Competenţe

La finalizarea studiilor Ciclului I absolventul va obţine:

Specialitatea Chimie
competenţe generale

 • analiza, sinteza şi comunicarea informaţiilor cu caracter ştiinţific din domeniul chmiei;
 • utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională;
 • aplicarea cunoştinţelor teoretice despre compoziţia, structura şi proprietăţile compuşilor coordinativi în rezolvarea sarcinilor practice;
 • identificarea problemelor, formularea şi rezolvarea lor;
 • generarea ideilor noi şi soluţiilor creative în rezolvarea situaţiilor de problemă;
 • aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi răspundere personală.

competenţe specifice

 • interpretarea și utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor și metodelor de studiu;
 • dezvoltarea capacității de memorare, generalizare și analiză critică a informaţiei, care permit viitorului specialist asumarea responsabilității și adaptarea operativă la modificările din societate;
 • argumentarea importanței investigaţiilor reieșind din direcţiile prioritare de cercetare;
 • evidenţierea corelaţiei compoziţia – structura – proprietăţile combinaţiilor chimice;
 • aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluționarea problemelor cu caracter interdisciplinar;
 • evaluarea riscurilor, asociat utilizării substanţelor chimice, pentru sine și societate;
 • monitorizarea proprietăţilor chimice şi a fenomenelor prin observare şi măsurare;
 • analiza datelor experimentale în concordanţă cu datele din literatura de specialitate;
 • elaborarea și realizarea proiectelor de cercetare în domeniul chimiei;
 • diseminarea cunoștințelor și informaţiei dobîndite atît specialiştilor din domeniu, cît şi celor din alte domenii.

Specialitatea Fizică
 competenţe generale

 • demonstrarea cunoştinţelor fundamentale în domeniul fizicii şi subdomeniile acesteia;
 • aplicarea cunoştinţelor teoretice în efectuarea activităţilor aplicative;
 • colectarea, interpretarea şi analiza datelor relevante din domeniul fizicii;
 • automatizarea activităţii profesionale;
 • generarea ideilor noi şi soluţiilor creative în realizarea situaţiilor de problemă;
 • utilizarea eficientă a sistemelor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională;
 • prezentarea orală şi în scris a materialului ştiinţific şi argumentarea justificată a opinii proprii.

competențe specifice

 • utilizarea și interpretarea teoriilor, noțiunilor și metodelor de studiu în explicarea proceselor și fenomenelor sociale și naturale;
 • dezvoltarea capacității de memorare, generalizare și analiză critică a informaţiei;
 • identificarea și informarea privind direcţiile prioritare de cercetare în domeniul fizicii;
 • obţinerea, analiza şi interpretarea datelor experimentale în concordanţă cu datele din literatura de specialitate;
 • cunoașterea și aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în formularea și soluționarea problemelor fizicii teoretice și aplicative;
 • aplicarea cunoştinţelor din domeniul matematicii în modelarea matematică şi computaţională a proceselor fizice;
 • identificarea concepţiilor ştiinţifice de dezvoltare a cercetărilor ce ţin de procesele electronice în semiconductori;
 • elaborarea  dispozitivelor electronice, bazate pe fenomene de transport în câmpurile electrice şi magnetice;
 • utilizarea metodelor, instrumentelor, utilajului şi tehnologiilor moderne pentru activităţi de măsurare şi monitorizare a  caracteristicilor şi parametrilor dispozitivelor electronice;
 • identificarea domeniilor și posibilităților de aplicare a cunoştinţelor obținute în scopul îmbunătățirii calității vieții;
 • diseminarea cunoștințelor și informaţiei dobîndite atît specialiştilor din domeniu, cît şi celor din alte domenii.

