Burse

BURSELE reprezintă o indemnizaţie lunară, acordată studenţilor ciclului I şi II, care îşi realizează studiile prin învăţământ la zi, în scopul stimulării activităţii şi sprijinului social. Acordarea burselor se realizează în limita fondului alocat de la bugetul de stat, în corespundere cu legislaţia în vigoare. Studenţii pot beneficia de trei tipuri de burse (de studiu, sociale şi de merit), stabilite de către Guvernul Republicii Moldova.

BURSE FINANŢATE DIN BUGETUL DE STAT

Burse de studii

Se acordă studenţilor ciclului I şi II, semestrial, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. Bursele de studii sunt de trei categorii, cuantumul lor constituind: 750 lei – categoria I; 710 lei – categoria II şi 630 lei – categoria III. La bursele de studii pot candida studenţii ciclului I şi II, admişi la studii cu finanţare bugetară, precum şi studenţii admişi la studii cu taxă, care realizează integral, în termenele stabilite, planul de învăţământ pentru un semestru/an de studii, obţin note de promovare şi numărul stabilit de credite: 30 - pentru un semestru şi 60 pentru un an de studii. Nu pot beneficia de burse de studii studenţii ciclului I şi II, implicaţi în programe de mobilitate cu acoperire financiară în formă de granturi, inclusiv bursa şi studenţii bursieri ai diverselor organizaţii (cu excepţia organizaţiilor sportive). Bursele de studii se acordă semestrial, conform rezultatelor sesiunii de examinare, şi se achită lunar, în limitele mijloacelor alocate în acest scop. Selectarea candidaţilor la burse se realizează în cadrul facultăţilor, în ordinea descrescătoare a mediei notelor obţinute la sesiunea de examinare. Pentru studenţii anului I de învăţământ, semestrul I de studii, bursele se stabilesc în funcţie de media notelor de la concursul de admitere. Acordarea burselor se realizează prin ordinul rectorului, în baza propunerilor facultăţilor. Detalii

Burse sociale

Se acordă, la cerere, studenţilor ciclului I şi II, care provin din familii social vulnerabile. Cuantumul bursei sociale este stabilit de către Guvern şi constituie 285 lei lunar.

La bursa socială pot pretinde studenţii ciclului I şi II: 

 • rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan;
 • invalizi de gradul I şi II; cu deficienţe fizice şi senzoriale;
 • cu ambii părinţi invalizi sau pensionari; ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E.Cernobâl;
 • din familiile cu trei şi mai mulţi copii;
 • familişti cu copii.

Pentru a candida la bursa socială, studenţii din categoriile menţionate urmează să prezinte anual/semestrial acte de certificare a situaţiei familiale. Bursele sociale se acordă semestrial, selectarea candidaţilor realizându-se în cadrul facultăţilor, în funcţie de realizările academice ale studenţilor şi a stării familiale. Lista nominală se aprobă prin ordinul rectorului. Studenţii ciclului I şi II, beneficiari ai bursei sociale, pot candida în condiţii generale şi la bursa de studii. Detalii

Burse de merit

Se acordă studenţilor ciclului I şi II, începând cu anul al II-lea de studiu, în funcţie de performanţele obţinute în activitatea academică, ştiinţifică şi extracurriculară. 
Pentru studenţii ciclului I şi II se acordă următoarele tipuri de burse de merit, finanţate din bugetul de stat:

 • Bursa Republicii – 12 burse;
 • Bursa Guvernului –  30 burse;
 • Bursa Preşedintelui – 10 burse;

Studenţii ciclului I şi II, care studiază în programe cu durata de studii de trei ani pot candida la bursa de merit începând cu semestrul III, iar studenţii care studiază în programe cu durata de studii mai mare – începând cu semestrul VII.
La bursa de merit pot candida studenţii ciclului I şi II, care au obţinut în anul precedent de studii o medie a notelor la sesiunea de vară nu mai mică de 9,0 în domeniile de studiu real (matematică, informatică, fizică, chimie, biologie) şi nu mai mică de 9,5 în domeniile de studiu umanitar şi care participă activ la cercetări ştiinţifice, conferinţe, concursuri etc.
Bursa de merit se poate acorda şi studenţilor ciclului I şi II, care au obţinut în unul dintre ultimii doi ani de studii în învăţământul preuniversitar distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale şi au fost înscrişi în învăţămîntul superior în afara concursului de admitere.
Pentru a participa la concursul bursei de merit este necesar ca studenţii candidaţi să completeze şi să prezinte un dosar care va conţine:

