Consiliul de administraţie

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE asigură managementul instituţional. Rectorul, prorectorii, şefii de subdiviziuni, preşedintele comitetului sindical sunt membri ai Consiliului în virtutea funcţiilor pe care le deţin. De asemenea, în componenţa Consiliului se includ şi reprezentanţi din rândul studenţilor şi/sau al doctoranzilor (20-25%). Şedinţele ordinare ale Consiliului de Administraţie se petrec o dată la două luni, iar cele extraordinare – după necesitate.

ATRIBUŢII

 • coordonează întreaga activitate administrativă;
 • asigură executarea deciziilor Senatului în domeniul de administrare şi finanţare;
 • gestionează mijloacele financiare, inclusiv cele alocate din Bugetul de stat prin conturi bancare;
 • stabileşte cuantumul taxelor de studii, de cazare în cămine, conform metodologiei aprobate de Guvern, precum şi pentru serviciile acordate şi lucrările executate contra plată;
 • examinează chestiunile privind activitatea serviciilor administrative şi gospodăreşti;
 • aprobă devizul anual de venituri şi cheltuieli, darea de seamă contabilă şi contul veniturilor şi pierderilor;
 • aprobă devizul de cheltuieli şi alte operaţiuni financiare referitoare la: asigurarea informaţională şi tehnico-materială a procesului didactico-ştiinţific, ameliorarea condiţiilor de muncă şi de trai, organizarea odihnei colaboratorilor şi studenţilor, la reparaţii capitale şi curente;
 • examinează şi propune măsurile necesare pentru optimizarea cheltuielilor, economisirea resurselor şi obţinerea de noi surse financiare;
 • aprobă reducerea sau scutirea de taxa şcolară conform actelor normative;
 • aprobă acordarea burselor de studii şi sociale etc. pentru studenţi şi doctoranzi;
 • întreprinde măsuri ce vor asigura securitatea şi integritatea patrimoniului universitar;
 • supraveghează şi, după necesitate, ia măsuri de asigurare a desfăşurării construcţiilor capitale şi a reparaţiilor curente ale blocurilor de studii, căminelor studenţeşti şi altor bunuri imobile;
 • ia decizii referitoare la asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a procesului didactico-ştiinţific, de trai şi activitate a studenţilor şi colaboratorilor;
 • contribuie activ la cazarea studenţilor şi doctoranzilor.

COMPONENŢA NOMINALĂ

 • Hanganu Aurelia, dr. hab., rector, președinte
 • Rotaru Liliana, dr. conf. univ., prim-prorector
 • Potîng Tatiana, dr. conf. univ., prorector pe activitate de cercetare
 • Erhan Ana, prorector pe activitate  logistică și economică
 • Elenciuc Daniela, dr. conf. univ., decan Facultatea Științe Fundamentale
 • Surugiu Ana-Maria, studentă ciclul I, anul III, program de studii Limba și literatura română și limba engleză