Concurs pentru ocuparea posturilor științifico-didactice și didactice declarate vacante

UNIVERSITATEA DE STAT „DIMITRIE CANTEMIR” A N U N Ț Ă
concurs pentru ocuparea posturilor științifico-didactice și didactice declarate vacante:

Departamentul Științe biologice și geonomice:

conferențiar universitar - 1 post

Departamentul Chimie, Matematică și Informatică

profesor universitar – 1 post

conferențiar universitar - 3 posturi

lector universitar – 1 post

Departamentul Științe Umaniste

conferențiar universitar - 3 posturi

lector universitar – 2 posturi

Informații cu privire la cerințele de participare la concurs și modul de organizare a concursului pot fi accesate pe pagina web http://usdc.md, rubrica Acte normative, Regulament privind ocuparea posturilor științifico-didactice în cadrul USDC, aprobat la Ședința Senatului USDC din 24.04.2019.

Candidaţii la concursul pentru ocuparea funcțiilor științifico-didactice și didactice, vor depune şi înregistra la serviciul personal (tel.0 22 73 74 37):

  1. cererea de înscriere,
  2. CV Europass;
  3. fişa personală de evidenţă a cadrelor;
  4. copia carnetului de muncă;
  5. copii ale diplomei de licenţă, de master sau echivalente ale acestora;
  6. copii ale diplomei de doctor habilitat sau de doctor în domeniul ştiinţei corespunzător postului, ale diplomei de profesor universitar sau de conferenţiar universitar, precum şi ale diplomelor sau titlurilor onorifice (după caz);
  7. copii ale certificatelor de absolvire a programelor de formare continuă, perfecţionare etc., cu specificarea cursurilor urmate, a probelor de promovare şi a calificativului obţinut;
  8. raport cu privire la activitatea științifico-didactică din ultimii 5 ani.
  9. lista publicațiilor ştiinţifice şi didactic publicate în ultimii 5 ani.

Notă: La concurs nu pot participa persoanele de vârstă pensionară.

Termenul limită de depunere a actelor – 10 martie, 2020.

Adresa noastră:  mun.Chișinău, str. Academiei 3/2, bloc A, tel.0 22 73 74 37