Oferta educațională

În prezent Departamentul Științe biologice și geonomice realizează 3 programe de studii la ciclul I licență (Biologie, Biologie Moleculară, Ecologie și Geografie).
Programele de studii corespund Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, Cadrului Național al Calificărilor și se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare a studiilor în învăţămîntul superior în baza SNCS. Conţinuturile programelor de studii sunt făcute public prin diverse materiale informative, pagina web a universităţii.


Ciclu I (Licenţă)

Domeniul general de studiu – 051 ȘTIINȚE BIOLOGICE
Programul de studiu - 0511.2 BIOLOGIE MOLECULARĂ

Programul de studiu - 0511.2 BIOLOGIE MOLECULARĂ a fost inițiat în anul 2009 în baza recomandărilor stipulate de Planul-cadru provizoriu pentru ciclul I (Ordinul ME nr. 202, 01.07.2005). Program dat a fost acreditat în anul 2017.
În conformitate cu Cadrul național al calificărilor (CNC) şi alte reglementări legislative naționale și instituționale, absolvenții programului de studiu 0511.2 BIOLOGIE MOLECULARĂ obțin calificarea corespunzătoare nivelului 6 (ISCED) – Licențiat în științe biologice. Programul prevede durata studiilor (3 ani), numărul de credite (180), forma de organizare (învățământ la zi), precondițiile (diploma de BAC, studii medii de specialitate, studii superioare), stagiile de practică obligatorii, modalitățile de evaluare (curentă și finală), obținerea certificării (diplomă de licență) și indicarea ocupațiilor tipice sunt în deplină corespundere cu Cadrul național și cel european al calificărilor.


Domeniul general de studiu – 053 ȘTIINȚE FIZICE
Programul de studiu - 0532.1 GEOGRAFIE

Programul de studiu - 0532.1 GEOGRAFIE a fost inițiat în anul 2009 în baza recomandărilor stipulate de Planul-cadru provizoriu pentru ciclul I (Ordinul ME nr. 202, 01.07.2005). Program dat a fost acreditat în anul 2017.
În conformitate cu CNC şi alte reglementări legislative naționale și instituționale, absolvenții programului de studiu - 0532.1 GEOGRAFIE obțin calificarea corespunzătoare nivelului 6 (ISCED) – Licențiat în Științe ale naturii. Programul prevăd durata studiilor (3 ani), numărul de credite (180), forma de organizare (învățământ la zi), precondițiile (diploma de BAC, studii medii de specialitate, studii superioare), stagiile de practică obligatorii, modalitățile de evaluare (curentă și finală), obținerea certificării (diplomă de licență) și indicarea ocupațiilor tipice sunt în deplină corespundere cu Cadrul național și cel european al calificărilor.
Activitățile de formare profesională și de cercetare științifică prevăzute de Program au ca scop obținerea competențelor corespunzătoare nivelului 6 (ISCED) al calificării, conform CNC, ce includ cunoştinţe avansate în domeniul Știinţe fizice necesare înțelegerii critice a teoriilor și principiilor geografice, abilităţi de control şi inovaţie necesare pentru a rezolva probleme complexe în domeniu, capacități de a gestiona activităţi și de asumare a responsabilităţii în luarea deciziilor privind activitatea profesională.


Domeniul general de studiu – 052 ȘTIINȚE ALE MEDIULUI
Programul de studiu - 0521.1 ECOLOGIE

