Științe Economice și Demografice

Școala doctorală a fost instituită prin Hotărîrea Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică nr. 210 din 25.09.2014.
Principiile fundamentale de funcționare a Școlii doctorale:

 • acces egal și echitabil la studii de doctorat pentru orice persoană care întrunește condițiile necesare de înscriere;
 • asigurarea calității studiilor de doctorat prin promovarea procedurilor de evaluare și perfecționare periodică a programelor de studii;
 • asigurarea calității și transparenței procesului de îndrumare și evaluare a doctoranzilor.

Forma de organizare: parteneriat (Universitatea Academiei de Științe a Moldovei și Institutul Național de Cercetări Economice).

Conducerea Şcolii Doctorale

      Consiliul Școlii doctorale format din 11 membri.

Alexandru Stratan

Director,
doctor habilitat
în economie,
profesor universitar

Angela Timuş

Secretar ştiinţific,
doctor în economie,
conferenţiar cercetător
 

Specialităţi

Conducători de Doctorat

ACULAI Elena, doctor
BAJURA Tudor, doctor habilitat
DOGA Valeriu, doctor habilitat
GAGAUZ Olga, doctor habilitat
GANEA Victoria, doctor
ILIADI Gheorghe, doctor habilitat
ŢURCAN Aurelia, doctor
LUCHIAN Ivan, doctor
MACARI Vadim, doctor
MANOLE Tatiana, doctor habilitat
MOROZ Victor, doctor
PALADI Gheorghe, academician
PERCIUN Rodica, doctor
ROJCO Anatol, doctor
SAVELIEVA Galina, doctor
STRATAN Alexandru, doctor habilitat
TIMOFTI Elena, doctor habilitat
TIMUŞ Angela, doctor

Laboratoare/Centre

 • Centrul de cercetări demografice
 • Secţia analize şi prognoze
 • Secţia economie agro-alimentară şi dezvoltare rurală
 • Secţia politici de dezvoltare socială
 • Secţia politici financiare şi monetare
 • Secţia politici şi mecanisme de creştere economică

Metode de cercetare

 • Econometrie avansată
 • Dreptul proprietăţii intelectuale
 • Managementul comparat
 • Leadership şi lucru în echipa
 • Metode avansate de diagnosticare managerială
 • Finanţe şi fiscalitate internaţională
 • Epistemologie economică
 • Metodă şi model în cercetarea economică fundamentală
 • Praxiologie (teoria acţiunii eficiente)