Tematica tezelor

ȘTIINȚE BIOLOGICE

 • analiza explorativă a expresiei genelor (microarray);
 • elaborarea strategiilor de monitorizare a informaţiilor biologice şi medicinale pentru realizarea reviului sistematic a domeniilor importante din biologie şi medicină;
 • dezvoltarea şi implementarea programelor matematice pentru stocare, acces eficient şi managementul datelor;
 • expresia genelor în ontogeneză;
 • variabilitatea genetică a diferitor plante cultură (relaţii filogenetice, puritatea genetică, genotipare);
 • identificarea marcherilor moleculari lincaţi cu caractere economic valoroase (restaurarea  fertilităţii, heterozis, rezistenţă la stresul biotic şi abiotic etc.);
 • elaborarea unor algoritmi de analiză a datelor în scopul evidenţierii elementelor comune sau specifice în cadrul sistemelor biologice;
 • elaborarea de instrumente bioinformatice;
 • utilizarea instrumentelor informaticii în analiza secvenţelor de nucleotide şi aminoacizi, structura conformaţională a proteinelor etc. şi interpretarea rezultatelor;
 • particularităţi  fiziologo-biochimice a diferitor populaţii geografice de paraziţi;
 • tehnici de inducere a androgenezei şi ginogenezei experimentale la culturile agricole;
 • activitatea antioxidantă totală a extractelor hidro-etanolice din alge pe medii cu compuşi coordonativi;
 • procedee de iniţiere a calusogenezei din culturi de ovare şi antere la plantele de cultură;
 • metode de cercetare a zooplanctonului în ecosisteme dulcicole; 
 • inducerea şi proliferarea ţesutului calusal din embrionii maturi la culturile cerealiere.

COLABORĂRI
Catedra colaborează cu laboratoare ale institutelor AŞM (acord de asociere în cluster-ul UnivER SCIENCE):

 • Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor
 • Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
 • Institutul de Zoologie
 • Grădina Botanică (Institut)
 • Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
 • Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală

Catedra îşi propune noi colaborări cu alte instituţii naţionale şi internaţionale prin care să sporească calitatea studiilor, deschiderea şi flexibilitatea spre tehnicile moderne de informare, cunoaştere şi aplicarea cunoştinţelor.