Programul de studiu - 0521.1 ECOLOGIE a fost inițiat în anul 2009 în baza recomandărilor stipulate de Planul-cadru provizoriu pentru ciclul I (Ordinul ME nr. 202, 01.07.2005). Programul dat a fost acreditat în anul 2017.
În conformitate cu CNC şi alte reglementări legislative naționale și instituționale, absolvenții programului de studiu 0521.1 ECOLOGIE obțin calificarea corespunzătoare nivelului 6 (ISCED) – Licențiat în Științe ale naturii. Programul prevăd durata studiilor (3 ani), numărul de credite (180), forma de organizare (învățământ la zi), precondițiile (diploma de BAC, studii medii de specialitate, studii superioare), stagiile de practică obligatorii, modalitățile de evaluare (curentă și finală), obținerea certificării (diplomă de licență) și indicarea ocupațiilor tipice sunt în deplină corespundere cu Cadrul național și cel european al calificărilor.
Activităţile de management al procesului de instruire prevăzute de program sunt organizate astfel, încât pregătirea teoretică și practică să asigure finalitățile de studiu și competențele conform calificării - condiție prevăzută și descrisă în planul de învățământ prin matricea corelării finalităților de studiu a programului cu cele ale unităților de curs, modalitățile de consultare cu beneficiarii serviciilor educaționale (studenții și potențialii angajatori).
Activitățile de formare profesională și de cercetare științifică prevăzute în planul de învățământ al Programului va determina obținerea competențelor corespunzătoare nivelului calificării 6 (ISCED), care prevăd cunoştințe avansate în domeniul științe ale naturii, necesare înțelegerii critice a teoriilor și principiilor în ecologie, abilități de control şi inovație necesare pentru a rezolva probleme complexe în domeniu, capacități de a gestiona activități și de asumare a responsabilității în luarea deciziilor privind activitatea profesională.


Ciclul II (Masterat)

Domeniul general de studiu: 051 Ştiinţe biologice
Program de master: Biologie moleculară
Numărul total de credite de studiu: 120
Titlul obţinut: Master în Ştiinţe biologice

Programul de studiu la master științific Biologie moleculară este preconizat pentru deţinători ai diplomelor de licenţă la programele: 0511.1 Biologie, 0511.2 Biologia Moleculară, 0521.1 Ecologie și prevede aprofundarea cunoştinţelor teoretice în domeniul Biologiei moleculare, bazele cărora au fost obţinute în cadrul ciclului I; studiul detaliat al proceselor vitale la nivel molecular, precum şi al tehnicilor moderne de biologie moleculară.
Planul de învăţământ elaborat pentru ciclul II include unități de curs/module (obligatorii, opționale, la libera alegere) repartizate pe semestre/ani de studiu, care determină formarea competenţelor profesionale prin pregătirea fundamental-teoretică şi de specialitate. Disciplinele de specialitate opționale asigură formarea traseului de specializare.
Un element important în formarea specialistului este practica de consiliere și ghidarea a fiecărui masterand de către un specialist în domeniu (cadru didactic sau cercetător ştiinţific) în direcţia dezvoltării direcţiei ştiinţifice alese. Acest fapt facilitează procesul de instruire prin cercetare, menţine integritatea armonioasă între cursul teoretic şi activitatea practică, sporeşte accesibilitatea cunoştinţelor şi productivitatea procesului de instruire. Strategiile didactice aplicate sunt variate, incluzând metode tradiţionale și contemporane (activităţi interactive, clase multimedia etc.).
Pentru asigurarea funcţionalităţii şi competitivităţii specialităţii se apelează la consultanţă profesionistă în optimizarea şi actualizarea planurilor de studii, în funcţie de cerinţele pieţii muncii, cu specialiştii instituţiilor de profil ale MECC și alte instituții/organizații cu activități în domeniu: (Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie; Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţia a Plantelor; Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie; Institutul de Zoologie; Grădina de Botanică (Institut), etc.
Procesul de consultare (profesori, studenţi, absolvenţi, angajatori) este coordonat şi realizat în cadrul catedrei de profil şi al facultăţii şi prevede realizarea sondajelor, dezbaterilor tematice, participări în calitate de membru al comisiilor de examinare, în scopul identificării soluţiilor/propunerilor de perfecţionare a conţinuturilor curriculare a unităţilor de curs fundamentale, de specialitate şi a stagiilor de practică. Aceste propuneri ulterior sunt discutate de către Comisiile de calitate şi aprobate de Consiliul Profesoral al facultăţii.


