Competențe

La finalizarea studiilor Ciclului I, absolventul va obţine:
competenţe generale:

 • cunoaşterea proceselor şi fenomenelor fundamentale ale biologiei;
 • aplicarea metodelor de studiu şi analiză a proceselor şi fenomenelor biologice;
 • elaborarea strategiilor de conservare şi protecţie a genofondului;
 • cunoaşterea metodeor şi perspectivelor biotehnologiilor moderne;
 • utilizarea bazelor de date biologice şi a programelor bioinformatice;
 • modelarea diferitor procese biologice şi să propună modele ipotetice;
 • elaborarea şi planificarea diverselor experienţe în condiţii de laborator şi în câmp.

competenţe specifice specialităţii Biologie moleculară:

 • aplicarea metodelor de cercetare la soluţionarea problemelor practice;
 • elaborarea şi aplicarea strategiilor de evaluare a activităţii  de cercetare;
 • utilizarea diverselor forme şi tehnici de evaluare a activităţii profesionale;
 • aplicarea rezultatelor obţinute în proiectarea activităţii de cercetare;
 • identificarea şi explicarea apariţiei diferitor fenomene biologice;
 • aplicarea legislaţiei privind securitatea biologică în activităţile de laborator.

competenţe specifice specialităţii Biologie:

 • elaborarea şi aplicarea strategiilor de evaluare a activităţii de cercetare în domeniu;
 • aplicarea rezultatelor obţinute în proiectarea activităţii de cercetare;
 • identificarea şi explicarea diferitor fenomene biologice;
 • aplicarea metodelor moderne de cercetare în soluţionarea problemelor practice;
 • modelarea proceselor biologice şi să propună modele ipotetice;
 • elaborarea şi planificarea experienţelor în condiţii de laborator şi în câmp;
 • aplicarea legislaţiei privind securitatea biologică în activităţile de laborator;
 • identificarea problemelor ce ţin de biodiversitatea vegetală şi animală şi să propună soluţii pentru conservarea ei.

La finalizarea studiilor Ciclului II absolventul va obţine:

competenţe generale:

 • autoevaluarea performanţelor proprii în domeniul Biologiei şi Biologiei moleculare;
 • realizarea activităţilor experimentale în scopul promovării şi transferului în diverse sectoare de activitate a rezultatelor obţinute;
 • aplicarea tehnologiilor informaţionale în cercetări la nivel molecular;
 • autoevaluarea performanţelor proprii în domeni;
 • estimarea cunoştinţelor  obţinute pentru a le aplica în rezolvarea unei probleme date;
 • realizarea activităţilor experimentale în scopul promovării şi transferului în diverse sectoare de activitate a rezultatelor obţinute;
 • aplicarea tehnologiilor informaţionale în cercetări la nivel populaţional;
 • analizarea şi compararea rezultatelor obţinute cu datele existente în diferite bănci de date.

competenţe specifice programului de masterat Biologie moleculară:

 • identificarea principalelor direcţii de evaluare şi dezvoltare a Biologie moleculare ca ştiinţă;
 • argumentarea şi utilizarea unei anumite metodologii în studiul Biologie moleculare;
 • aplicarea în practică a inovaţiilor în domeniu;
 • stabilirea priorităţilor studiilor interdisciplinare în cercetările ştiinţifice;
 • propunerea/realizarea proiectelor de cercetare ştiinţifică, demonstrând un înalt grad de autonomie.

competenţe specifice programului de masterat Biologie:

 • identificarea principalelor direcţii de evaluare şi dezvoltarea a Biologiei ca ştiinţă;
 • argumentarea utilizării unei anumite metodologii în studiul biologiei;
 • cercetarea, proiectarea şi implementarea proiectelor de Biologie, care să conducă la soluţii sociale;
 • stabilirea priorităţilor studiilor interdisciplinare în cercetările ştiinţifice;
 • identificarea metodelor adecvate obiectivelor cercetării;
 • adaptarea realizărilor ştiinţifice din alte domenii la investigaţiile ce ţin de Biologie;
 • aplicarea inovaţiilor din domeniul biologiei în practică;
 • interpretarea concepţiilor biologice în vederea realizării lucrărilor proprii;
 • utilizarea tehnologiilor contemporane în colaborarea profesională.