 • curriculum vitae,  ce va cuprinde, în mod obligatoriu, cele mai relevante activităţi extracurriculare, pe perioada studiilor universitare, aria de interese, abilităţile;
 • certificatul academic, vizat la serviciul studii, cu indicarea notei medii pentru fiecare semestru, inclusiv din ultima sesiune;
 • scrisoare de recomandare din partea consiliului facultăţii;
 • scrisoare de recomandare din partea senatului universitar;
 • copiile celor mai relevante materiale pe perioada studiilor, ce atestă participarea la conferinţe şi seminare ştiinţifice, concursuri, olimpiade etc.;
 • lista publicaţiilor ştiinţifice, cu datele bibliografice complete şi copiile publicaţiilor din ultimii doi ani de studii;
 • alte materiale relevante.

Criteriile de bază pentru selecţia candidaţilor la burse de merit sunt:

 • media notelor;
 • activităţile educaţionale, culturale, sportive;
 • activitatea ştiinţifică;
 • publicaţiile.

Studenţii ciclului I şi II, care beneficiază de bursă de merit, nu pot candida în perioada respectivă la bursa de studii.
Detalii

Studentului nu i se acordă concomitent două burse de stat, însă acesta poate beneficia de o bursă de stat şi alte burse oferite de organizaţii naţionale şi internaţionale, sponsori, fundaţii, în bază de concurs, în dependenţă de performanţele academice.

BURSE DE MERIT OFERITE STUDENȚILOR USDC

În baza Regulamentului privind bursele de merit în cadrul Universității Academiei de Științe a Moldovei studenții, masteranzii și doctoranzii USDC pot beneficia de trei tipuri de burse: Bursa pentru performanţă (academică, științifică, cultural-artistică, sportivă), Burse de mobilitate şi Bursa pentru activism civic (activitate extracurriculară și voluntariat).

Bursa Regală „Regele Ferdinand I”

DONATOR: Familia Regală a României

TIPUL DE BURSĂ: Bursă pentru activism civic, care se acordă anual, în bază de concurs, unui student și unei studente de la USDC, pentru activități extracurriculare și de voluntariat de interes comunitar și social. Cuantumul bursei este de 1000 euro. Bursa se acordă timp de 10 luni.

ELIGIBILITATE: studenți, masteranzi, doctoranzi din USDC.

DOSARUL DE CONCURS se va depune la Secția Internaționalizare și Comunicare și va include:

 1. cererea argumentată de participare la concursul pentru acordarea bursei;
 2. proiectul activităților preconizate pentru perioada de acordare a bursei;
 3. scrisoare de recomandare din partea Consiliului facultăţii/școlii doctorale;
 4. adeverinţă privind reușita academică, cu condiţia realizării integrale, în termenele stabilite, a planului de învățământ pentru un semestru/an de studii;
 5. curriculum vitae (Europass).

OBLIGAȚIILE BURSIERILOR: Promovarea imaginii USDC, a cercetării și a Casei Regale a României. Raportarea și prezentarea semestrială a activităților realizate. La încheierea perioadei bursei, beneficiarul întocmeşte un raport de activitate.

Bursa Regală „Regina Maria”

DONATOR: Familia Regală a României

TIPUL DE BURSĂ: Bursă pentru activism civic, care se acordă anual, în bază de concurs, unui student și unei studente de la USDC, pentru activități extracurriculare și de voluntariat de interes comunitar și social. Cuantumul bursei este de 1000 euro. Bursa se acordă timp de 10 luni.

ELIGIBILITATE: studenți, masteranzi, doctoranzi din USDC.

DOSARUL DE CONCURS se va depune la Secția Internaționalizare și Comunicare și va include:

 1. cererea argumentată de participare la concursul pentru acordarea bursei;
 2. proiectul activităților preconizate pentru perioada de acordare a bursei;
 3. scrisoare de recomandare din partea Consiliului facultăţii/școlii doctorale;
 4. adeverinţă privind reușita academică, cu condiţia realizării integrale, în termenele stabilite, a planului de învățământ pentru un semestru/an de studii;
 5. curriculum vitae (Europass).

