Acte şi regulamente UnAŞM

Carta (Statutul) instituţiei publice Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulament cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei  (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.6 din 27.06.2016)

Regulament cu privire la organizarea ciclului II - studii superioare de master în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.1 din 8.09.2015)

Regulamentul instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.7 din 12.05.2015)

Codul de etică al Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.6 din 17.03.2015)

Regulament privind perceperea taxelor de studii în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.8 din 19.06.2015)

Regulament privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale Universității Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.1 din 8.09.2015)

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante în Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.1 din 8.09.2015)

Metodologia de evalure internă a activității școlilor doctorale din cadrul Universității Academiei de Știinţe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.7 din 12.05.2015)

Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universității Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.6 din 17.03.2015)

Regulament privind activitatea de ghidare și consiliere în carieră (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.5 din 24.09.2015)

Regulamentul privind organizarea și funcționarea structurilor de autoguvernanță studențească în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.2 din 11.11.2014)

Regulamentul privind mobilitatea academică al Universității Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.1 din 01.09.2014)

Regulamentul privind organizarea sistemului de management al calității în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.1 din 08.09.2015)

Regulament de funționare a Consiliului de asigurare a calității în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.1 din 08.09.2015)

Metodologia de deseminare a Consiliului Științific și alegere a Președintelui Consiliului Științific (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.6/4 din 17.03.2015)

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului instructiv-educativ

Regulamentul privind evaluarea performanţelor profesional-ştiinţifice ale studenţilor

Regulamentul de organizare a studiilor în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu la Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul privind activitatea studenţilor

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea căminului studențesc al Universității Academiei de Știinţe a Moldovei

Regulamentul privind condițiile de acordare a burselor nominale studenţilor Universității Academiei de Științe a Moldovei.

Regulament de funcţionare a Comisiei de Asigurare a Calităţii a facultăţii

Regulament de evaluare a prestaţiei cadrelor didactico-ştiinţifice

Regulamentul de organizare a activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale angajaţilor Centrului Universitar Biologie Moleculară a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale personalului cu funcţii de conducere, corpul profesoral-didactic, personalul didactic auxiliar şi administrativ-gospodăresc al Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul Senatului

Regulamentul Consiliului de administraţie

Regulamentul Facultăţii

Regulamentul Catedrei UnAŞM

Regulamentul secţiei Contabilitate şi finanţe

Regulamentul secţiei Personal şi resurse umane

Regulamentul secţiei Logistică

Regulamentul secţiei Studii şi managementul calităţii

Regulamentul secţiei Relaţii internaţionale şi informatizare