Stagii de practică

Un rol deosebit pentru formarea specialiştilor în Biologie moleculară, Ecologie, Geografie, precum și în Științe ale Mediului, Științe fizice, revine pregătirii lor practice. Ea include diverse forme, în funcţie de programul de studii.

Stagiile de practică la programele de studii din cadrul Departamentuluireprezintă parte integrantă obligatorie a procesului educațional, se realizează în scopul aprofundării cunoştințelor teoretice acumulate de către studenți pe parcursul anilor de studii şi formării competențelor stabilite prin CNC în domeniul de formare profesională. Sunt organizate în conformitate cu Regulamentul-cadru privind stagiile de practică în învățământul superior (Ordinul nr. 203 din 19.03.2014) și Planul de învățământ al programului și Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică (ciclul I - studii superioare de licență, ciclul II - studii superioare de masterat) aprobat prin Hotărârea Senatului USDC. Stagiile de practică, diferențiate pe ani de studii se creditează regulamentar similar altor discipline incluse în planul de învățământ. Durata totală a stagiilor de practică, până în anul de studii 2016-2017, a fost de 480 ore (16 credite). Actualmente, în Planul de studii (nr. ISL-01-17685) aprobat de Ministerul Educației la 07.07.2016, practica la ciclul I este de 540 ore (18 credite) prevăzute în orarul activităților didactice și se repartizează astfel:
- practica de inițiere în specialitate (anul I) – 120 ore auditoriu, 30 ore studiu individual, 5 credite;
- practica de specialitate (anul II) – 120 ore auditoriu, 30 ore studiu individual, 5 credite;
- practica de cercetare, documentare și redactare a tezei de licență (anul III) – 240 ore, studiu individual, 8 credite.
Stagiile de practică se desfășoară în conformitate cu curriculumul elaborat de cadrele didactice, care predau la programele de studii respective. Studenții sunt repartizați la practică conform ordinului rectorului USDC în care este indicat: durata şi termenele, locul desfăşurării şi coordonatorii stagiului de practică.

Stagiile de practică. Organizarea stagiilor de practică
Stagiile de practică la programele de studii la ciclul I licențăreprezintă parte integrantă obligatorie a procesului educațional, se realizează în scopul aprofundării cunoştinţelor teoretice acumulate de către studenţi pe parcursul anilor de studii şi formării competenţelor stabilite prin CNC în domeniul de formare profesională. Practica este organizată în conformitate cu Regulamentul-cadru privind stagiile de practică în învăţămîntul superior (Ordinul nr. 203 din 19.03.2014) și Planul de învățământ al programului și Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică (ciclul I- studii superioare de licenţă, ciclul II - studii superioare de masterat) aprobat prin Hotărârea Senatului USDC. Stagiile de practică, diferenţiate pe ani de studii se creditează regulamentar similar altor discipline incluse în planul de învăţământ. Actualmente, în Planul de studii (nr. ISL-01-17684) aprobat de Ministerul Educației la 07.07.2016, practica la ciclul I este de 540 ore (18 credite) prevăzute în orarul activităților didactice și se repartizează astfel:

  • practica de iniţiere în specialitate (anul I) - 120 ore auditoriu, 30 ore studiu individual, 5 credite;
  • practica de specialitate (anul II) - 120 ore auditoriu (4 săptămâni), 30 ore studiu individual, 5 credite;
  • practica de cercetare, documentare și redactare a tezei de licenţă (anul III) – 240 ore, studiu individual, 8 credite.

Stagiile de practică se desfășoară în conformitate cu curriculumul elaborat de cadrele didactice care predau la această specialitate. Studenţii sunt repartizaţi la practică în baza ordinului rectorului USDC în care este indicat: durata şi termenele, locul desfăşurării şi coordonatorii stagiului de practică.
Regulamentul instituțional privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică, Curriculum-ul stagiilor de practică și Jurnalul de practică în care sunt reflectate modalitățile de realizare a practicii, sarcinile, criteriile de apreciere se aduc la cunoștința studentului la primul instructaj, care vizează și regulile de securitate ce trebuie respectate la locul desfășurării practicii. Departamentul asigură studenții cu diferite ghiduri de lucrări practice, problemare și alte materiale didactice, care formează suportul curricular în realizarea stagiilor de practică.
La finele practicii, în cadrul unor conferinţe de totalizare, studenții sunt evaluați, iar rezultatele obținute de către studenți sunt consemnate în Rapoartele departamentului privind stagiile de practică.
În conformitate cu Acordurile bilaterale, lucrările practice se desfăşoară prioritar în laboratoarele institutelor de cercetare ale MECC, precum şi într-un şir de organizaţii cu activități în domeniul profesional și cu care universitatea are acorduri de colaborare: Oficiul „Biodiversitate”, Rezervația „Codrii”, Asociaţia de informare şi educaţie ”ECOSFERA”, Serviciul Hidrometeorologic. În acest context poate fi menționată organizarea în anii 2015, 2016, 2017 ȘI 2018 a stagiului de practică la Stațiunea de cercetare și practică studențească „Ion Gugiuman” (Rarău) a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, România, studenții având oportunitatea de a studia componentele naturale ale munților Rarău – munți reprezentativi în cadrul Carpaților Orientali, precum și de a cunoaște unele elemente de ecologie în așezările umane din regiune (Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, comuna Chiril), turismul montan (Pădurii seculare de la Slătioara, Pietrelor Doamnei, Pietrei Șoimului, Pochii Rarăului, Vârfului Rarău ș.a.) și turismul religios prin vizitarea unor mănăstiri și schituri din vecinătatea stațiunii.
Realizarea stagiilor de practică de către studenții ciclului I este monitorizată, atât de către responsabilii de la departament care organizează, cât și de către responsabilii de la instituțiile/organizațiile unde se realizează practica – cerință obligatorie care se reflectă în Acordul de desfăşurare a practicii. Acest act normativ este adus la cunoștința studenților.
Laboratoarele în care se realizează stagiile de practică corespund normelor de securitate și asigură toți studenții practicanți cu spațiu și condiții tehnico-materiale de cea mai înaltă calitate.
Evaluarea stagiilor de practică se realizează în corespundere cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în USDC. Criteriile, metodele și formele de evaluare se conțin în curriculum-ul cu care studentul se face cunoscut la începutul practicii. Departamentul organizează conferinţe de totalizare a rezultatelor practicii, unde studentul prezintă succint gradul de realizare a activităţilor prevăzute de program și expuse în Jurnalul de practică, avizat de coordonatorul practicii; lucrarea ştiinţifică cu contribuții de cercetare personală, perfectată conform cerințelor stabilite. Studentul trebuie să demonstreze capacitatea de a argumenta tema de cercetare aleasă, de a prezenta sintetic şi coerent conţinutul lucrării, metodele de cercetare, concluziile, de a întreţine o discuţie pe bază de întrebări, de a înainta propuneri. Studenţilor li se oferă și oportunitatea de a-şi prezenta materialele în cadrul conferinţei studenţilor şi masteranzilor „Viitorul ne aparține”, organizată anual în luna aprilie . Ultimul stagiu de practică prevede redactarea finală a tezei de licență. Domeniul de cercetare și titlul tezei de licență se examinează și se aprobă la ședinţa departamentului şi Consiliul facultății. Evaluarea practicii de licenţă se realizează de către conducătorul tezei de licenţă și concluzia acestuia este reflectată în Jurnalul de practică al studentului, inclusiv în Avizul la teza de licenţă. Totalizarea stagiilor de practică se efectuează în cadrul departamentului, iar rezultatele sunt consemnate în Rapoartele departamentului privind stagiile de practică ale studenților.
Stagiile de practică I și II se evaluează cu note de către o comisie de specialitate constituită, de regulă, din trei membri ai departamentului. Nota obţinută se include în calculul mediei reuşitei academice a studentului pentru sesiunea respectivă de examinare. Studenţii care nu au realizat integral planul de învăţământ şi nu au obţinut creditele aferente stagiului de practică nu sunt admişi către susţinerea examenului de licenţă. Aceștia pot contesta rezultatele evaluării. La şedinţele de evaluare a stagiilor de practică, inclusiv la susţinerea finală a tezei de licenţă sunt invitați reprezentanţi ai structurilor cu activităţi conexe domeniului de formare profesională, mai mult ca atât, 80% din conducătorii tezelor sunt cercetători, șefi de laborator etc., (potenţiali angajatori ai studenţilor USDC).

