Job Vacancies

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE ŞI ŞTIINŢIFICE

POSTURI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi ştiinţifico-didactice şi ştiinţifice

În conformitate cu Regulamentului cu privire la ocuparea posturilor didactice în instituţiile de învăţământ superior, aprobat prin HG nr.854 din 21.08.2010, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei anunţă concurs pentru următoarele posturi ştiinţifico-didactice:

Catedra Biologie
- conferenţiar universitar                           2,5

Catedra Ecologie şi Ştiinţe ale Mediului
- conferenţiar universitar                           0,5
- profesor universitar                                 0,5

Catedra Matematică şi Informatică
- conferenţiar universitar                           2,0
- profesor universitar                                 0,5

Catedra Fizică şi Chimie
- conferenţiar universitar                           1,25
- profesor universitar                                 0,75

Catedra Filosofie, istorie şi metodologia cercetării
- conferenţiar universitar                           1,5
- profesor universitar                                 1,0

Catedra Limbi şi Literaturi
- conferenţiar universitar                           0,75
- profesor universitar                                 0,25

Candidaţii la concurs vor prezenta actele la Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, bir. 8 (mun. Chişinău, str. Academiei 3/2) în termen de 30 zile din ziua publicării prezentului aviz.

Informaţii suplimentare la tel. (022) 73 74 37, 73 74 33

POSTURI ŞTIINŢIFICE

În conformitate cu Prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovarea al Republicii Moldova, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, anunţă concursul pentru suplinirea funcţiilor ştiinţifice din cadrul Centrului de Cercetare Biologie Moleculară al universităţii:

- cercetător ştiinţific principal                   0,5
- cercetător ştiinţific coordonator             1,0
- cercetător ştiinţific                                  6,0
- cercetător ştiinţific stagiar                      4,0

Candidaţii la concurs vor prezenta actele la Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, bir. 8 (mun. Chişinău, str. Academiei 3/2) în termen de 30 zile din ziua publicării prezentului aviz.

Informaţii suplimentare la tel. (022) 73 74 37, 73 74 33

SECȚIA CERCETARE, DOCTORAT ŞI FORMARE CONTINUĂ

1. Metodist (formare continua) – 1 unitate

Scopul general al funcţiei:

 • Organizarea şi desfăşurarea procesului de formare continuă.

Sarcini de bază:

 • organizarea și coordonarea activităților privind desfăşurarea procesului de formare continuă;
 • asigurarea îndeplinirii obiectivelor stabilite de Concepţia formării continue;
 • elaborarea programelor de studii etc.

Cerinţele funcţiei faţă de persoană:

 • studii superioare;
 • experienţă profesională 1-3 ani;
 • cunoştinţe de operare la calculator Word, Exel, Internet etc.
 • cunoaşterea limbilor străine (constituie un avantaj);

Relaţii la tel. 022-72-71-40; 022-73-74-37

2. Metodist principal şcoli doctorale – 1 unitate.

Scopul general al funcţiei:

 • organizarea și coordonarea unor activități privind studiile de doctorat;
 • organizarea și coordonarea activităților privind instruirea continuă.

Sarcini de bază:

 • organizarea și asigurarea procesului de instruire din cadrul Programului de pregătire generală a doctoranzilor;
 • organizarea și asigurarea procesului de instruire continuă;
 • efectuarea lucrările de secretariat din cadrul Secției;
 • plasarea pe platforma Moodle a bazei de date a doctoranzilor.

Cerinţele funcţiei faţă de persoană:

 • studii superioare;
 • experienţă profesională 1-3 ani;
 • cunoştinţe de operare la calculator Word, Exel, Internet etc.
 • cunoaşterea limbilor străine (constituie un avantaj);

Relaţii la tel. 022-72-71-40; 022-73-74-37

3. Angajare Expert

UnAŞM angajează un expert pentru elaborarea Strategiei de formare continuă. În vederea angajării şi elaborării acestui document, expertul se va ghida de următoarele criterii:
1. Elaborarea prealabilă a conceptului și a metodologiei de elaborare a strategiei. Conceptul va conține o informație detaliată asupra fiecărui capitol ce se propune a fi elaborat.
2. Organizarea a minim 3 consultări publice în cadrul UnAŞM cu participarea reprezentanţilor AŞM.
3. Prezentarea strategiei în cadrul unui eveniment organizat de UnAŞM.

