Admitere Doctorat - 2016

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei  anunță admiterea  la studii superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul școlilor doctorale:

 • Matematică și Știința Informației
 • Științe Fizice
 • Științe Chimice și Tehnologice
 • Științe Biologice
 • Științe Geonomice
 • Științe Umaniste
 • Științe Juridice, Politice și Sociologice
 • Științe Economice și Demografice

Concursul de admitere se va efectua în perioada 03 – 24.10.2016 , conform Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014), Regulamentului de organizare și  desfășurare a admiterii la studii superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Universității Academiei de Științe a Moldovei și Ordinului Ministerului Educației nr. 842 din 26 septembrie 2016 „Cu privire la aprobarea Planului de repartizare între Școli doctorale a granturilor de la bugetul de stat pentru anul universitar 2016-2017”.
La concurs au dreptul să participe candidaţii deţinători ai diplomei de master sau echivalenta acesteia, indiferent de vârstă, gen, statut social, origine etnică.

Dosarul candidatului va conţine următoarele acte:

 • cererea de înscriere (se completează la momentul depunerii dosarului)
 • proiectul de cercetare doctorală cu avizul conducătorului de doctorat
 • fişa de înscriere
 • curriculum-vitae
 • copia actului de identitate
 • copia legalizată a certificatului de schimbare a numelui, dacă este cazul
 • proiectul de cercetare
 • lista lucrărilor publicate
 • copia legalizată a diplomei de licenţă şi foaia matricolă
 • diploma de master sau un alt document echivalent şi foaia matricolă (în original şi copie legalizată)  
 • copia legalizată a carnetului de muncă
 • 2 fotografii ¾ color

Dosarele cetăţenilor străini  vor conţine suplimentar următoarele acte:

 • copia paşaportului naţional având termenul de valabilitate cel puţin de un an de zile
 • declaraţia de valoare asupra actelor de studii, eliberată de ME din ţara de provenienţă a cetăţeanului (confirmarea autenticităţii actelor de studii; durata studiilor; valoarea academică şi profesională a actului de studii; descrierea sistemului de notare)
 • certificatul băncii cu privire la confirmarea creditelor disponibile pentru perioada studiilor
 • cazier judiciar

Cetăţenii străini (cu excepţia cetăţenilor din România) şi apatrizii vor fi înscrişi la studii după absolvirea cursurilor de pregătire şi nostrificarea actelor de studii obţinute peste hotare de către ME al RM.
Admiterea la studii superioare de doctorat cu finanţare de la bugetul de stat se realizează în limita granturilor obţinute în bază de concurs. Admiterea la studii superioare de doctorat în regim cu taxă se desfăşoară la toate programele de doctorat autorizate.
Concursul de admitere se va realiza în baza unui interviu la specialitate.
Candidaţii la studii de doctorat depun dosarele la concurs în perioada 03 – 14 octombrie curent pe adresa:
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
Str. Academiei, 3/2, Campusul universitar, mediateca         
Ora:  09.00 -16.00
Tel: 022 72.71.40

 • Taxa de studii la doctorat în bază de contract (stabilită  prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al UnAȘM, proces – verbal nr. 2 din 01.09.2015)
 • Învățământ cu frecvență             – 10.000 lei / an
 • Învățământ cu frecvență redusă – 9.000 lei / an
 • Pentru cetăţenii străini            18000 lei /an

Atenție! Doctoranzii înmatriculați la învățământ cu frecvență beneficiază de cazare în căminul modern al Universității.