Domeniul general de studiu: 052 Ştiinţe ale mediului
Program de master: Ştiinţe ale mediului
Numărul total de credite de studiu: 120
Titlul obţinut: Master în Ştiinţe ale mediului

Programul de master științific Științe ale Mediului are un caracter interdisciplinar, asigură formarea specialiştilor de performanţă cu o viziune teoretică şi practică amplă asupra principiilor strategice din domeniul științelor mediului și este preconizat pentru deţinători ai diplomelor de licenţă la specialitățile: Ştiinţe ale Mediului, Geografie, Ecologie.
Programul de masterat prevede aprofundarea cunoştinţelor teoretice în domeniul Ştiinţe ale Mediului, bazele cărora au fost obţinute în cadrul ciclului I; studiul detaliat al problemelor de management şi monitoring de mediu în contextul dezvoltării durabile, precum şi al tehnicilor moderne de studiu, sisteme informaţionale geografice (SIG), teledetecţia etc. Disciplinele fundamentale și de specialitate: Bazele teoretice ale ştiinţelor mediului, Metodica cercetării şi analize în ştiinţe ale mediului, Modificări de mediu, Management de mediu şi dezvoltarea durabilă, etc., sunt orientate să formeze competenţele instrumentale ale absolventului programului de Master. Un accent deosebit va fi pus pe studiul complex al componentelor de mediu, a riscurilor naturale şi antropice, a modificărilor peisajelor naturale. 
Cele mai importante cercetări, efectuate la nivel local şi regional, ţin de utilizarea SIG, care în ultima instanţă permit prelucrarea operativă şi veridică a bazei informaţionale privind managementul şi monitoring-ul de mediu. Evoluția tehnicii și metodelor de cercetare, analiză și monitorizare creează necesitatea pregătirii cadrelor profesioniste cu o profundă cunoaştere atât a stării actuale a mediului ambiant cât şi a principiilor de menţinere a stabilităţii stării ecologice. Programul de masterat oferă absolvenților o gamă largă de oportunități pe piața muncii din țară si din Uniunea Europeană prin aplicarea la diferite programe de dezvoltare naționale sau internaționale.
Planul de învăţământ include unități de curs/module (obligatorii, opționale, la libera alegere) repartizate pe semestre/ani de studiu, care determină formarea competenţelor profesionale prin pregătirea fundamental-teoretică şi de specialitate. Disciplinele de specialitate opționale asigură formarea traseului de specializare.
Un element important în formarea specialistului este practica de consiliere și ghidarea a fiecărui masterand de către un specialist în domeniu (cadru didactic sau cercetător ştiinţific) în direcţia dezvoltării direcţiei ştiinţifice alese. Acest fapt facilitează procesul de instruire prin cercetare, menţine integritatea armonioasă între cursul teoretic şi activitatea practică, sporeşte accesibilitatea cunoştinţelor şi productivitatea procesului de instruire. Strategiile didactice aplicate sunt variate, incluzând atât metode tradiţionale, cât şi contemporane (activităţi interactive, clase multimedia etc.).
Pentru asigurarea funcţionalităţii şi competitivităţii specialităţii, se apelează la consultanţă profesionistă în optimizarea şi actualizarea planurilor de studii, în funcţie de cerinţele pieţii muncii, cu specialiștii Institutului de Ecologie şi Geografie, Institutului de Geologie şi Seismologie, Grădinii Botanice (Institut), Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecţia Plantelor, Institutului de Zoologie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Rezervaţia Ştiinţifică ”Codrii”, Institutul de Cercetări pentru Pomicultură, Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Culturile de câmp „Selecţia”, or. Bălţi, Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru porumb şi sorg, s. Porumbeni, Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie, Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
Condiţia de promovare academică prevede acumularea numărului de credite obligatorii pentru calificare, conform standardelor domeniului formare profesională. Înscrierea studentului în următorul an de studii este condiţionată de acumularea a minim 40 credite la unităţile de curs obligatorii prevăzute în Contractul anual de studii pentru anul curent de studii şi acumularea numărului total de credite (60 per an) prevăzute de planul de învăţământ pentru anii precedenţi de studii, precum şi pentru anul de finalizare a studiilor universitare.