Cerințe față de candidați:

 • Experiență în domeniul formării continue de minim 2 ani;
 • Cunoașterea cadrului legal și a specificului instituţional al AŞM
 • Cunoașterea componentelor programului european de învăţare pe tot parcursul vieţii;
 • Abilități excelente de analiză;
 • Cunoașterea limbii române este obligatorie. Posedarea limbii engleze sau ruse este un avantaj;

Conţinutul dosarului aplicantului:

 • CV;
 • Conceptul strategiei propus spre a fi elaborat;
 • Cercetări anterioare realizate în domeniu;
 • Oferta financiară care va include doar costul final pentru produs.
 • Dosarul de aplicare va fi transmis prin e-mail [email protected] cu mențiunea „Angajare expert elaborare strategie”.
 • Termenul limită de depunere a dosarelor – 25 august 2015

SECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INFORMATIZARE

1. Şef secţie Relaţii Internaţionale – 1 unitate.

Scopul general al funcţiei:

 • Promovarea imaginii UnAŞM la nivel internaţional.

Sarcini de bază:

 • organizarea şi monitorizarea activităţii secţiei Relaţii Internaţionale şi Informatizare;
 • stabilirea relaţiilor de colaborare bilaterale sau multilaterale cu instituţiile de învăţămînt şi cercetare din ţară şi din străinătate.

Cerinţele funcţiei faţă de persoană:

 • studii superioare de master;
 • experienţă profesională 3- 5 ani în domeniul ştiinţifico-didactic;
 • cunoaşterea limbilor străine;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoştinţe de operare la calculator Word, Exel, Power Point, Internet.

Abilităţi:

 • Analiză şi sinteză, organizare şi luare de decizii, soluţionare de probleme, planificare, elaborarea documentelor, capacităţi organizatorice, comunicare eficientă cu oamenii, capacitatea de a aplana conflictele.

Atitudini/comportamente:

 • Inteligent, obiectiv, responsabil, tolerant cu părerile altora, comportament etic, flexibil în relaţiile cu oamenii, diplomat, onest, disciplinat, punctual, corect, cu iniţiativă, creativitate, productivitate, cu motivaţie afectivă şi cognitivă, curiozitate, originalitate cu dorinţă de a se perfecţiona.

Relaţii la tel. 022-73-74-50; 022-73-74-37

CENTRUL UNIVERSITAR DE BIOLOGIE MOLECULARĂ

1. Cercetător ştiinţific stagiar (biologie) – 2,0 unităţi.

Scopul general al funcţiei:

 • Realizarea programelor de cercetări ştiinţifice în conformitate cu planul aprobat.

Sarcini de bază:

 • Participă la îndeplinirea planurilor, programelor şi proiectelor de cercetare în conformitate cu planul de cercetare aprobat, înfăptuind în mod direct activitatea de cercetare ştiinţifică.

Cerinţele funcţiei faţă de persoană:

 • studii superioare (grad de magistru).
 • cunoștințe în domeniul de activitate;
 • cunoştinţe de operare la calculator Word, Excel, Power Point;

Abilităţi:

 • Aptitudini de cercetare, analiză şi sinteză, organizare și luare de decizii, soluţionare de probleme, planificare, elaborarea documentelor, asumare de responsabilități, capacităţi organizatorice, adaptabilitate, comunicare eficientă cu oamenii.

