Oferta educaţională

Ciclul I (licenţă)

domeniul general de studiu (codul şi denumirea) -   050 Ştiinţe chimice
domeniul de formare profesională - 0500 Chimie
specialitatea – 0500.1 Chimie
Numărul total de credite de studiu – 180
Titlul obţinut –  licenţiat în ştiinţe chimice
Programul de studii la specialitatea Chimie este orientat spre formarea specialiştilor calificaţi în domeniul dat. Realizarea acestui scop se bazează pe instruirea studenţilor prin intermediul disciplinele generale (limba străină, tehinici de comunicare scrisă şi orală, tehnologii informaţionale de comunicare etc.), fundamentale (chimie anorganică, chimie organică, chimie analitică, chimie fizică, chimie coloidală, chimie ecologică etc.) şi de specialitate (sinteză chimică, tehnologie chimică, ingineria mediului, biochimie, chimie alimentară, hidrochimie, chimie coordinativă, estimarea deşeurilor tehnologice etc.). Stagiile de practică realizate în cadrul laboratoarelor USDC, Institutului de Chimie şi a altor institute de profil, în care activează şcoli ştiinţifice cu renume şi dispun de baza ştiinţifico-materială necesară pentru realizarea investigaţiilor corespunzătoare exigenţelor moderne, de asemenea, acţionează în acest sens.

domeniul general de studiu (codul şi denumirea) – 053 Ştiinţe fizice
domeniul de formare profesională – 0533 Fizică
specialitatea – 0533.1 Fizică
Numărul total de credite de studiu – 180
Titlul obţinut – licenţiat în ştiinţe fizice
În cadrul specialităţii Fizică sunt pregătite cadre calificate în domeniu fizicii teoretice şi fizicii materialelor (semiconductoare, semimetale, metale, nanomateriale, acoperiri, tehnologii de prelucrare). Programul de formare profesională include module generale (limba străină, tehinici de comunicare scrisă şi orală, tehnologii informaţionale de comunicare etc.), fundamentale (mecanica clasică, fizica molecular şi termodinamica, mecanică teoretică, fizica atomului şi nucleului, mecanica cuantică, teoria cuantică a solidului etc.) şi de specialitate (electricitate şi magnetism, optica, bazele fizicii mediilor continue, conversia energiei, termodinamica şi fizica statistică, fizica laserelor şi spectroscopie aplicată, electrodinamica mediilor continue, fizica stării condensate etc.) menite să formeze cercetători care pot activa în laboratoarele ştiinţifice, laboratoarele de cercetări din diverse universităţi, în componenţa colectivelor de cercetare din cadrul unor granturi şi proiecte ştiinţifice, etc. Absolvenţii pot activa şi ca profesor de fizică în cazul finalizării modulului psiho-pedagogic.

domeniul general de studiu (codul şi denumirea) – 054 Matematică și statistică
domeniul de formare profesională – 0541 Matematică
>specialitatea – 0541.1 Matematică
Numărul total de credite de studiu – 180
Titlul obţinut – licenţiat în matematică și statistică

Programul de studii la specialitatea Matematică este orientat spre formarea specialiştilor calificaţi în domeniul dat. Realizarea acestui scop se bazează pe instruirea studenţilor prin intermediul disciplinelor generale (limba străină, tehnici de comunicare scrisă şi orală, filosofie etc.), fundamentale (analiza matematică, teoria mulțimilor, ecuații diferențiale, analiză funcțională, structuri algebrice, teoria probabilităţilor, logica matematică etc.) şi de specialitate (teoria grupurilor, geometria diferenţială, luarea deciziilor, analiza complexă, analiza numerică, cercetări operaţionale etc.) menite să formeze cercetători care pot activa în instituții/organizații de cercetare, companii IT, bănci comerciale în calitate de specialist în matematică, cercetător științific stagiar. Absolvenţii pot activa şi ca profesor de matematică în cazul finalizării modulului psiho-pedagogic.

domeniul general de studiu (codul şi denumirea) – 061 Tehnologii ale informației și comunicării
domeniul de formare profesională – 0613 Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor
specialitatea – 0613.4 Informatică
Numărul total de credite de studiu – 180
Titlul obţinut – licenţiat în tehnologii ale informației și comunicării

Programul de studii la specialitatea Informatică este orientat spre formarea specialiştilor calificaţi în domeniul dat. Realizarea acestui scop se bazează pe instruirea studenţilor prin intermediul disciplinelor generale (limba străină, tehnici de comunicare scrisă şi orală, filosofie etc.), fundamentale (limbaje formale și automate, arhitectura calculatorului şi sisteme de operare, algoritmi și programare, teoria probabilităţilor, analiza matematică, logica matematică etc.) şi de specialitate (algoritm şi structuri de date, programarea web - PHP, cercetări operaţionale, baze de date, securitatea informației, administrarea rețelelor, programarea în rețea etc.) menite să formeze cercetători care pot activa în instituții/organizații de cercetare, companii IT, bănci comerciale în calitate de specialist în informatică, cercetător științific stagiar. Absolvenţii pot activa şi ca profesor de informatică în cazul finalizării modulului psiho-pedagogic.

