Glosar

TERMENI PLATFORMA EDUCAŢIONALĂ

  DEFINIŢIE

Alegerea (Choice)

interogare rapidă a studenţilor prin adresarea unei întrebări şi furnizarea mai multor răspunsuri posibile

Atelier de lucru (Workshop)

activitate de curs în care studenţii se evaluează reciproc 

Chat

spaţiu de învăţare on-line, pe care utilizatorii pot să-l utilizeze concomitent, cei care invaţă asistă la o prelegere live şi este posibil de a interveni cu întrebări, semnale, etc. 

Clasă virtuală

activitate ce permite persoanelor conectate să discute în timp real prin intermediul platformei. Toate conversaţiile sunt înregistrate şi pot fi consultate graţie istoricului

Curs electronic

curs de lecţii transpus într-un format accesibil (text, audio, video) cu utilizarea instrumentelor multimedia

Director

resursă ce permite afişarea unui director (şi subdirectoarele sale) aflat în zona fişierelor cursului

Etichetă

resursă ce permite afişarea unui text sau a unei imagini

Forum

activitate ce permite realizarea schimbului de păreri între membrii platformei (studenţi sau profesori) despre subiecte referitoare la cursuri

Glosar (Glossary)

activitate ce permite participanţilor crearea şi menţinerea unei colecţii de definiţii, asemănător unui dicţionar

Guided Tour

cale „ghidată” de învăţare printr-un program de învăţare creat din module

Hyper Text Markup Language

limbaj folosit la crearea paginilor web bazat pe limbajul de descriere a redactării programelor şi documentelor

Instruire colaborativă

formă de instruire care utilizează tehnologia prin implicarea mai multor persoane în atingerea obiectivelor educaţionale

Instruire asincronă

instruire în care participanţii nu sunt conectaţi în acelaşi timp la reţea, este antonimul instruirii sincrone

Instruire asistată de calculator
IAC

 metodă didactică ce valorifică principiile de modelare şi analiză cibernetică ale activităţii de instruire în contexul utilizării tehnologiilor informatice şi de comunicaţii, caracteristice societăţii contemporane

Instruire bazată pe Web
WBL – Web-Based Learning

transformarea spaţiului WWW într-un veritabil „vehicul pentru intruire”, diversele materiale educaţionale utilizate fiind accesibile on-line: instrumente software, materiale didactice, manuale electronice, legături spre alte surse educaţionale

Instruire combinativă
(Blended Learning)

formă de instruire în care metodele tradiţionale de instruire sunt combinate cu cele care utilizează tehnologia

Instruire sincronă

instruire care se desfăsoară în cadrul unei săli de clasă virtuale în care instruiţii şi instructorii se întîlnesc şi activează ca şi cum s-ar afla fizic în acelaşi loc. Exemple de instruire sincronă sunt clasele virtuale , video sau audio conferinţele 

Învăţământ la distanţă

formă de învăţământ instituţionalizat la începutul secolului XX şi sprijinit iniţial pe facilităţile de comunicare oferite prin intermediul poştei, telefonului, iar apoi al televiziunii

Jurnal (Blog)

activitate ce permite studenţilor să îşi prezinte propriile idei referitoare la o temă de studiu

Lecţia (Lesson)

un set de pagini care sunt folosite pentru a adăuga conţinut în diverse moduri şi care pot fi parcurse într-un mod particular, în funcţie de opţiunile făcute de student

Legătura către un fişier sau un site web

opţiune folosită pentru încărcarea oricărui tip de fişier (inclusiv conţinut media)

Mediu virtual de învăţare (VLE - Virtual Learning Environment)

mediu cu două funcţii de bază: interacţiune între tutori şi studenţi, incluzînd comunicare şi schimb de informaţii şi distribuirea de conţinut, adică publicaţii on-line, management şi recuperare de documente şi alte informaţii

Model de instruire asistată de calculator

 model instrucţional în care componenţa activă este tehnologia informaţională

Modul de instruire

format din mai multe unităţi de învăţare, subordonate tematicii modulului, învăţarea modulară nu este liniară, adică anumite module tematice pot fi asamblate individual de cel care învaţă