Specialitatea Matematică
competențe generale

 • cunoştinţe de bază în domeniul matematicii elementare şi a matematicii superioare;
 • capacitate de analiză şi sinteză a teoriilor, metodelor şi datelor provenite din diverse compartimente ale matematicii sau din surse adiacente;
 • capacitate de a aplica cunoştinţele teoretice la studiul problemelor practice;
 • abilitate de a studia independent diverse surse şi capacitate de a continua studiile cu un grad sporit de autoinstruire;
 • capacitate de aplicare a tehnologiilor informaţionale şi a cel puţin unei limbi străine în studiu şi cercetare;
 • capacitatea de a lucra atât independent, cât și în echipă, în funcție de cerințele de moment.

competențe specifice

 • formarea abilităților de interpretare corectă a teoriilor, principiilor și metodelor de studiu;
 • dezvoltarea capacității de memorare, generalizare și analiză critică a informaţiei care permite viitorului specialist să-și asume responsabilități și să se adapteze exigențelor societății;
 • cunoașterea și aplicarea metodologiei contemporane de cercetare, a ideilor, algoritmilor sau modelelor matematice în soluționarea problemelor practice;
 • argumentarea importanței investigaţiilor reieșind din direcţiile de cercetare in domeniul matematicii teoretice și aplicative;
 • analiza metodelor de rezolvare a problemelor și a soluțiilor  în concordanţă cu datele din literatura de specialitate;
 • comunicarea logică, coerentă,  argumentată a informaţiei, ideilor, soluțiilor în limba de stat şi alte limbi, în  medii profesionale și alte medii social-economice;
 • recunoaşterea contextului în care diverse modele matematice descriu adecvat situația reală, din punct de vedere al corectitudinii, clarității şi semnificației rezultatelor;
 • identificarea domeniilor și argumentarea avantajelor pe care le oferă matematica în rezolvarea unor probleme profesionale, relevante pentru societate;
 • elaborarea și realizarea proiectelor de cercetare;
 • formarea abilităților de a însuşi metode noi şi mecanisme eficiente de soluționare a problemelor şi de implementare a rezultatelor în activitatea profesională;
 •  dezvoltarea capacității de a studia individual diverse surse informaționale care contribuie la sporirea gradului de autoinstruire în domeniile științei.

Specialitatea Informatică
competențe generale

 • capacitatea de analiză şi sinteză a teoriilor, metodelor şi datelor provenite din diverse compartimente ale informaticii sau din surse adiacente;
 • capacitatea de a aplica cunoştinţele teoretice la studiul problemelor practice;
 • programarea în limbaje de nivel înalt;
 • dezvoltarea şi întreţinerea aplicaţiilor informatice;
 • utilizarea instrumentelor informatice în context interdisciplinar;
 • utilizarea bazelor teoretice ale informaticii și a modelelor formale;
 • proiectarea şi gestiunea bazelor de date;
 • proiectarea şi administrarea reţelelor de calculatoare;
 • capacitatea de a lucra atât independent, cât şi în echipă, în funcţie de cerinţele activităţii profesionale.

competențe specifice

 • acumularea a cunoștințelor și interpretarea adecvată a teoriilor și metodelor de studiu;
 • cunoașterea și aplicarea reţelelor de calcul, a soft-ului de sistem în activități de studiu și cercetare;
 • dezvoltarea capacității de memorare, generalizare și analiză critică a informaţiei, care permite viitorului specialist să se adapteze operativ la modificările din societate;
 • aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluționarea problemelor cu caracter interdisciplinar;
 • identificarea direcţiilor prioritare de cercetare in domeniul informaticii;
 • argumentarea importanței investigaţiilor privind diverse modele ale matematicii aplicate şi a softului instrumental, cu potențial de utilizare în soluționarea problemelor de automatizare a gestiunii activităților;
 • dezvoltarea capacității de asigurare a comunicării informaţionale prin intermediul reţelelor de calculatoare;
 • dezvoltarea capacității de administrare a reţelelor de calculatoare, a sistemelor de operare a bazelor de date din cadrul unităților economice;
 • elaborarea și realizarea proiectelor de cercetare fundamentală și aplicativă;
 • utilizarea cunoştinţelor obținute în activități de proiectare a sistemelor suport inteligente, aplicaţiilor pentru dispozitive mobile, diverse sisteme de simulare, diverse aplicaţii în reţea etc., în scopul îmbunătățirii calității vieții;
 • diseminarea informației și a cunoștințelor dobândite atît specialiștilor din domeniu, cît și celor din alte domenii.

