Susținerea publică a tezei de doctor cu titlul „Corelațiile structurale, magnetice și electronice în supraconductor neconvenționali FeTe1-x Se(S)x și RbFe2Se(S)2”

Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlulCorelațiile structurale, magnetice și electronice în supraconductor neconvenționali FeTe1-x Se(S)x și RbFe2Se(S)2 ,  elaborate de către studenta-doctorandă CROITORI Dorina, program de doctorat: 134.01. Fizica și tehnologia materialelor, Școala doctorală științe fizice.

Conducător de doctorat  - dr. hab. în științe fizice, conf. cerc. Vladimir ȚURCANU

Data susținerii:   23 decembrie 2019

Ora: 10 00

Localul: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir, Sala polivalentă, str. Hîncești 55/4

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat:

Leonid Culiuc, acad., dr. hab. în șt. fizico-matematice, prof. univ.        - președinte
(Institutul de Fizică Aplicată)

Pavlina Bouroș, dr. în șt. chimice, conf. cerc.                                       - referent
(Consorțiu academic universitar USDC, Institutul de Fizică Aplicată)

Denis Nica, dr. hab. în șt. fizice, prof. univ.                                           - referent
(Universitatea de Stat din Moldova)

Ionel Sanduleac, dr. în șt. fizice, conf. univ.                                          - referent
(Universitatea Tehnică din Moldova)

Vladimir Țurcanu, dr. hab. în șt. fizico-matematice, conf. cerc.            - membru
(Consorțiu academic universitar USDC, Institutul de Fizică Aplicată)

 

Teza de doctor

Rezumatul tezei de doctor în limba română

Rezumatul tezei de doctor în limba engleză

Lista lucrărilor științifice, științifico - didactice și metodice

 

Teza de doctor poate  fi consultată la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca ştiinţifica ,, Andrei Lupan”, Biblioteca USDC, pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md) și pe pagina web a USDC  www.usdc.md)