Direcţii de Cercetare

Specialitatea Chimie

 • Sinteza dirijată şi studiul compuşilor coordinativi cu diverse proprietăţi utile
 • Studiul activării moleculelor mici în procesele de coordinare la compuşii coordinativi mono- şi polinucleari
 • Elaborarea noilor materiale adsorbante, studiul proprietăţilor fizico-chimice şi utilizarea lor
 • Proiectarea şi cercetarea unor noi materiale pentru acumularea adsorbtivă sau anodică a metalelor şi elaborarea metodelor voltametrice de analiză a urmelor de specii nocive
 • Elaborarea noilor metode şi procedee tehnologice de potabilizare a apelor subterane şi de suprafaţă, de epurare a apelor reziduale, de valorificare a produselor secundare de la întreprinderile de prelucrare a produselor agricole.
 • Sinteza dirijată şi studiul diterpenoidelor şi derivaţilor lor
 • Elaborarea bazelor ştiinţifice de obţinere a compuşilor organici heteroatomici noi cu activitate antimicobacteriană
 • Sinteza şi studiul combinaţiilor complexe ale elementelor de tranziţie d cu aminoacizi şi cu produse ale condensării lor
 • Elaborarea stimulatorilor cu însuşiri prognozate pentru tehnologiile microbiene de obţinere a preparatelor enzimatice
 • Obţinerea compuşilor cu proprietăţi practic utile din diterpenoide accesibile, izolate din surse naturale locale
 • Sinteza şi studiul fizico-chimic al unor compuşi b-dicarbonilici cu activitate potenţială cardiovasculară, etc.
 • Elaborarea metodelor de determinare a conţinutului metalelor nocive în produse alimentare
 • Nanoparticole ale oxizilor metalelor de tranziţie pentru utilizare în microelectreonică, în celule fotovoltaice, în medicină.
 • Proiectarea, sinteza şi studiul combinaţiilor complexe nanodimensionale ale elementelor de tip d- şi f- cu acizi carboxilici heteroaromatici, ferocencarboxilici şi cu O,N,N – O,N,S hidrazoane polifuncţionale

Speciliatatea Fizică

 •  Celule solare în baza structurilor de tip metal-semiconductor
 •  Metode de caracterizare a dispozitivelor fotovoltaice
 •  Materiale semiconductoare magnetice: tehnologia de obţinere şi proprietăţile fizice
 •  Obţinerea şi studiul proprietăţilor optice ale materialelor semiconductoare luminiscente
 •  Nanocompozite dopate cu pământuri rare
 •  Noi medii de înregistrare optică
 •  Efecte ale opticii cuantice şi aplicarea lor în procesarea informaţiei
 •  Stările cuantice ale luminii: gruparea şi antigruparea fotonilor în câmpul generat.
 •  Efecte cooperative la interacţiunea radiatorilor cu materia (atomi, molecule, stări localizate în solid)
 •  Procese electro-fizico-chimice de suprafaţă la scara micronanometrică
 •  Modificarea suprafeţelor metalice la acţiunea metodelor electro-fizico-chimice de prelucrare
 •  Materiale nanodimensionale în baza moleculară: structura electronică, interacţiunile vibronice şi de schimb în magneţii monomoleculari, sisteme cu crosover de spin şi fotomagnetice
 •  Cercetări a proceselor de undă în liniile electrice neomogene
 •  Modelarea câmpurilor electrice şi magnetice a liniilor electrice cu multe conductoare de tensiune înaltă
 •  Fizica şi tehnologia materialelor
 •  Nanotehnologii, nanomateriale şi nanodispozitive

 Specialitatea Matematică

 • Algebra (teoria radicalilor, probleme de structura în sisteme algebrice apropiate inelelor, modulelor şi algebrelor);
 • Quasigrupuri şi analiza combinatorie (teoria generală a quasigrupurilor şi operaţiilor algebrice, probleme de combinatorică în quasigrupuri şi aplicaţii la codificarea şi cifrarea informaţiei);
 • Logica matematică (probleme algoritmice ale expresibilităţii funcţionale precum şi ale generalizărilor ei în logici neclasice);
 • Algebra topologică;
 • Geometria grupurilor discrete.
 • Teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale şi teoria invarianţilor algebrici;
 • Aplicarea analizei de grup şi algebrelor Lie în studiul ecuaţiilor diferenţiale;
 • Analiza funcţională.
 • Modelare matematică;
 • Metode numerice;
 • Teoria probabilităţilor;
 • Teoria jocurilor şi control optimal;
 • Modelarea proceselor economice.

Specialitatea  Informatică

 •  Bazele teoretice ale informaticii (modele formale de calcul, gramatici şi limbaje formale, algebră computaţională);
 • Procesarea limbajului natural;
 • Modelare şi sisteme de simulare;
 • Tehnologia elaborării produselor program (metode, medii avansate de dezvoltare a sistemelor de programare, metodologii şi tehnologii integrate pentru elaborarea produselor program, sisteme de prelucrare a datelor nestructurate).
 • Cercetări teoretice şi aplicative în domeniul sistemelor informatice (Cercetări teoretice: algoritmi şi tehnologii noi de achiziţionare, formalizare şi management al cunoştinţelor; procesarea imaginilor ultrasonografice. Cercetări aplicative: sisteme suport pentru decizii, sisteme inteligente de instruire şi trening asistate de calculator, sisteme de management al conţinutului web).
 •  Edificarea societăţii informaţionale.