La finalizarea studiilor Ciclului II absolventul va obţine:

Program de master Chimie
competenţe generale

 • aprofundarea, analiza şi sinteza cunoştinţelor din domeniul chimiei;
 • analiza critică a literaturii ştiinţifice;
 • aplicarea cunoştinţelor teoretice din domeniul chimiei în rezolvarea sarcinilor ştiinţifice practice;
 • definirea unui subiect de cercetare din domeniul chimiei materialelor noi şi elaborarea unui plan de realizare a obiectivelor propuse;
 • argumentarea scopurilor, obiectivelor şi rezultatelor cercetărilor proprii;
 • planificarea consecutivităţii cercetărilor teoretice şi practice proprii in dependenţă de obiectivele propuse;
 • rezolvarea problemelor de cercetare prin identificarea şi folosirea tehnologiilor informaţionale;
 • organizarea şi realizarea activităţii in grup in scopul derulării activităţii ştiinţifice de cercetare a proprietăţilor fizico-chimice a compuşilor chimici;
 • aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi răspundere personală.

competenţe specifice

 • aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor, metodelor şi modelelor contemporane ale chimiei;
 • operarea cu noţiunile de structură şi proprietăţi ale compuşilor chimici;
 • evidenţierea posibilităţilor de sinteză a compuşilor chimici de interes, reieșind  din cunoștințele privind corelaţia structură – proprietăţi chimice;
 •  identificarea avantajelor şi dezavantajelor  metodelor aplicate pentru sinteza, determinarea compoziţiei, structurii şi a proprietăţilor fizico-chimice ale compuşilor chimici;
 • selectarea metodelor şi tehnicilor de analiză fizico-chimică adecvate a compuşilor noi obţinuţi;
 • implementarea unor metode noi de sinteză şi analiză a diferitor clase de compuşi;
 • modernizarea şi optimizarea procedeelor şi tehnicilor existente pentru sinteza şi analiza substanţelor în funcţie de sarcinile propuse;
 • analiza datelor experimentale obţinute prin prisma teoriilor moderne cunoscute;
 • obţinerea rezultatelor scontate în contextul utilizării raţionale şi optime a reagenţilor chimici şi utilajului specific;
 • iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte inovative în domeniul profesional cu importanţă teoretică-fundamentală şi aplicativă;
 • identificare posibilităţilor de utilizare a metodelor specifice chimiei şi nespecifice, din alte domenii ştiinţifice în realizarea proiectelor de cercetare.

Program de master Fizică
competenţe generale

 • cunoştinţe profunde în domeniul fizicii, care completează formarea teoretică fundamentală obţinută la ciclul I;
 • capacitatea de a aplica cunoştinţele teoretice la rezolvarea problemelor practice;
 • abilitatea de a lucra într-o echipă de cercetători în domeniul fizicii şi, respectiv, într-o echipă multidisciplinară de specialişti în domenii diferite;
 • abilităţi de a studia independent diverse surse ce îi permit studiul individual aprofundat al fizicii;
 • elaborarea şi utilizarea modelelor pentru descrierea şi prognosticarea diverselor fenomene, realizând analiza calitativă a lor;
 • capacitatea de a percepe complexitatea problemelor, de a integra cunoştinţele obţinute şi de a utiliza tehnologiile moderne de cercetare;
 • formularea problemelor de cercetare şi elaborarea proiectelor de investigaţie în domeniul fizicii teoretice, demonstrând un înalt grad de autonomie.

competenţe specifice

 • aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor, metodelor şi modelelor contemporane ale fizicii;
 • identificarea direcţiilor principale de dezvoltare ale fizicii teoretice şi aplicative;
 • elaborarea şi aplicarea diferitor strategii/forme de evaluare a activităţii de cercetare în domeniul fizicii;
 • aplicarea cunoştinţelor privind  modelarea matematică şi computaţională în  studiul proceselor fizice;
 • implementarea unor metode şi tehnologii noi în elaborarea şi obţinerea produselor;
 • stabilirea criteriilor de apreciere a proprietăţilor şi caracteristicilor sistemelor fizice şi propunerea metodelor de ameliorare a acestora;
 • modernizarea şi optimizarea procedeelor şi tehnicilor existente în domeniul fizicii;
 • interpretarea datelor experimentale obţinute şi elaborarea recomandărilor în vederea soluţionării problemelor existente;
 • aplicarea conceptelor fundamentale în obținerea și funcţionarea echipamentelor/aparatelor utilizate în cercetare;
 • implicarea competenţelor specifice domeniului fizicii în activitatea de cercetare ştiinţifică cu importanţă teoretico şi aplicativă;
 • identificarea posibilităţilor de utilizare a metodelor specifice fizicii şi altor domenii ştiinţifice în realizarea proiectelor de cercetare.

