

Oportunităţi de angajare

Absolvenţii facultăţii au perspective de angajare în: structuri mass-media, în calitate de analişti politici, centre abilitate în domeniul protecţiei şi asigurării securităţii naţionale, diverse ONG-uri.

Limbi şi literaturi

 • Limba şi literatura română

Oportunităţi de angajare

Absolvenţii facultăţii au perspective de angajare în: structuri mass-media, în calitate de analişti politici, centre abilitate în domeniul protecţiei şi asigurării securităţii naţionale, diverse ONG-uri.

Informații Admitere 2019

Calendarul Admiterii

Sesiunea de bază a concursului de admitere

15 iulie — 26 iulie

Depunerea actelor pentru participare la concurs

15 iulie - 20 iulie

Anunțarea rezultatelor preliminare

22 iulie

Depunerea actelor în original

22 iulie - 26 iulie

Anunţarea rezultatelor finale

27 iulie

Prima sesiune suplimentară pentru ocuparea
locurilor rămase vacante

29 iulie - 10 august

Depunerea actelor de participare la concurs

29 iulie - 5 august

Anunţarea rezultatelor preliminare

6 august

Depunerea actelor în original

7 august - 9 august

Anunțarea rezultatelor finale ale primei sesiuni suplimentare

10 august

A doua sesiune suplimentara pentru ocuparea
locurilor rămase vacante

12 august - 24 august

Depunerea actelor de participare la concurs

12 august - 20 august

Anunţarea rezultatelor preliminare

21 august

Depunerea actelor în original

22 august - 23 august

Anunțarea rezultatelor finale ale sesiuni a doua suplimentare

24 august

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere

Pentru înscriere, candidatul va depune la Comisia de admitere Dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele acte:

a)  cererea de înscriere la concursul de admitere;
b)  actul de studii, în original, cu anexa respectivă (certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat şi situația școlară pe anii de studii, pentru absolvenți de licee din România, promoția din anul admiterii, urmând ca Diploma de Bacalaureat să fie prezentată ulterior); 
c)  certificatul medical-tip, (nr.086/e), eliberat în anul admiterii; în funcție de specialitate/domeniu de formare profesională;
d) diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republicane sau internaționale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării sau de ministerele de resort; 
e)  4 fotografii 3x4 cm (color);  
f)  adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii orfani și copiii rămași fără ocrotire părintească; 
g)  certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinților acestuia; 
h)  certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverință care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak; 
i)  certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii); 
j)  confirmarea apartenenței la familii de romi; 
k)  extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii); 
l)  copia Certificatului de naştere al unuia din părinți, pentru Cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) și reprezentanții diasporii moldovenești de peste hotare; 

USDC nu percepe taxe pentru înscrierea la concursul de admitere 

Notă:  copiile  actelor  menționate  mai  sus,  avizate,  în  baza originalelor,  de  către  Comisia  de admitere, se vor anexa la cererea de înscriere la concurs.   În cazul în care candidatul la studii intenționează să participe la concursul de admitere doar în instituția dată, acesta poate anexa la cererea de înscriere actele în original.

Candidații concurenți la cota de 15%

Se stabilește cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate/domeniu de formare profesională) prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară, pentru următoarele categorii de candidați:

 • orfani și acei rămași fără ocrotire părintească;
 • cu grad de dizabilitate sever sau accentuat, care le permite urmarea studiilor și practicarea profesiei în specialitatea aleasă;
 • cu ambii părinți cu grad de dizabilitate;
 • ai căror părinți au participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității şi independenței Republicii Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl; militarii-participanți la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 • din familiile cu patru și mai mulți copii, aflați la întreținere;
 • absolvenți ai școlilor din localitățile de est ale R. Moldova şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învățământ aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, precum și absolvenții Liceului Teoretic „A. Mateevici” din Sănătăuca, r-nul Floreşti, originari din localitățile de est ale Republicii Moldova;
 • din familiile de romi;
 • tinerii care au efectuat serviciul militar în termen.

Înscrierea la cota stabilită se efectuează la solicitarea candidaţilor. Candidaţii din categoriile enumerate pot participa, concomitent, la concursul general de admitere.

Metodologia de calcul a mediei generale de concurs

Media generală de concurs se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obținute la probele concursului de admitere, conform următoarei metodologii:
MC = 0,2MEA + 0,3MD1+ 0,3MD2+ 0,2MD3
unde:
MC – media de concurs calculată ca medie ponderată.
MEA – media examenului de absolvire.
MD1, MD2, MD3 – nota medie la disciplinele de concurs din Anexa la diploma de BAC.
Disciplinele de concurs sunt stabilite, după cum urmează:

Specialitatea

MD1 (0,3)

MD2 (0,3)

MD3 (0,2)

Biologie

Biologia

Chimia

Limba și literatura română

Biologie moleculară

Biologia

Chimia

Limba și literatura română

Ecologie

Biologia

Chimia

Limba și literatura română

Geografie

Geografia

Chimia

Limba și literatura română

Informatica

Informatica

Matematica

Limba și literatura română

Chimie

Chimia

Fizica

Limba și literatura română

Chimie biofarmaceutică

Chimia

Fizica

Limba și literatura română

Chimie ecologică și a mediului

Chimia

Fizica

Limba și literatura română

Comunicare și relații publice

Limba și literatura română

Limba străină

Istoria românilor și universală

Limba și literatura română

Limba și literatura română

Limba străină

Istoria românilor și universală

Filosofie

Limba și literatura română

Istoria

Limba străină

Politologie

Istoria românilor și universală

Educația civică

Limba și literatura română

În cazul in care actul de studii acceptat pentru participare la concurs nu conține informații privind susținerea examenelor de bacalaureat (diplome de studii medii de specialitate, diplomelor de studii superioare/licență etc.) media generală de concurs care se calculează conform următoarei formule:
MC = 0,4MEA + 0,6MAS
unde:
MC – media de concurs calculată ca medie ponderată;
MEA – media examenului de absolvire;
MAS – nota medie pentru anii de studii.

Programul de lucru al Comisiei de Admitere

Comisia de Admitere Ciclul I, Licenţă

Luni – Vineri: 800-1700

Sîmbătă: 900-1400

str. Academiei 3/2

tel.: 0 22 73 74 42

Rezultatele admiterii

Turul I

Buget
Contract

Pentru facilitarea procesului de admitere, USDC a lansat aplicația online de
       înregistrare prealabilă a candidaților la concursul de admitere

USDC oferă locuri de cazare în cămin studenților și masteranzilor universității.

Cazarea studenților va avea loc pe data de 2 septembrie în incinta Căminului studențesc al USDC.