Domeniul general de studiu: 052 Ştiinţe ale mediului
Program de master: Bioeconomie și economie ecologică
Numărul total de credite de studiu: 120
Titlul obţinut: Master în Ştiinţe ale mediului

Programul de studiu la masterat: Bioeconomie și economie ecologicăeste preconizat pentru absolvenţii ciclului I a studiilor universitare, deţinători ai diplomelor de licenţă la Biologie, Ecologie, Geografie, Administraţie publică, Management de mediu, Administrarea afacerilor în sectorul agroalimentar, Marketing agroalimentar, și alte specialităţile cu profil economic, etc.
Pentru realizarea instruirii și procesului de cercetare în cadrul studiilor de masterat programul prevede următoarele discipline fundamentale: Biotehnologii agricole; Schimbări climatice; Biotehnologii industriale; Management de mediu; Legislaţia de mediu; Economia resurselor regenerabile etc. Componenta profesională este dezvoltată prin unitățile de curs de specialitate: Securitatea ecologică; Probleme ecologice ale macroeconomiei; Sisteme fiscale ecologice; Expertiza ecologică a mărfurilor de consum; Marketing ecologic; Globalizarea afacerilor şi standarde de sisteme de management ecologic; Afaceri ecologice; Analiza comparată a sistemelor şi modelelor de economie europeană; Cooperare în economia ecologică; Capitalul ecologic şi mecanisme economice de valorificare Securitatea informaţională; Securitatea proprietăţii intelectuale; Responsabilitatea socială corporativă şi etica afacerilor etc. Cunoaşterea metodelor tradiţionale şi contemporane de studiu va permite să se efectueze mai detaliat analiza, evaluarea şi pronosticarea diverselor fenomene naturale şi socio-economice, inclusiv cu caracter de risc.
Cele mai importante cercetări, efectuate la nivel local şi regional, ţin de utilizarea SIG, care în ultima instanţă permit prelucrarea operativă şi veridică a bazei informaţionale privind managementul şi monitoring-ul de mediu. Evoluția tehnicii și metodelor de cercetare, analiză și monitorizare creează necesitatea pregătirii cadrelor profesioniste cu o profundă cunoaştere atât a stării actuale a mediului ambiant cât şi a principiilor de menţinere a stabilităţii stării ecologice. Programul de masterat oferă absolvenților o gamă largă de oportunități pe piața muncii din țară si din Uniunea Europeană prin aplicarea la diferite programe de dezvoltare naționale sau internaționale.
Planul de învăţământ include unități de curs/module (obligatorii, opționale, la libera alegere) repartizate pe semestre/ani de studiu, care determină formarea competenţelor profesionale prin pregătirea fundamental-teoretică şi de specialitate. Disciplinele de specialitate opționale asigură formarea traseului de specializare.
Un element important în formarea specialistului este practica de consiliere și ghidarea a fiecărui masterand de către un specialist în domeniu (cadru didactic sau cercetător ştiinţific) în direcţia dezvoltării direcţiei ştiinţifice alese. Acest fapt facilitează procesul de instruire prin cercetare, menţine integritatea armonioasă între cursul teoretic şi activitatea practică, sporeşte accesibilitatea cunoştinţelor şi productivitatea procesului de instruire. Strategiile didactice aplicate sunt variate, incluzând atât metode tradiţionale, cât şi contemporane (activităţi interactive, clase multimedia etc.).
Condiţia de promovare academică prevede acumularea numărului de credite obligatorii pentru calificare, conform standardelor domeniului formare profesională. Înscrierea studentului în următorul an de studii este condiţionată de acumularea a minim 40 credite la unităţile de curs obligatorii prevăzute în Contractul anual de studii pentru anul curent de studii şi acumularea numărului total de credite (60 per an) prevăzute de planul de învăţământ pentru anii precedenţi de studii, precum şi pentru anul de finalizare a studiilor universitare.
Studiile superioare de master finalizează cu susținerea publică a tezei de master, organizată şi desfăşurată în conformitate cu prevederile Codului Educaţiei nr. 152 din 17 iulie 2014, a Regulamentului cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master (Hotărârea de Guvern, nr. 464 din 28 iulie, 2015) şi a regulamentului intern. Studenții ciclului II care realizează obiectivele programului de master și susțin teza primesc titlul de master în domeniul general de studiu – Științe ale mediului și li se eliberează diploma de studii superioare de master.
Activitățile de formare profesională și de cercetare științifică din respectivul plan de învățământ, asigură obținerea competențelor corespunzătoare nivelului calificării 7 (ISCED), care prevăd: cunoştinţe specializate în domeniul științe ale mediului, ca bază a unei gândiri şi/sau cercetări originale, capacități de conştientizare și analiză critică a informației științifice de specialitate; abilități specializate în rezolvarea și gestionarea diferitor probleme imprevizibile prin prisma unor abordări strategice noi, elaborarea proiectelor de specialitate, importante pentru societate; asumarea responsabilităţii în luarea deciziilor privind activitatea profesională și în evaluarea și sporirea performanţei strategice a echipelor.
Caracterul trans-sectorial al bioeconomiei oferă o oportunitate unică de a aborda în mod cuprinzător provocări ale societății inter-relaționate, precum securitatea alimentară, resursele naturale limitate, dependența de resursele energetice și schimbările climatice, asigurând în același  timp o creștere economică durabilă. Astfel, cunoştinţele obţinute în cadrul programului sus-numit extind arealul de angajare în cîmpul muncii privind sectoarele agriculturii, silviculturii, pescuitului, producției alimentare, industriile chimică, biotehnologică și energetică.
Astfel, absolvenţii studiilor de masterat la specialitatea Bioeconomie și economie ecologică pot accede la diferite posturi în instituțiile statului, cum ar fi: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii; în subdiviziunile raionale pentru agricultură, dezvoltare regională și mediu; în alte agentii guvernamentale de resort. Totodata, ei pot deveni cercetatori stiințifici în centre academice, de mediu, activa în ONG/uri în calitate de expert și cercetător în agenții comunitare, laboratoare de cercetare economică, cadre didactice universitare sau îsi pot dezvolta afaceri proprii, inclusiv in zona consultantei, in domeniul agroalimentar. De asemenea, îşi pot continua investigaţiile în cadrul studiilor de doctorat la USDC sau alte instituții.


