Competențe

La finalizarea studiilor Ciclul I, Licență,  Limba şi literatura română și limba engleză, absolventul va obţine:

Competenţe generale:
- cunoaşterea principalelor curente şi teorii literare, a operelor semnificative din literatura română şi a interferenţelor acestora cu alte spaţii culturale;
- dezvoltarea gândirii critice şi a competenţelor de comunicare eficientă în limba română şi în limba engleză;
- dezvoltarea capacităţii de interpretare, memorare şi analiză critică a informaţiei din domeniul lingvistic, literar românesc şi universal, care permit viitorului specialist să-şi asume responsabilităţi şi să se adapteze operativ la schimbările din societate;
- iniţierea şi întreţinerea conversaţiilor în limba engleză pe diferite teme de interes personal sau profesional;
- utilizarea tehnologiilor informaţionale în activităţi de studiu şi cercetare ştiinţifică;
- analize ale diferitelor practici culturale în vederea promovării multiculturalismului;
- colaborarea eficientă cu semenii în cadrul echipei şi cu factori de decizie, într-un context naţional şi internaţional.

Competenţe specifice:
- acumularea şi formarea abilităţilor de generalizare a cunoştinţelor din domeniul ştiinţelor socioumane;
- aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în evidenţierea relaţiilor interdisciplinare şi a utilităţii acestora; - identificarea direcţiilor prioritare de cercetare în ştiinţa filologică;
- utilizarea principiilor şi metodelor standard în rezolvarea problemelor tipice domeniului limbi şi literaturi, cu asistenţă calificată;
- analiza comparativă a teoriilor, conceptelor lingvistice şi literare tradiţionale şi moderne;
- realizarea modelelor de comentarii şi analize literare şi lingvistice;
- formularea unui punct de vedere propriu asupra textului literar studiat;
- reflectarea asupra normelor sociale şi relaţiilor interpersonale şi acţionarea în vederea îmbunătăţirii acestora;
- elaborarea şi realizarea proiectelor de cercetare în domeniul filologic şi etnologic;
- abordarea coerentă a problemelor din domeniul ştiinţelor socioumane într-un mediu specializat sau nespecializat.

La finalizarea studiilor Ciclul I, Licență,  Filosofie, absolventul va obţine:

Competențe generale
- cunoașterea, identificarea și interpretarea conceptelor și teoriilor fundamentale ale filosofiei;
- dezvoltarea capacității de memorare, generalizare și analiză critică a informaţiei din domeniul filosofiei, care permite viitorului specialist să își asume responsabilități și să se adapteze operativ la modificările din societate
- comunicarea logică, coerentă, argumentată a informaţiei privind diverse tipuri de filosofie și stiluri de filosofare în limba de stat şi alte limbi, în medii profesionale și alte medii social-economice;
- aplicarea tehnologiilor informaţionale şi a tehnicilor de management al informaţiei;
- proiectarea activităţii profesionale atât independent, cât și cu semenii în cadrul echipei, sau cu factori de decizie, într-un context naţional şi international.
Competențe specifice
- utilizarea noțiunilor, principiilor și metodelor filosofice contemporane în cercetarea ştiinţifică și în acțiunile practice.
- cunoaşterea şi recomandarea publicului ţintă a principiilor de comunicare eficientă din perspectiva retoricii,
pragmaticii discursive şi ale discursului filosofic;
- definirea şi exprimarea specificității problemelor filosofice în raport cu alte discipline umanistice.
- estimarea funcţiei formative a filosofiei în condiţiile democratizării societăţii şi evaluarea ideilor filosofice din perspectivele axiologică, praxiologică, culturală.
- cunoașterea și aplicarea teoriilor filosofice în soluționarea problemelor cu caracter interdisciplinar.
- identificarea similitudinilor şi a diferenţelor dintre diverse tradiţii filosofico- culturale;
- argumentarea importanței investigaţiilor în vederea adaptării diverselor concepţii despre lume şi a modelelor culturale în aprecierea unor situaţii concrete.

