Acte și Regulamente în domeniul Învățământului Superior în Republica Moldova

STRATEGIA de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”

STRATEGIA de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020 (Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.920 din  7 noiembrie 2014)

CODUL EDUCAȚIEI al Republicii Moldova (Publicat: 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324 art Nr: 634 Data intrării în vigoare: 23.11.2014)

COD cu privire la ştiinţă şi inovarea al Republicii Moldova (nr. 259-XV din 15.07.2004)

CODUL MUNCII al Republicii Moldova (Nr. 154 din 28.03.2003)

Cadrul național al calificărilor - Învățământ superior (Publicat: 2013)

Cadrul European al Calificarilor

Cadrul de referinta a cirriculumului universitar

Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I (LEGEA Nr. 142 din 07.07.2005)

NOMENCLATORUL domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățămîntul superior (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.482 din 28 iunie 2017)

REGULAMENTUL-CADRU privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2017 – 2018 (Ordinul Ministrului Educației nr. 272 din 02.05.2017)

Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licență (Ciclul I) și integrate (Ordinul Ministrului Educației nr. 1625 din 12.12.2019)

Regulamentul-cadru cu privire la mobilitatea academică în învăţămîntul superior (HOTĂRÎRE de Guvern Nr. 56 din 27.01.2014)

REGULAMENT-CADRU cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru studenţii ciclul I, ciclul II, studii integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar (Anexă la Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006)

REGULAMENT cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţămînt superior (Hotărîre de Guvern nr. 854 din 21.09.2010)

REGULAMENT-CADRU privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat (Hotărîrea Guvernului nr. 74 din 25 ianuarie 2007)

REGULAMENT cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract (Hotărîre de Guvern nr. 125 din 15.02.2001)

HOTĂRÎRE de Guvern Nr. 923 din 04.09.2001 cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat

REGULAMENTUL-CADRU privind stagiile de practică în învăţămîntul superior (Ordinul nr. 203 din 19.03.2014)

RECOMANDĂRI-CADRU pentru elaborarea Regulamentului instituţional privind organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor (Anexă la ordinul Ministerului Educatiei nr. 881 din 18 decembrie 2009)

REGULAMENT-CADRU privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă. (Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 1047 din 29.10. 2015)

REGULAMENT de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova, ciclul I, studii superioare de licență pentru anul universitar 2015-2016(Ordinul nr. 307 din 05.05.2015 )

REGULAMENT cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în instituţiile de învăţămînt superior de stat din Republica Moldova (Ordinul nr. 748 din 12.07.2013)

REGULAMENTUL-CADRU privind organizarea şi funcţionarea organelor de conducere ale instituţiilor de invățământ superior din Republica Moldova (Ordinul nr.10 din 14.01.15)

REGULAMENTUL de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu (Ordinul Ministrului Educaţiei nr.1046 din 29.10.2015)

REGULAMENTUL cu privire la organizarea și funcționarea structurilor de autoguvernanță studențească (Ordinul nr. 969 din 10.09.2014)

PLAN-CADRU pentru studii superioare (ciclul I - Licenţă, ciclul II - Master, studii integrate, ciclul III - Doctorat) Ordinul Ministrului Educației nr. 1045 din 29.10.2015

GHID METODOLOGIC de creare şi funcţionare a centrului universitar de ghidare şi consiliere în carieră (Ordinul nr. 970 din 10.09.2014)

Metodologia de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii

Metodologia de desfăşurare a competiţiei proiectelor ştiinţifice pentru repartizarea granturilor doctorale de Ia bugetul de stat (Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 86 din 8 februarie 2016)

Ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 199 din 04.04.2011 privind Modulul psiho-pedagogic.

REGULAMENT cu privire la organizarea ciclului II - studii superioare de master (Publicat: 31.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 197-205 art Nr : 528)

COD de etică şi deontologie profesională a cercetătorilor şi cadrelor universitare (Hotărîrea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA  nr. AT–3/1 din 23 mai 2012)

REGULAMENT cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt  superior de stat în condiţii de autonomie financiară (Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului  nr.983 din 22 decembrie 2012)

REGULAMENTUL privind abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat (postdoctorat)(Hotărîrea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA nr. AT 2/6 din 31 martie 2011cu modificările ulterioare)

REGULAMENT-CADRU  al catedrei instituţiei de învăţămînt superior (Anexa nr.1 la ordinul nr. 671 din 06.08.2010)

REGULAMENT-CADRU  al facultăţii instituţiei de învăţămînt superior (Anexa nr.2 la ordinul nr. 671 din 06.08.2010)

REGULAMENT privind publicaţiile ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice (Hotărîrea nr. AT-8/1-2 a Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice din  23 decembrie 2010)

REGULAMENT atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare   (Anexă la C O D U L cu privire la ştiinţă şi inovarea al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15.07.2004)

REGULAMENTUL Concursului republican Cel mai bun elev inovator ”Genius”