Lecţia publică "Strategii educaționale contemporane"

Joi, 23 februarie 2017, dna Velişco Nadejda, dr., conf. univ., şef Direcţie învăţământ superior și dezvoltare a științei, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, a ţinut o lecţie publică cu tema Strategii educaționale contemporane. Intîlnirea a avut loc  în Sala Senatului Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

În cadrul discursului dna Velişco N. a menţionat că instituţiile de învăţământ superior au intrat în epoca marilor transformări. Mediul în care acestea activează s-a schimbat fundamental: cunoştinţele şi competenţele profesionale au devenit generatorul principal al dezvoltării economice. Totodată, universitatea nu mai este singurul furnizor de cunoştinţe de înaltă calitate. Competiţia pe piaţa ofertei de cunoştinţe şi servicii educaţionale academice devine tot mai dură. Ziua de astăzi cere insistent schimbarea accentelor de la posesia cunoştinţelor la exploatarea acestora prin management performant şi asigurarea calităţii.
Dna Velişco N.  a făcut referinţă la actele internaţionale  care  constituie  strategia de dezvoltare a învăţământului superior din Republica Moldova.  „Magna Cartă a Universităţii”, care prezintă posibile direcţii de acţiuni practice în cadrul universităţilor, a fost elaborată la reuniunea rectorilor universităţilor europene din 1988, în Bologna. Acest document propune:  pronosticarea la nivel naţional a unor politici educaţionale care să încurajeze echivalarea statutului absolventului, a titlurilor/calificărilor şi a examenelor;  elaborarea unor acorduri între universităţi, pe dimensiunea de mobilitate a studenţilor. Convenţia pentru Recunoaşterea Calificărilor pentru Învăţământul Superior din Europa (1997) a creat cadrul de referinţă privind uniformizarea terminologiei: acces, admitere, evaluare, programe de studii, calificări, recunoaşterea diplomelor etc. Convenţia de la Lisabona (1997) a înaintat conceptul unei Europe a cunoaşterii şi recunoaşterii internaţionale a diplomelor şi calificărilor. Declaraţia de la Bologna (1999) reprezintă baza realizării Spaţiului European Comun pentru învăţământul superior prin implementarea la nivel naţional şi instituţional a unor principii de funcţionare a universităţilor: autonomia universitară, integrarea predării-învăţării-cercetării etc. Întâlnirea de la Bergen (2005) a Miniştrilor Educaţiei este una istorică pentru Republica Moldova. În cadrul acesteia sistemul de învăţământ superior a devenit parte a Procesului de la Bologna. Până la acest moment s-au conturat mai multe direcţii de acţiune: structurarea învăţământului superior în trei cicluri; stabilirea unui sistem de credite transferabile; promovarea mobilităţii studenţilor şi a cadrelor didactice asigurarea calităţii în învăţământul superior; promovarea dimensiunii sociale; învăţarea pe tot parcursul vieţii; elaborarea unui cadru comun al calificărilor etc. În contextul Întâlnirii de la Bergen, ENQA a fost elaborat documentul „Standarde şi Direcţii de acţiune pentru Asigurarea Calităţii în cadrul EHEA”, acceptat drept cadru de referinţă pentru toate universităţile europene.

Prezentarea a trezit un mare interes din partea auditoriului care a adresat întrebări şi a avut ocazia de a face schimb de opinii privind subiectele abordate.

G.Păduraru,
dr., conf.univ., Catedra Limbi și Literaturi