ADMITEREA – 2019, STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT, ciclul III

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” anunță admiterea  la studii superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul școlilor doctorale:

 • Matematică și Știința Informației
 • Științe Fizice
 • Științe Chimice și Tehnologice
 • Științe Biologice
 • Științe Geonomice
 • Științe Umaniste
 • Științe Juridice, Politice și Sociologice
 • Științe Economice și Demografice

Admiterea se va organiza în perioada 16.09.2019 – 11.10.2019 , conform Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014), Regulamentului instituțional de organizare și  desfășurare a admiterii la studii superioare de doctorat, ciclul III,
Înscrierea candidaților la studii superioare de doctorat cu finanțare bugetară se va organiza  în conformitate cu granturile doctorale oferite de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în rezultatul concursului național al proiectelor științifice (lista granturilor doctorale va fi afișată mai târziu).
Înscrierea candidaților la studii în regim cu taxă se va desfășura la toate programele de doctorat autorizate de ANACEC. (vezi lista anexată)
La concurs au dreptul să participe candidaţii cu media pe anii de studii nu mai mică de 8,0

 • Dosarul candidatului va conține următoarele acte:
 • cererea de înscriere (se completează la momentul depunerii dosarului)
 • proiectul de cercetare doctorală,  cu avizul conducătorului de doctorat
 • lista lucrărilor publicate
 • fișa de înscriere
 • curriculum-vitae
 • copia actului de identitate
 • copia legalizată a certificatului de schimbare a numelui , dacă este cazul
 • diploma de master și foaia matricolă sau un alt document echivalent (studii preBologna), în original și copie legalizată
 • 2 fotografii ¾ color

 Dosarul cetățenilor străini va conține suplimentar următoarele acte:

 • copia pașaportului național având termenul de valabilitate cel puțin un an de zile;
 • declarația de valoare asupra actelor de studii, eliberată de ME din țara de proveniență a cetățeanului (confirmarea autenticității actelor de studii; durata studiilor; valoarea academică și profesională a actului de studii; descrierea sistemului de notare);
 • certificatul băncii cu privire la confirmarea creditelor disponibile pentru perioada studiilor;
 • cazier judiciar.
 • Cetățenii străini (cu excepția cetățenilor din România) și apartizii vor fi înscriși la studii după absolvirea cursurilor de pregătire și nostificarea actelor de studii  obținute peste hotare  de către ME al RM.

Proba de concurs -  interviu de  specialitate

Candidaţii depun dosarele la concurs în perioada   16.09.19 – 04.10.19
pe adresa:

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
Str. Academiei, 3/2, bir. 14         
Ora:  8.30 -16.30
Tel: 022 72.71.40

Taxa de studii la doctorat (în regim cu taxă)
(stabilită prin Hotărârea CDȘI al USDC din 24.07.2019):

Pentru cetățenii Republicii Moldova:

 • Învățământ cu frecvență – 11.000 lei pe an
 • Învățământ cu frecvență redusă – 9.000 lei pe an

Pentru cetățenii străini și apartizi:

 • Învățământ cu frecvență – 25.000 lei pe an
 • Învățământ cu frecvență redusă – 20.000 lei pe an