La finalizarea studiilor Ciclul II, Masterat,  Comunicare şi mediere interculturală, absolventul va obţine:

 Competenţe generale:

 • conştientizarea necesităţii comunicării şi medierii interculturale în realităţile contemporane;
 • cunoaşterea şi promovarea valorilor culturale naţionale şi europene;
 • sesizarea importanţei majore a comunicării interculturale şi a medierii în contextul globalizării;
 • cunoaşterea principiilor şi metodelor tradiţionale şi moderne de cercetare şi interpretare a cunoştinţelor însuşite în practică;
 • dezvoltarea capacităţii de dialog intercultural, interacţionare şi relaţionare optimă, pozitivă, constructivă cu semenii pentru a dezvolta capacitatea de formare a unei conştiinţe şi atitudini coerente în noul context european, multilingv şi multicultural;
 • includerea noilor cunoştinţe în propriul sistem de valori;
 • aprecierea importanţei teoretice şi practice a disciplinelor predate, deschiderea către inter - şi transdisciplinaritate;
 • estimarea importanţei realizărilor ştiinţelor socioumanistice pentru soluţionarea conflictelor din lumea contemporană;
 • capacitatea de a gândi critic, a analiza şi sintetiza materia însuşită,
 • realizarea creativă a propriului potenţial intelectual prin planificarea coerentă a activităţilor profesionale şi de cercetare;
 • dezvoltarea spiritului ştiinţifico-critic în cazul abordării unor probleme cu caracter intercultural;
 • stimularea interesului pentru cunoaştere;
 • capacitatea de a realiza comunicarea şi medierea în cadrul social actual.

Competenţe specifice:

 • să opereze cu aparatul epistemologic specific domeniului studiat în rezolvarea de probleme, în evaluarea argumentelor, examinarea şi selecţia materialului faptic;
 • să identifice zonele de tangenţă, dar şi de contrast a două sau mai multe culturi;
 • să realizeze cercetări independente în probleme din domeniul comunicării interculturale şi a medierii ca practici actuale, datele fiind expuse coerent, adecvat şi argumentat în discursuri scrise şi orale;
 • să îmbine metode sincronice şi diacronice în studierea comparativă a diverselor practici de comunicare raportate unor culturi specifice;
 • să stabilească corelaţia dintre cadrul cultural comunicaţional autohton cu cel din afară
 • să propună idei originale în soluţionarea unor probleme legate de crizele contemporane, incluziune socială, comunicare interculturală, negociere, etc.
 • să  recunoască şi să descrie modele culturale şi de comunicare şi mediere interculturală, aplicate în  spaţiul comunitar european, să identifice valorile europene prezente în cultura naţională;
 • să analizeze probleme specifice ale politicii şi planificării dezvoltării culturale în formatul UE-RM, să prezinte un model de analiză a eficienţei comunicaţionale şi a medierii;
 • să promoveze în societate toleranţa faţă de varietatea formelor, ideilor, mentalităţilor şi a confesiunilor;
 • să aplice realizările ştiinţifice din alte domenii  la investigaţiile ce ţin de comunicarea interculturală şi mediere;
 • să elaboreze o teză de masterat cu o tematică actuală, fundamentată ştiinţific şi cu propuneri cu caracter teoretico-aplicativ;
 • să utilizeze cunoştinţele de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii noi.          

