Admitere doctorat

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” anunță admiterea  la studii superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul școlilor doctorale:

 • Matematică și Știința Informației
 • Științe Fizice
 • Științe Chimice și Tehnologice
 • Științe Biologice
 • Științe Geonomice
 • Științe Umaniste
 • Științe Juridice, Politice și Sociologice
 • Științe Economice și Demografice

Admiterea se va organiza în perioada 16.09.2019 – 11.10.2019 , conform Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014), Regulamentului instituțional de organizare și  desfășurare a admiterii la studii superioare de doctorat, ciclul III,

Înscrierea candidaților la studii superioare de doctorat cu finanțare bugetară se va organiza  în conformitate cu granturile doctorale oferite de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în rezultatul concursului național al proiectelor științifice (lista granturilor doctorale va fi afișată mai târziu).

Înscrierea candidaților la studii în regim cu taxă se va desfășura la toate programele de doctorat autorizate de ANACEC. (vezi lista anexată)

 La concurs au dreptul să participe candidaţii cu media pe anii de studii nu mai mică de 8,0

 • Dosarul candidatului va conține următoarele acte:
 • cererea de înscriere (se completează la momentul depunerii dosarului)
 • proiectul de cercetare doctorală,  cu avizul conducătorului de doctorat
 • lista lucrărilor publicate
 • fișa de înscriere
 • curriculum-vitae
 • copia actului de identitate
 • copia legalizată a certificatului de schimbare a numelui , dacă este cazul
 • diploma de master și foaia matricolă sau un alt document echivalent (studii preBologna), în original și copie legalizată
 • 2 fotografii ¾ color

 Dosarul cetățenilor străini va conține suplimentar următoarele acte:

 • copia pașaportului național având termenul de valabilitate cel puțin un an de zile;
 • declarația de valoare asupra actelor de studii, eliberată de ME din țara de proveniență a cetățeanului (confirmarea autenticității actelor de studii; durata studiilor; valoarea academică și profesională a actului de studii; descrierea sistemului de notare);
 • certificatul băncii cu privire la confirmarea creditelor disponibile pentru perioada studiilor;
 • cazier judiciar.

Cetățenii străini (cu excepția cetățenilor din România) și apartizii vor fi înscriși la studii după absolvirea cursurilor de pregătire și nostificarea actelor de studii  obținute peste hotare  de către ME al RM.

Proba de concurs -  interviu de  specialitate

Candidaţii depun dosarele la concurs în perioada   16.09.19 – 04.10.19

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,

 Str. Academiei, 3/2, bir. 14         

Ora:  8.30 -16.30

Tel: 022 72.71.40

Taxa de studii la doctorat (în regim cu taxă (stabilită prin Hotărârea CDȘI al USDC din 24.07.2019):

Pentru cetățenii Republicii Moldova:

 • Învățământ cu frecvență – 11.000 lei pe an
 • Învățământ cu frecvență redusă – 9.000 lei pe an

Pentru cetățenii străini și apartizi:

 • Învățământ cu frecvență redusă – 20.000 lei pe an

Atenție! Doctoranzii înmatriculați la învățământ cu frecvență beneficiază de cazare în căminul modern al Universității.

Informații Admitere

Calendarul admiterii

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A ADMITERII LA STUDII DE DOCTORAT
(anul de studii 2018-2019)

Activitatea

Perioada

Înscrierea candidaților

16.09.19 - 04.10.19

Interviu la specialitate

08.10.19

Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor

10.10.19

Aprobarea rezultatelor  de către Consiliul științific

11.10.19

Afișarea rezultatelor finale

15.10.19

Semnarea contractelor  de studii și achitarea taxei de studii

15.10.19 - 19.10.19

Publicarea Ordinului Rectorului privind înmatricularea candidaților

21.10.19

Începutul anului de studii

01.11.19

Conducători de doctorat abilitați

Granturi doctorale finanțate de la bugetul de stat

Acte necesare pentru admitere la doctorat

Dosarul candidatului va conține următoarele acte:

 • cererea de înscriere (se completează la momentul depunerii dosarului)
 • fișa de înscriere (se completează la momentul depunerii dosarului)
 • proiectul de cercetare doctorală cu avizul conducătorului de doctorat
 • lista lucrărilor publicate la tema programului de doctorat solicitat, după caz
 • diploma de studii superioare ( de licenţă, masterat, rezidenţiat, secundariat clinic) şi suplimentul (copia legalizată şi originalul);  diploma de licenţă este  valabilă  doar  pentru candidaţii care au făcut studii Pre Bologna
 • CV (model europass)
 • copia buletinului de identitate
 • copia legalizată a certificatului de schimbare a numelui, dacă este cazul
 • copia legalizată a carnetului de muncă
 • 3 fotografii ¾ color

Notă: Actele vor fi îndosariate. Dosarul va fi suplimentat cu foia de titlu și  lista actelor depuse în ordinea sus-menționată

 • Dosarele cetățenilor străini vor conține suplimentar următoarele acte:
 • copia de pe pașaportul național cu termenul de valabilitate cel puțin un an de zile;
 • copia și traducere legalizată de pe certificatul de căsătorie, în cazul în care nu este întocmit în limba de circulație internațională
 • copia și traducerea legalizată de pe diploma de licență, diploma de master și suplimentele la diplome acestora
 • declarația pe propria răspundere privind veridicitatea actelor prezentate
 • cazier judiciar

Notă: Actele menționate în punctele  3 vor fi apostilate în conformitate  cu prevederile legislației în vigoare a statului emitent și a Republicii Moldova și traduse în limba română sau într-o altă limbă de circulație internațională