Program de master Informatică aplicată
competențe generale

 • cunoaşterea şi inţelegerea aprofundată a noţiunilor, conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază şi conştientizarea critică a cunoştinţelor din domeniul programului de master, care asigură o abordare originală in dezvoltarea sau aplicarea lor, în contextul cercetării sau cel aplicativ;
 • aplicarea integrată a cunoştinţelor teoretice, aparatului conceptual şi metodologic, în condiţii de informare incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi din domeniul programului de master;
 • utilizarea criteriilor şi a metodelor de evaluare, pentru a formula judecăţi de valoare, pe baza unor date incomplete şi a fundamenta decizii constructive în domeniul programului de master;
 • aplicarea tehnologiilor informaţionale, a unei limbi străine, a tehnicilor de management al informaţiei, pentru a comunica concluzii şi a esenţializa cunoştinţele în domeniul programului de master;
 • elaborarea şi gestionarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare, în mod autonom, utilizind inovativ un spectru variat de principii şi metode de specialitate, în domeniul programului de master.

competențe specifice

 • modelarea matematică a problemelor complexe în domeniul tehnologiilor produselor software;
 • sinteza, evaluarea şi valorificarea informației privind proiectarea şi elaborarea sistemelor pentru domeniul profesional;
 • identificarea direcţiilor principale de dezvoltare ale informaticii aplicative;
 • implementarea noilor resurse de calcul în automatizarea proceselor de prelucrare şi gestiune a informaţiei;
 • analiza şi proiectarea sistemelor informatice;
 • abilități de analiză și sinteză a rezultatelor;
 • capacități de a cerceta diferite situații cu scopul de a le modela matematic;
 • capacități de a aplica cunoștințele teoretice în soluționarea problemelor practice;
 • programare în medii vizuale;
 • iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte inovative în domeniul profesional importante pentru societate;
 • abilitatea de organizare şi gestiune a activităţilor din domeniul profesional şi capacitatea de a munci în cadrul unei echipe interdisciplinare.

Program de master Matematică și Informatică
competențe generale

 • cunoştinţe profunde în domeniul matematicii superioare contemporane, care completează formarea teoretică fundamentală obţinută la ciclul I;
 • capacitate de a aplica cunoştinţele teoretice la rezolvarea problemelor practice;
 • abilitate de a lucra într-o echipă de cercetători în domeniul matematicii şi, respectiv, într-o echipă multidisciplinară de specialişti în domenii diferite;
 • abilitate de a studia independent diverse surse ce îi permit studiul indiviudal aprofundat al matematicilor superioare speciale;
 • capacitate de a percepe complexitatea problemelor, de a integra cunoştinţele obţinute şi de a utiliza tehnologiile moderne de cercetare.

competențe specifice

 • sinteza, evaluarea şi valorificarea informației privind proiectarea şi elaborarea sistemelor pentru domeniul profesional;
 • modelarea matematică a problemelor complexe în domeniul tehnologiilor produselor software;
 • identificarea direcţiilor principale de dezvoltare ale informaticii și matematicii aplicate;
 • implementarea noilor resurse de calcul în automatizarea proceselor de prelucrare şi gestiune a informaţiei;
 • capacități de interpretare a concepţiilor matematice moderne în vederea realizării lucrărilor proprii;
 • capacități de cercetare și analiză a diferitor situații ce apar în domeniul de activitate sub aspectul posibilității aplicării unor metode matematice eficiente de soluționare;
 • abilități de analiză și sinteză a rezultatelor;
 • capacități de a cerceta diferite situații cu scopul de a le modela matematic;
 • capacități de a aplica cunoștințele teoretice în soluționarea problemelor practice;
 • iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte inovative în domeniul profesional importante pentru societate demonstrând un înalt grad de autonomie;
 • abilitatea de organizare şi gestiune a activităţilor din domeniul profesional şi capacitatea de a munci în cadrul unei echipe interdisciplinare.