Posturi și funcții vacante

DEPARTAMENTE

POSTURI ȘTIINȚIFICO-DIDACTICE ȘI DIDACTICE VACANTE

UNIVERSITATEA DE STAT „DIMITRIE CANTEMIR” A N U N Ț Ă

concurs pentru ocuparea posturilor științifico-didactice și didactice declarate vacante:

Departamentul Științe biologice și geonomice:

conferențiar universitar - 2 posturi

Departamentul Chimie, Matematică și Informatică

profesor universitar – 1 post

conferențiar universitar - 3 posturi

lector universitar – 1 post

Departamentul Științe Umaniste

profesor universitar – 1 post

conferențiar universitar - 3 posturi

lector universitar – 2 posturi

Informații cu privire la cerințele de participare la concurs și modul de organizare a concursului pot fi accesate pe pagina web http://usdc.md, rubrica Acte normative, Regulament privind ocuparea posturilor științifico-didactice în cadrul USDC, aprobat la Ședința Senatului USDC din 24.04.2019.

Candidaţii la concursul pentru ocuparea funcțiilor științifico-didactice și didactice, vor depune şi înregistra la serviciul personal (tel.0 22 73 74 37):

 1. cererea de înscriere,
 2. CV Europass;
 3. fişa personală de evidenţă a cadrelor;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. copii ale diplomei de licenţă, de master sau echivalente ale acestora;
 6. copii ale diplomei de doctor habilitat sau de doctor în domeniul ştiinţei corespunzător postului, ale diplomei de profesor universitar sau de conferenţiar universitar, precum şi ale diplomelor sau titlurilor onorifice (după caz);
 7. copii ale certificatelor de absolvire a programelor de formare continuă, perfecţionare etc., cu specificarea cursurilor urmate, a probelor de promovare şi a calificativului obţinut;
 8. raport cu privire la activitatea științifico-didactică din ultimii 5 ani.
 9. lista publicațiilor ştiinţifice şi didactic publicate în ultimii 5 ani.

Notă: La concurs nu pot participa persoanele de vârstă pensionară.

Termenul de depunere a actelor – 30 de zile din data publicării anunțului.

Adresa noastră:  mun.Chișinău, str. Academiei 3/2, bloc A, tel.0 22 73 74 37

FUNCȚII DE CONDUCERE

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC

Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de Preşedinte al Consiliului ştiinţific.

La concursul pentru ocuparea postului se pot prezenta persoane care îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea dreptului de a conduce doctorate în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a anunţului privind scoaterea la concurs a postului (conform Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III).

Candidaţii la concurs, în termen de două luni de la data publicării avizului în Monitorul oficial al Republicii Moldova (Monitorul oficial al Republicii Moldova nr.281-288 din 13 septembrie 2019), vor depune cererea de înscriere la concurs la Secția Personal și logistică a USDC cu următoarele anexe:

 • curriculum Vitae în format Europass;
 • copia diplomei de absolvire a studiilor universitare;
 • copia diplomei de doctor/doctor habilitat în științe;
 • copia Hotărârii ANACEC sau a altui organ din străinătate privind abilitarea cu dreptul de a conduce doctorate;
 • informația referitor la doctoranzii îndrumaţi şi cei ce au obţinut titluri ştiinţifice;
 • lista lucrărilor științifice publicate de candidat;
 • scrisoare de intenție (cu elementele de bază ale planului managerial al educației doctorale în cadrul USDC).

Pentru informaţii: tel. 022 73 74 37