ȘTIINȚE GEONOMICE

 • Studiul structurii, funcţionării, succesiunilor şi productivităţii ecosistemelor naturale în condiţiile impactului antropic din Republica Moldova;
 • Studiul dinamicii şi evidenţierea tendinţelor de modificare a componentelor geo- şi ecosistemelor sub influenţa factorilor naturali şi antropici;
 • Evaluarea stării ecosistemelor şi elaborarea procedurilor de audit ecologic ale acestora;
 • Elaborarea documentelor şi actelor normative privind conservarea şi valorificarea ecosistemelor naturale;
 • Asigurarea ştiinţifică a monitoringului de mediu al ariilor protejate de stat;
 • Studiul distribuirii spaţiale şi a dinamicii proceselor geomorfologice exogene, evaluarea rolului acestor procese în modificarea actuală a reliefului ţării, a condiţiilor de activitate şi de viaţă a omului, evaluarea riscurilor geomorfologice.
 • Studiul relaţiilor de interdependenţă a peisajelor geografice în context local şi regional;
 • Elaborarea principiilor de apreciere a potenţialului natural al componentei hidrologice a peisajelor;
 • Elaborarea metodologiei de apreciere a potenţialului geoecologic al peisajelor geografice;
 • Aprecierea gradului de stabilitate ecologică a peisajelor geografice;
 • Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale;
 • Estimarea modificărilor cantitative şi calitative a componentelor peisajelor sub influenţa factorului antropic;
 • Modelarea cartografică a componentelor mediului în diferite perioade ale valorificării peisajelor;
 • Teledetecţie şi Sisteme Informaţionale Geografice în cartografierea modificărilor spaţio-temporale ale peisajelor geografice;
 • Modelarea procesului de formare a scurgerii în condiţiile modificărilor antropice.
 • Dinamica şi regimul apelor subterane din Republica Moldova;
 • Resursele de apă şi calitatea lor, prognoze hidrologice, procese ce ţin de albia râurilor mici;
 • Prognoza cantitativă a poluării mediului ambiant, elaborarea metodelor de localizare şi reducere a poluării;
 • Evaluarea factorilor ce condiţionează apariţia situaţiilor geoecologice nefavorabile;
 • Optimizarea structurii geosistemelor în scopul asigurării funcţionării stabile a lor;
 • Elaborarea sistemului geoinformaţional de mediu şi de resurse naturale;
 • Crearea bazei informaţionale pentru monitoringul integrat;
 • Armonizarea legislaţiei, normativelor şi standardelor naţionale de mediu la cerinţele UE şi internaţionale, elaborarea de noi standarde şi normative, necesare pentru asigurarea dezvoltării durabile a teritoriului;
 • Elaborarea bazelor ştiinţifice ale managementului ecologic;
 • Elaborarea bazelor ştiinţifice ale monitoringului ecologic;
 • Criterii, indici şi sisteme de management şi monitoring ecologic şi armonizarea lor cerinţelor europene şi internaţionale;
 • Evaluarea impactului antropic asupra stării ecologice a ecosistemelor naturale şi antropizate prin aplicarea de noi metode eficiente prevăzute de Convenţia de la Geneva;
 • Studiul stării ecologice a ecosistemelor naturale reprezentative în scopul argumentării ştiinţifice a statutului de protecţie şi posibilităţii de extindere;
 • Evaluarea complexă a stării radioecologice în sistemul „sol-plantă” în Republica Moldova şi elaborarea metodelor şi tehnologiilor de diminuare a acumulării radionuclizilor în agrocenoze;
 • Studiul stării radioecologice a ecosistemelor naturale şi antropizate;
 • Determinarea structurii şi mecanismelor interacţiunii componentelor utile şi dăunători (agenţi patogeni, dăunători, nematozi, buruieni etc.) în agrocenozele principalelor culturi agricole, stării fitosanitare din republică, precum şi a produselor depozitate în scopul reglării densităţii populaţiilor de organisme dăunătoare;
 • Elaborarea şi perfecţionarea metodelor de identificare a organismelor dăunătoare şi de control fitosanitar cu aplicarea sistemelor automatizate de colectare a informaţiei şi de pronosticare a dezvoltării, răspândirii speciilor principale de organisme dăunătoare în scopul elaborării sistemelor de monitorizare a stării lor;
 • Elaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a mijloacelor de protecţie a plantelor (entomofagi, preparate microbiologice, substanţe biologic active etc.) de boli, dăunători şi buruieni, elaborarea sistemelor de protecţie integrată a plantelor în câmp deschis şi adăpostite;
 • Estimarea noilor agenţi biologici (entomofagi, microorganisme, virusuri, feromoni, substanţe biologic active, extracte de origine vegetală etc.) perspective pentru utilizarea ulterioara în protecţia plantelor;
 • Evaluarea calităţii apei izvoarelor şi cişmelelor din zonele de studiu;
 • Efectuarea verificărilor de producere a mijloacelor noi de protecţie a plantelor şi elaborarea indicaţiilor metodice şi a recomandărilor ştiinţific fundamentate din punct de vedere economic de aplicare a lor în sistemele de protecţie integrată a plantelor;
 • Elaborarea cerinţelor ştiinţific fundamentate de proiectare şi crearea utilajului tehnologic, maşinilor şi a aparatajului de control pentru protecţia plantelor;
 • Evaluarea stării ecologice a apelor naturale cu impact transfrontier şi local - transfrontier;
 • Estimarea gradului de transformare a poluanţilor din apă şi a capacităţii de autoepurare şi nitrificare;
 • Calcularea sarcinilor critice ale poluanţilor şi a coeficienţilor de irigare ale apelor naturale;
 • Impactul ecologic ale regimurilor hidrotermic şi de fertilizare asupra proceselor de solificare şi a capacităţii optime de tamponare al solului;
 • Estimarea impactului precipitaţiilor atmosferice asupra procesului de acidifiere a solului;
 • Calculul încărcăturii solului cu ioni minerali prin apele din precipitaţii;
 • Monitorizarea cantitativă şi calitativă a depunerilor atmosferice;
 • Modelarea dispersiei poluanţilor în funcţie de parametrii meteorologici;
 • Crearea şi actualizarea versiunilor computerizate ale cataloagelor privind procesele hidrometeorologice periculoase pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Modelarea stării ulterioare a climei, evaluării incertitudinilor şi riscului schimbărilor climatice şi evidenţierii particularităţilor regionale, influenţate de activitatea umană;
 • Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice în Moldova;
 • Monitoringul hidrologic al apelor de suprafaţă şi protecţia împotriva inundaţiilor în bazinul râului Prut;
 • Monitoringul apelor de suprafaţă şi protecţia de inundaţii în bazinul râului Răut;
 • Argumentarea ştiinţifică a evaluării complexe a componentei climatice a landşafturilor;
 • Modelarea cartografică a parametrilor climatici regionali;
 • Evaluarea modificărilor climei regionale în contextul schimbărilor globale ale climei;
 • Elaborarea criteriilor de identificare şi evaluare a factorilor climatici de risc.