Științe Geonomice

Școala doctorală a fost instituită prin Hotărîrea Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică nr. 210 din 25.09.2014.
Principiile fundamentale de funcționare a Școlii doctorale:

 • acces egal și echitabil la studii de doctorat pentru orice persoană care întrunește condițiile necesare de înscriere;
 • asigurarea calității studiilor de doctorat prin promovarea procedurilor de evaluare și perfecționare periodică a programelor de studii;
 • asigurarea calității și transparenței procesului de îndrumare și evaluare a doctoranzilor.

Forma de organizare: parteneriat (Universitatea Academiei de Științe a Moldovei și Institutul de Geologie și Seismologie).

Conducerea Şcolii Doctorale

      Consiliul Școlii doctorale format din 11 membri.

Maria Nedealcov

Director,
doctor habilitat
în geografie,
conferențiar cercetător

Igor Nicoara

Secretar ştiinţific,
doctor în geologie
şi mineralogie
 

Specialităţi

Conducători de Doctorat

ALCAZ Vasile, doctor habilitat, conferențiar cercetător
BOBOC Nicolae, doctor, conferențiar cercetător
BOGDEVICI Oleg, doctor, conferențiar cercetător
BURTIEV Rașid, doctor, conferențiar cercetător
CIOBOTARU Valerian, doctor, conferențiar universitar
IONESCU Constantin, doctor, inginer categoria I
MORARU Constantin, doctor, conferențiar cercetător
MELNICIUC Orest, doctor habilitat, conferențiar universitar
NEDEALCOV Maria, doctor habilitat, conferențiar cercetător
SÎRODOEV Ghenadie, doctor, conferențiar cercetător
URSU Andrei, academician,  doctor habilitat, profesor universitar

Laboratoare/Centre

INSTITUTUL DE  GEOLOGIE ȘI SEISMOLOGIE

 • Laboratorul acțiuni seismice
 • Laboratorul seismologie
 • Centrul de seismologie experimentală
 • Laboratorul cercetări complexe ale scoarței terestre
 • Laboratorul geochimie “GeoLAB”
 • Laboratorul hidrogeologie și geologie inginerească

INSTITUTUL DE  ECOLOGIE ȘI GEOGRAFIE

 • Laboratorul geomorfologie și ecopedologie
 • Laboratorul climatologie și riscuri de mediu
 • Laboratorul geografia peisajelor

Metode de cercetare

INSTITUTUL DE  GEOLOGIE ȘI SEISMOLOGIE

 • Geomodelare
 • Geostatistică
 • Geoinformatică – GIS și teledetecția
 • Tehnici de grafică
 • Geoecologie
 • Seismologie Inginerească
 • Metode statistice de cercetare
 • Biogeochimia
 • Tafonomie

INSTITUTUL DE  ECOLOGIE ȘI GEOGRAFIE

 • Teledetecţie şi tehnici SIG în cercetarea mediului
 • Metode de teren şi camerale în cercetarea sociogeosistemului
 • Metode de interpretare spațială: Spline, Minimum Curvature, Radial Basic, Kriging etc.
 • Metode deterministe și stocastice în analiza seriilor de timp
 • Modelarea fizică și matematică a componentelor de mediu
 • Metode de cartografiere digitală a proceselor și fenomenelor naturale