Fizică

Descrierea generală

 Programul dat prevede aprofundarea cunoştinţelor teoretice în ştiinţele fizice, bazele cărora au fost obţinute în cadrul ciclului I al studiilor de licenţă şi este destinat pentru deţinătorii diplomelor de licenţă la specialitatea Fizică, Chimie, Matematică, Informatică (la solicitare).  Programul de masterat prevede pregătirea cadrelor calificate în domeniu, cu specializările în fizica teoretică, fizica materialelor (semiconductoare, semimetale, metale, nanomateriale, acoperiri, tehnologii de prelucrare). Pentru asigurarea calităţii instruirii se propun cursuri aprofundate ce vizează realizările în  diferite domenii ştiinţifice contemporane.  Programul de studiu include discipline fundamentale: Cercetare şi dezvoltare tehnologică; Fizica şi metodele de studiu a stării solide;  Bazele nanotehnologiilor; Cristalografia; Structura şi deformarea materialelor; Fizica nanotehnologiilor şi fizica nanomaterialelor; Tehnologia materialelor şi structurilor semiconductoare; Criogenie şi supraconductibilitate; Materiale optoelectronice şi fotonice, care sunt menite să formeze competenţe de bază ale absolventului. În cadrul disciplinelor de specialitate: Prelucrarea fizico-chimică şi electro-chimică a materialelor; Bazele electronicii cuantice şi opticii neliniare; Electrofizica energetică; Fizica sistemelor de dimensionalitate redusă studenţii obţin cunoştinţe şi abilităţi specifice specialităţii.

 

La finalizarea studiilor, absolventul va obţine:

competenţe generale:

  • să evidenţieze direcţiile principale de dezvoltare a fizicii moderne;
  • să stabilească rolul fizicii în dezvoltarea industriei de prelucrare a materiei;
  • să stabilească rolul fizicii în formarea personalităţii;
  • să aplice în practică cunoştinţele acumulate prin propuneri de idei, concepte, modele;
  • să realizeze activităţi experimentale în domeniul fizicii.

 

competenţe specifice:

  • să elaboreze proiecte de cercetare şi de control în domeniul fizicii;
  • să identifice situaţii de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice fizice;
  • să proiecteze şi să coordoneze activităţi de cercetare în domeniul fizicii;
  • să elaboreze şi să aplice strategii, diverse forme şi tehnici de evaluare a activităţii de
  • cercetare.

 

Institute încadrate în realizarea programului:

 

Institutul de Fizică Aplicată AŞM(Certificat de acreditare: seria I nr. 007, Hotărârea nr. 21/AC din 18.05.2006);

Institutul de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale AŞM(Certificat de acreditare: seria I nr. 012, Hotărârea nr. 30/AC din 05.12.2006);

Institutul de Energetică AŞM(Certificat de acreditare: seria I nr. 005, Hotărârea nr. 15/AC din 16.02.2006).

Institutul de Geologie şi Seismologie AŞM(Certificat de acreditare: seria I nr.024, Hotărârea nr.AC-07/1-3, din 25 noiembrie 2010)

 

Direcţiile ştiinţifice fundamentale şi aplicate:

Celule solare în baza structurilor de tip metal–semiconductor. Metode de caracterizare a dispozitivelor fotovoltaice; studiul problemelor roentgenografiei structurale a monocristalelor; tehnologii de obţinere a compuşilor ternari şi multinari.; proprietăţile materialelor noi în stare normală şi supraconductibilă; studiul materialelor semiconductoare pentru utilizarea acestora în elaborarea structurilor pentru conversiunea fotovoltaică a energiei solare, a surselor de energie ecologic pure; studiul structurii compuşilor biologic activi şi a corelaţiei ″Structura - proprietatea″ pentru preparatele medicinale; procese multicuantice în medii atomare, moleculare şi corp solid cu scopul obţinerii de noi infoinformaţii despre proprietăţile lor optoelectronice; procese anodice şi catodice, ce decurg cu o viteză înaltă în condiţii staţionare şi nestaţionare ale electrolizei; fenomene ce însoţesc decurgerea descărcărilor electrice în mediul lichid şi gazos; fabricarea nanopeliculelor şi templatelor semiconductoare de suprafaţă mare cu morfologie şi proprietăţi optice şi electrice omogene; materiale termoelectrice pe baza structurilor cu dimensiuni reduse; tranziţii topologice electronice Lifshits, induse prin acţiuni externe pentru optimizarea eficienţei termoelectrice a materialelor.

Celule solare în baza structurilor de tip metal–semiconductor. Metode de caracterizare a dispozitivelor fotovoltaice. Materiale semiconductoare magnetice: tehnologia de obţinere şi proprietăţile fizice. Obţinerea şi studiul proprietăţilor optice ale materialelor semiconductoare luminescente. Nanocompozite dopate cu pământuri rare. Noi medii de înregistrare optică. Efecte ale opticii cuantice şi aplicarea lor în procesarea informaţiei. Stările cuantice ale luminii: gruparea şi antigruparea fotonilor în câmpul generat. Efecte cooperative la interacţiunea radiatorilor cu materia (atomi, molecule, stări localizate în solid). Procese electro-fizico-chimice de suprafaţă la scara micronanometrică. Modifcarea suprafeţelor metalice la acţiunea metodelor electro-fizico-chimice de prelucrare. Materiale nanodimensionale în baza moleculară: structura electronică, interacţiunile vibronice şi de schimb în magneţii monomoleculari, sisteme cu crosover de spin şi fotomagnetice. Cercetări ale proceselor de undă în liniile electrice neomogene. Modelarea câmpurilor electrice şi magnetice a liniilor electrice cu multe conductoare de tensiune înaltă.

 

Perspective de angajare

Absolvenţii programului  de masterat  în cercetare Fizică îşi vor continua investigaţiile în cadrul studiilor de doctorat în instituţiile de cercetare ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei în scopul perfecţionării competenţelor profesionale sau vor activa în calitate de cercetători ştiinţifici în laboratoarele institutelor AŞM, în alte laboratoare de cercetare din  republică, în componenţa colectivelor din cadrul unor granturi şi proiecte, laboratoarelor din cadrul întreprinderilor.

 

Onestitatea academică

Dezvoltarea profesională este axată pe cunoaşterea activă (prin analiză, sinteză şi investigaţii), studentul fiind plasat în centrul activităţii didactice, motivând interesul şi curiozitatea faţă de procesele ce se petrec în mediu. În acelaşi timp, esenţial este respectul acordat cunoaşterii produse de ceilalţi, indicând sursa de citare. Este interzis copiatul la examene, lucrări, teste, în timpul activităţii individuale şi elaborării rapoartelor, eseurilor. Importantă este interrelaţia adecvată între studenţi şi dintre studenţi şi profesori. Respectarea regulilor de conduită civică şi academică va asigura un proces de instruire de calitate înaltă.