Acts and national regulations

CODUL Educației al Republicii Moldova

COD de etică şi deontologie profesională a cercetătorilor şi cadrelor universitare(Hotărîrea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA  nr. AT–3/1 din 23 mai 2012)

COD cu privire la ştiinţă şi inovarea al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15.07.2004

CODUL MUNCII  al Republicii Moldova  Nr. 154  din  28.03.2003 

CONCEPŢIA politicii de pregătire a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice (Hotărîrea Guvernului nr. 482 din 23.04.2003)

GHID privind perfectarea tezelor de doctorat şi autoreferatelor (Hotărârea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA, nr. AT 03/1-1 din 23 aprilie 2009)

GHID de implementare  a Sistemului Naţional de Credite de Studiu (Ordinul ministrului educaţiei, tineretului şi sportului nr. 140 din 25.02.06)

HOTĂRÎRE de Guvern Nr. 56 din 27.01.2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la mobilitatea academică în învăţămîntul superior

HOTĂRÎRE de Guvern Nr. 923 din 04.09.2001 cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat

HOTĂRÎRE de Guvern nr. 195 din 13.03.2013 privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară

HOTĂRÎRE de Guvern nr. 47 din 12.01.2007 cu privire la salarizarea angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat

HOTĂRÎRE de Guvern nr. 381 din 13.04.2006 cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unitati bugetare

LEGEA Nr. 142  din  07.07.2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I

LEGEA  cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor  de învăţămînt din Republica Moldova  Nr. 1257-XIII din 16.07.97

LEGEA învăţămîntului Nr. 547 din  21.07.1995

METODOLOGIA cu privire la elaborarea, coordonarea şi aprobarea fişei postului (Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009)

PLAN-CADRU pentru studii superioare (Anexă la ordinul Ministerului Educatiei nr. 455 din 3 iunie 2011)

RECOMANDĂRI privind numirea conducătorului de doctorat, aprobarea proiectului de cercetare şi a temei tezei de doctorat, elaborarea planul ui de activitatea a doctorandului (Hotărîrea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA nr. AT 9/2 din 22 decembrie 2011)

RECOMANDĂRI-CADRU pentru elaborarea Regulamentului instituţional privind organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor (Anexă la ordinul Ministerului Educatiei nr. 881 din 18 decembrie 2009)

REGULAMENT cu privire la plata premiului anual personalului din unităţile bugetare (Hotărîrea Guvernului nr. 180  din  11.03.2013 )

REGULAMENT cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt  superior de stat în condiţii de autonomie financiară (Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului  nr.983 din 22 decembrie 2012)

REGULAMENT cu privire la paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet (Hotărîrea Guvernului nr. 188 din 3 aprilie 2012)

REGULAMENT cu privire la ocuparea posturilor de conducere şi alegerea organelor de conducere în instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova (Anexă la ordinul Ministerului Educaţiei nr. 697 din  04 noiembrie, 2011)

REGULAMENTUL privind abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat (postdoctorat)(Hotărîrea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA nr. AT 2/6 din 31 martie 2011, cu modificările ulterioare)

REGULAMENT cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţămînt superior (Hotărîre de Guvern nr. 854 din 21.09.2010)

REGULAMENT de organizare a studiilor în învăţământul  superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu (Anexa la ordinul Ministerului Educaţiei  nr. 726 din 20.09.2010)

REGULAMENT-CADRU  al catedrei instituţiei de învăţămînt superior (Anexa nr.1 la ordinul nr. 671 din 06.08.2010)

REGULAMENT-CADRU  al facultăţii instituţiei de învăţămînt superior (Anexa nr.2 la ordinul nr. 671 din 06.08.2010)

REGULAMENT privind publicaţiile ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice (Hotărîrea nr. AT-8/1-2 a Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice din  23 decembrie 2010)

REGULAMENT-CADRU privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă (Anexă  la ordinul Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr. 84 din 15 februarie 2008) 

REGULAMENTUL privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului (Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.173 din 18 februarie 2008)

REGULAMENT cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice (Anexă la Hotărârea comună a CŞŞDT şi CNAA  nr.212 din 6 noiembrie 2008)

REGULAMENT cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile (Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 435 din 23 aprilie 2007)

REGULAMENT privind completarea, păstrarea și evidența carnetului de munca (Hotărîrea Guvernului nr. 1449  din  24.12.2007)

REGULAMENT cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă personalului din unităţile bugetare, salarizat în baza Reţelei tarifare unice (Hotărîrea Guvernului nr. 801 din  20.07.2007)

REGULAMENT cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II (Hotărîre de Guvern nr. 1455  din  24.12.2007)

REGULAMENT-CADRU privind funcţionarea căminelor din subordinea  instituţiilor de învăţămînt de stat  (Hotărîrea Guvernului nr. 74 din 25 ianuarie 2007)

REGULAMENT privind constituirea şi activitatea seminarului ştiinţific de profil (Anexă la Hotărârea Comisiei de atesatre a cadrelor ştiinţifice şi ştiintifico-didactice a CNAA din 21 decembrie 2006 cu modificările ulterioare)

REGULAMENT-CADRU cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru studenţii ciclul I, ciclul II,  studii integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi secundar  profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar (Anexă la Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006)

REGULAMENT atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare   (Anexă la C O D U L cu privire la ştiinţă şi inovarea al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15.07.2004)

REGULAMENT cu privire la organizarea formării profesionale continue (Anexă la Hotărîrea Guvernului nr. 1224 din  9 noiembrie 2004)

REGULAMENT cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate (Anexă la Hotărîrea Guvernului nr. 472 din  6 mai 2004, cu modificările ulterioare)

REGULAMENT privind acordarea bursei Preşedintelui Republicii Moldova studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior şi elevilor din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate (Anexă la Decretul Nr. 1641  din  17.01.2004 privind instituirea bursei Preşedintelui Republicii Moldova)

REGULAMENT privind retribuirea muncii pentru anumite categorii de salariati carora li se stabileste durată redusă a timpului de muncă (Hotărîrea Guvernului nr. 1254  din  15.11.2004 )

REGULAMENT cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor  instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat  înmatriculaţi pe bază de contract  (Hotărîre de Guvern nr. 125  din  15.02.2001) 

REGULAMENT de organizare şi desfăşurare a învăţământului fără frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior universitar (Hotărîrea Colegiului  Ministerului învăţământului  al Republicii Moldova nr. 3.4/3 din 27 septembrie  2001)

REGULAMENT cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate(Hotărîrea Guvernului nr. 472 din  06.05.2004)

REGULAMENT privind recunoaşterea, echivalarea şi autentificarea actelor de studii şi a calificărilor 

REGULI de întocmire a documentelor organizatorice  şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de  secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate  şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova (Hotărîrea Guvernului nr. 618  din  05.10.1993)