La finalizarea studiilor Ciclului I, absolventul specialităţii Ecologie va obţine:
competenţe generale în:

 • cunoaşterea noţiunilor fundamentale şi legilor de bază ale ecologiei;
 • structurile şi interacţiunile din biosfera terestră;
 • cunoaşterea realizărilor contemporane şi perspectivele de dezvoltare ale domeniului;
 • metodele ecologice de cercetare (biotestare, biomonitoring etc.);
 • strategiile de conservare şi de management durabil ale resurselor biologice.

competenţe specifice în:

 • aplicarea cunoştinţelor teoretice şi deprinderilor experimentale la studii de caz din sfera ecologiei şi protecţiei mediului;
 • identificarea şi propunerea soluţiilor pentru rezolvarea problemelor de mediu; colectarea şi interpretarea datelor relevante din cadrul domeniului ecologiei;
 • elaborarea şi planificarea diferitor experienţe în condiţii de laborator şi în câmp;
 • aplicarea metodelor de analiză ecologică în activitatea profesională;
 • depistarea surselor de poluare şi aplicarea metodelor de prevenire şi combatere a lor;
 • identificarea problemelor ce ţin de biodiversitatea vegetală şi animală şi propunerea soluţiilor pentru conservarea ei.

La finalizarea studiilor Ciclului I, absolventul specialităţii Geografie va obţine:
competenţe generale în:

 • cunoaşterea noţiunilor fundamentale şi legilor de bază ale geografiei;
 • cunoaşterea bazelor teoretice ale ştiinţelor geografice fundamentale şi a domeniilor geografiei aplicate;
 • structurile şi interacţiunile din biosferă;
 • realizările, tendinţele contemporane şi perspectivele de dezvoltare ale geografiei;
 • strategiile de conservare şi de management durabil ale resurselor naturale;
 • evidenţierea direcţiilor principale de dezvoltare a geografiei contemporane.

competenţe specifice în:

 • aplicarea cunoştinţelor teoretice şi deprinderilor experimentale la studii de caz din sfera geografiei;
 • identificarea şi propunerea soluţiilor pentru rezolvarea problemelor geografice;
 • colectarea şi interpretarea datelor relevante din cadrul domeniului geografie;
 • elaborarea şi planificarea diferitor experienţe în condiţii de laborator şi în câmp;
 • aplicarea metodelor de analiză geografică în activitatea profesională;
 • analiza statelor şi grupărilor regionale de state;
 • interpretarea problemelor actuale de geografie politică.

La finalizarea studiilor Ciclului II absolventul va obţine:
competenţe generale:

 • să estimeze cunoştinţele obţinute înainte de a le utiliza întru-un anumit scop;
 • să autoevalueze performanţele proprii în domeniu Ştiinţe ale mediului;
 • să efectueze cercetări în teren şi laborator;
 • să estimeze importanţa realizărilor Ştiinţelor de mediu pentru societate;
 • să aplice tehnologii informaţionale moderne;
 • să comunice rezultatele cercetărilor mediului de specialişti, şi celor din alte domenii.

competenţe specifice:

 • să prezică principalele direcţii de evaluare a stării componentelor  de mediu;
 • să argumenteze utilizarea Sistemelor Informaţionale Geografice în domeniu;
 • să propună şi să realizeze proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniu;
 • să propună idei în soluţionarea unor probleme specifice de mediu;
 • să stabilească priorităţile studiilor interdisciplinare în cercetările ştiinţifice;
 • să identifice metodele adecvate obiectivelor cercetărilor;
 • să adapteze realizările ştiinţifice din alte domenii la Ştiinţe ale Mediului;
 • să aplice inovaţiile din domeniul Ştiinţe ale Mediului în practică;
 • să interpreteze concepţiile de mediu în vederea realizării lucrărilor proprii;
 • să utilizeze tehnologiile contemporane în colaborarea profesională.