Tematica tezelor

TEMATICA TEZELOR DE AN
 (2013-2014)

 1. Trişcă Corina. Opoziţia gender în diferite limbi
 2. Cobzac Marina. Situaţia lingvistică şi tipologia sa într-o comunitate dată
 3. Taban M. Statutul şi rolurile sociale ale participanţilor la comunicare şi reflectarea lor în limbaj
 4. Morari C.Limbajul de lemn şi efectele sale
 5. Dicusar C. Politică lingvistică şi pluralitate lingvistică
 6. Lupuşor M. Reflectarea imaginii femeii şi bărbatului în limbă
 7. Gandrabura Galina. Statutul graiurilor moldoveneşti în cadrul dialectului dacoromân
 8. Ciobanu Doina. Diversitatea lingvistică a UE în contextul globalizării
 9. Cotruţa Alina. Publius Ovidius Naso - valori bibliofile în Biblioteca Ştiinţifică Centrală
 10. Ivanţoc T. Categoriile funcţional-stilistice ale lexicului românesc
 11. Olăraş D. Diferenţierea temporală a lexicului
 12. Mardari V. Diferenţierea socială a lexicului
 13. Lepădatu Maria. Teatrul sec. XX: teatrul absurdului
 14. Cuzan Carolina. Existenţialismul în literatură
 15. Popuşoi Victoria. Romanul epistolar englez
 16. Pancu Ioana. Conceptul de cununie în cultura românească
 17. Juc Ana. Ion Budai-Deleanu “Ţiganiada”. Structuri folclorice autohtone: mituri, credinţe, ritualuri

 

TEMATICA TEZELOR DE LICENŢĂ
(2013-2014)

 1. Samotescul Cristina. Traducerea numelor proprii din engleză în română în “Harry Potter şi Piatra Filosofală” de J. Rowling
 2. Jalobă Dansica. Traducerea subtitrelor şi dublarea filmelor din engleză în română
 3. Burlacu Oxana. Anglicismele în revistele de modă autohtone
 4. Ştirbu C. Limbajul mass-media şi corectitudinea exprimării
 5. Adauge A. Jargonul Internetului în limbajul studenţilor
 6. Gorohova E. Tipologia bilingvismului în societatea contemporană
 7. Lungu D. Onomastica în era globalizării
 8. Mardari O. Comunicarea nonverbală în spaţiul public
 9. Vasilos Cristina. Spiritul întemeietor al literaturii române
 10. Corobceanu El . Mediul dialectal şi cultivarea limbii
 11. Rauţchi Victoria.  Multilingvismul - instrument de dialog intercultural
 12. Balan O. Căile de îmbogăţire a vocabularului limbii române
 13. Zamurca S. Expresionismul în artă
 14. Stati Viorica. Mitul lui Prometeu în literatura universală
 15. Grecu Elena. Motivul coborârii în Infern la Vergiliu
 16. Chicaroş Ilinca. Romanul lui A. Busuioc: particularităţi definitorii
 17. Pisarenco Liliana. Categoria aspectului în limbile engleză şi română

Ciclul I (Licenţă)

 1. Comunicarea instituţională: abordări teoretico-practice.
 2. Implicaţii ale persuasiunii şi manipulării în cadrul relaţiilor publice.
 3. Semnificaţia filosofiei lui Dimitrie Cantemir în cultura românească.
 4. Abordări ale libertăţii în filosofia existenţialistă a secolului XX.
 5. Constantin Noica şi valorile filosofiei româneşti.
 6. Contribuţia filosofică a maiorescienilor în cultura românească din sec. XX.
 7. Metode şi strategii ale discursului politic contemporan.

Ciclul I (Masterat)

Globalizare: istorie, politici, culturi europene

 1. Formarea terminologiei filosofice româneşti  (Dimitrie Cantemir  şi Titu Maiorescu).
 2. Relaţiile dintre Republica Moldova şi Consiliul Europei: instituţionalizarea şi evoluţia lor.
 3. Politica lingvistică în Republica Moldova în contextul globalizării.
 4. Dialogul intercultural  în condiţiile globalizării.
 5. Implicaţii filosofice în creaţia lui Mihai Eminescu.
 6. Perspective ale integrării europene a Republicii Moldova prin promovarea politicilor europene.
 7. Politica externă şi de securitate comună în contextul extinderii Uniunii Europene.
 8. Colindatul în ceata bărbătească în cadrul politicilor culturale actuale din Republica Moldova.
 9. Obiceiurile de nuntă a etniilor din Republica Moldova.
 10. Contribuţii ale sectorului asociativ în promovarea şi perpetuarea imaginii Republicii Moldova.
 11. Rolul organismelor internaţionale în soluţionarea conflictelor.
 12. Conceptul comunicării europene: politici şi practici.
 13. Identitatea axiologică a culturii şi civilizaţiei româneşti.
 14. Migraţia populaţiei din Republica Moldova: tendinţe actuale.
 15. Dimensiunea demografică a relaţiilor internaţionale contemporane

Securitatea Naţională

 1. Principiile securităţii naţionale.
 2. Securitatea sănătăţii populaţiei sub aspect   economico-financiar.
 3. Infracţiuni in domeniul securităţii publice.
 4. Răspunderea penală: modalităţi de protecţie a securităţii economice.
 5. Examinarea şi soluţionarea litigiilor economice în domeniul securităţii economice.
 6. Abordarea litigiilor în instanţele de judecată din perspectiva securităţii naţionale.
 7. Răspunderea civilă: modalitate de protecţie a securităţii economice.
 8. Caracteristica premiselor securităţii economice a Republicii Moldova.
 9. Executarea silită a obligaţiilor fiscale în domeniul securităţii naţionale.
 10. Procesul de integrare in UE - modalitate de fortificare a securităţii naţionale.
 11. Rolul statului în asigurarea securităţii naţionale.
 12. Pericole şi ameninţări la adresa securităţii naţionale.
 13. Aspecte comparative privind securitatea naţională.
 14. Consolidarea securităţii naţionale a Republicii Moldova în cadrul cooperării cu NATO.
 15. Protecţia juridică şi modul de dobândire a drepturilor asupra  mărcilor de serviciu şi produse în Republica Moldova.
 16. Probleme demografice ale migraţiei în contextul problematicii securităţii naţionale.
 17. Securitatea naţională a Republicii Moldova în context geopolitic.
 18. Rolul structurilor de forţă în procesul de asigurare a securităţii naţionale.
 19. Mecanisme juridice de reglementare a relaţiilor sociale din domeniul securităţii naţionale.
 20. Aspecte politice în procesul asigurării securităţii naţionale.
 21. Rolul UE în configurarea domeniului securităţii economice a Republicii Moldova.
 22. Relaţiile publice şi securitatea naţională.
 23. Importanţa mass-media in menţinerea securităţii naţionale.
 24. Securitatea informaţională a Republicii Moldova.
 25. Asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova.