Evidenţă contigentului de studenţi și mobilitatea academică

Calitatea şi relevanţa studiilor derivă din consolidarea cooperării la nivel local şi internaţional, în special   din asigurarea accesului la resursele educaţionale ale altor ţări.

OBIECTIVE PRIORITARE

 • promovarea imaginii universităţii la nivelul  ţării şi peste hotarele ei;
 • adaptarea serviciilor de instruire la cerinţele pieţii muncii naţionale şi internaţionale;
 • integrarea programelor de instruire şi formarea profesională cu cercetarea  ştiinţifică în contextul dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere;
 • instruire continuă prin formarea parteneriatelor eficiente, durabile dintre mediul academic, ştiinţific şi de afaceri;
 • promovarea transparenţei, compatibilităţii studiilor şi calificărilor în scopul facilitării mobilităţii academice.  

 

ACTIVITĂŢI

Evidenţa şi mobilitatea contingentului de studenţi

 • elaborarea regulamentelor şi instrucţiunilor privind organizarea admiterii la universitate;
 • organizarea  admiterii la studii superioare de licenţă şi masterat;
 • coordonarea şi realizarea activităţilor de promovare a ofertei educaţionale (prezentări în licee, Ziua uşilor deschise, concursul on-line “Azi elev – mâine student”, materialele informative, afişe, pliante, postere etc.);
 • elaborarea ordinelor de înmatriculare la ciclul I şi II, de promovare şi admitere la examenul de licenţă / susţinerea tezei de master;
 • analiza şi organizarea transferului, restabilirii, exmatriculării, acordării concediului academic, stimulării sau sancţionării studenţilor;
 • elaborarea rapoartelor statistice (promovabilitate, inserţia în câmpul muncii, etc.).

Mobilitate academică a studenţilor

Benificiarii programelor de mobilitate pot fi studenţii, care îndeplinesc condiţiile contractului de studii cu USDC, au bune rezultate academice (cel puţin nota medie „8” în sesiuni pentru profilul umanist şi „7,5” pentru profilul real), nu au restante si cunosc  limba de studii la universitatea gazdă. Stagiile de studii/cercetare într-o universitate sau centru de cercetare se organizează în cadrul programelor de mobilitate regionale şi internaţionale; acordurilor interuniversitare şi a celor încheiate între universitate şi întreprinderi, organizaţii din ţară şi de peste hotare; în baza contractelor individuale în corespundere cu reglamentările instituţionale. Pentru asigurarea mobilităţii studenţilor se întreprind următoarele activităţi:

 • identificarea proiectelor/programelor de mobilitate, diseminarea informaţiilor;
 • gestionarea bazei de date  privind partenerii universităţii;
 • organizarea şi monitorizarea desfăşurării programelor de mobilitate;
 • consilierea studenţilor care aplică pentru programele de mobilitate; 
 • elaborarea şi implementarea mecanismului de monitorizare şi evaluare al activităţii studenţilor implicaţi în programe de mobilitate.

Pentru informaţii suplimentare privind programele şi oportunităţile mobilităţii academice vă adresaţi   la  secţia Studii, biroul 16.