Domeniul general de studiu: 053 Ştiinţe fizice
Program de master: Dezvoltare regională și rurală
Numărul total de credite de studiu: 120
Titlul obţinut: Master în Ştiinţe fizice

Programul de masterat Dezvoltare regională și rurală are un caracter interdisciplinar, fiind preconizat pentru absolvenţii ciclului I, deţinătorii ai diplomelor de licenţă la specialitățile: Geografie, Ecologie, Economie şi management în sectorul agroalimentar, Economie şi politici de dezvoltare rurală, Administrarea afacerilor în sectorul agroalimentar, Marketing agroalimentar, Cooperare agricolă şi integrare economică europeană, Turism rural și alte specialităţi. De asemenea este oportun și pentru absolvenții altor programe de masterat în domeniile: Științe ale mediului, Managementul mediului, Energie și Mediu, Marketing etc.
Programul de masterat Dezvoltare regională și rurală asigură formarea specialiştilor de performanţă cu o viziune teoretică şi practică amplă asupra principiilor strategice de dezvoltare rurală şi regională.
Absolventul va deţine cunoştinţe profunde și competențe în domeniul promovării şi implementării politicilor de dezvoltare rurală şi regională obţinute în cadrul cursurilor fundamentale (Politici de dezvoltare regională şi rurală, Schimbări climatice, Potenţialul de resurse a dezvoltării regionale, Sisteme geografice informaţionale, Proiectare urbană şi rurală, Bazele managementului regional etc.) şi cele de specialitate (Economia resurselor regenerabile, Riscuri naturale, Investiţii în mediul rural, Marketing regional, Cooperare în economia ecologică, Antreprenoriat de risc, Geografia economică a Republicii Moldova) care asigură componenta profesională.
Disciplinele opţionale de specialitate oferă studentului ciclului II posibilitatea de a-și individualiza traseele de formare profesională.
Cele mai importante cercetări, efectuate la nivel local şi regional, ţin de utilizarea SIG, care în ultima instanţă permit prelucrarea operativă şi veridică a bazei informaţionale privind managementul şi monitoring-ul de mediu. Evoluția tehnicii și metodelor de cercetare, analiză și monitorizare creează necesitatea pregătirii cadrelor profesioniste cu o profundă cunoaştere atât a stării actuale a mediului ambiant cât şi a principiilor de menţinere a stabilităţii stării ecologice. Programul de masterat oferă absolvenților o gamă largă de oportunități pe piața muncii din țară si din Uniunea Europeană prin aplicarea la diferite programe de dezvoltare naționale sau internaționale.
Planul de învăţământ include unități de curs/module (obligatorii, opționale, la libera alegere) repartizate pe semestre/ani de studiu, care determină formarea competenţelor profesionale prin pregătirea fundamental-teoretică şi de specialitate. Disciplinele de specialitate opționale asigură formarea traseului de specializare.
Un element important în formarea specialistului este practica de consiliere și ghidarea a fiecărui masterand de către un specialist în domeniu (cadru didactic sau cercetător ştiinţific) în direcţia dezvoltării direcţiei ştiinţifice alese. Acest fapt facilitează procesul de instruire prin cercetare, menţine integritatea armonioasă între cursul teoretic şi activitatea practică, sporeşte accesibilitatea cunoştinţelor şi productivitatea procesului de instruire. Strategiile didactice aplicate sunt variate, incluzând atât metode tradiţionale, cât şi contemporane (activităţi interactive, clase multimedia etc.).