OBLIGAȚIILE BURSIERILOR: Promovarea imaginii USDC, a cercetării și a Casei Regale a RomânieiRaportarea și prezentarea semestrială a activităților realizate. La încheierea perioadei bursei, beneficiarul întocmeşte un raport de activitate.

Bursa NIZAMI

DONATORAsociaţia Obştească Congresul Azerilor din Republica Moldova, Preşedinte dr. V.Ş. Novruzov

ANUL INAUGURĂRII: 2010

TIPUL DE BURSĂ: Bursă de performanță academică, care se acordă anual în bază de concurs pentru aprecierea și stimularea tinerilor cercetători în domeniul dezvoltării culturii popoarelor europene, tradițiilor umanitare și folcloristice ale acestora, extinderii raporturilor interculturale și stabilirii contactelor internaționale. Prioritar, bursa „Nizami” se acordă pentru rezultate distincte obţinute în cunoaşterea şi promovarea istoriei, literaturii, artei Republicii Azerbaidjan, în deosebi a operei marelui poet şi filosof azer Nizami (1141-1209). Cuantumul bursei este de 5400 lei. Bursa se acordă timp de 9 luni.

ELIGIBILITATE: studenți, masteranzi, doctoranzi din USDC.

DOSARUL DE CONCURS se va depune la Secția Internaționalizare și Comunicare și va include:

 1. cererea argumentată de participare la concursul pentru acordarea bursei;
 2. un plan al activităților preconizate pentru perioada de acordare a bursei;
 3. lista de lucrări publicate și participări la manifestări științifice și cultural artistice;
 4. lista și dovada participării în proiecte de cercetare şi programe social culturale
 5. scrisoare de recomandare din partea Consiliului Facultăţii/Școlii Doctorale.
 6. adeverinţă / certificat pentru confirmarea reușitei academice;
 7. curriculum vitae (Europass).

OBLIGAȚIILE BURSIERILOR: Realizarea activităților conform planului, promovarea imaginii USDC, a cercetării și a bursei „Nizami”. Raportarea și prezentarea semestrială a activităților realizate. La încheierea proiectului, beneficiarul întocmeşte un raport de activitate, avizat de Consiliului Facultăţii/Școlii Doctorale.

Bursa de cercetare in memoriam "Mircea CIUHRII"

DONATOR: SRL Biotehnos, Director Rotaru Valentina

ANUL INAUGURĂRII: 2017

TIPUL DE BURSĂ: Bursă de cercetare, care se acordă în bază de concurs pentru stimularea cercetării în domeniul științelor naturii și realizarea unui proiect ştiinţifico-inovaţional și de promovare a imaginii științei în societate. Cuantumul bursei este de 5000 lei pentru studenți, masteranzi doctoranzi și 10000 lei pentru cercetători. Bursa se acordă în două tranșe, 50% după anunțarea rezultatelor concursului de selecție şi 50% după finalizarea proiectului şi prezentarea raportului de activitate.

ELIGIBILITATE: studenți, masteranzi, doctoranzi și cercetători din domeniul ştiinţelor naturii din USDC și AȘM.

DOSARUL DE CONCURS se va depune la Secția Internaționalizare și Comunicare și va include:

 1. cererea argumentată de participare la concursul pentru acordarea bursei;
 2. propunerea de proiect de cercetare și planul de realizare a acestuia pentru perioada de acordare a bursei. Proiectul va conține scopul şi actualitatea, modul de realizare, publicaţiile preconizate, diseminarea rezultatelor.
 3. lista de lucrări publicate, copiile acestora;
 4. confirmarea participării la manifestări științifice etc.;
 5. confirmarea participării în proiecte de cercetare;
 6. o scrisoare de recomandare din partea coordonatorului științific;
 7. curriculum vitae (Europass).

OBLIGAȚIILE BURSIERILOR: Realizarea activităților conform planului, promovarea științei în societate și a imaginii și a bursei „Mircea CIUHRII”. (spoturi video și audio, flyere, volante, fluturași, postere, pliante, broșuri, publicitate on-line, etc.). Raportarea și prezentarea semestrială a activităților realizate. La încheierea proiectului, beneficiarul întocmeşte un raport de activitate, avizat de coordonatorul științific.