La finalizarea studiilor Ciclul II, Masterat,  Lingvistică contrastivă în context multilingv, absolventul va obţine:

Competenţe generale:

 • Capacitatea de a recepta şi a elabora diferite texte, alegând strategia potrivită scopului propus (informare/ instruire/ delectare) şi diferitelor tipuri de text;
 • abilitatea de a citi şi a înţelege texte în limba străină conţinând o gamă variată de subiecte sau texte specializate din domeniul filologic;
 • capacitatea de a gândi şi a raţiona logic, de a înţelege şi a utiliza diferite reprezentări ale obiectelor, fenomenelor şi situaţiilor;
 • abilitatea de a utiliza tehnologii multimedia pentru a obţine, stoca şi folosi informaţii, pentru a comunica în reţele de socializare;
 • capacitatea de a achiziţiona, evalua şi asimila noi cunoştinţe, de a aplica cunoştinţele şi deprinderile achiziţionate în variate împrejurări – în activitatea personală şi cea profesională;
 • capacitatea de a manifesta solidaritate în soluţionarea problemelor care afectează comunitatea locală şi cea socială;
 • capacitatea de a elabora şi implementa proiecte, de a evalua şi a-şi asuma riscuri în diverse situaţii;
 • capacitatea de a identifica oportunităţi economice şi de a le utiliza în cadrul activităţilor culturale;
 • evaluarea relaţiei dintre general şi particular, abstract şi concret, teoretic şi practic în funcţionarea limbii şi a limbilor;
 • aptitudinea de a stabili corelaţia dintre limbă ca fenomen universal de comunicare şi varietatea de limbi naturale de pe glob;
 • aprecierea rolului  şi locului omului în procesul de evoluţie istorică a limbajului uman.

Competenţe specifice:         

 • Documentarea temeinică pentru realizarea unui studiu individual;
 • demonstrarea unei cunoaşteri avansate a domeniului profesional prin capacitatea de a realiza analize critice ale teoriilor şi principiilor filologice;
 • identificarea şi analizarea proceselor, a fenomenelor şi tendinţelor de dezvoltare a ştiinţei filologice;
 • aplicarea cunoştinţelor aprofundate din domeniul noilor metode de cercetare a limbii;
 • utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic în rezolvarea problemelor teoretice şi practice domeniul lingvisticii contrastive;
 • aptitudinea de a aplica postulatele de bază ale lingvisticii  contrastiv-tipologice în confruntarea limbilor; 
 • demonstrarea diversităţii stilistice a elementelor de limbaj raportate la situaţii şi necesităţi de comunicare;
 • aplicarea procedeelor moderne de traducere şi redactare în/ din diverse limbi;
 • abilitatea de a-şi expune poziţia în abordarea problemelor controversate privind  tipologia limbilor;
 • capacitatea de a releva pertinenţa unor concepţii, teorii privind clasificarea, originea și răspândirea limbilor;
 • capacitatea de a stabili asemănări şi deosebiri între limbile studiate;
 • abilitatea de a releva specificul limbii române în context  multilingv;
 • capacitatea de a aprecia rolul lingvisticii contrastive în educarea gândirii lingvistice şi lărgirea orizontului lingvistic în contextul globalizării și pluralității limbilor;
 • capacitatea de a propune proiecte de cercetare individuală a unor probleme de lingvistică contrastivă în context multilingv;
 • identificarea traseului individual de formare continuă în activitatea profesională.

La finalizarea studiilor Ciclul II, Masterat,  Globalizare: istorie, politici și culturi europene, absolventul va obţine:

Competenţe generale:

- cunoaşterea profundă şi explicarea fenomenelor sociale și politice contemporane.
- sinteza analitică a cunoştinţelor din domeniul științelor sociale și umanistice  și identificarea conexiunilor interdisciplinare;
- utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic al ştiinţelor umanistice pentru rezolvarea problemelor ce ţin de domeniul securității naționale.
- analiza critică a informației din literatura ştiinţifică de specialitate;
- formularea  obiectivelor de cercetare și elaborarea unui plan de realizare a acestora;
- aplicarea cunoştinţelor teoretice din domeniul globalizarii în soluționarea problemelor cu importanță aplicativă;
- argumentarea actualității investigațiilor propuse şi interpretarea  rezultatelor cercetărilor proprii;
- soluționarea problemelor de cercetare prin utilizarea programelor/aplicațiilor tehnologiilor informaționale adecvate;
- organizarea şi realizarea activităţii ştiinţifice în echipă în scopul realizării sarcinilor de cercetare  și elucidare a problemelor din domeniul profesional;
- elaborarea și aplicarea unor strategii de muncă care ar permite eficientizarea  şi sporirea gradului  de responsabilitate în realizarea activităților din domeniu.