Particularitațile stagiului de practica la programele Ciclului II Masterat

Stagiul de practică de specialitate (de documentare pentru teza de master) are drept scop extinderea, aprofundarea și integrarea cunoștințelor si capacităților de înțelegere, formarea competențelor de aplicare a cunostințelor si capacităților de soluționare a problemelor atât în domeniul de studii realizat, cât și în împrejurări noi sau necunoscute, precum si efectuarea cercetărilor, documentarea si colectarea materialelor / informației privind tema tezei de master. Studentul practicant, este îndrumat de un cadru didactic - conducător al tezei de master.
Practica de specialitate la Masterat (anul II, sem. III) la programele de studii: Biologie moleculară; Științe ale mediului; Bioeconomie și economie ecologică; Dezvoltare regională și rurală, este efectuată în conformitate cu Ordinul Rectorului USDC, fiind monitorizată de conducătorii ştiinţifici ai tezelor de masterat și de coordonatorul practicii.
Practica de specialitate condusă de conducătorii menționați includ în planul de lucru familiarizarea masteranzilor cu direcţiile şi obiectivele principale de activitate ale următoarelor instituții și subdiviziuni: Centrul de Genetică Funcțională din cadrul USDC; Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie; Institutul Mamei și Copilului, Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală; Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţia Plantelor; Institutul Oncologic; Institutul Național de Studii Economice; Institutul de Ecologie şi Geografie; Institutul de Zoologie; Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie; Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”; Serviciului Hidrometeorologic de Stat; Serviciului Protecție Civilă și Situații Excepționale; Inspectoratului Ecologic de Stat etc.
Pe parcursul practicii, masteranzii activează în laboratoarele științifice din cadrul acestor instituții, unde activează și conducători științifici a tezelor de master. Astfel, masteranzii au posibilitatea de a se familiariza cu tehnici, metode și mijloace moderne pentru efectuarea investigațiilor științifice în domeniile selectate. Sunt familiarizați cu aparatajul, echipamentul și mijloacele de monitorizare asupra stării și calității componentelor de mediu, de gestionare a hazardurilor naturale și antropice, colectând de la instituțiile de resort materiale și date statistice pentru tezele de masterat. De asemenea, pe parcursul practicii masteranzii prelucrează, analizează și interpretează grafic și cartografic rezultatele respective.
Una din condițiile de bază ale practicii de specialitate constă în elaborarea de către fiecare masterand a unui raport ştiinţific (25-30 pagini) asupra unui compartiment din cadrul tezei de masterat, cu argumentarea științifică a actualității temei selectate, scopul şi obiectivele, reviul literaturii, cercetări proprii, propuneri şi recomandări, bibliografia utilizată.
La aprecierea activității masterandului pe perioada practicii de specialitate de către conducătorul practicii se ţine cont de următoarele cerinţe:

  • Îndeplinirea obiectivelor și sarcinilor, prevăzute în curricula practicii de specialitate.
  • Frecvenţa obligatorie a masterandului la practică.
  • Calitatea raportului (scris şi oral) şi prezentarea acestuia.
  • Competenţa răspunsurilor la întrebări.

Practica se finalizează cu un raport PPT susţinut public în faţa unei comisii aprobate de Secţia Studii. De asemenea, masteranzii prezintă jurnalul de practică cu indicarea tuturor activităţilor din perioada practicii. Evaluarea rapoartelor la comisie se efectuează în baza următoarelor criterii: obiecţiile şi menţiunile cooronatorului de practică, argumentarea actualităţii temei (componenta practică/ teoretică), originalitatea subiectului, nivelul de tehnoredactare a raportului PPT, calitatea prezentării orale, nivelul de pregătire (răspuns la întrebări). Fiecare criteriu este apreciat cu un punctaj de la 1 la 10.

 

   

Practica de iniţiere în specialitate, st. an. I, specialităţile Ecologie şi Geografie, Lozova

   
   
Practica de iniţiere în specialitate, st. an. I, specialitatea Geografie, disciplina Topografie şi Cartografie, prof. Mironov Ion
   
   
   

Practica de specialitate, st. an. II, specialităţile Ecologie şi Geografie, disciplina Entomologie, prof. Derjanschi Valeriu

   
   
   

Practica de specialitate, st. an. II, specialitatea Ecologie, disciplina Micologie, prof. Manic Ştefan

   
   

Expediţiile studenţilor pentru studierea componentelor naturii

 

 

Descriere: P1060210
Practica de specialitate, Laura Cebotărescu, st. an. II,
specialitatea Biologie Moleculară, IGFP

Descriere: P1060234
Practica de specialitate, Laura Cebotărescu, st. an. II,
specialitatea Biologie Moleculară, IGFP, lab. Biotehnologii vegetale

Descriere: P1060227
Practica de specialitate, Laura Cebotărescu, Toma Ecaterina, st. an. II,
specialitatea Biologie Moleculară, IGFP, lab. Biotehnologii vegetale

Descriere: P1060228
Practica de specialitate, Laura Cebotărescu, Toma Ecaterina, st. an. II,
specialitatea Biologie Moleculară, IGFP, lab. Biotehnologii vegetale

Descriere: P1060232
Practica de specialitate, Laura Cebotărescu, st. an. II,
specialitatea Biologie Moleculară, IGFP, lab. Biotehnologii vegetale

Descriere: IMG_7966
Practica de specialitate, Liviu Moraru, st. an. II,
specialitatea Biologie, IPPAE, lab. Biotehnologia Producerii Mijloacelor Biologice   

Descriere: IMG_7968
Practica de specialitate, Liviu Moraru, st. an. II,
specialitatea Biologie, IPPAE, lab. Biotehnologia Producerii Mijloacelor Biologice   

Descriere: E:\101MSDCF\SP_A0267.jpg
Practica de specialitate, Vorona Valentina, st. an. II,
specialitatea Biologie Moleculară, IGFP, lab. Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor

Descriere: E:\101MSDCF\DSC07591.JPG
Practica de specialitate, Vorona Valentina, st. an. II,
specialitatea Biologie Moleculară, IGFP, lab. Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor


Practica de specialitate, Vorona Valentina, st. an. II,
specialitatea Biologie Moleculară, IGFP, lab. Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor