Tematica Tezelor

Specialitatea Chimie
Cărbuni modificaţi pentru eliminarea hidrogenului sulfurat din ape
Starea ecologică a apelor de suprafaţă şi freatice din oraşul Cahul
Adaptarea metodei de absorbţie atomică la determinarea Fe total în compuşii coordinativi
Studiul proprietăţilor fizico-chimice a fracţiilor Enoxil.
Sinteza compuşilor noi cu unităţi structurale terpenice şi azaheterociclice.
Sintone în baza compuşilor drimanici obţinute prin degradări oxidative
Proceduri neconvenţionale în reacţia de ozonizare
Sinteza unor noi izobornil-fenoli cu potenţiale proprietăţi antioxidante
Sinteza unor noi amino derivaţi ai acidului tartric cu potenţiale proprietăţi antioxidante
Evaluarea componenţei chimice a surselor de apă din satul Tîrnova, raionul Edineţ
Studiul proprietăţilor fizico-chimice a cărbunilor activi obţinuţi din produse vegetale
Studiul procesului de înlăturare a excesului de ioni nocivi din apă

Specilaitatea Fizică
Sistem de iluminare a străzilor oraşului în baza celulelor fotovoltaice
Sistem de încălzire geotermală pentru clădiri publice
Sistem de irigare în baza instalaţiilor eoliene
Tehnologii de obţinere a nanostructurilor  Filiforme
Eficienţa termoelectrică în nanofire monocristaline de Bi şi aliajele lui în izolaţie de sticlă sub impactul câmpului magnetic
Stări electronice de interfaţă în structuri cu izolatori topologici
Reflectrometria neutronică a  structurii magnetice a manganiţilor peliculari
Proprietăţile individuale şi colective ale excitonilor magnetici 2D luând în consideraţie cuplarea spin orbită de tip Rashba
Efecte cooperative între radiatorii neechidistanţi prin intermediul Câmpului Electromagnetic Termalizat la interacţiunea neliniară

Teze Licență Matematică și Informatică:

Teze de licență 2012

Teze de licență 2013

Teze Masterat:

Matematica și Informatica 2011

Matematica și Informatica 2012

Informatica Aplicată 2012

Matematica și Informatica 2013

Informatica Aplicată 2013