Admitere Licență

Oferta Educaţională

Facultatea Științe Exacte

 • Chimie
 • Fizică
 • Informatică 
 • Matematică

Oportunităţi de angajare

Absolvenţii facultăţii au perspective de angajare în: laboratoare de cercetare şi producere (industria alimentară, farmaceutică, cosmetologică) naţionale şi internaţionale, agenţii de testare a unor factori ai mediului ambiant, domeniul tehnologiilor informaţionale etc.

Facultatea Științe ale Naturii

 • Biologie 
 • Biologie moleculară
 • Ecologie
 • Geografie

Oportunităţi de angajare

Absolvenţii facultăţii au perspective de angajare în: centre academice, farmaceutice, agenţii de mediu, laboratoare clinice şi de diagnostic medical, laboratoare din sectorul sănătăţii publice, laboratoare de expertiză ecologică şi protecţie a mediului, etc.

Facultatea Științe Socioumanistice

 • Filosofie 
 • Limba şi literatura română și engleză

Oportunităţi de angajare

Absolvenţii facultăţii au perspective de angajare în: structuri mass-media, în calitate de analişti politici, centre abilitate în domeniul protecţiei şi asigurării securităţii naţionale, diverse ONG-uri.

 

Informații Admitere 2017

Calendarul Admiterii

Admiterea  
Depunerea cererilor de participare la concurs până la 25 august

Rezultate (Turul II)

Ordin de înmatriculare (Turul II)

Locuri bugetare neacoperite 

Locuri bugetare neacoperite după primul tur sunt la urmatoarele specialitați:

 • Chimie 
 • Biologie moleculară 
 • Informatică 

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere

Pentru înscriere, candidatul va depune la Comisia de admitere Dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele acte:

a)  cererea de înscriere la concursul de admitere (model aprobat de Senat);
b)  actul de studii, în original, cu anexa respectivă; 
c)  certificatul medical-tip, (nr.086/e), eliberat în anul admiterii;
d) diplomele  de  gradul  I-III,  obținute  de  către candidați  la concursurile școlare  republicane sau internaționale,  la  disciplinele  de studiu, precum  și diplomele  ce  atestă participarea la  diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de Ministerul Educației sau Academia de Științe a Moldovei; 
e)  4 fotografii 3x4 cm;  
f)  adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii rămași fără ocrotire părintească; 
g)  certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dezabilitate al candidatului sau al părinților acestuia; 
h)  certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor  avariei de la Cernobîl,  eliberat de organele  abilitate; adeverință care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak; 
i)  certificatul  despre componența familiei și  copiile certificatelor  de naștere ale fraților/ surorilor  (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii); 
j)  confirmarea apartenenței la familii de romi; 
k)  extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii); 
l)  certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat şi situația școlară pe anii de studii, pentru absolvenți de licee din România, promoția din anul admiterii, urmând ca Diploma de Bacalaureat să fie prezentată ulterior; 
m) copia Certificatului de naştere al unuia din părinți, pentru Cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) și reprezentanții diasporii moldovenești de peste hotare;
n)  bon de plată a taxei de înscriere. 

Notă:  copiile  actelor  menționate  mai  sus,  avizate,  în  baza originalelor,  de  către  Comisia  de admitere, se vor anexa la cererea de înscriere la concurs.   În cazul în care candidatul la studii intenționează să participe la concursul de admitere doar în instituția dată, acesta poate anexa la cererea de înscriere actele în original.

Candidații concurenți la cota de 15%

Se stabileşte cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate/domeniu de formare profesională şi formă de învăţămînt) prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară, pentru:

 • copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan;
 • copiii invalizi de gradele I şi II;
 • copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale;
 • copiii ai căror ambii părinţi sînt invalizi;
 • copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl; militarii, participanţi la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 • copiii din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere;
 • absolvenţii şcolilor din localităţile de est ale republicii şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţămînt aprobate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, precum şi absolvenţii Liceului Teoretic "A.Mateevici" din Sănătăuca, r-nul Floreşti, originari din localităţile de est;
 • copiii romilor;
 • tinerii care au îndeplinit serviciul militar în termen.

