Stagii de practică

Stagiile de practică, prin conţinutul său curricular, asigură formarea competenţelor profesionale şi de cercetare ştiinţifică, contribuind la formarea unui specialist competitiv în domeniu.  Practica pentru ciclul I include trei stagii diferenţiate pe ani de studii: de iniţiere în specialitate (a.I), de specialitate (a.II)  şi practica de cercetare, documentare şi redactare finală a lucrării de licenţă (a. III), care se desfăşoară conform curriculum-ului elaborat de către responsabilul de practică şi se creditează similar altor discipline incluse în planul de învăţământ
În funcţie de obiectivele Programului de studii,  activitatea practică preia diverse forme pasive şi active de studiere şi cercetare, nu doar în aulele Universităţii, dar şi pe teren, în laboratoarele Institutelor de cercetare, precum şi într-un şir de structuri / organizaţii economice ale RM, ce ţin de domeniul profesional respectiv.
Succesul absolvenţilor pe piaţa muncii depinde în mare măsură de gradul în care aceştia se familiarizează cu standardele pe care le presupune practicarea profesiei pentru care s-au pregătit. Din acest considerent, şcolile ştiinţifice cu renume, cercetătorii experimentaţi şi utilajul din dotarea laboratoarelor din institutele de profil asigură cele mai bune condiţii de dezvoltare a competenţelor profesionale, în special a abilităţilor practice de realizare a investigaţiilor corespunzătoare exigenţelor moderne.

Practica de iniţiere în specialitate

prevede formarea competenţelor generale pentru specialitatea dată, familiarizarea studenţilor cu direcţiile şi tendinţele contemporane ale cercetării, cu domeniile de activitate ale laboratoarelor de cercetare din cadrul USDC şi ale institutelor de cercetare. Reieşind din interesele şi motivaţia personală, studenţii, ghidaţi de conducătorul ştiinţific,  îşi determină domeniul de cercetare şi obiectivele de realizare a practicii, dezvoltă deprinderi de analiză a  literaturii ştiinţifice, de argumentare şi expunere logică a ideilor de bază, de concluzionare corectă. Acest stagiu de practică se finalizează cu elaborarea de către fiecare student a proiectului de an – raport ştiinţific (20-25 pagini) asupra unei probleme din domeniu, care include actualitatea temei selectate, scopul şi obiectivele, revista literaturii, propuneri şi recomandări, bibliografia utilizată.

 

Practica de specialitate

are loc în cadrul laboratoarelor de cercetare ale facultăţii, instituţiilor ştiinţifice de profil ale MECC,  sau, la solicitarea studentului şi cu acordul şefului catedrei, în alte laboratoare/centre şi unităţi . Studentul realizează al doilea stagiu de practică sub conducerea responsabilului de practică, în strânsă conlucrare cu tutorele ştiinţific, care participă la elaborarea tematicii tezei de an, formularea scopului şi obiectivelor cercetărilor, planificarea experienţelor şi metodologia cercetării. Finalitatea acestui stagiu de practică constă în formarea aptitudinilor investigativ - ştiinţifice  reflectate în  teza de an

Susţinera publică a rapoartelor stagiilor de practică are loc în faţa comisiei de specialitate , în cadrul Conferinţelor de totalizare, organizate de catedra de profil. Raportul prevede:

 • descrierea succintă a activităţilor prevăzute în programul practicii (cu prezentarea gradului de realizare);
 • prezentarea proiectului de cercetare ştiinţifică personală;
 • concluzii şi recomandări.

Studentul este promovat în următorul an de studii dacă a îndeplinit sarcinile prevăzute în programul practicii. De asemenea, studenţilor li se oferă oportunitatea  de a-şi prezenta materialele printr-o comunicare orală de 5-7 minute în cadrul conferinţei studenţilor şi masteranzilor  „Viitorul începe acum”,  organizată anual în luna aprilie, cu participarea specialiştilor în domeniu.  Studenţii îşi elaborează comunicările privind rezultatele activităţii ştiinţifice în strânsă colaborare cu conducătorul ştiinţific. Studentul trebuie să demonstreze că:

 • posedă în detalii conţinutul lucrării;
 • este capabil de a prezenta sintetic şi coerent un conţinut mult mai vast;
 • poate argumenta convingător tema aleasă, modalităţile de cercetare, concluziile, propunerile făcute;
 • manifestă abilitatea de a întreţine o discuţie pe bază de întrebări, de a susţine propriul punct de vedere;
 • posedă putere de convingere în urmărirea obiectivelor propuse.

 

Practica de cercetare, documentare şi redactare finală a lucrării de licenţă

oferă studentului posibilitatea de a finisa experimentele/studiile teoretice iniţiate în cadrul practicii de specialitate şi de a analiza datele obţinute. În această perioadă, studentul lucrează individual, manifestând iniţiativă personală, creativitate şi ingeniozitate. În rezultatul stagiului trei de practică, studenţii, indiferent de specialitate, trebuie să fie capabili:

 • să cunoască cerinţele de  elaborare a tezelor de licenţă.
 • să cunoască algoritmul realizării unei cercetări ştiinţifice;
 • să  analizeze  rezultatele obţinute prin prisma datelor din literatură;
 • să  aplice cunoştinţele obţinute  în documentarea datelor obţinute;
 • să elaboreze concluzii în conformitate cu obiectivele înaintate şi actualitatea lucrării. 
 • să finalizeze teza de licenţă – varianta scrisă (versiune electronică şi pe suport de hârtie);
 • să aplice cunoştinţele privind tehnologiile informaţionale în elaborarea prezentării în PowerPoint.
 • să  argumenteze actualitatea investigaţiei şi perspectivele dezvoltării ulterioare ale domeniului cu aplicările practice posibile;
 • să argumenteze selectarea metodelor de cercetare utilizate în rezolvarea anumitor probleme ştiinţifice.

În vederea atingerii obiectivelor planificate, studenţilor USDC le sunt  asigurate: curriculum-ul, indicaţiile  metodice, sarcinile individuale, etc., corespunzătoare stagiului de practică.  De asemenea, stagiarii sunt informaţi, de către responsabilul de tutoriat şi şeful catedrei/decanul facultăţii, despre obiectivele stagiilor planificate în laboratoare de cercetare/alte structuri şi modalităţile de evaluare a stagiilor de practică.

Administraţia USDC a elaborat un ghid metodic „Cerinţe de elaborare, prezentare şi evaluare a tezelor de licenţă şi masterat”, adresat studenţilor, conducătorilor ştiinţifici, membrilor comisiilor pentru evaluarea tezelor şi care  prezintă reguli de elaborare şi susţinere a tezelor de an, licenţă şi masterat în cadrul Universităţii de Stat „Dimitrie Cantemir”.