Personal și logistică

Secţia Personal și logistică constituie  o subdiviziune a Direcției administrare logistică și economică, care elaborează, coordonează şi aplică politicile privind potenţialul uman, realizează activităţi de cancelarie si arhivă, oferă asistenţă întregului personal al universităţii în domeniul competenţei, monitorizează utilizarea raţională a patrimoniului Universităţii, realizează activităţi de aprovizionare tehnico-materială şi alte servicii necesare pentru activitatea eficientă a subdiviziunilor USDC.

ATRIBUŢII

Personal

 • promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul universităţii;
 • evidenţa personalului, angajarea în funcţie, transferarea şi eliberarea personalului;
 • perfectarea materialelor pentru participarea la concursurile, privind suplinirea posturilor vacante din statele de cadre didactico-ştiinţifice;
 • consultarea personalului în probleme ce ţin de aplicarea prevederilor legislaţiei muncii;
 • întocmirea şi evidenţa dosarelor personale pentru angajaţii institutiei;
 • evidenţa, păstrarea şi completarea carnetelor de muncă;
 • întocmirea, redactarea şi eliberarea de adeverinţe;
 • protecţia socială a personalului;
 • pregătirea şi emiterea ordinelor referitoare la personal;
 • evidenţa delegărilor;
 • stabilirea sporurilor contractuale (vechime în muncă, stabilitate, specialitate, etc.);
 • întocmirea dosarelor de pensionare;
 • evidenţa posturilor vacante si centralizarea solicitarilor privind necesarul de personal;
 • intocmirea declaratiilor şi a evidenţelor statistice pentru ministerul de resort;
 • calcularea concediilor de odihna, concediilor medicale, etc.

Cancelarie si arhivă

 • evidenţa şi circulaţia documentelor interne;
 • înregistrarea, sortarea, expedierea, repartizarea corespondenţei;
 • elaborarea şi actualizarea Nomenclatorului de arhivă;
 • organizarea depozitului de arhivă, lucrări de arhivă;
 • selecţionarea şi casarea documentelor.

Logistică

 • deservirea tehnică şi gospodărească a imobilului aflat în balanţa Universităţii;
 • coordonarea şi realizarea planurilor de construcţii, reparaţii capitale şi curente în edificii;
 • elaborarea documentaţiei de deviz şi proiectare;
 • organizarea şi monitorizarea activităţilor de aprovizionare şi distribuire a materialelor şi alte bunuri subdiviziunilor USDC;
 • controlul utilizării raţionale a resurselor materiale, a energiei electrice, termice, a apei şi canalizării în obiectele aflate la balanţa universităţii;
 • organizarea şi monitorizarea activităţilor (procedurilor) de achiziţii publice;
 • monitorizarea respectării regulilor de protecţie a muncii şi securităţii tehnice, securităţii antiincendiare;
 • coordonarea activităţilor privind amenajarea şi înverzirea teritoriului.

REGULAMENTE