Admitere Masterat

Oferta Educațională

Științe chimice

 • Chimie

Oportunităţi de angajare

Absolvenții programului de studii Chimie sunt angajați în laboratoare ştiințifice din cadrul institutelor de cercetare, laboratoare de analiză chimică din întreprinderi, laboratoare de determinare a calității produselor, în calitate de specialist în chimie, cercetător stagiar, laborant consilier chimist în administraţia publică, profesor în învățământul preuniversitar liceal/profesional (conform Cadrului naţional al Calificărilor, învățământ superior). Studiile pot fi continuate în cadrul programelor de studii superioare la doctorat.

Științe Biologice

 • Biologie
 • Biologie moleculară

Oportunităţi de angajare

Absolvenţii programelor de master: Biologie moleculară și Biologie pot fi angajaţi, conform Cadrului național al Calificărilor, învățământ superior, în centre academice, farmaceutice, de mediu, laboratoare clinice şi de diagnostic, laboratoare din sectorul sănătăţii publice, în calitate de specialist în biologie, cercetător, laborant cercetător, colaborator științific, laborant la analiza chimică, tehnician în biologie, biochimie, bacteriologie, profesor în învățământul preuniversitar liceal/profesional. Studiile pot fi continuate în cadrul programelor de studii superioare la doctorat.

Științe ale mediului

 • Bioeconomie și economie ecologică
 • Științe ale mediului

Oportunităţi de angajare

Absolvenţii studiilor de masterat la programele de master științific Bioeconomie și economie ecologică și Științe ale mediului obțin calificarea profesională de a activa în calitate de colaboratori științifici, ingineri, experți în centre/laboratoare academice, de mediu, ONG/uri, sau își pot dezvolta afaceri proprii, inclusiv în zona consultanței, în domeniul agroalimentar, conducători ai compartimentelor de dezvoltare tehnico-științifică (conform Cadrului național al Calificărilor, învățământ superior). Totodată, ei pot accede la diferite posturi în organismele de sinteză sau de specialitate, în componenţa colectivelor de cercetare din cadrul unor proiecte, laboratoare ecologice din diverse întreprinderi, în domeniul expertizei ecologice, determinării calităţii produselor în calitate de cercetător stagiar, colaborator ştiinţific, inginer ecolog, expert ecolog, profesor în învățământul preuniversitar liceal/profesional (conform Cadrului naţional al Calificărilor, învățământ superior). Studiile pot fi continuate în cadrul programelor de studii superioare la doctorat.

Științe ale pământului

 • Dezvoltarea rurală și regională

Oportunităţi de angajare

Absolvenţii studiilor de masterat la programul de master științific Dezvoltare regională și rurală obțin calificarea profesională de a activa în calitate de cercetători științifici, tehnicieni în protecția mediului sau experți în centre/laboratoare academice, de mediu, ONG/uri, sau își pot dezvolta afaceri proprii, inclusiv în zona consultanței, în domeniul agroalimentar, manageri în turism (Cadrul național al Calificărilor, învățământ superior). Totodată, ei pot accede la diferite posturi în organismele de sinteză sau de specialitate, cum ar fi: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; Ministerul Economiei și Infrastructurii; subdiviziuni raionale pentru agricultură, dezvoltare regională și mediu; alte agenții guvernamentale de resort. De asemenea, pot continua investigaţiile în cadrul studiilor de doctorat.

Științe umaniste

 • Globalizare: istorie, politici, culturi europene
 • Comunicare și mediere interculturală

Oportunităţi de angajare

Absolvenţii programelor de master Globalizare: istorie, politici, culturi europene, Comunicare și mediere interculturală pot fi angajaţi în centre ştiinţifice din cadrul unor instituții/organizații de profil, în calitate de cercetător științific, colaborator științific, specialist-coordonator, consilier organizație politică, conducător de asociații, uniuni, federații, filiale și organizații obștești, mediator dezbateri publice, formator de imagine, editorialist, profesor în învăţământul preuniversitar liceal/profesional (conform Cadrului naţional al Calificărilor, învăţământ superior). Studiile pot fi continuate în cadrul programelor de studii superioare la doctorat.