Competenţe specifice:
- identificarea principalele direcţii de evaluare şi dezvoltare a știinţelor umanistice;
- identificarea, interpretarea şi utilizarea eficientă a materialului documentar şi bibliografic, a subiectelor de cercetare, actuale și importante pentru societate și a metodologiei adecvate obiectivelor de cercetare;
- iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte inovative în domeniul profesional cu importanță teoretică-fundamentă și aplicativă.
- realizarea activităţilor de cercetare în scopul promovării şi transferării în diverse sectoare de activitate a rezultatelor obţinute;
- argumentarea utilizării unei metodologii specifice studiului ştiinţelor umanistice;
- utilizarea metodelor adecvate de înregistrare a datelor, cât şi de formulare a rezultatelor şi a concluziilor asupra investigaţiilor efectuate.
- elaborarea şi implementarea proiectelor care să conducă la soluţii sociale;
- aplicarea tehnologiilor informaţionale, a unei sau mai multe limbi străine, a tehnicilor de management al informaţiei, pentru a comunica accesibil informaţii din domeniul securității naționale  şi în procesul de cercetare ştiinţifică;
- interpretarea conceptelor şi doctrinelor din ştiinţele socio-umane în vederea realizării lucrărilor proprii;
- comunicarea rezultatele cercetărilor proprii specialiştilor din domeniul umanistic şi din alte domenii.
- stabilirea priorităţilor studiilor interdisciplinare în cercetările ştiinţifice;

La finalizarea studiilor Ciclul II, Masterat,  Securitatea națională, absolventul va obţine:

Competenţe generale:

 • cunoaşterea profundă şi explicarea fenomenelor legate de securitatea națională;
 • generalizarea cunoştinţelor din domeniul științelor politice, sociale și umanistice  și identificarea conexiunilor interdisciplinare;
 • utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic al ştiinţei politice pentru elaborarea soluțiilor asupra problemelor ce ţin de domeniul securității naționale;
 • analiza critică a informației din literatura ştiinţifică de specialitate;
 • aplicarea cunoştinţelor teoretice din domeniul științelor politice în soluționarea problemelor cu importanță aplicativă;
 • formularea  obiectivelor de cercetare și elaborarea unui plan de realizare a acestora;
 • argumentarea actualității investigațiilor propuse şi interpretarea  rezultatelor cercetărilor proprii;
 • aplicarea tehnologiilor informaționale în vederea identificării  soluțiilor la problemele cercetării;
 • organizarea grupurilor de lucru şi realizarea activităţii ştiinţifice în echipă în scopul realizării sarcinilor de cercetare  și elucidare a problemelor din domeniul profesional;

Competenţe specifice:

 • identificarea principalele direcţii de evoluție a științei politice;
 • iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte inovative în domeniul profesional cu importanță teoretică-fundamentă și aplicativă;
 • realizarea activităţilor de cercetare în scopul promovării şi transferării în diverse sectoare de activitate a rezultatelor obţinute;
 • utilizarea unor metodologii adecvate studiului securității naționale;
 • elaborarea şi implementarea proiectelor de cercetare a unor probleme specifice securității naționale;
 • aplicarea celor mai recente descoperii tehnologice în cercetarea științifică; 
 • elaborarea unor strategii de asigurare a securității, pe domenii de interes;
 • aplicarea metodologiilor interdisciplinare la investigarea fenomenelor politice;
 • stabilirea priorităţilor în asigurarea securității.