 

Înscrierea la cota stabilită se efectuează la solicitarea candidaţilor. Candidaţii din categoriile enumerate pot participa, concomitent, la concursul general de admitere.

Metodologia de calcul a mediei generale de concurs

Concursul de admitere se va efectua în baza următoarei formule:
MC = 0,2MEA + 0,3MD1+ 0,3MD2+ 0,2MD3
unde:
MC – media de concurs calculată ca medie ponderată.
MEA – media examenului de absolvire.
MD1, MD2, MD3 – nota medie la disciplinele de concurs din Anexa la diploma de BAC.

Disciplinele de concurs sunt stabilite, după cum urmează:
a) MD1 – pentru specialităţile Facultăţii Ştiinţe ale naturii (Biologie, Biologie moleculară, Ecologie) – biologia.
MD1 – pentru specialitatea Geografie (Facultatea Ştiinţe ale Naturii) – geografia.
MD1 – pentru specialităţile Facultăţii Ştiinţe Socioumanistice (Limba şi literatura română - Limba engleză / franceză; filosofie) – limba română.
MD1 – pentru specialitatea Matematică (Facultatea Ştiinţe Exacte) – matematica.
MD1 – pentru specialitatea Informatică (Facultatea Ştiinţe Exacte) – informatica.
MD1 – pentru specialitatea Fizică (Facultatea Ştiinţe Exacte) – fizica.
MD1 – pentru specialitatea Chimie (Facultatea Ştiinţe Exacte) – chimia.
b) MD2 – pentru specialităţile Facultăţii Ştiinţe ale Naturii (Biologie, Biologie moleculară, Ecologie, Geografie) – chimia.
MD2 – pentru specialitatea Matematică (Facultatea Ştiinţe Exacte) – informatica.
MD2 – pentru specialitatea Informatică (Facultatea Ştiinţe Exacte) – matematica.
MD2 – pentru specialitatea Fizică (Facultatea Ştiinţe Exacte) – matematica.
MD2 – pentru specialitatea Chimie (Facultatea Ştiinţe Exacte) – fizica.
MD2 – pentru specialitatea Filosofie (Facultatea Ştiinţe Socioumanistice) – istoria.
MD2 – pentru specialitatea Limba şi literatura română şi limba engleză / franceză (Facultatea Ştiinţe Socioumanistice) – limba străină.
c) MD3 – pentru toate specialităţile, cu excepţia specialităţilor: Filosofie; Limba şi literatura română şi limba engleză – limba română.
MD3 – pentru specialitatea Limba şi literatura română şi limba engleză / franceză – istoria.
MD3 – pentru specialitatea Filosofie – limba străină.

Media de concurs se calculează pîna la sutimi fără rotunjire.

Media de concurs pentru candidaţii din raioanele de est ale republicii, deţinători ale atestatelor de studii medii de cultură generală în baza formulei prezentate, iar în calitate de MEA, MD1, MD2, MD3 se va lua media generală şi notele anuale respective din atestat (p. 18 al prezentului Regulament).

Media de concurs pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate (colegiu) şi studii superioare universitare/de licenţă care solicită domeniul corespunzător profilului specialităţii studiat în colegiu/instituţie de învăţământ superior sau un alt domeniu, se va efectua în baza aceleaşi formule, disciplinele de concurs fiind identificate din suplimentul la actul de studii. Categoriile respective de candidaţi participă la concursul de admitere la UnAŞM la locurile planificate pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate.

Programul de lucru al Comisiei de Admitere

Comisia de Admitere Ciclul I, Licenţă

Luni – Vineri: 0830-1630

Sîmbătă: 0900-1400

str. Academiei 3/2

tel.: 0 22 28 61 07

Taxa de studii

Taxa de studii pentru toate specialitățile - 4250 lei

UnAȘM oferă locuri de cazare în cămin studenților și masteranzilor universității.

Cazarea tuturor studenților va avea loc în perioada 29-30 august în incinta Căminului studențesc al UnAȘM.

online meds