Anunț privind inițierea procesului de alegere a rectorului Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”

În temeiul art. 105 din Codul educației al RM, a deciziei Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”  (USDC) din 09.11.2018, în conformitate cu Regulamentul cadru privind modul de alegere a rectorului instituției de învățământ superior din R.M., aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr.09 din 14.01.2015, Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”, aprobat de Senat la 17 martie 2015, se anunță inițierea procesului de alegere a rectorului USDC.

Pentru postul de rector poate candida persoana,  care deține titlul științific și/sau didactico-științific și are experiență de cel puțin 5 ani de activitate în învățământul superior și cercetare.
Candidații vor depune pe adresa Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al USDC, un dosar de participare la concurs care va conține următoarele acte:

  1. scrisoarea de intenție;
  2. curriculum vitae (format Europass);
  3. copia buletinului de identitate;
  4. copii ale actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile științifice și științifico-didactice;
  5. documente doveditoare privind experiența în învățământul superior și cercetare, alte documente care atestă activitatea profesională, managerială și științifică a candidatului;
  6. programul de activitate;
  7. declarația pe proprie răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activității sale, a normelor de etică și deontologie profesională, precum și lipsa de antecedente penale.

Dosarul complet se va depune personal/prin poștă/e-mail în perioada 12 noiembrie – 30 noiembrie 2018 inclusiv, în zile de lucru pînă la orele 17.00, pe adresa: MD-2028, Chișinău, str. Academiei 3/2 bir. 1 sau 30, e-mail: [email protected]).
Candidatul este responsabil ca dosarul trimis prin poștă să ajungă la CDSI al USDC până la data și ora limită de depunere a acestuia, stabilită în prezentul anunț.
În cazul depunerii dosarului prin e-mail, candidatul va prezenta și dosarul pe suport hîrtie, dar nu mai târziu decât ultima zi de depunere a dosarului, menționată în anunț.
Datele de contact a persoanei responsabile de oferire a informațiilor suplimentare și de primire a documentelor: Steliana Clapco, Chișinău, str. Academiei 3/2 bir. 30, e-mail: [email protected]; tel. 022 737433 sau 079511752)
Regulamentul privind modul de alegere al rectorului USDC poate fi consultat pe pagina WEB a instituției.

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al USDC