Masa rotundă ”Mobilitatea academică – o șansă în plus în realizarea profesională”

La 25 noiembrie 2014 s-au desfășurat dezbateri în cadrul mesei rotunde cu tematica ”Mobilitatea academică – o șansă în plus în realizarea profesională”. Decanul facultății Științe ale Naturii Daniela Elenciuc, a familiarizat studenții cu noțiunea de mobilitate academică, pachetul de acte necesar pentru a participa la un concurs de burse sau stagiu în țară sau peste hotare, principalele site-uri ce oferă informații referitor la oportunitatea de a beneficia de burse de studii sau de stagiere.

Unul dintre obiectivele Procesului de la Bologna îl constituie mobilitatea academică a studenţilor şi cadrelor didactice. Odată cu subsemnarea Declaraţia Bologna, Republica Moldova şi-a asumat responsabilitatea de a implementa în învăţămîntul superior obiectivele acesteia. Prin susținerea și stimularea mobilității academice sunt promovate calitatea studiilor și pregătirii profesionale, cooperarea internațională, sinergia dintre educaţie şi cercetare, consolidarea capitalului uman, asigurarea pe această cale edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere.

Participarea tineretului studios, cercetătorilor și a cadrelor didactice în programe de mobilitate academică va permite promovarea excelenței în educație, va spori accesul transnaţional la resursele educaţionale ale altor ţări prin consolidarea cooperării internaţionale, compatibilitatea programelor de instruire, aplicate în diverse instituții de învățămînt de peste hotare, va fi asigurată dezvoltarea şi adaptarea serviciilor educaţionale la necesităţile mediului extra-academic, identificate la nivel naţional şi internaţional. În aceiaşi ordine de idei, va fi valorificată la maxim integrarea programelor de instruire cu cercetarea  ştiinţifică.

Studenții s-au implicat activ în dezbateri, venind cu multiple întrebări ce țin de conținutul dosarului pentru participarea la concursul burselor, consecutivitatea etapelor în vederea stabilirii Universității gazdă, modului de redactare a proiectului de cercetare, susținerea interviului cu success ș.a.

Daniela Elenciuc,
Decanul facultății Științe ale Naturii