Stagiul de practică al studenților USDC la Facultatea de Chimie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

În temeiul Acordului Cadru de colaborare între Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” (USDC) și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC),  în perioada 25.06.2018-30.06.2018 a fost organizată și desfășurată mobilitatea academică de scurtă durată (stagiul de practică) a studenților și masteranzilor programului de studiu Chimie, USDC, la Facultatea de Chimie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Pe parcursul stagiului au fost realizate următoarele activități:

- vizitarea laboratoarelor grupurilor de cercetare Chimie analitică a mediului, Compuși coordinativi și materiale anorganice, Chimia heterociclurilor aplicată în nanoștiințe și mediu, Compuși organici cu cicluri penta- și hexaatomice și Biochimie și Toxicologie;

- vizitarea Centrului Integrat de Studii în Știința Mediului pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Est – CERNESIM, coordonat de prof., dr. Romeo Iulian Olariu. Centrul este constituit din cinci laboratoare: Laboratorul de analize fizico-chimice, Laborator de biomonitorizare și remediere a calităţii mediului, Laborator de investigare a proceselor fizico-chimice din atmosferă și de testare de noi tehnologii ecologice de distrugere a poluanţilor gazoşi, Laborator de enviromatică și  Laborator de studii și analize economice de mediu;

- efectuarea lucrării de laborator cu utilizarea tehnicilor avansate de analiză/ caracterizare;

- participarea la susținerea preliminară a tezei de doctor a drd. Anda-Mihaela Olaru „Derivați aza-heterociclici cu potențială activitate biologică și sisteme de eliberare controlată a acestora”;

- asistarea la comunicările științifice ale conferinței „Chimia-Frontieră Deschisă spre Cunoaștere”, ediția a IX-a.

Studenții s-au familiarizat cu domeniile de activitate și echipamentele din dotarea centrelor și grupurilor de cercetare; au studiat metode de izolare și caracterizare a compușilor naturali; au dobândit deprinderi practice de muncă în laborator și s-au familiarizat cu activitatea științifică a studenților, masteranzilor, doctoranzilor și cercetătorilor facultății de Chimie a UAIC.

dr. Velișco Natalia,
șef departament Chimie, Matematică și Informatică