Bursa de mobilitate in memoriam "Mircea CIUHRII"

DONATOR: SRL Biotehnos, Director Rotaru Valentina

ANUL INAUGURĂRII: 2017

TIPUL DE BURSĂ: Bursă de mobilitate, care se acordă în bază de concurs, pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în străinătate în scopul participării la conferinţe, stabilirii de noi relaţii de colaborare, însuşirii unor metode noi, stimularea activităților de promovare a științei în societate și a imaginii USDC (spoturi video și audio, flyere, volante, fluturași, postere, pliante, broșuri, publicitate on-line, etc.), care se acordă după prezentarea raportului.

ELIGIBILITATE: studenți, masteranzi, doctoranzi și cercetători din domeniul ştiinţelor naturii din USDC și AȘM.

DOSARUL DE CONCURS se va depune la Secția Internaționalizare și Comunicare și va include:

 1. cererea argumentată de participare la concursul pentru acordarea bursei;
 2. dovada participării la un eveniment sau invitația de a vizita o instituție de peste hotare;
 3. devizul privind cheltuielile pentru deplasare (bilete transport, cazare);
 4. acordul aprobat de Decanul Facultăţii (studenți, masteranzi, doctoranzi) sau de conducătorul Instituției în care este angajat de bază (cercetători) asupra intenţiei de depunere a candidaturii;
 5. o scrisoare de recomandare din partea conducătorului științific (în cazul mobilităților de lungă durată);
 6. curriculum vitae (Europass).

OBLIGAȚIILE BURSIERILOR: Promovarea imaginii USDC, a cercetării și a bursei „Mircea CIUHRII”. Raportarea și prezentarea unui raport privind activitățile realizate, în termen de 30 de zile după obținerea bursei.

Bursa unică de performanță ștințifică in memoriam "Mircea CIUHRII"

DONATOR: SRL Biotehnos, Director Rotaru Valentina

ANUL INAUGURĂRII: 2017

TIPUL DE BURSĂ: Bursă de performanță științifică care se acordă în bază de concurs pentru aprecierea performanţelor deosebite și realizărilor remarcabile în știință (manuale, monografii, culegeri, publicate în țară și peste hotare, articolele ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate și cu factor de impact, implementarea de noi metode, brevete obținute, rapoarte, comunicări, postere prezentate la manifestări ştiinţifice, participări la târguri şi expoziţii etc.); stimularea activităților de promovare a științei în societate și a imaginii USDC (spoturi video și audio, flyere, volante, fluturași, postere, pliante, broșuri, publicitate on-line, etc.).

ELIGIBILITATE: studenți, masteranzi, doctoranzi și cercetători din domeniul ştiinţelor naturii din USDC, AȘM și alți cercetători.

DOSARUL DE CONCURS se va depune la Secția Internaționalizare și Comunicare și va include:

 1. cererea argumentată de participare la concursul pentru acordarea bursei (demers);
 2. documente confirmative privind relevanța evenimentelor/măsurilor desfășurate și necesitatea finanțării acestora în scopul stimulării și aprecierii tinerilor cercetători (concept, invitație, program, lista participanți etc.);
 3. dovada obținerii unei performanțe sau realizare științifică (lucrare, articol, protocol al metodei implementate, brevet etc.);
 4. material promoționale (în cazul activităților de promovare).

OBLIGAȚIILE BURSIERILOR: Promovarea imaginii USDC, a cercetării și a bursei „Mircea CIUHRII”. 

BURSIERI

2009

Dumitru SÎRBU
BURSA DE MERIT, GRADUL III
oferită de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova

Irina VODĂ
BURSA DE MERIT, GRADUL III
oferită de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova

Sergiu ANGHEL
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Olga CIOBĂNICĂ
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Rodica COJOCARI
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Tatiana COLESNICOVA
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Alisa COZMULICI
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Olesea CRUC
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Olesea GÎRLEA
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Alexandra MARCENCO
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Mihaela RUSU
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Igor NICOARA
BURSA NOMINALĂ ” BORIS MOTIENCO”
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Mircea PETIC
BURSA NOMINALĂ ” VALENTIN BELOUSOV”
oferită de Guvernul Republicii Moldova

2010

Sergiu LUCA
BURSA DE MERIT, GRADUL II
oferită de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova

Viorica ŢURCANU
BURSA DE MERIT, GRADUL III
oferită de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova

Filip GÎNCOTA
«iTineret – viitorul începe cu tine» 
bursă oferită de Asociaţia Ziariştilor Economişti

Adrian MACARI
TINERI DIN FAMILII DEZAVANTAJATE
bursă oferită de Institutul pentru o Societate Deschisă, Budapesta

