Oferta educațională

Ciclul I (Licență)
Domeniul de formare profesională(codul și denumirea): 222 Limbi şi literaturi
Specialitatea: 222.1.01/222.1.02 Limba şi literatura română și engleză

Cunoașterea Limbii şi literaturii constituie un element indispensabil în formarea personalităţii şi în promovarea culturii naționale. Planul de învățămînt la specialitatea 222.1.01/222.1.02 Limba şi literatura română și limba engleză oferă o pregătire fundamentală aprofundată în domeniul Limbii şi literaturii române, în paralel cu studierea unei limbi moderne, astfel încât studenţii să evolueze nu numai în sensul unui profesionalism didactic, dar şi spre condiţia unui intelectual deschis şi receptiv la orizonturile cunoaşterii, ale comunicării multilingvistice, multiculturale și creaţiei artistice.

Misiunea principală a programului de studii este de a forma specialiști capabili să utilizeze resursele lingvistice specifice în vorbire si scriere pentru o comunicare coerentă şi eficientă în limba sa maternă și în cel puțin o limbă străină, într-un cadru variat de situații profesionale și socio-culturale (presa scrisă, televiziune, management cultural etc). Specialitatea 222.1.01/222.1.02 Limba şi literatura română și limba engleză asigură nu doar dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul filologiei, dar dezvoltă şi o importantă componenţă interdisciplinară prin pachetele de cursuri opţionale, ceea ce va asigura absolvenţilor inserţia pe piaţa muncii. Unele discipline predate au tangenţe cu aşa domenii, cum ar fi 223 Limbi moderne şi clasice, 224 Istorie, 341 Jurnalism, 343 Activitate editorială.

Domeniul general de studiu(codul și denumirea) : 022 Ştiinţe umaniste
Domeniul de formare profesională: 0.223 Filosofie
Specialitatea: 0223.1 Filosofie
Titlul obţinut : Licenţiat în ştiinţe umaniste

Planul de învăţământ la specialitatea 221.1 Filosofie este preconizat pentru pregătirea cadrelor calificate în domeniul general de studiu - 22 Ştiinţe umanistice, capabili de a înțelege și a analiza critic teoriile şi noțiunile filosofiei; cu abilităţi de a rezolva probleme complexe conexe din domeniu, responsabili pentru gestionarea dezvoltării resursei umane specializate și luarea deciziilor în diferite situaţii de muncă, în conformitatea cu nivelul calificării profesionale.

Planul de învăţământ elaborat pentru ciclul I Licenţă, oferă posibilitatea dobândirii de competenţe generale superioare în domeniul filosofiei și ştiinţele comunicării, dar dezvoltă şi o importantă componentă interdisciplinară prin pachetele de cursuri de specialitate obligatorii și opţionale, ceea ce le va permite tinerilor absolvenţi o adaptare rapidă la necesităţile actuale şi de perspectivă ale societăţii. Multe dintre disciplinele de specialitate au caracter interdisciplinar şi tangenţe cu alte domenii, cum ar fi domeniul 511 Psihologie, 224 Istorie, 622 Literatură, 642 Teologie, 655 Culturologie.

Ciclul II (Masterat)
Domeniul general de studiu: 022 Ştiinţe umaniste
Programa de master științific: Globalizare: istorie, politici și culturi europene
Titlul obţinut:  Master în Ştiinţe Umaniste

Programul masteratului de cercetare Globalizare: istorie, politici şi culturi europene prevede aprofundarea cunoştinţelor teoretice în domeniul ştiinţelor socioumanistice, ale căror baze au fost obţinute în cadrul ciclului I; studierea detaliată a mecanismelor de cercetare proprii disciplinelor incluse în categoriile Ştiinţe umanistice şi Ştiinţe sociale, precum şi a tehnicilor moderne de investigare în domeniile respective. Pentru realizarea unei abordări complexe a procesului de instruire prin cercetare în cadrul studiilor masterat programul prevede următoarele discipline fundamentale: Culturi europene şi mentalităţi politice, Cultură şi civilizaţie universală, Teoria şi etica cercetării, Dinamica populației în condițiile globalizării, Procese migraționale contemporane , Modele ale democrației europene, care vor contribui la extinderea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice, întemeiate în ciclul I, iar disciplinele de specialitate: Antropologii contemporane, Etnologie şi etnografie, Sociologia organizațiilor, Politici publice europene, Comunicare şi discurs în spaţiul european, Teoria şi practica redactării textului ştiinţific sunt menite să formeze competenţele profesionale şi instrumentale de cercetare ale absolventului programului de Master.

Masteratul Globalizare: istorie, politici şi culturi europene preconizează cunoaşterea şi însuşiresa tehnicilor de investigare la nivelul tehnologiilor de comunicare moderne, ilustrând prin aceasta dinamismul ştiinţelor sociale şi umanistice contemporane. Integrarea informaţiilor obţinute prin aceste investigaţii constituie o caracteristică importantă a dezvoltării disciplinelor socioumanistice contemporane.

Domeniul general de studiu (codul și denumirea): 031 Științe sociale și comportamentale
Program de master științific: Securitate Naţională
Titlul obţinut : Master în Științe sociale și comportamentale

Programul de master științific Securitate naţională prevede aprofundarea cunoştinţelor teoretice în domeniul ştiinţelor politice, fundamentul fiind însușit în cadrul ciclului I; studierea detaliată a mecanismelor de cercetare proprii disciplinelor incluse în categoriile Științe politice, Ştiinţe umanistice, Ştiinţe sociale, precum şi a tehnicilor moderne de investigare în domeniile respective.

Pentru realizarea unei abordări complexe a procesului de instruire prin cercetare în cadrul studiilor de master programul prevede următoarele discipline fundamentale: Elaborarea și administrarea proiectelor, Metodologia și etica cercetării, Politica de securitate a RM, Fenomenul terorismului în lumea contemporană, Securitatea naţională a Republicii Moldova, care vor contribui la extinderea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice deținute de masteranzi, iar disciplinele de specialitate: Protecţia legală a securităţii naţionale;  Securitatea proprietăţii intelectuale; Procese inovative în domeniul științei; Culturi europene şi mentalităţi politice; Biopolitica şi securitatea umană; Politica Externă şi de Securitate Comună a UE Antropologia conflictelor; Protecţia legală a securităţii naţionale; Securitatea mediului; Protecția drepturilor omului; Securitatea informațională; Organizaţii internaţionale guvernamentale de securitate, sunt menite să formeze competenţele profesionale şi instrumentale de cercetare ale absolventului programului de master.

Programul de studii preconizează cunoaşterea şi însuşirea tehnicilor de investigare la nivelul fenomenelor legate de securitatea politică luând în calcul dinamismul ştiinţelor, procesele politice contemporane și cele mai actuale tendințele, manifestarea pericolelor la adresa securității naționale în lumea contemporană. Integrarea informaţiilor obţinute prin investigaţii constituie o altă caracteristică a programului de master.

Domeniul general de studiu(codul și denumirea):  34. Ştiinţe ale comunicării
Programa de master științific: Comunicare şi mediere interculturală (MC)
Numărul total de credite de studiu: 120
Titlul obţinut:  Master în Ştiinţe ale comunicării

Programul de studiu la masterat Comunicare şi mediere interculturală (MC) este preconizat pentru absolvenţii ciclului I de studii universitare, deţinători ai diplomelor de licenţă la specialităţile cu profil socioumanistic: Filosofie, Politologie, Relaţii internaţionale, Sociologie, Istorie precum şi la specialităţile Limbi şi literaturi, Activitate editorială, Biblioteconomie, Jurnalism, Comunicare şi PR , Psihologie, Drept.
Programul de masterat Comunicare şi mediere interculturală prevede aprofundarea cunoştinţelor teoretice în domeniul comunicării și medierii interculturale ca parte integrantă a domeniului socio-uman ale căror baze au fost obţinute la ciclul I; studierea detaliată a tehnicilor moderne de investigare în domeniile Ştiinţe umanistice şi Ştiinţe sociale. Programul de masterat Comunicare şi mediere interculturală preconizează cunoaşterea şi însuşirea tehnicilor de investigare la nivelul fenomenelor caracteristice comunicării interculturale şi medierii, ilustrând prin aceasta dinamismul proceselor sociale în general, dar şi unele manifestări specifice dictate de realitatea zilelor noastre. Integrarea studiilor teoretice în contextul social pragmatic este o altă dimensiune, caracteristică ştiinţelor sociale și umanistice contemporane, care îşi găseşte expresie în conţinutul acestui program ce urmăreşte şi învăţarea tehnicii, mecanismului de depăşire a situaţiilor de criză și soluţionare a conflictelor etc. Programul este orientat, pe lângă obținerea cunoștințelor teoretice, spre formarea abilităţilor practice şi metodologice în scopul realizării pe piaţa muncii a unor sarcini profesionale din domeniul relațiilor interculturale, medierii interculturale, drept, demografie, sociologie, filosofie, culturologie. Absolvenţii programului de master Comunicare şi mediere interculturală vor putea activa în calitate de experți pe probleme de comunicare, analiști în cadrul social policultural, negociatori în cadrul diverselor organizații comerciale sau ONG-uri, membri a grupurilor de lucru pentru soluționarea situațiilor de criză, etc. De asemenea, cei mai buni absolvenţi ai programului de masterat vor avea posibilitatea să se includă în echipele institutelor de cercetare ale AȘM și să-şi continue investigațiile în cadrul studiilor de doctorat la Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”  sau alte instituții superioare de învățământ.

Domeniul general de studiu(codul și denumirea):  023 Filologie
Programa de master științific: Lingvistica contrastivă în contextul multilingv
Numărul total de credite de studiu: 120
Titlul obţinut:  Master în filologie

Programul de master științific  Lingvistică contrastivă în context multilingv este adresat absolvenţilor ciclului I al studiilor universitare, licenţiați în filologie, jurnalism și informare, precum  şi pentru absolvenţii altor programe de masterat în domeniile ştiinţelor socioumaniste.
Misiunea principală a programului de studii este de a forma specialiști capabili să utilizeze resursele lingvistice specifice în vorbire și scriere pentru o comunicare coerentă şi eficientă în limba sa maternă și în cel puțin o limbă străină, într-un cadru variat de situații profesionale și socio-culturale (presa scrisă, televiziune, management cultural etc.). Programul asigură formarea specialiştilor de performanţă, cu o viziune teoretică şi practică amplă asupra faptelor de contrastivitate în limbă, fiind axat pe dezvoltarea abilităţilor necesare în materie de multilingvism, pe analiza obiectivă a problemelor existente în cadrul comunicării multilingve şi interculturale, pe dezvoltarea sensibilităţii privind diferenţele lingvistice şi  culturale.
Planul de învăţământ elaborat pentru ciclul II include unități de curs (obligatorii, opționale, la libera alegere) repartizate pe semestre/ ani de studiu, care determină formarea competenţelor profesionale prin pregătirea fundamental-teoretică şi de specialitate. Disciplinele opţionale de specialitate oferă studentului ciclului II posibilitatea de a-și individualiza traseele de formare profesională.