Senat

SENATUL este organul suprem de conducere al instituţiei de învăţământ superior ce include cadre didactico-ştiinţifice 65-75%; studenţi, doctoranzi – 20-25%; personal auxiliar – 5-10%. Preşedintele Senatului universitar este rectorul, care coordonează şi răspunde de activitatea de îndeplinire a hotărârilor acestuia. Organizarea şi pregătirea şedinţelor este asigurată de secretarul ştiinţific al Senatului. Ședinţele ordinare sunt organizate o dată la două luni, sau după caz, şedinţele extraordinare sunt convocate de rector, la cererea Biroului Senatului, ori a unei treimi din membrii acestuia.

ATRIBUŢII

 • adoptă Statutul şi regulamentele interne ale Universităţii;
 • validează deciziile Biroului Senatului şi Consiliului de Administraţie;
 • aprobă fondarea / desfiinţarea facultăţilor, catedrelor sau altor unităţi de cercetare şi administrative în baza propunerilor consiliilor facultăţilor / propunerilor rectorului;
 • aprobă bugetul anual al Universităţii şi rapoartele privind executarea bugetului;
 • aprobă Regulamentul de desfăşurare a concursului de admitere, precum şi cifra de şcolarizare pentru anul viitor;
 • aprobă propunerile Biroului Senatului privind conferirea titlurilor de „Doctorem Honoris Causa” şi „Professorem Honorificum”;
 • aprobă alegerea în toate funcţiile de conducere;
 • aprobă planurile de învăţământ şi de cercetări ştiinţifice şi introduce eventualele modificări în concordanţă cu standardele educaţionale de Stat;
 • aprobă rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice de conferenţiar şi profesor şi le supune spre confirmare Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare;
 • aprobă propunerile consiliilor facultăţilor pentru conducători ştiinţifici ai tezelor de doctorat şi le supune spre confirmare Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare;
 • examinează şi aprobă Planul de dezvoltare strategică a Universităţii în baza planurilor elaborate de facultăţi, precum şi proiectul investiţiilor majore al Universităţii;
 • examinează utilizarea fondurilor, aprobă proiectele cu privire la structura bugetului şi realizarea lui;
 • adoptă alte decizii vizând misiunea şi obiectivele Universităţii.

COMPONENŢA NOMINALĂ

 • Hanganu Aurelia, dr. hab., conf. univ., rector, președintele Senatului
 • Rotaru Liliana, dr., conf. univ., prim-prorector
 • Potîng Tatiana, dr., conf. univ., prorector
 • Erhan Ana, prorector administrare economică și logistică
 • Duca Maria, acad., prof., univ., director CGF
 • Chilari Efim, dr., președintele organizației sindicale
 • Elenciuc Daniela, dr., conf. univ., decan Facultatea Științe Fundamentale
 • Lipcean Sergiu, dr., conf. univ., șef Departament Științe Umaniste
 • Boian Ilie, dr., conf. univ., șef Departament Științe biologice și geonomice
 • Velișco Natalia, dr., conf. univ., șef Departament Științe Chimie, matematică și informatică
 • Begu Adam, dr. hab., prof. univ., Departament Științe biologice și geonomice
 • Gribincea Aurelia, dr., conf. univ., Departament Științe biologice și geonomice
 • Domenco Rodion, dr., Departament Științe biologice și geonomice
 • Dencicov Lidia, lector, Departament Științe biologice și geonomice
 • Revenco Adelina, lector, Departament Științe biologice și geonomice
 • Cristei Tamara, dr., conf. univ., Departament Științe umaniste
 • Sprîncean Serghei, dr. hab., conf. univ.,  Departament Științe umaniste
 • Mereuță Aliona, dr., conf. univ.,  Departament Științe Chimie, matematică și informatică
 • Rusu Gheorghe, dr., conf. univ.,  Departament Științe Chimie, matematică și informatică
 • Martea Rodica, dr., cercetător științific superior CGF
 • Gînsari Irina, asistent universitar, Departament Științe Chimie, matematică și informatică
 • Golovițcaia Xenia, studentă, ciclul III, anul II, ȘD Științe Geonomice
 • Podgornîi Daniel, student, ciclul III, anul I, ȘD Științe Fizice
 • Zaharia Maria, studentă, ciclul II, anul II, program de master Globalizare: istorie, politici, culturi europene
 • Cazacu Cătălina, studentă ciclul II, anul I, program de studii Chimie