Gheorghe URSU
TINERI DIN FAMILII DEZAVANTAJATE
bursă oferită de Institutul pentru o Societate Deschisă, Budapesta

Liliana URSU
TINERI DIN FAMILII DEZAVANTAJATE
bursă oferită de Institutul pentru o Societate Deschisă, Budapesta

Zinaida TIMOFTI
NIZAMI
bursă oferită de Asociaţia Obştească Congresul Azerilor din RM

Ludmila BATÎR

BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Diana BORDEIANU
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Viorica CARAMAN
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Tudor CASTRAVEŢ
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Alexandru CAUIA 
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Galina GURIVA
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Aurelia POPUIAC
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Mariana SARMANIUC
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Irina MIHAILOV
BURSA NOMINALĂ ” BORIS MOTIENCO”
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Oleg PETUHOV
BURSA NOMINALĂ ” ANTON ABLOV”
oferită de Guvernul Republicii Moldova

2011

Anastasia POCIUMBAN 
BURSA DE MERIT 
oferită de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova

Adriana ACCIU
BURSA REPUBLICII
oferită de Guvernul Republica Moldova

Liliana PISARENCO
TINERI DIN FAMILII DEZAVANTAJATE
bursă oferită de Institutul pentru o Societate Deschisă, Budapesta

Mariana VÎZDOAGĂ
TINERI DIN FAMILII DEZAVANTAJATE 
bursă oferită de Institutul pentru o Societate Deschisă, Budapesta

Aliona MITRIC
NIZAMI
bursă oferită de Asociaţia Obştească
Congresul Azerilor din RM

Ana CHIȘCIUC
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Alina CUTCOVSCHI-MUȘTUC
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Iana DRUȚĂ
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Natalia DUȘACOVA
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Roman MORARI
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Anatolie MITIOGLU
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Tatiana ȘULEȘCO(OBOROC)
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Tatiana GRIGOROV
BURSA NOMINALĂ ” BORIS MOTIENCO”
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Olga CHETRARU
BURSA NOMINALĂ ” ANTON ABLOV”
oferită de Guvernul Republicii Moldova

2012

Timur LUCHIN
BURSA DE MERIT 
oferită de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova

Natalia BORODIN
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Anastasia FELCHER
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Sofia GRIGORCEA
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Dmitri LAZACOVICI
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Andrei STAHI
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Victoria BUȘMACHIU
BURSA NOMINALĂ ” DIMITRIE CANTEMIR”
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Mariana ROMAN
BURSA NOMINALĂ ” VALENTIN BELOUSOV”
oferită de Guvernul Republicii Moldova

2013

Anatoli CARTAȘEV
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Cristina CIOBANU
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Rodica MARTEA
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Tatiana ȘESTACOVA
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Irina VODĂ
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Dumitru SÎRBU
BURSA NOMINALĂ ” ANTON ABLOV”
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Daria TUMANOVA
BURSA NOMINALĂ ” BORIS MOTIENCO”
oferită de Guvernul Republicii Moldova

2014

Irina DOROȘ
BURSA DE MERIT
oferită de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova

Alexandru MANOLE
BURSA DE MERIT
oferită de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova

Ana GABOR
BURSA DE MERIT
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Daniela ABDUȘA
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Elena GHERASIM
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Alexandru GONȚA
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Corina GRIBINCEA
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Lilia MITEV
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Victoria NECHIFOR
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Rodica SÎRBU
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Angela CANȚÎR
BURSA NOMINALĂ ” BORIS MATIENCO”
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Veronica GÎSCA
BURSA NOMINALĂ ” VALENTIN BELOUSOV”
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Dan VEREJANU
BURSA NOMINALĂ ” DIMITRIE CANTEMIR”
oferită de Guvernul Republicii Moldova

2015

Mihai CURAGĂU
BURSA “REGELE FERDINAND I”
oferită de Familia Regală Română

Olesea TABĂRĂ
BURSA “REGINA MARIA”
oferită de Familia Regală Română

Vladimir BADRAJAN
BURSA REPUBLICII
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Adrian FRATEA
BURSA GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Ecaterina SAVENCO
BURSA DE MERIT
oferită de Consiliului Rectorilor din Republica Moldova

Mariana ROȘCA
BURSA DE MERIT
oferită de Consiliului Rectorilor din Republica Moldova