Atitudini/comportamente

 • Inteligent, obiectiv, responsabil, tolerant cu părerile altora, comportament etic, flexibil în relaţiile cu oamenii, diplomat, onest, disciplinat, punctual, corect, cu iniţiativă, creativitate, productivitate, cu motivaţie afectivă şi cognitivă, curiozitate, originalitate cu dorinţă de a se perfecţiona.

Relaţii la tel. 022-73-74-37

2. Laborant superior – 1,0 unitate

Atribuții de serviciu:

 • răspunde de gestiunea laboratorului, ţinând o evidenţă clară a materialelor existente în laborator;
 • păstrează în bune condiții aparatura din laborator,
 • pregătește reagenții necesari pentru realizarea experiențelor;
 • evaluează rezultatelor experimentale prin tehnici matematice;
 • analizează, colectează literatura de specialitate;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit cerinţelor planurilor, programelor şi proiectelor de cercetare.

Cerinţele funcţiei faţă de persoană:

 • Studii: medii sau superioare.
 • Experienţă profesională: nu este obligatorie.
 • Cunoştinţe de operare la calculator.

Abilităţi/comportamente:

 • comunicare eficientă, capacitatea de a aplana conflictele, responsabil, tolerant cu părerile altora, comportament etic, cu respect faţă de oameni, flexibil în relaţiile cu oamenii, disciplinat.

Relaţii la tel. 022-72-71-40; 022-73-74-37

SECȚIA PERSONAL ȘI LOGISTICĂ

Administrator bloc (cămin)

Scopul general al funcţiei:

 • Gestionarea generală a activităţii şi aprovizionarea căminului studenţesc cu materialele necesare, supravegherea utilizării raţionale a resurselor, efectuarea cheltuielilor în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul UnAŞM

Sarcini de bază:

 • planificarea, coordonarea și conducerea tuturor activităților privind căminul studenţesc
 • aprovizionarea căminului studenţesc cu mijloace fixe și consumabile și evidența tuturor bunurilor
 • supravegherea utilizării raţionale a resurselor şi a efectuării cheltuielelor
 • asigurarea serviciilor/utilităților căminului (apă, canalizare, încălzire, mobilier)
 • dirijarea activității personalului tehnic

Cerinţele funcţiei faţă de persoană:

 • studii superioare, preferenţial pedagogice
 • experienţă profesională minim 3ani;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoştinţe de operare la calculator Word, Excel, Power Point, Internet

Relaţii la tel. 022-73-74-37

Electrician-lăcătuş

Scopul general al funcţiei:

 • efectuarea la timp a lucrărilor  planificate şi curente de întreţinere şi reparaţie a reţelelor electrice
 • menținerea în stare bună a rețelilor termice, apă și canalizare și efectuarea lucrărilor de reparație a acestora

 Cerinţele funcţiei faţă de persoană:

 • studii medii speciale/superioare tehnice.
 • experienţă profesională minim 3 ani
 • calificare și autorizatie specifică
 • tehnice solide, proceduri specifice de lucru şi consecutivitatea de execuţie a acestora, tipuri şi parametri funcţionali ai utilajelor, maşinilor-unelte, dispozitivelor specifice unităţii, documentaţia tehnică a acestora, echipamente de lucru: scule, dispozitive, verificatoare

Relaţii la tel. 022-73-74-37

Portar

Scopul general al funcţiei:

 • Asigurarea pazei și securității în UnAȘM

Cerinţele funcţiei faţă de persoană:

 • studii: meseria nu necesită calificare specială
 • experienţă profesională: nu
 • cunoştinţe: punctualitate şi dorinţă de a face această meserie.
 • abilităţi: capacitatea de a sesiza defectele, de a reacționa promt, lucrul în echipă, îndemânare, rigurozitate, perseverenţă, productivitate, deţinerea abilităţilor fizice necesare îndeplinirii atribuţiilor din prezenta fişă
 • atitudini/comportamente: responsabil, echilibru şi stăpânire de sine, corectitudine, capacitate de lucru în condiţii de stres, tolerant, flexibil în relaţiile cu oamenii

Relaţii la tel. 022-73-74-37