 

Informații Admitere

Procedura de Admitere

Admiterea la ciclul II, studii superioare de master se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de master, ciclul II, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 464 din 28.07.2015 şi regulamentele interne.
La studii superioare de master pot fi admişi:

 

 • absolvenţii ciclului I, deţinători ai diplomelor de licenţă;
 • absolvenţii învăţământului superior, deţinători ai diplomelor de licenţă sau echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de studenţi înscrişi în ciclul I, în conformitate cu prevederile art. 27 al Legii învăţământului nr.547-XIII din 21 iulie 1995. 

Admiterea la studii superioare de master se efectuează în bază de concurs.
Înscrierea la concursul de admitere la studii de master se realizează după cum urmează:

 • la studiile de master științific pot candida deţinătorii diplomelor de licenţă din acelaşi domeniu sau domeniu înrudit, deţinătorii diplomei de master din domenii înrudite şi deţinătorii diplomei de licenţă sau diplomei de master din alte domenii care deţin certificatul ce atestă acumularea a 30 de credite de compensare a studiilor;

Candidații au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în ciclul II – studii superioare de master concomitent la mai multe programe de studii din diverse domenii generale de studiu, dar vor fi înmatriculați la un singur program de master, din cele pentru care au optat.
Candidații sunt înmatriculați la studii în baza mediei de concurs. Înmatricularea se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaților, în limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare program de master și sursă de finanțare.
Admiterea la locurile de studii cu achitarea taxei se efectuează după aceleaşi criterii ca şi admiterea la locurile cu finanţare bugetară. Persoanele care au beneficiat deja de un program de master finanţat de la bugetul de stat pot fi înmatriculate la studii superioare de master doar contra taxă.
La solicitarea scrisă a candidatului (se va indica în cererea de înscriere pentru participare la concurs), înmatricularea la locurile prin contract cu achitarea taxei de studii, se va face (în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs), inclusiv, din rândul persoanelor ce au candidat la locurile cu finanţare bugetară, au promovat probele de concurs, dar sunt situate în listă sub ultimul admis la locurile finanţate de la buget.
Înmatricularea la studii superioare de master se efectuează în limitele planului de înmatriculare în ordine descrescătoare a mediilor generale de concurs a candidaţilor la studii. Validarea rezultatelor admiterii la studii superioare de master şi înmatricularea candidaţilor care au promovat concursul se face prin ordinul rectorului instituţiei. 

Locuri disponibile 

Sunt disponibile locuri la specialitățile:

 • Chimie
 • Biologie moleculară
 • Științe ale mediului
 • Bioeconomie și economie ecologică
 • Dezvoltarea rurală și regională
 • Globalizarea: istorie, politici, culturi europene
 • Comunicare și mediere interculturală

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere

 • cerere de înscriere (se completează pe loc);
 • diploma de finalizare a studiilor universitare, în original şi o copie,
 • anexa sau suplimentul la diplomă în original şi o copie;
 • buletinul de identitate în original şi o copie;
 • 4 fotografii color, 3 x 4 cm;
 • certificatul de căsătorie, în caz de schimb de nume, originalul şi copia actului ce confirmă acest lucru;
 • livretul militar sau certificatul de recrut şi copia acestuia.

USDC nu percepe taxe pentru înscrierea la concursul de admitere

Procedura de Examinare a Contestaţiilor

Eventualele contestaţii se depun, în scris, la Comisia de admitere, în termen de maximum 24 ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor. Contestaţiile se rezolvă, în termen de 48 de ore de la depunere.

Metodologia de calcul a mediei generale de concurs

Candidații sunt înmatriculați la studii în baza mediei de concurs (MC), cu sutimi, fără rotunjire calculată în conformitate cu următoarea metodologie:

MC = MG
unde:

 MG - media generală înregistrată în actul de studii
 

Programul de lucru al Comisiei de Admitere

Comisia de Admitere

Luni – Vineri: 0800-1700

Sîmbătă: 0900-1400

str. Academiei 3/2

tel.:0 22 73 74 42

Rezultatele Admiterii

Turul I
Turul II

 

Plan de admitere

USDC nu organizează admitere în anul de studii 2020-2021

USDC nu organizează admitere pentru anul de studii 2020 - 2021

Formular de preînscriere la studii superioare de master (ciclul II) pentru anul de studii 2020-2021 în Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”