Ion AGAPI
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Cristina BUJAC
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Vladlen CARDANEȚ
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Igor CHIOSA
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Ecaterina COVACI
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Sergiu GHERBOVEȚ
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Alexandr MOROZOV
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Constantin SICINSKI
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Carolina COTOMAN
BURSA NOMINALĂ ” DIMITRIE CANTEMIR”
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Olesea  CUZAN
BURSA NOMINALĂ ” ANTON ABLOV”
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Ludmila FULGA 
BURSA NOMINALĂ ” BORIS MATIENCO”
oferită de Guvernul Republicii Moldova

2016

Ana NASTASIU
BURSA “REGINA MARIA”
oferită de Familia Regală Română

Daniel PODGORNÎI
BURSA “REGELE FERDINAND I”
oferită de Familia Regală Română

Adrian FRATEA
BURSA DE MERIT
oferită de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova

Mihai CURAGĂU
BURSA DE MERIT
oferită de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova

Iuliana BEȘLEAGĂ
BURSA PREȘEDINTELUI
oferită de Președintele Republicii Moldova

Ana CEBAN
BURSA GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Alina GÎSCĂ
BURSA ”PENTRU VIITORUL TĂU”
oferită de Centrul de Informații Universitare

Sofia GUTIUM
BURSA DE MERIT
oferită de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova

Aina IDRISOVA
BURSA DE MERIT
oferită de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova

Doina ȚURCAN
BURSA DE MERIT
oferită de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova

Natalia NACONECINAIA
BURSA DE MERIT
oferită de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova

Diana CASTRAVEȚ
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Valeria CHEPTINARI
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Natalia CHISELIȚA 
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Elena CULIGHIN
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Irina DUȘACOVA
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Ecaterina GARABAJII
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Lidia  LUNGU
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Elena SÎNICA
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Victor CEBAN
BURSA NOMINALĂ ” VALENTIN BELOUSOV”
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Mariana LOZINSCHII
BURSA NOMINALĂ ” BORIS MATIENCO”
oferită de Guvernul Republicii Moldova

2017

Aina IDRISOVA
BURSA NIZAMI
oferită de Congresul Azerilor din Republica Moldova

Adriana ACCIU
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Nina BOGDAN
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Ivan BUDANAEV
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Natalia CÎRLIG
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Dorina CROITORI
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Irina GÎNSARI
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Anastasia IVANOVA
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Irina NASALCIUC
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Sergiu TROIAN
BURSA DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Nicolai CURMEI
BURSA NOMINALĂ ”SERGIU RĂDĂUȚANU”
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Maria GORCEAG
BURSA NOMINALĂ ”BORIS MATIENCO”
oferită de Guvernul Republicii Moldova

Serghei HEGHEA
BURSA NOMINALĂ ” DIMITRIE CANTEMIR”
oferită de Guvernul Republicii Moldova

 

CUM POŢI OBŢINE O BURSĂ

Informaţii utile

 • Învaţă bine! Cel mai important aspect pentru a obţine o bursă sunt rezultatele academice, media pe anii de studii reprezentând prima etapă în selectarea candidaţilor pentru a obţine o bursă de studii.
 • Fii activ şi perseverent! Activitatea de cercetare reprezintă un alt punct forte, numărul şi calitatea publicaţiilor fiind esenţial.
 • Dezvoltă abilităţi practice! Activitatea într-un laborator, centru de cercetare, te va iniţia în domeniu şi îţi vă oferi abilităţi practice, înalt apreciate atât la nivel naţional cât şi internaţional.
 • Participă în activităţi extracurriculare! Implicarea în diverse activităţi ca organizator, mediator sau participant dezvoltă abilitatea de a lucra în grup, importantă în obţinerea succesului.
 • Învaţă o limbă străină! Certificatele lingvistice internaţionale îţi oferă posibilitatea de a studia în străinătate şi mai multe perspective de carieră.
 • Înformează-te în permanenţă! Perseverenţa este cheia în tot ce îţi doreşti.
 • Fii punctual! Nu rata termenii limită de depunere a dosarului în vederea obţinerii unei burse.
 • Fii mereu pregătit! Elaborează în prealabil CV-ul, lista publicaţiilor, o scrisoare de recomandare şi de motivare.
 • Cere consultanţă! Responsabilul de tutoriat şi orientare profesională din cadrul universităţii, cu siguranţă, te va ajuta.