Condiţia de promovare academică prevede acumularea numărului de credite obligatorii pentru calificare, conform standardelor domeniului formare profesională. Înscrierea studentului în următorul an de studii este condiţionată de acumularea a minim 40 credite la unităţile de curs obligatorii prevăzute în Contractul anual de studii pentru anul curent de studii şi acumularea numărului total de credite (60 per an) prevăzute de planul de învăţământ pentru anii precedenţi de studii, precum şi pentru anul de finalizare a studiilor universitare.
Studiile superioare de master finalizează cu susținerea publică a tezei de master, organizată şi desfăşurată în conformitate cu prevederile Codului Educaţiei nr. 152 din 17 iulie 2014, a Regulamentului cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master (Hotărârea de Guvern, nr. 464 din 28 iulie, 2015) şi a regulamentului intern. Studenții ciclului II care realizează obiectivele programului de master și susțin teza primesc titlul de master în domeniul general de studiu – Științe fizice și li se eliberează diploma de studii superioare de master.
Activitățile de formare profesională și de cercetare științifică din respectivul plan de învățământ, asigură obținerea competențelor corespunzătoare nivelului calificării 7 (ISCED), care prevăd: cunoştinţe specializate în domeniul științe ale mediului, ca bază a unei gândiri şi/sau cercetări originale, capacități de conştientizare și analiză critică a informației științifice de specialitate; abilități specializate în rezolvarea și gestionarea diferitor probleme imprevizibile prin prisma unor abordări strategice noi, elaborarea proiectelor de specialitate, importante pentru societate; asumarea responsabilităţii în luarea deciziilor privind activitatea profesională și în evaluarea și sporirea performanţei strategice a echipelor.
Caracterul trans-sectorial al bioeconomiei oferă o oportunitate unică de a aborda în mod cuprinzător provocări ale societății inter-relaționate, precum securitatea alimentară, resursele naturale limitate, dependența de resursele energetice și schimbările climatice, asigurând în același  timp o creștere economică durabilă. Astfel, cunoştinţele obţinute în cadrul programului sus-numit extind arealul de angajare în cîmpul muncii privind sectoarele agriculturii, silviculturii, pescuitului, producției alimentare, industriile chimică, biotehnologică și energetică
Programul de masterat menționat oferă absolvenților o gamă largă de oportunități pe piața muncii din țară si din Uniunea Europeană. Astfel, ei pot ocupa diverse poziții in organismele europene și pot accesa diferite programe de dezvoltare naționale sau oferite de Uniunea Europeana.
Astfel, absolvenţii studiilor de masterat la specialitatea Dezvoltare regională și rurală pot accede la diferite posturi în instituțiile statului, cum ar fi: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii; în subdiviziunile raionale pentru agricultură, dezvoltare regională și mediu; în alte agentii guvernamentale de resort. Totodata, ei pot deveni cercetatori stiintifici în centre academice, de mediu, activa în ONG/uri în calitate de expert și cercetător în agenții comunitare, laboratoare de cercetare economică, cadre didactice universitare sau isi pot dezvolta afaceri proprii, inclusiv in zona consultantei, in domeniul agroalimentar. De asemenea, îşi pot continua investigaţiile în cadrul studiilor de doctorat la USDC sau alte instituții.