Arhivă

Carta (Statutul) instituţiei publice Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Strategia de dezvoltare a UnAȘM în perioada 2013 - 2018

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului instructiv-educativ

Regulament privind organizarea admiterii în Ciclul I - Studii superioare de licență pentru anul universitar 2017-2018 la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.6 din 06.06.2017)

Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat în UnAȘM

Regulament cu privire la organizarea ciclului II - studii superioare de master în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.1 din 8.09.2015)

Regulamentul instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.7 din 12.05.2015)

Regulamentul privind evaluarea performanţelor profesional-ştiinţifice ale studenţilor

Regulament de evaluare a prestaţiei cadrelor didactico-ştiinţifice

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale angajaţilor Centrului Universitar Biologie Moleculară a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale personalului cu funcţii de conducere, corpul profesoral-didactic, personalul didactic auxiliar şi administrativ-gospodăresc al Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video și asigurarea securității informațiilor ce conțin date cu caracter personal din cadrul UnAȘM

Regulamentul privind prelucrarea și asigurarea securității informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență contabilă din cadrul UnAȘM

Regulamentul privind prelucrarea și asigurarea securității informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență a Secției Resurse Umane din cadrul UnAȘM

Regulamentul privind prelucrarea și asigurarea securității informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență a Secției Studii din cadrul UnAȘM

Regulament privind perceperea taxelor de studii în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.8 din 19.06.2015)

Codul de etică al Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.6 din 17.03.2015)

Regulament cu privire la organizarea și funcționarea bibliotecii UnAȘM

POLITICA de asigurare a securității datelor cu caracter personal în cadrul UnAȘM

Regulamentul Senatului

Regulamentul Consiliului de administraţie

Regulamentul secţiei Studii şi managementul calităţii

Regulamentul Sistemului de Management al Calității în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei

Regulament de funționare a Consiliului de asigurare a calității în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.1 din 08.09.2015)

Regulament de funcţionare a Comisiei de Asigurare a Calităţii a facultăţii

Regulamentul privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență la UnAȘM

Regulamentul instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.7 din 12.05.2015)

Regulament cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din USDC (COD: REG – 15/18, aprobat cu modificări de Senatul USDC la 24.04.2019)

Regulamentul de organizare a studiilor în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu la Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul privind organizarea și funcționarea structurilor de autoguvernanță studențească în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.2 din 11.11.2014)

Regulamentul privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență în UnAȘM (REG-02/17)

Regulament cu privire la inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea programelor de studii (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.4 din 25.02.2016)

Regulamentul de organizare și gestionare a paginii oficiale a UnAȘM

Regulamentul privind mobilitatea academică al Universității Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.1 din 01.09.2014)