Planuri de învăţământ

Conţinutul procesului de studii este determinat de Planul de învăţământ, elaborat şi actualizat în conformitate cu cerinţele Planului-cadru provizoriu pentru ciclul I, studii superioare de licenţă (Ordinul METS al Republicii Moldova nr. 222 din 01.07.2005), Planului-cadru pentru studii superioare (Ordinul MET al Republicii Moldova nr. 455 din 03.06.2011), Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă, ciclul I (Ordinul MET al Republicii Moldova nr. 14 din 15.02.2008), Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu (Ordinul ME nr. 726 din 20.09.2010), Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ superior, ciclul I (Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005) şi aprobat de către Senatul UnAŞM şi Ministerul Educaţiei al RM.
Planul de învăţământ asigură o corelaţie optimă în predarea disciplinelor obligatorii şi opţionale pentru instruirea teoretică (prelegeri), obţinerea abilităţilor practice (seminare, lucrări de laborator) şi stagiile în centrele de cercetare, oferindu-i studentului posibilitatea de liberă alegere a traseului individual, ce urmează să-l realizeze în decursul anilor de studii.
Unităţile de curs din componenta fundamentală (cod F), de formare a competenţelor generale (cod G) şi socio-umanistică (cod U) constituie trunchiul programului de formare obligatoriu (O) în pregătirea generală a specialistului. Identitatea profesională a studentului este asigurată de componenta de orientare spre specialitate (cod S) în regim obligatoriu şi opţional (A). Disciplinele opţionale, prin nivelul variat de informare şi interdisciplinaritate, asigura diferite trasee, constituite din unităţile de curs ce se definesc prin: categorie formativă, semestru, tipul cursului, număr de ordine. De ex., S.02.O.012 - disciplină de specializare, se studiază în semestrul doi, este obligatorie, trunchi comun şi are numărul de ordine 12 în planul de învăţământ.
În funcţie de aspiraţiile de dezvoltare profesională şi perspectivele de angajare în câmpul muncii, studentul îşi poate defini traseul din oferta educaţională respectând ponderea unităţilor de curs opţionale pe anii de studiu: 10-15 credite (a. II) şi 35-40 credite (a. III). Studierea cursurilor la libera alegere se programează pe tot parcursul formării profesionale, în volum de cel mult 10% din numărul total de ore şi se realizează suplimentar, în afara orarului de bază. Pentru unităţile de curs facultative realizate se alocă credite suplimentar numărului total prevăzut. Acestea se reflectă în Suplimentul la diplomă, eliberat absolventului.

Catalogul cursurilor:

0500.1 Chimie
0500.2 Chimie biofarmaceutică
0500.3 Chimie ecologică
0511.1 Biologie
0511.2 Biologie moleculară 
0521.1 Ecologie 
0532.1 Geografie 
0613.4 Informatică

223.1 Filosofie 
231.2 Comunicare și relații publice
232.1 Limba și literatura română
312.1 Politologie