 

Ciclul II (master)

domeniul general de studiu (codul şi denumirea) 050 Ştiinţe chimice
Program de master (denumirea)   -  Chimie (MC)
Numărul total de credite de studiu – 120
Titlul obţinut – master în ştiinţe chimice
Programul de masterat este preconizat pentru deţinătorii diplomelor de licenţă şi prevede aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice obţinute în ciclul I de studii. Programul de master include module fundamentale (metode fizice de cercetare în chimie, chimie bioanorganică, sinteză organică fină, chimia terpenoidelor, adsorbanţi carbonici şi minerali, modelarea proceselor chimice în sisteme acvatice, echilibre chimice complexe în sisteme multicomponente, securitatea proprietăţii intelectuale) şi speciale (nanocompozite, chimie supramoleculară, termodinamica şi cinetica sistemelor ecologice, chimia metalelor tranziţionale, aplicarea teoriei grupurilor în chimie). Acesta asigură specializarea într-o profesie, obţinerea de competenţe complementare din alte domenii, asigură posibilităţi suplimentare de angajare în cîmpul muncii etc. Studiile de masterat reprezintă o etapă pregătitoare obligatorie pentru studiile universitare de doctorat.

domeniul general de studiu (codul şi denumirea) 053 Ştiinţe fizice
Program de master (denumirea)   -  Fizică (MC)
Numărul total de credite de studiu – 120
Titlul obţinut – master în ştiinţe fizice
Programul menţionat este un program de masterat de cercetare, el prevede aprofundarea cunoştinţelor teoretice în domeniul ştiinţe fizice, bazele cărora au fost obţinute în cadrul ciclului I, precum şi al tehnicilor moderne de studiu etc. Programul de master include module fundamentale (securitatea proprietăţii intelectuale, cristalografia, materiale optoelectronice, dispozitive optoelectronice, fizica sistemelor dimensional reduse, electronica cuantică şi opticii neliniare, electrofizica şi energetica, electrochimia materialelor, prelucrarea electrochimică a materialelor,) şi speciale (programarea în fizică, securitatea energetică, tehnologia semiconductoarelor, criogenia şi supraconductivitatea). Procesul de formare al specialiştilor este concordat cu direcţiile de perspectivă care se dezvoltă la moment, un efort considerabil fiind realizat în planul asigurării cu mijloace şi metode moderne de cercetare. În acest scop se utilizează eficient baza materială a institutelor de profil. Formarea la masteranzi a competenţelor de lucru cu aparatele şi metodele de cercetare, interpretarea rezultatelor obţinute constituie pilonii formării calităţii profesionale.

domeniul general de studiu (codul şi denumirea) – 054 Matematică și statistică
Program de master (denumirea)   -  Matematică și Informatică (MC)
Numărul total de credite de studiu – 120
Titlul obţinut – master în matematică și statistică
Programul de masterat este preconizat pentru deţinătorii diplomelor de licenţă şi prevede aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice obţinute în ciclul I de studii. Programul de master include module fundamentale (teoria măsurii și integrala Lebesque, probleme multicriteriale și metode de soluționare, elaborarea și administrarea proiectelor, probabilități și distribuții de probabilitate, metode numerice, aplicațiile calculului diferențial și integral) şi speciale (matematici financiare, teoria algoritmilor, modelare matematică a proceselor decizionale, securitatea proprietății intelectuale etc.). Acesta asigură specializarea într-o profesie, obţinerea de competenţe complementare din alte domenii, asigură posibilităţi suplimentare de angajare în cîmpul muncii etc. Studiile de masterat reprezintă o etapă pregătitoare obligatorie pentru studiile universitare de doctorat.

domeniul general de studiu (codul şi denumirea) – 061 Tehnologii ale informației și comunicării
Program de master (denumirea)   -  Informatică aplicată (MC)
Numărul total de credite de studiu – 120
Titlul obţinut – master în tehnologii ale informației și comunicării
Programul de masterat este preconizat pentru deţinătorii diplomelor de licenţă şi prevede aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice obţinute în ciclul I de studii. Programul de master include module fundamentale (teoria măsurii și integrala Lebesque,  aplicațiile calculului diferențial și integral, calcul stochastic, metodologia și etica cercetării, matematici financiare) şi speciale (teoria matematică a investițiilor, modelare matematică a proceselor economice, teoria jocurilor, programare paralelă, metode numerice, probleme multicriteriale și metode de soluționare etc.).  Acesta asigură specializarea într-o profesie, obţinerea de competenţe complementare din alte domenii, asigură posibilităţi suplimentare de angajare în cîmpul muncii etc. Studiile de masterat reprezintă o etapă pregătitoare obligatorie pentru studiile universitare de doctorat.