Obiect de informaţie reutilizabil (RIO – Reusable Information Object)

mulţime de resurse pedagogice reunite, necesare atingerii unui singur obiectiv al instruirii. RIO sunt construite plecînd de la modele ce depind de informaţiile ce se doresc a fi transmise:concepte, fapte, principii, proceduri

Obiect educaţional

entitate, digitală sau non-digitală, ce poate fi utilizată, reutilizată sau referenţiată, în timpul procesului educaţional susţinut de tehnologie

Obiect reutilizabil al instruirii (RLO – Reusable Learning Object)

colecţie de RIO, obiecte necesare evaluării, care permit atingerea unui anumit obiectiv instrucţional

Program de învăţare tutoriale

pachet software care asistă pe cel ce învaţă în trecerea lui prin program şi sunt, în esenţă, construite liniar

Proiectare a instruirii

organizarea şi ordonarea materialului care urmează să fie predat învăţat evaluat, la nivelul corelaţiei funcţional-structurale dintre profesor şi student

Proiectare a instruirii asistate de calculator

dezvoltare sistematică a specificaţiilor procesului de instruire utilizînd teoriile învăţării şi instruirii pentru a asigura realizarea calităţii procesului de instruire

Sistem integrat de învăţare (Integrated Learning System)

pachet software de management al instruirii şi evaluării cunostinţelor, determinînd totodată şi evoluţia instruiţilor în cadrul procesului educaţional

Sistem pentru managementul conţinutului învăţării (LCMS – Learning
Content Management System)

sistem software care, pe lîngă organizarea şi managementul cursurilor şi a instruiţilor, permite şi administrarea şi realizarea de conţinuturi. Aceste LCMS-uri sunt dotate cu sisteme ample de drepturi, funcţii de redactare şi funcţii de autor

Sistem pentru managementul învăţării (LMS – Learning Management System)

sistem software care permite organizarea învăţământului on-line, prin înregistrarea procesului instruirii, înregistrarea rezultatelor testelor, prin parcurgerea întregului material educaţional transmis

Sondajul (Survey)

activitate ce permite profesorului să colecteze de la studenţi informaţii care îl vor ajuta să înţeleagă modul în care învaţă studenţii şi care îi permit să-şi revizuiască modul în care predă

Strategie RLO

metodologie dezvoltată de Cisco care permite generarea mai multor medii de predare utilizînd aceleaşi RLO

Tutoriat la distanţă (Teletutoring)

procese de instruire electronică, alternativ se folosesc aici sinonimele: e-Tutoring, Online-Trainer, etc.

Whiteboard

funcţie on-line care poate fi comparată cu o tablă virtuală unde mai mulţi participanţi pot scrie şi desena concomitent, toţi participanţii pot vedea imediat (sincron) schimbările efectuate de ceilalţi

Mediu de management al învăţării (MLE - Managed Learning Environment)

servicii on-line oferite în cadrul unei instituţii, inclusiv accesul la date personale, informaţii financiare, scheme de creditare şi fişiere de bibliotecă

Sistem de instruire on-line

ansamblu de tehnologii, proceduri, mijloace, participanţi care conlucrează pentru atingerea obiectivelor procesului de instruire

Instuire  sistemică

proiectare sistemică, sistematică si metodică a procesului de instruire.

Sistem de e-learning

experienţă planificată de predare învăţare, organizată de o instituţie ce furnizează resurse educaţionale stocate pe medii electronice într-o ordine secvenţială şi logică pentru a fi asimilate de subiecţi în maniera proprie, fără a-l constrînge la activităţi sincrone de grup

Proces de e-learning

interacţiune prin medii de comunicare între instructor şi instruit cu participarea activă a unui manager al pachetului software necesar

Software educaţional

produs software în orice format ce poate fi utilizat pe orice calculator şi care reprezintă un subiect, o temă, un experiment, o lecţie, un curs etc., fiind o alternativă la metodele educaţionale tradiţionale

Tema (Assignment)

resursă ce permite profesorului să colecteze informaţii de la studenţi, să o evalueze astfel fiind realizat feedback-ul profesor-elev, elev-profesor

Testul (Quiz)

activitate ce permite profesorului să determine nivelul de cunoştinţe al studentului folosind diferiţi itemi (răspuns multiplu, adevărat / fals, răspuns scurt ş.a.)

Wiki

pagină web la a cărei realizare contribuie membrii unui grup