Globalization: History, Politics, European culture

Descrierea generală

Programul de studiu este preconizat pentru absolvenţii ciclului I a studiilor universitare, care sunt deţinătorii diplomelor de licenţă la specialităţile umanistice: filozofie, antropologie, politologie, sociologie, psihologie, istorie, drept, filologie, etc. 
În cadrul programului de masterat se prevede pregătirea specialiştilor cu profil larg, care vor poseda cunoştinţe vaste în domeniul ştiinţelor umanistice, vor însuşi tehnici de investigare la nivel general şi particular, ce vor permite integrarea studenţilor absolvenţi în instituţiile de cercetare de profil. 
Viitorii specialişti vor obţine cunoştinţe referitoare la bazele teoretice ale filozofiei, ştiinţelor politice, sociologiei culturii, antropologiei politice, etnografiei şi etnologiei, sociolingvisticii, cât şi referitoare la metodele şi procedeele practice moderne de investigare în aceste discipline. Masteranzii vor avea posibilitatea să-şi realizeze tezele de masterat, având la alegere diverse direcţii de cercetare şi fiind supervizaţi de specialiştii catedrei Filozofie, Istorie şi Metodologia Cercetării. 
Programul de masterat Globalizare: Istorie, Politici, Culturi Europene prevede aprofundarea cunoştinţelor teoretice în domeniul ştiinţelor umanistice, bazele cărora au fost obţinute în cadrul ciclului I; studiul detaliat al proceselor sociale, politice, culturale, caracteristice societăţii contemporane. Pentru realizarea complexă a procesului de cercetare în cadrul studiilor de masterat programul prevede următoarele discipline fundamentale: Filozofia şi sociologia culturii,  Antropologie şi sociologie politică, Etnografie şi etnologie, Sociolingvistica, Teoria şi metodologia cercetării, Societatea contemporană şi conflictele. Disciplinele de specialitate: Modele ale democraţiei europene, Sociologia organizaţiilor, Comunicare şi discurs în spaţiul european, Sisteme politice contemporane ş.a. care sunt menite să formeze competenţele instrumentale ale absolventului programului de masterat.

La finalizarea studiilor, absolventul va obţine:

competenţe generale:

 • să autoevalueze performanţele proprii din domeniul ştiinţelor umanistice;
 • să estimeze cunoştinţele obţinute înainte de a le utiliza într-un anumit scop;
 • să realizeze activităţi de cercetare în scopul promovării şi transferării în diverse sectoare de     activitate a rezultatelor obţinute;
 • să estimeze importanţa realizărilor ştiinţelor umanistice pentru societate;
 • să aplice tehnologii informaţionale moderne;
 • să comunice rezultatele cercetărilor specialiştilor din domeniu, precum şi publicului larg.
 • să analizeze, prin comparare,   rezultatele obţinute cu datele existente în diferite bănci de date.

competenţe specifice:

 • să identifice principalele direcţii de evaluare şi dezvoltarea ştiinţelor umanistice;
 • să argumenteze utilizarea unei metodologii specifice studiului ştiinţelor umanistice;
 • să propună şi să realizeze proiecte de cercetare ştiinţifică, demonstrând un înalt grad de autonomie;
 • să cerceteze, elaboreze şi implementeze proiecte, care să conducă la soluţii sociale;
 • să propună idei în soluţionarea unor probleme specifice ştiinţelor umanistice;
 • să stabilească priorităţile studiilor interdisciplinare în cercetările ştiinţifice;
 • să identifice metodele adecvate obiectivelor cercetării;
 • să adapteze realizările ştiinţifice din alte domenii la investigaţiile ce ţin de ştiinţele umanistice;
 • să aplice inovaţiile din domeniul ştiinţelor umanistice în practică.
 • să interpreteze concepţiile şi doctrinele din ştiinţele socio-umane în vederea realizării lucrărilor proprii;
 • să utilizeze tehnologiile contemporane în colaborarea profesională;
 • să utilizeze metodele adecvate de înregistrare a datelor, cât şi de formulare a rezultatelor şi a concluziilor asupra investigaţiilor efectuate.

Institute încadrate în realizarea programului:

Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice  AŞM (Certificat de acreditare: seria I Nr.016, Hotărârea  nr.38/AC din 28.06.2007);
Institutul de Istorie, Stat şi Drept AŞM (Certificat de acreditare: seria I Nr.015, Hotărârea nr.35/AC din 12.04.2007);
Institutul Patrimoniului Cultural AŞM (Certificat de acreditare: seria I Nr.013, Hotărârea nr.33/AC din 11.06.2007);
Institutul de Filologie  AŞM (Certificat de acreditare: seria I Nr.014, Hotărârea nr.34/AC din 08.02.2007);

Direcţiile ştiinţifice fundamentale şi aplicate

Fundamentarea metodologică a elaborărilor teoretice în domeniul ştiinţelor socio-umane; Investigarea bazelor organizării sociale; Cercetarea evoluţiei istorice a societăţii din cele mai vechi timpuri până în etapa actuală; Interpretarea civilizaţiilor preistorice, antice şi medievale; Evaluarea proceselor social-economice, etno-demografice şi politice din societatea contemporană; Valorificarea istoriei culturii spirituale şi materiale; Elaborarea de metode de soluţionare a conflictelor sociale; Cercetarea originii şi evoluţiei speciei umane în baza marcherilor sociali, lingvistici, în baza evidenţelor arheologice şi a caracteristicilor etnografice; Elaborarea modelelor de comportament şi organizare socială; Diseminarea cunoştinţelor ştiinţifice din diverse domenii de cercetare, atât în plan naţional, cât şi internaţional. Cunoaşterea şi însuşirea tehnicilor de investigare la nivelul fenomenelor caracteristice societăţii, ilustrând prin aceasta dinamismul ştiinţelor socio-umane contemporane.

Perspective de angajare

Absolvenţii programului  de masterat  Globalizare: Istorie, Politici, Culturi Europene  îşi vor continua cercetările în cadrul studiilor de doctorat sau vor activa în calitate de cercetători ştiinţifici în institutele de cercetare ale AŞM. Pot activa, de asemenea, în diverse ONG-uri, în structurile mas-media, în calitate de analişti politici, etc.

Onestitatea academică

Dezvoltarea profesională este axată pe cunoaşterea activă (prin analiză, sinteză şi investigaţii), studentul fiind plasat în centrul activităţii didactice, motivând interesul şi curiozitatea faţă de procesele ce se petrec în mediu. În acelaşi timp, esenţial este respectul acordat cunoaşterii produse de ceilalţi, indicând sursa de citare. Este interzis copiatul la examene, lucrări, teste, în timpul activităţii individuale şi elaborării rapoartelor, eseurilor. Importantă este interrelaţia adecvată între studenţi şi dintre studenţi şi profesori. Respectarea regulilor de conduită civică şi academică va asigura un proces de instruire de calitate înaltă.